Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

NN 20/2015 (23.2.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

427

Na temelju članka 20. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 120/12 i 14/14) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (»Narodne novine«, broj 88/2014) u članku 5. točki 5. riječi: »voditelj energetskog objekta« brišu se.

Točka 16. mijenja se i glasi:

»16. rukovatelj centralnog grijanja – samostalno rukovanje uređajima za centralno grijanje i uređajima za termoventilaciju, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 500 kW;«

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. rukovatelj posudama stlačenih plinova – samostalno punjenje stacionarnih tlačnih posuda plinovima svih vrsta i skladištenje tih posuda, rukovanje pokretnom tlačnom opremom definiranom propisom koji uređuje pokretnu tlačnu opremu;«

Iza točke 24. dodaje se nova točka 25. koja glasi:

»25. voditelj energetskog objekta – samostalno rukovanje postrojenjima obnovljivih izvora energije odnosno kogeneracijskim postrojenjem čija ukupna instalirana snaga prelazi 5 MW isključujući hidroelektrane, ukoliko je potrebno obavlja i pregled, vođenje pogonske dokumentacije, plana uklopnih manipulacija, pobuđivanje generatora, sinkronizacija s električnom mrežom, izrada dnevnog obračuna, određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja.«

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko za neke poslove i radne zadatke postoji preduvjet da kandidat treba imati prethodno položen ispit za neke druge poslove i radne zadatke potrebno je slijedeće:

1. Prethodno položeni ispit za poslove i radne zadatke mora biti položen pismenom provjerom,

2. Da bi se moglo pristupiti usmenoj provjeri znanja za poslove i radne zadatke koji imaju za preduvjet neke druge poslove i radne zadatke, potrebno je da ne prođe više od godinu dana od pismene provjere za preduvjetne poslove i radne zadatke,

3. Kada je potrebno pristupiti pismenoj provjeri znanja za poslove i radne zadatke za koje postoji preduvjet nekih drugih poslova i radnih zadataka nije potrebno polagati pismeni ispit iz tih preduvjetnih poslova i radnih zadataka .

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Poslove i radne zadatke voditelja energetskog objekta može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog, strojarskog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.«.

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Poslove i radne zadatke voditelja pogona obnovljivih izvora može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog, strojarskog, kemijskog, tehnološkog, građevinskog ili poljoprivrednog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog, kemijskog-tehnološkog ili poljoprivrednog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. riječ: »postrojenja« zamjenjuje se riječju: »objekta«.

Članak 6.

U članku 19. točki 1. iza riječi: »rudarsko-geološko-naftnog,« dodaju se riječi: »građevinskog, poljoprivrednog,«, a u točki 2. iza riječi: »elektrotehničkog« dodaje se zarez i riječi: »rudarsko-geološko-naftnog, građevinskog, poljoprivrednog«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. točki 2. iza riječi: »elektrotehničkog« dodaje se zarez i riječi: »rudarsko-geološko-naftnog«.

Članak 8.

U članku 22. u točkama 1. i 2. iza riječi: »kemijskog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja« dodaju se zarezi i riječi: »rudarsko-geološko-naftnog,«.

Članak 9.

U članku 27. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi :

»1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, gimnazija ili druga četverogodišnja škola, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku«.

Članak 10.

U članku 36. broj: »9.« zamjenjuje se brojem: »8.«

Članak 11.

U članku 38. stavku 9. riječ: »provedenom« zamjenjuje se riječju: »provedenim«.

Iza stavka 9. dodaju se novi stavci 10. i 11. koji glase:

»Predsjednik područne ispitne komisije ima pravo na pokriće troškova putovanja ukoliko ima boravište ili prebivalište izvan mjesta redovnog održavanja ispita.

Troškove polaganja stručnog ispita za energetska zanimanja snosi gospodarski subjekt koji upućuje kandidata na polaganje ispita. Iznimno troškove polaganja stručnog ispita snosi sam kandidat kada zahtjev za polaganje ispita nije uputio gospodarski subjekt nego osobno kandidat. Iznos naknade za polaganje stručnog ispita za energetska zanimanja kao i iznos naknade za rad ispitnog povjerenstva i stručnih službi određuje rješenjem Ministar gospodarstva«.

Članak 12.

U članku 43. stavku 2. riječ: »tajnice« zamjenjuje se riječju: »tajni-k/ce«.

Članak 13.

U članku 52. stavku 2. iza riječi: »pitanja s po « dodaje se riječ: »najmanje«.

Članak 14.

U članku 58. stavku 2. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– izvođač mora osigurati najmanje dvije telefonske linije, koje moraju biti javno objavljene, putem kojih će se pružati sve potrebne informacije vezano za provođenje odredbi ovoga Pravilnika«

Članak 15.

U članku 59. stavku 1. riječi: »56. i 57.« zamjenjuju se riječima: »57. i 58.«.

Članak 16.

U članku 60. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»Kandidat koji je položio ispit za Strojara kotla iz članka 5. stavak 1. točka 9. može raditi i na poslovima Rukovatelj centralnog grijanja iz članka 5. stavak 1. točka 16. ukoliko ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima Rukovatelja centralnog grijanja, uz prethodno položenu razliku stručnih predmeta.

Kandidat koji je položio ispit za Rukovatelja centralnog grijanja iz članka 5. stavak 1. točka 16. na postrojenju čiji toplinski učin prelazi 500 kW može raditi na poslovima Strojara kotla iz članka 5. stavak 1. točka 9. ukoliko ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima Strojar kotla uz prethodno položenu razliku stručnih predmeta.«

Članak 17.

U članku 61. broj: »2015.« zamjenjuje se brojem: »2016.«

Članak 18.

U članku 64. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»– radniku s položenim stručnim ispitom za voditelja pogona obnovljivih izvora čija je ukupno instalirana snaga veća od 5 MW priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit voditelja energetskog objekta;

– radniku s položenim stručnim ispitom za strojara kogeneracijskog postrojenja čija je ukupno instalirana snaga veća od 5 MW priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit voditelja energetskog objekta;«

Dosadašnji stavci 5. – 16. postaju stavci 7. – 18.

Članak 19.

Provjera znanja za radnike iz članka 16. ovog Pravilnika obavlja se samo ako je radnik položio provjeru znanja za Strojara kotla odnosno Rukovatelja centralnog grijanja u roku ne dužem od godinu dana prije polaganja za Rukovatelja centralnog grijanja odnosno Strojara kotla.

Ukoliko je vremensko razdoblje duže od vremena navedenog u stavka 1. ovoga članka kandidat mora polagati sve predmete.

Članak 20.

Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/55

Urbroj: 526-04-01-01-02/3-15-02

Zagreb, 3. veljače 2015.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

20 23.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima