Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

NN 20/2015 (23.2.2015.), Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

415

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

ODLUKU

O UREDU PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se djelokrug Ureda predsjednice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured), unutarnje ustrojstvo Ureda, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja Uredom, te druga pitanja od značaja za rad Ureda.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Djelokrug

Članak 2.

Ured predsjednice Republike Hrvatske, sukladno Ustavu Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe Predsjednice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednica Republike), a osobito:

– poslove izrade materijala, stručnih podloga i analiza za provedbu politike Predsjednice Republike;

– poslove koordinacije s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i tijelima državne uprave;

– poslove pripreme odluka i drugih akata koje donosi Predsjednica Republike;

– protokolarne poslove i poslove stručne pripreme i organizacije posjeta Predsjednice Republike u zemlji i inozemstvu;

– poslove izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Predsjednice Republike;

– poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana;

– druge poslove po nalogu Predsjednice Republike.

Povjeravanje poslova

Članak 3.

Ured može pojedine poslove iz svoga djelokruga, na temelju pisanoga sporazuma, obavljati povjeravanjem ili u suradnji sa zajedničkim stručnim službama Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske.

Obavljanje pojedinih stručnih i tehničkih poslova Ured može povjeriti pravnoj osobi registriranoj za djelatnost koja se odnosi na te poslove, u skladu s propisima koji uređuju javnu nabavu.

Pojedini poslovi koji se obavljaju u Uredu mogu se povjeriti stažistima i volonterima u skladu sa zakonom ili na temelju ugovora o djelu, autorskog ili drugog odgovarajućeg ugovora fizičkim osobama, pružateljima stručnih usluga, izvan državne službe u skladu s propisima kojima se uređuju obveznopravni odnosi.

Dužnosnici

Članak 4.

Za potrebe koordinacije i upravljanja poslovima iz članka 2. ove Odluke, u Uredu se imenuju sljedeći državni dužnosnici:

– predstojnik Ureda;

– ravnatelj Savjetničkog vijeća;

– pročelnik Kabineta Predsjednice Republike;

– savjetnici Predsjednice Republike;

– glavni tajnik Ureda;

– glasnogovornik Ureda;

– šef Protokola;

– zamjenik šefa Protokola.

Dužnosnike iz stavka 1. ovog članka imenuje i razrješava Predsjednica Republike.

Dužnosnici iz stavka 1. ovog članka ostvaruju svoja prava, obveze i odgovornosti u skladu s ovom Odlukom, zakonom i propisima kojim se uređuju položaj, prava, obveze i odgovornosti dužnosnika, te bez odobrenja Predsjednice Republike ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost.

Predstojnik Ureda za svoj rad odgovara Predsjednici Republike, a ostali dužnosnici iz stavka 1. ovog članka za svoj rad odgovaraju Predsjednici Republike i predstojniku Ureda.

Državni službenici i namještenici

Članak 5.

Poslove iz djelokruga Ureda, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na službenička i namještenička radna mjesta.

Državni službenici i namještenici Ureda ostvaruju svoja prava i obveze u skladu sa zakonom kojim se uređuju položaj, prava i obveze državnih službenika i namještenika.

Raspored radnih mjesta i okvirni broj državnih službenika i namještenika u Uredu utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda, uz obvezno navođenje opisa poslova, zadaća i stručnih uvjeta za svako pojedino radno mjesto, te pripadajućih koeficijenata složenosti poslova, sukladno propisima kojima se uređuju plaće državnih službenika i namještenika.

Zbog složenosti poslova u Uredu, njihove specifičnosti i značenja te povećane razine odgovornosti u njihovom obnašanju, koeficijenti složenosti poslova državnih službenika i namještenika Ureda utvrđuju se posebnom odlukom Predsjednice Republike, sukladno ovoj Odluci i Pravilniku o unutarnjem redu Ureda.

Državnim službenicima i namještenicima za ostvarene natprosječne rezultate u službi može se isplatiti nagrada, u skladu s odgovarajućim propisima, odnosno kolektivnim ugovorom, o čemu odluku donosi predstojnik Ureda.

Posebni savjetnici i povjerenici

Članak 6.

Zbog specifičnosti poslova u Uredu, Predsjednica Republike može, za obavljanje savjetodavnih i analitičkih poslova te poslova vezanih uz pripremu programa aktivnosti Predsjednice Republike, imenovati istaknute stručnjake radi obrade jednog ili više stručnih područja iz djelokruga Ureda, bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno bez zasnivanja dužnosničkog ili službeničkog statusa u Uredu, u rangu posebnih savjetnika i povjerenika.

Za obavljanje najsloženijih savjetodavnih poslova koji zahtijevaju posebna znanja i vještine te poslova pripreme programa aktivnosti Predsjednice Republike u više stručnih područja iz djelokruga Ureda, Predsjednica Republike može, pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, imenovati posebne savjetnike.

Za obavljanje poslova pripreme programa aktivnosti Predsjednice Republike u pojedinačnim stručnim područjima iz djelokruga Ureda, Predsjednica Republike može, pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, imenovati povjerenike.

Osobe iz stavka 2. i 3. ovog članka odgovaraju za svoj rad Predsjednici Republike i predstojniku Ureda, koordiniraju i usklađuju svoj rad s dužnosnicima i službenicima Ureda te ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad i druga prava sukladno Pravilniku o unutarnjem redu.

Savjetodavna tijela

Članak 7.

U svrhu izvršavanja zadaća utvrđivanja politike Predsjednice Republike te pružanja potpore Predsjednici Republike u obnašanju njezinih dužnosti i ovlasti utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, u okviru Ureda osnivaju se savjetodavna radna tijela: Kolegij Predsjednice, vijeća i povjerenstva.

Kolegij Predsjednice stalno je savjetodavno tijelo Predsjednice Republike kojeg čine predstojnik Ureda, ravnatelj Savjetničkog vijeća i pročelnik Kabineta Predsjednice Republike.

Vijeća se u pravilu osnivaju za potrebe izrade stručnih podloga i analiza u područjima koja su, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, obuhvaćena dužnostima i ovlastima Predsjednice Republike.

Povjerenstva se u pravilu osnivaju za obavljanje povremenih poslova pružanja stručne pomoći te pripreme akata i odluka koje donosi Predsjednica Republike.

Savjetodavna tijela iz stavka 3. i 4. ovog članka imenuje Predsjednica Republike posebnom odlukom, kojom se utvrđuje njihov sastav, dužnosti i ovlasti te način njihova rada.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Ustrojstvene jedinice

Članak 8.

U Uredu se za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Kabinet Predsjednice Republike;

– Kabinet predstojnika Ureda;

– Savjetničko vijeće;

– Protokol Predsjednice Republike;

– Služba za odnose s javnošću;

– Tajništvo.

1. KABINET PREDSJEDNICE REPUBLIKE

Članak 9.

Kabinet Predsjednice Republike posebna je ustrojstvena jedinica koja obavlja administrativne, stručne, protokolarne i koordinacijske poslove u vezi s realizacijom dnevnih, tjednih, mjesečnih i godišnjih programa aktivnosti Predsjednice Republike, poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog informiranja; poslove obrade i pohrane tekuće dokumentacije Predsjednice Republike, stručne i administrativne poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte. Kabinet Predsjednice Republike obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda.

2. KABINET PREDSTOJNIKA UREDA

Članak 10.

Kabinet predstojnika Ureda obavlja administrativne, stručne i koordinacijske poslove za potrebe predstojnika Ureda, poslove unutarnje revizije, poslove koordinacije poslova vezanih uz informacijsku potporu rada Ureda, koordinaciju poslova vezanih uz predstavke i pritužbe građana i zahtjeve za pomilovanjima i odlikovanjima, obavlja koordinaciju poslova koji nisu u djelokrugu drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda te ostale poslove po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda.

3. SAVJETNIČKO VIJEĆE

Članak 11.

