Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/09-02/0053, urbroj: 567-06-15-20 od 10. veljače 2015. godine

NN 20/2015 (23.2.2015.), Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/09-02/0053, urbroj: 567-06-15-20 od 10. veljače 2015. godine

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

432

Vijeće za elektroničke medije u sastavu Mirjana Rakić, predsjednica Vijeća, Damir Hajduk, zamjenik predsjednice Vijeća te Suzana Kunac, Alemka Lisinski, Vesna Roller, Gordana Simonović i Robert Tomljenović, kao članovi Vijeća, u postupku nadzora nad radom nakladnika – MEA MEDIA d.o.o., Varaždin, na temelju članka 76. stavka 1. točke 4. i 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.) na 8-15 sjednici održanoj 10. veljače 2015., donijelo je

ODLUKU

I. Trajno se oduzima koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području Grada Varaždina (L-VZ2), nakladniku radija – trgovačkom društvu MEA MEDIA d.o.o., Varaždin, Supilova 7 A, OIB: 53692484108.

II. Ugovor Br. R-017/10 od 18. veljače 2010. o koncesiji za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području Grada Varaždina (L-VZ2) (Grad Varaždin i Općine Beretinec, Vidovec i Sveti Ilija) te Ugovor o izmjenama i dopunama ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području Grada Varaždina (L-VZ2) (Grad Varaždin i Općine Beretinec, Vidovec i Sveti Ilija) Br. R-017/10 od 23. rujna 2013. prestaju važiti danom konačnosti odluke o trajnom oduzimanju koncesije.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama».

Obrazloženje

Na temelju članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (dalje: ZEM), Vijeće za elektroničke medije (dalje: Vijeće) na 43-09 sjednici održanoj 21. prosinca 2009., a na temelju provedenog Javnog natječaja broj 04/09 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija i/ili televizije (»Narodne novine», broj 124/09) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za davanje koncesije donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području Grada Varaždina (L-VZ2) trgovačkom društvu MEA MEDIA d.o.o. Varaždin. Koncesija je dana na rok od 10 godina.

Po donošenju odluke trgovačko društvo MEA MEDIA d.o.o. Varaždin obavilo je tehnički pregled te su sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima, Agencija za elektroničke medije, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije te MEA MEDIA d.o.o. Varaždin sklopili Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Varaždina (L-VZ2).

Člankom 69. stavkom 1. točkom 12. propisano je kako Vijeće za osigurava nadzor nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama utvrđenim ovim i posebnim zakonom, osim elektroničkih publikacija, te donosi godišnji plan nadzora (monitoringa). U okviru svojih nadležnosti članovi Vijeća su 25. kolovoza 2014. godine pokušali obaviti neposredni nadzor nad radom nakladnika Mea Media d.o.o. u Varaždinu na adresi Supilova 7A (službenoj adresi prijavljenoj u Registar pružatelja medijskih usluga koji vodi Vijeće). Utvrđeno je da navedena adresa nije bila točna, a od strane Hrvatske udruge radija i novina (HURIN-a) dobili su informaciju o novoj adresi, te su se uputili na adresu Zagrebačka 25. U dvorišnoj zgradi naišli su na vrata na kojima piše Radio Aktiv, vrata su bila zaključana. Kroz prozor se vidjelo da se u unutrašnjosti ne nalazi nikakva oprema, već da je prostor ispražnjen i napušten.

Kako neposredni nadzor nije obavljen nakladniku je 29. kolovoza 2014. godine upućen dopis, klasa: 612-12/14-05/0145, urbroj: 567-06-14-02 kojim se zatražilo očitovanje nakladnika te dostava dostavite snimka emitiranog programa kao i pripadajuće očevidnike za razdoblje od 18. do 24. kolovoza 2014. godine te izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih. Kako je prema podacima iz Sudskog registra utvrđeno da je došlo do promjena osnivača/članova društva i promjena osobe ovlaštene za zastupanje, a o čemu Vijeće nije izviješteno od nakladna se zatražilo i postupanje propisano člankom 52. ZEM-a.

Nakladnik je dopis zaprimio 5. rujna 2014., a kako nije dostavio zatraženu dokumentaciju u daljnjem postupku nadzora nad radom nakladnika, Vijeće je na 50-14 sjednici održanoj 20. studenoga 2014., donijelo Odluku, klasa: 612-12/09-02/0053, urbroj: 567-06-14-13, o privremenom, na rok od 15 dana, oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području Grada Varaždina (L-VZ2) nakladniku MEA MEDIA d.o.o. Varaždin. Istom odlukom naloženo je nakladniku da u roku od petnaest (15) dana od dana objave odluke u »Narodnim novinama« izvrši uplatu dugovanja s osnova neplaćene naknade za koncesiju, koje dugovanje je na dan 20. studenog 2014. iznosilo ukupno 7.705,33 kuna te da postupi sukladno dopisu od 29. kolovoza 2014., klasa: 612-12/14-05/0145, urbroj: 567-06-14-02 te dostavi snimke i očevidnike programa za navedeno razdoblje te izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih. Nakladnik je ujedno upozoren da ukoliko u ostavljenom roku ne izvrši uplatu duga s osnova neplaćene naknade za koncesiju te ne dostavi tražene snimke i očevidnike programa zajedno s izvodom iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih Vijeće će donijeti odluku o trajnom oduzimanju koncesije.

