Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita

NN 22/2015 (25.2.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita

22 25.02.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

454

Na temelju članka 23. stavka 5., članka 26. stavka 5. i članka 27. stavka 4. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 84/08 i 75/09), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj 96/09) u članku 2. stavku 1. riječi: »Upravnog suda Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Visokog upravnog suda Republike Hrvatske«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita« zamjenjuju se riječima: »pisanog dijela ispita kojem kandidat namjerava pristupiti«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. riječi: »15 dana« zamjenjuju se riječima: »8 dana«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 1. briše se.

Članak 5.

U članku 8. stavku 5. riječi: »će dobiti presliku istog spisa predmeta« zamjenjuju se riječima: »koriste isti spis predmeta«.

U stavku 6. riječi: »koje se otvaraju na dan pisanog ispita« zamjenjuju se riječima: »odnosno pohraniti u elektronskom obliku na računalu, a kandidati ih otvaraju odnosno pristupaju im«.

Članak 6.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pri izradi pisanih radnji kandidat smije kao dopuštena pomagala koristiti tekstove propisa.«.

Članak 7.

U članku 15. stavak 2. riječi: «, a kandidat je istu dužan naznačiti« zamjenjuju se riječima: »te naznačuje«.

Članak 8.

U članku 16. stavak 3. umjesto točke stavlja se zarez te dodaju riječi: »odnosno omogućiti pristup predlošku u elektronskom obliku«.

Članak 9.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pisane radnje i spis predmeta koji je služio kao predložak za njihovu izradu dostavit će se članovima Ispitnog povjerenstva na pregled i bodovanje.«.

Članak 10.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) O vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Ministarstva pravosuđa najkasnije osam dana prije dana određenog za polaganje.«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2015.

Klasa: 011-01/15-01/12

Urbroj: 514-03-01-02-02-15-04

Zagreb, 11. veljače 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.