U Savjetničkom vijeću obavljaju se najsloženiji savjetodavni, stručni i administrativni poslovi za potrebe Predsjednice Republike, kao i za potrebe savjetnika Predsjednice Republike, a osobito: poslovi izrade stručnih analiza i podloga za provedbu utvrđene politike Predsjednice Republike, poslovi u svezi s pripremom i organizacijom posjeta Predsjednice Republike u zemlji i u inozemstvu te drugi poslovi po nalogu Predsjednice Republike, ravnatelja Savjetničkog vijeća i predstojnika Ureda.

Savjetničko vijeće čine ravnatelj i svi savjetnici Predsjednice Republike iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, a u okviru Savjetničkog vijeća ustrojavaju se sljedeći kabineti:

– Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost;

– Kabinet za vanjsku i europsku politiku;

– Kabinet za unutarnju politiku;

– Kabinet za gospodarstvo;

– Kabinet za društvene djelatnosti

– Kabinet za mlade.

Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost

Članak 12.

Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost obavlja poslove izrade stručnih materijala i priprema iz područja nacionalne sigurnosti; poslove vezane uz praćenje rada sigurnosnih službi u pogledu zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda; obavlja stručno-tehničke poslove iz vojno-obrambenog područja koji su potrebni u ostvarivanju Ustavom i zakonom utvrđenih ovlasti Predsjednice Republike, a osobito: priprema odluke, zapovijedi i druge akte iz područja obrane koje donosi Predsjednica Republike, priprema odluke iz područja vojnih odlikovanja i priznanja koje donosi Predsjednica Republike; priprema mišljenja na akte predložene od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva obrane odnosno Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, vodi evidencije svih odluka Predsjednice Republike iz područja obrane i nacionalne sigurnosti; razmatra zakone i druge propise iz područja obrane i nacionalne sigurnosti, izvješćuje Predsjednicu Republike o provedbi njezinih stavova, zaključaka i odluka iz područja obrane i nacionalne sigurnosti te obavlja poslove pismene i usmene korespondencije s tijelima državne vlasti u pitanjima iz svoje nadležnosti.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka, Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost skrbi o propisanim ceremonijalnim poslovima Predsjednice Republike kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, obavlja poslove organizacije i pripreme programa aktivnosti Predsjednice Republike u navedenim područjima, vodi potrebne evidencije o svim djelatnim vojnim osobama koje obnašaju svoju dužnost u Uredu, te obavlja i druge poslove po zapovijedi i nalogu Predsjednice Republike, uputama predstojnika Ureda i savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost.

Kabinet za vanjsku i europsku politiku

Članak 13.

Kabinet za vanjsku i europsku politiku obavlja poslove izrade stručnih materijala i priprema iz područja multilateralnih odnosa, globalnih pitanja, pitanja regionalne politike i sudjelovanja Republike Hrvatske u radu međunarodnih organizacija; poslove izrade stručnih materijala i priprema iz područja bilateralnih odnosa sa zemljama Afrike, Azije, Oceanije, Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, Ruske Federacije i zemljama Istočnog partnerstva; poslove koji se odnose na bilateralne odnose sa zemljama članicama Europske unije, te predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije; razmatra međunarodne ugovore i druge propise te obavlja poslove pismene i usmene korespondencije s tijelima državne uprave, diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, inozemnim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, tijelima državne vlasti u drugim državama u pitanjima iz svoje nadležnosti.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka Kabinet za vanjsku i europsku politiku obavlja poslove organizacije i pripreme programa aktivnosti Predsjednice Republike u navedenim područjima te ostale poslove po nalogu predstojnika Ureda i savjetnika za vanjsku i europsku politiku.

Kabinet za unutarnju politiku, odnose s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske

Članak 14.

Kabinet za unutarnju politiku, odnose s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske obavlja poslove izrade stručnih materijala i priprema iz područja ustavno-pravnih pitanja, političkog i izbornog sustava, unutarnjih poslova, pravosuđa, državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave; poslove koordinacije i suradnje s tijelima zakonodavne i izvršne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; razmatra zakone i druge propise te obavlja poslove pismene i usmene korespondencije s tijelima državne vlasti u pitanjima iz svoje nadležnosti.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka Kabinet za unutarnju politiku, odnose s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske obavlja poslove organizacije i pripreme programa aktivnosti Predsjednice Republike u navedenim područjima, te obavlja ostale poslove po nalogu predstojnika Ureda i savjetnika za unutarnju politiku.