Gornju Odluku o privremenom oduzimanju koncesije nakladnik MEA MEDIA d.o.o. iz Varaždina primio je 5. prosinca 2014.

Dana 5. siječnja 2015. zaprimljen je dopis nakladnika u kojemu se navodi:

Prema zahtjevu Agencije za elektroničke medije, dostavljamo očevidnike i snimke programa za razdoblje od 19. do 26. prosinca 2014. godine, za tvrtke Mea Media d.o.o, Media Centar d.o.o., Otočni radio Kornati d.o.o. i Vanga d.o.o. Za razdoblje od 10. do 16. studenog dostavljamo samo očevidnike, jer su snimke iz studenog i ranijih razdoblja nažalost nedostupne. Naime, krajem studenog dogodio nam se potpuni pad domenskog servera na kojem se nalazio i file sharing servis. Te snimke se nalaze na diskovima, ali su nam trenutno nedostupne, sve dok Metronet ne podigne virtualni domenski server na koji prelazimo i prekopira podatke na cloud. Snimke možemo dostaviti naknadno, čim nam Metronet omogući pristup. Izvode iz evidencije HZMO-a također nismo dostavili, jer su sve navedene tvrtke bile u procesu rekonstruiranja nakon preuzimanja od dotadašnjeg vlasnika. Upravo zahvaljujući akcijama bivše uprave, dio navedenih tvrtki završile su u nezavidnim financijskim okolnostima, pa i u blokadi. Tvrtke u toj poziciji nisu u mogućnosti isplaćivati primanja, niti zapošljavati nove djelatnike, zbog čega smo bili prisiljeni nove djelatnike zaposliti na sestrinske tvrtke. Za nakladnika Mea Media d.o.o. tako već radi dvoje djelatnika, ali su prijavljeni na drugim tvrtkama. S prvim siječnja 2015. u tvrtki Media Centar počinje s radom nova djelatnica, a u sljedećim tjednima očekujemo i finaliziranje ugovora o radu za nove djelatnike za nakladnike Vanga d.o.o. i Otočni radio Kornati d.o.o., ali preko sestrinskih tvrtki. Iz istih razloga, dakle posljedica djelovanja bivše uprave, i tvrtka Media Centar d.o.o. – Soundset Centar ostala je krajem ljeta bez djelatnika. Nakon rješavanja financijskih nedaća i dugova prema vjerovnicima, konsolidacija radijske postaje nije bila moguća prije prosinca, zbog čega je Soundset Centar posljednjih mjeseci bio bez djelatnika koji bi mogli ostvariti ikakvu programsku shemu, osim osnovnog informativnog sadržaja. Kako smo i gore naveli, ta se situacija promijenila, te smo od prosinca počeli emitirati nacionalne vijesti i središnju informativnu emisiju, a od siječnja se očekuje i povratak lokalnog informativnog programa. Shodno svemu navedenom, za radio postaje Soundset Play (Mea Media d.o.o.), Soundset Giardini (Vanga d.o.o.), Soundset Centar (Media Centar d.o.o.) i Soundset Kornati (Otočni radio Kornati d.o.o.), u sljedećih 30 dana poslat ćemo Agenciji zahtjev za promjenom programske sheme, koje ćemo se onda i pridržavati. Na kraju, još vas jednom molim za termin sastanka s vijećnicima, kako bismo u izravnom razgovoru mogli objasniti situaciju na spomenutim radijskim postajama. Svakim danom dajemo 110 posto svojih mogućnosti kako bismo spasili četiri lokalne radio postaje, te ih unaprijedili i učinili neizostavnom akterom lokalne zajednice.

Na temelju snimaka dostavljenih u očitovanju nakladnika od 5. prosinca 2014. izvršena je analiza programskog sadržaja te je utvrđeno kako programska osnova odstupa za 88,32%. Pritom je glazba činila gotovo 97% ukupnog programa. U nastavku je tablica s utvrđenim odstupanjima:

ODSTUPANJA U PROGRAMSKOJ OSNOVI

SKUPINA SADRŽAJA

Nova PO-a 9/2013

PO (minute)

ANALIZA

(minute)

ANALIZA (udio)

Odstupanje (minute)

Odstupanje (udio)

Informativni program

19,31%

1946

149

1,62%

-1797

-17,69%

Zabavni program

6,89%

694

-

-

-694

-6,89%

Glazbeni program

52,79%

5321

8919

96,95%

+3598

+44,16%

Obrazovni program i program za djecu

2,75%

277

-

-

-277

+2,75%

Sportski program

3,44%

346

25

0,27%

-321

-3,17%

Umjetnost i kultura

1,03%

103

-

-

-103

-1,03%

Vjerski program

-

-

-

-

-

Oglašavanje

13,79%

1390

107

1,16%

-1283

-12,63%

VRIJEME I UDIO ODSTUPANJA U PROGRAMSKOJ OSNOVI

8073

88,32%

Nadalje, utvrđeno je da program ne sadrži emisije lokalnog karaktera, kao ni vlastite emisije (emisije su zajedničke za sve radijske postaje Soundset). Iz analize je također vidljivo da očevidnici sadrže nepotpune i/ili netočne podatke.

Utvrđeno je kako nakladnik nije dostavio tražene podatke o zaposlenim osobama (izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih).

Naposljetku, utvrđeno je kako je nakladnik podmirio dug s osnova naknade za koncesiju.

Dopisom od 28. siječnja 2015., klasa: 612-12/14-05/0145, urbroj: 567-03/01-15-05 od nakladnika je zatraženo očitovanje o utvrđenim prekršajima.

Dana 9. veljače 2015. zaprimljeno je očitovanje nakladnika u kojemu se navodi:

Soundset Play (nakladnik MEA MEDIA d.o.o.) počeo je s emitiranjem govornog programa u ponedjeljak, 2. veljače. Rezultat je to nastojanja da se dotadašnji radio Aktiv digne na noge i da se području Grada Varaždina omogući odabir kvalitetne lokalne radijske postaje. Soundset Play tako je angažirao nekolicinu suradnika, voditelja i novinara, koji realiziraju radijski program, ispunjen većinski lokalnim sadržajem. Trenutno su tu jutarnji program u trajanju od tri sata, te lokalne vijesti koje se emitiraju svakih sat vremena. U sljedećih nekoliko tjedana s emitiranjem će početi i autorska glazbena emisija, te dvije emisije lokalnog sadržaja, od kojih je jedna središnji dnevnik koji će se baviti tematikom varaždinskog područja. Iz Zagreba, odnosno sa Soundset Plavog, Soundset Play preuzima isključivo nacionalne vijesti i središnju informativnu emisiju. U izradi je i nova programska osnova koja će uskoro biti upućena na uvid nadležnim službama u Agenciji za el. medije, a nakon što ista bude prihvaćena, krenut će se u potpunu realizaciju programa prema istoj. I ovom prilikom vam zahvaljujemo na razumijevanju po pitanju vremenskih rokova. Cilj nam je zaposliti lokalne djelatnike koji će proizvesti kvalitetan lokalni sadržaj, a sve u službi građana s područja Grada Varaždina i okolice. Kao dokaz da je Soundset Play počeo izvršavati zakonske obaveze, prilažemo i snimke programa od ovog tjedna.

Sukladno odredbi članka 23. st. 5. ZEM-a za promjenu odnosno dopunu programske osnove koja se odnosi na više od 10% njezinog sadržaja na temelju kojeg je dana koncesija nakladnik mora pribaviti prethodnu suglasnost Vijeća.

Odredba čl. 38. st. 2. ZEM-a, propisuje obvezni minimalni dnevni udio vlastite proizvodnje od 30 posto, a odredba čl. 36. st. 6. istog Zakona emitiranje vijesti i obavijesti s područja koncesije mora činiti najmanje 10 posto tjednog vremena objavljivanja.

Odredbom čl. 15. Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine« broj 83/14 – dalje: Pravilnik) propisano je kako su pružatelji medijskih usluga dužni voditi dnevni očevidnik. Očevidnik mora sadržavati točno vrijeme početka objavljivanja svake emisije, njezino trajanje, naziv i vrstu, kao i objave unutar kataloga pružatelja medijskih usluga na zahtjev.

Odredbom čl. 22. st. 2. ZEM-a propisano je kako za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka pored općih i programskih uvjeta propisanih ovim Zakonom, nakladnik televizije i/ili radija mora ispuniti posebne tehničke, prostorne, financijske i kadrovske uvjete, a stavkom 2. istog članka kako uvjete iz stavka 2. ovoga članka i način utvrđivanja uvjeta pravilnikom propisuje Vijeće za elektroničke medije, uz prethodno mišljenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije o tehničkim i prostornim uvjetima.

Kako je na neosporan način utvrđeno da pružatelj medijske usluge radija, nakladnik MEA MEDIA d.o.o. iz Varaždina nije postupio po izrečenoj odluci od 20. studenog 2014., a člankom 76. stavkom. 1. točkom 4. ZEM-a propisano je da Vijeće donosi odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije pružatelju medijskih usluga ako utvrdi da nakladnik televizije i/ili radija više ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti iz članka 22 i točkom 6. istoga članka ZEM-a propisano je da Vijeće donosi odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije pružatelju medijskih usluga ako utvrdi da se pružatelj medijskih usluga ni nakon primitka opomene Vijeća ne pridržava najmanje 90% programske osnove, to je Vijeće donijelo odluku o trajnom oduzimanju koncesije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu u Zagrebu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/09-02/0053

Urbroj: 567-06-15-20

Zagreb, 10. veljače 2015.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Vijeće za elektroničke medije

Mirjana Rakić, v. r.