Kabinet za gospodarstvo

Članak 15.

Kabinet za gospodarstvo obavlja poslove izrade stručnih materijala i priprema iz područja gospodarstva, trgovine, poljoprivrede, turizma, monetarnog sustava, financijskog i bankarskog sustava, carinskog sustava i carinske politike, zapošljavanja, tržišta rada, financiranja javnih potreba, državnog proračuna i izvanproračunskih fondova; razmatra zakone i druge propise u pitanjima iz svoje nadležnosti te obavlja poslove pismene i usmene korespondencije s tijelima državne vlasti, trgovačkim društvima, sindikatima, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca i drugim subjektima u pitanjima iz svoje nadležnosti.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka Kabinet za gospodarstvo obavlja poslove organizacije i pripreme programa aktivnosti Predsjednice Republike u navedenim područjima te obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika Ureda i savjetnika za gospodarstvo.

Kabinet za društvene djelatnosti

Članak 16.

Kabinet za društvene djelatnosti obavlja poslove izrade stručnih materijala i priprema iz područja kulture, odgoja i obrazovanja, znanosti, informiranja i medija, civilnog društva športa, tehničke kulture, zdravstvene zaštite i zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, radnih odnosa, javnih službi, socijalne skrbi, položaja i zaštite prava vjerskih zajednica, zaštite i promicanja ljudskih prava i prava manjina u Republici Hrvatskoj; razmatra zakone i druge propise te obavlja poslove pismene i usmene korespondencije s tijelima državne vlasti u pitanjima iz svoje nadležnosti.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka Kabinet za društvene djelatnosti obavlja poslove organizacije i pripreme programa aktivnosti Predsjednice Republike u navedenim područjima te obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika Ureda i savjetnika za društvene djelatnosti.

Kabinet za mlade

Članak 17.

Kabinet za mlade obavlja poslove izrade stručnih materijala i priprema iz područja politike mladih koja se odnosi na podizanje razine obrazovne strukture mladih, podizanja razine uključenosti mladih u društvene procese; obavlja poslove izrade stručnih materijala i priprema koji se odnose na zaštitu zdravlja mladih, promociju sportskih aktivnosti i zdravog života te prevenciju ovisnosti; obavlja poslove usklađivanja s politikama mladih Europske unije poglavito u odnosu podizanje razine zapošljavanja i životnog standarda mladih; razmatra zakone i druge propise te obavlja poslove pismene i usmene korespondencije s tijelima državne vlasti u pitanjima iz svoje nadležnosti.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka Kabinet za mlade obavlja poslove organizacije i pripreme programa aktivnosti Predsjednika Republike u navedenim područjima te obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika Ureda i nadležnog savjetnika.

4. PROTOKOL PREDSJEDNICE REPUBLIKE

Članak 18.

Protokol Predsjednice Republike obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola i ceremonijala za potrebe Predsjednice Republike i dužnosnika u Uredu; obavlja poslove pripreme i provedbe programa službenih i radnih posjeta Predsjednice Republike drugim državama; priprema i provodi programe boravka stranih šefova država i drugih visokorangiranih stranih dužnosnika u Republici Hrvatskoj; priprema kalendar posjeta i putovanja; skrbi o poklonima Predsjednice Republike; sudjeluje u postupcima izrade vjerodajnica, patentnih pisama i egzekvatura; obavlja poslove ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Republiku Hrvatsku (priprema državnih posjeta, domaćih i međunarodnih skupova), obavlja stručne poslove vezane uz predaju vjerodajnica Predsjednici Republike te obavlja druge odgovarajuće protokolarne poslove po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda.

5. SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Članak 19.

Služba za odnose s javnošću obavlja poslove obavještavanja domaće i strane javnosti o programima aktivnosti Predsjednice Republike, izrađuje priopćenja za javnost, priprema odgovore na novinarske upite, prati i analizira izvješćivanje domaćeg i stranog tiska o radu Predsjednice Republike, priprema i organizira redovite i izvanredne tiskovne konferencije, obavlja medijsku pripremu inozemnih putovanja Predsjednice Republike (akreditiranje, informiranje i smještaj novinara), koordinira istupe dužnosnika Ureda u medijima, surađuje s dopisništvima i novinskim agencijama, obavlja poslove uređivanja, izdavanja i online distribucije svih materijala koji informiraju javnost o radu i aktivnostima Predsjednice Republike, redovito izvješćuje Predsjednicu Republike i dužnosnike Ureda o informacijama u medijima važnim za izvršavanje ustavnih i zakonskih ovlasti Predsjednice Republike, te obavlja druge poslove po nalogu Predsjednice Republike, predstojnika Ureda i glasnogovornika Ureda.

6. TAJNIŠTVO UREDA

Članak 20.

Tajništvo Ureda obavlja stručne, analitičke, tehničke, upravno-pravne i administrativne poslove koji se odnose na izvršavanje ustavnih i zakonskih ovlasti i odgovornosti Predsjednice Republike i Ureda; obavlja poslove usklađivanja rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda; poslove koji se odnose na financijsko-planske potrebe Ureda; obavlja stručne, upravne i administrativne poslove u svezi s reguliranjem prava i obveza iz radnih odnosa dužnosnika, službenika i namještenika Ureda; obavlja poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje novih zaposlenika; brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju; obavlja poslove investicijskog i tekućeg održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured te obavlja druge poslove po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda. U okviru Tajništva ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

– Služba za pravne i kadrovske poslove;

– Služba za materijalno-financijske poslove;

– Služba za informatičke tehnologije;

– Služba za odnose s građanima;

– Služba za tehničke i pomoćne poslove.

Služba za pravne i kadrovske poslove

Članak 21.

Služba za pravne i kadrovske poslove obavlja upravno-pravne, stručne i administrativne poslove te pruža administrativno-tehničku potporu radu svih ustrojstvenih jedinica Ureda u obavljanju i koordinaciji uredskih poslova; obavlja poslove priprema odluka koje donosi Predsjednica Republike; poslove izrade nacrta općih akata Ureda; obavlja poslove koji se odnose na planiranje zapošljavanja i zapošljavanje dužnosnika, državnih službenika i namještenika u Uredu; obavlja stručne poslove koji se odnose na upravnopravne i administrativne poslove u području službeničkih odnosa; brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju; brine o primjeni etičkog kodeksa za zaposlenike; obavlja poslove koji se odnose na uredsko i arhivsko poslovanje; obavlja poslove primitka i otpreme pismena; poslove klasifikacije i urudžbiranja pismena, akata i predmeta te evidentiranja istih u odgovarajuće upisnike uredskog poslovanja; obavlja poslove čuvanja i izlučivanja pismena te drugih dokumenata, pohranjuje arhivsko gradivo do izlučivanja ili predaje Hrvatskom državnom arhivu; vodi evidenciju pečata, žigova i štambilja sukladno propisima o uredskom poslovanju; obavlja poslove prikupljanja i evidentiranja potreba za uredskim materijalom; skrbi o knjižnici Ureda i nabavi stručne literature za potrebe Ureda; kontinuirano prati pozitivne propise u Republici Hrvatskoj iz svog djelokruga rada te obavlja druge poslove po nalogu glavnog tajnika i predstojnika Ureda.

Služba za materijalno-financijske poslove

Članak 22.

Služba za materijalno-financijske poslove obavlja poslove planiranja i organizacije, financijskih i računovodstvenih poslova; poslove planiranja i izvršavanja proračuna; brine o pravilnom i racionalnom korištenju materijalno-financijskih sredstava i imovine; sudjeluje u donošenju prijedloga Državnog proračuna i rebalansa na razini Ureda; prati izvršenje Državnog proračuna u Uredu; brine o pravilnom i racionalnom korištenju materijalno-financijskih sredstava i imovine; obavlja računovodstvene, financijske te poslove vezane uz devizno poslovanje; obavlja poslove nadzora plaćanja svih obveza sukladno zakonskim propisima; brine o izradi planova i namjenskom trošenju sredstava po izvorima i namjenama; predlaže izmjene planova sukladno zakonskim propisima; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i izvršenjem proračuna te obavlja ostale poslove po nalogu glavnog tajnika i predstojnika Ureda.

Služba za informatičke tehnologije

Članak 23.

Služba za informatičke tehnologije obavlja stručne poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije Ureda; izrađuje analize potreba Ureda u području primjene informacijske i telekomunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Uredu; brine o nabavi, raspodjeli i održavanju računalne, telekomunikacijske i programske opreme te komunikacijske mreže i pristupne veze na Internet; obavlja poslove tonskog snimanja sjednica i razgovora; poslove pripreme i održavanja uređaja za snimanje; sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Uredu; sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ureda; vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme; osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava; organizira i provodi edukacije korisnika informacijskog sustava; koordinira interne aktivnosti prema tijelu državne uprave nadležnom za informatizaciju državne uprave te obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tajnika i predstojnika Ureda.

Služba za odnose s građanima

Članak 24.

Služba za odnose s građanima obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja poslove dodjele jednokratnih novčanih pomoći obiteljima, odnosno pojedincima ugroženog socijalnog statusa; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zaprimanje zamolbi za pomilovanja; obavlja stručne, tehničke i druge poslove koji se odnose na dodjelu odlikovanja, pohvala i drugih priznanja koje dodjeljuje Predsjednica Republike te obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tajnika i predstojnika Ureda.

Služba za tehničke i pomoćne poslove

Članak 25.

Služba za tehničke i pomoćne poslove obavlja stručne, tehničke, pomoćne i druge poslove koji se odnose na opremanje i uređenje Ureda; izrađuje planove i projekcije godišnjih investicijskih projekata, materijalnih i nematerijalnih investicija u Uredu; obavlja poslove investicijskog i tekućeg održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured; brine o zbirci umjetnina Ureda; vodi evidenciju dokumentacije o objektima i imovini o kojoj skrbi Ured; obavlja poslove uređenja interijera i aranžiranja cvijeća u objektima kojima upravlja Ured; poslove opskrbe namirnicama i potrošnim materijalom; obavlja poslove pripremanja i podvorbe hrane i pića u objektima kojima upravlja Ured; poslove koji se odnose na održavanje i uređenje zelenih površina; skrbi o čišćenju prostora i održavanju zelenila, održavanju instalacija, uređaja i opreme u prostoru Ureda; obavlja hitne tehničke intervencije u objektima kojima upravlja Ured te obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tajnika i predstojnika Ureda.

III. UPRAVLJANJE UREDOM

Predstojnik Ureda

Članak 26.

Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava dužnosti Predsjednica Republike.

Predstojnik Ureda za svoj rad i rad Ureda odgovara Predsjednici Republike, ima položaj visokog državnog dužnosnika, a u odnosu na zaposlene u Uredu ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Predstojnik Ureda upravlja radom Ureda, a osobito:

– brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa te u pitanjima od zajedničkog interesa osigurava suradnju Ureda s državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te drugim pravnim osobama;

– koordinira i usmjerava rad dužnosnika u Uredu;

– usklađuje protokolarne obveze Predsjednice Republike;

– usklađuje poslove neposrednog osobnog osiguranja Predsjednice Republike, te poslove vanjskog i unutarnjeg osiguranja Ureda;

– odlučuje o primitku u državnu službu i raspoređivanju na položaje i radna mjesta državnih službenika i namještenika Ureda te odlučuje o drugim pitanjima glede prava i obveza državnih službenika i namještenika Ureda;

– prema državnim službenicima i namještenicima poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti;

– odlučuje i daje upute u svezi korištenja i održavanja objekata i druge imovine;

– odlučuje o korištenju financijskih sredstava i trošenju proračunskih sredstava Ureda, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednica Republike.

Ravnatelj Savjetničkog vijeća

Članak 27.

Ravnatelj Savjetničkog vijeća zamjenjuje predstojnika Ureda, upravlja radom Savjetničkog vijeća, priprema obraćanja Predsjednice Republike, odobrava sastav pratećih delegacija Predsjednice Republike te obavlja druge poslove koje mu povjere Predsjednica Republike i predstojnik Ureda.

Ravnatelja imenuje i razrješava dužnosti Predsjednica Republike i za svoj rad odgovara Predsjednici Republike i predstojniku Ureda.

Glavni tajnik

Članak 28.

Glavni tajnik Ureda koordinira i tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica u Glavnom tajništvu Ureda, neposredno upravlja Glavnim tajništvom Ureda, predlaže plan rada Ureda, vodi brigu o stanju kadrova u Uredu, obavlja poslove vezane uz materijalno financijsko poslovanje Ureda, poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Uredu; koordinira poslove investicijskog održavanja i nabave, tehničke i pomoćne poslove te obavlja druge poslove po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda.

Glavnog tajnika imenuje i razrješava dužnosti Predsjednica Republike i za svoj rad odgovara Predsjednici Republike i predstojniku Ureda.

Pročelnik Kabineta Predsjednice Republike

Članak 29.

Pročelnik Kabineta Predsjednice Republike neposredno upravlja radom Kabineta Predsjednice Republike; koordinira i usklađuje dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje programe aktivnosti Predsjednice Republike te obavlja druge poslove po nalogu Predsjednice Republike i predstojnika Ureda.

Pročelnika Kabineta Predsjednice Republike imenuje i razrješava dužnosti Predsjednica Republike i za svoj rad odgovara Predsjednici Republike i predstojniku Ureda.

Savjetnici Predsjednice Republike

Članak 30.

Savjetnici Predsjednice Republike izrađuju podloge za donošenje odluka te provođenje politike Predsjednice Republike; obavljaju poslove koji se odnose na stručno područje za koje su imenovani; pripremaju stručne i analitičke elaborate i informacije, surađuju s odgovarajućim tijelima državne vlasti te stručnim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama i organizacijama u pitanjima iz svog djelokruga; pripremaju i sudjeluju u službenim razgovorima, primanjima i na radnim sastancima Predsjednice Republike; sastavljaju odgovarajuće bilješke o primanjima i sastancima Predsjednice Republike; pripremaju programe aktivnosti Predsjednice Republike u području za koje su imenovani i u tom smislu neposredno upravljaju radom kabineta iz svog djelokruga te obavljaju i druge poslove po nalogu Predsjednice Republike, ravnatelja i predstojnika Ureda.

Savjetnike Predsjednice Republike imenuje i razrješava dužnosti Predsjednica Republike i za svoj rad odgovaraju Predsjednici Republike i predstojniku Ureda.

Upravljanje ustrojstvenim jedinicama Ureda

Članak 31.

Radom Kabineta Predsjednice Republike upravlja pročelnik Kabineta.

Radom Protokola Predsjednice Republike upravlja šef protokola.

Radom Službe za odnose s javnošću upravlja glasnogovornik.

Radom Savjetničkog vijeća upravlja ravnatelj.

Radom kabineta u sastavu Savjetničkog vijeća upravljaju nadležni savjetnici.

Radom Tajništva Ureda upravlja glavni tajnik Ureda.

Radom službi u sastavu Tajništva upravljaju pomoćnici glavnog tajnika, u statusu državnih službenika, koji za svoj rad odgovaraju glavnom tajniku.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Predstojnik Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Ureda zatečeni državni dužnosnici, službenici i namještenici nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta, u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda.

Danom stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda, državni dužnosnici zatečeni na dužnosničkim položajima, osim dužnosnika navedenih u članku 4. stavku 1. ove Odluke, prevest će se u status državnih službenika i rasporediti na odgovarajuća službenička radna mjesta, odgovarajućom primjenom članka 74.b i 74.c Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15).

Predstojnik Ureda donijet će rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 86/94, 24/00, 06/04, 54/05, 30/10, 107/11).

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-01/15-01/01

Urbroj: 71-05-03/1-15-1

Zagreb, 19. veljače 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

20 23.02.2015 Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske 20 23.02.2015 Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske 20 23.02.2015 Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske 20 23.02.2015 Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske 20 23.02.2015 Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske