Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN 22/2015 (25.2.2015.), Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

455

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/2005., 82/2006., 129/2008., 80/2010., 124/2010., 25/2012., 68/2012., 148/2013 i 94/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: OKFŠ) za izvršene radove u šumama.

Članak 2.

Iz sredstava OKFŠ-a mogu se u šumama financirati:

1. radovi biološke obnove šuma,

2. radovi gospodarenja šumama na kršu,

3. radovi na sanaciji i obnovi sastojina ugroženih sušenjem i drugim nepogodama, izgradnja šumskih prometnica, razminiranje šumskih površina te ostali radovi prijeko potrebni za očuvanje i unapređenje općekorisne funkcije šume,

4. radovi sjemenarske i rasadničarske djelatnosti u šumarstvu, očuvanje genofonda i podizanje klonskih sjemenskih plantaža,

5. znanstveni radovi iz područja šumarstva.

II. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 3.

(1) Sredstva OKFŠ-a za radove iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, raspoređuju se razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Za znanstvene radove iz područja šumarstva (znanstveni radovi, stručni radovi i izdavačka djelatnost) osigurava se 5% sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 10% sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Za vatrogasnu zajednicu sukladno posebnom propisu osigurava se 5% sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Sredstva iz stavaka 2., 3., i 4. izdvajaju se iz ukupnih sredstava OKFŠ-a, a raspoređuje ih ministarstvo nadležno za šumarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

Sredstva za radove iz članka 2. stavka 1. točke 1. do 4. ovoga Pravilnika, planiraju se na temelju prijedloga operativnog godišnjeg plana Trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o., Zagreb (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo), Savjetodavne službe i Javne ustanove iz članka 17. stavka 3. Zakona, koji se dostavlja Ministarstvu do 30. studenoga tekuće godine za narednu godinu.

Članak 5.

(1) Za pojedinu vrstu rada iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika najviši mogući iznos sredstava koja se mogu isplatiti određen je:

– tehnologijom rada

– normativom rada

– cijenom rada.

(2) Popis radova koji se financiraju sredstvima iz OKFŠ-a za izvršene radove u šumama tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Normativi za radove u šumarstvu s tehnologijama iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(4) Cjenik radova biološke obnove šuma i šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Cjenik) tiskan je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Cjenik sadrži:

– cjenik šumskih sadnica i klijanaca

– cjenik radnika i strojeva za biološku obnovu šuma

– cjenik radova izrade šumskogospodarskih planova

– cjenik rada, strojeva i prijevoza građevinskog materijala u šumskom graditeljstvu.

(5) Pri izradi Planova i fakturiranju cijena radova u šumarstvu i šumskom građevinarstvu, cijena svakog rada utvrđuje se tako da se u Plan unosi kalkulacijska cijena tog radnog mjesta (umnožak normativa i cijene rada po danu, odnosno cijene usluge radnika, cijene usluge stroja ili obje cijene zajedno ovisno o vrsti rada) te sadni materijal ili kemijska i mehanička sredstva koja se koriste kod istih.

(6) Za radove iz Priloga 2. ovoga Pravilnika naknada za cijenu radniko dana iznosi 200,00 kn, ukoliko se za obavljanje radova koristi motorna pila naknada iznosi 275,00 kn, a naknada za cijenu strojodana iznosi 1.800,00 kn.

(7) Maksimalna cijena šumskog reprodukcijskog materijala; radova izrade šumskogospodarskih planova, njihove revizije i obnove te radova projektiranja, izgradnje i održavanja šumske infrastrukture određena je Cjenikom.

(7) Cijena radova zaštite šuma od štetnih organizama i požara koje obavljaju osobe iz članka 6. ovoga Pravilnika određena je Cjenikom.

(8) Cijena obavljanja nadzora i kolaudacije izvršenih radova određena je Cjenikom.

(9) Maksimalna cijena po m3 za odabir i obilježavanje stabala za sječu (doznaka) iznosi 10,00 kn u što je uključen rad radnika, alat i oprema te prijevoz.

III. UVJETI I PRAVO NA POKRETANJE POSTUPKA

Članak 6.

(1) Pravo na sredstva iz članka 3. ovoga Pravilnika za izvršene radove u šumama ostvaruju:

1. Trgovačko društvo;

2. Savjetodavna služba;

3. Javna ustanova iz članka 17. stavka 3. Zakona;

(2) Tijela državne uprave i pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska iz članka 17. stavka 2. Zakona, za šume u vlasništvu Republike Hrvatske, imaju pravo na sredstva iz članka 3. ovoga Pravilnika samo za izradu šumskogospodarskih planova putem Trgovačkog društva, a za šume šumoposjednika putem Savjetodavne službe.

Članak 7.

Trgovačko društvo ostvaruje pravo na sredstva OKFŠ-a ako je izvršilo propisane radove iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Savjetodavna služba ostvaruje pravo na sredstva OKFŠ-a ako su izvršeni radovi iz operativnoga plana.

(2) Putem Savjetodavne službe pravo na sredstva OKFŠ-a ostvaruju šumoposjednik ili licencirani izvođač.

(3) Šumoposjednik ostvaruje putem Savjetodavne službe pravo na sredstva OKFŠ-a ako je:

– upisan u Upisnik šumoposjednika,

– izvršio propisane radove, sukladno operativnom planu,

– podnio zahtjev za isplatu sredstava OKFŠ-a Savjetodavnoj službi.

(4) Licencirani izvođač ostvaruje putem Savjetodavne službe pravo na sredstva OKFŠ-a ako:

– je sklopio ugovor o izvođenju radova sa Savjetodavnom službom;

– je izvršio propisane radove sukladno ugovoru.

(5) Postupak javne nabave za izvođenje radova i usluga provodi Savjetodavna služba.

Članak 9.

Javna ustanova iz članka 17. stavka 3. Zakona ostvaruje pravo na sredstva OKFŠ-a ako je izvršila propisane radove iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Pravne osobe ostvaruju pravo na sredstva OKFŠ-a iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako:

– zadovoljavaju uvjetima iz javnog poziva za znanstvene radove iz područja šumarstva (znanstveni radovi, stručni radovi i izdavačka djelatnost);

– s Ministarstvom sklope ugovor o izradi znanstvenih radova iz područja šumarstva (znanstveni radovi, stručni radovi i izdavačka djelatnost).

(2) Javni poziv raspisuje Ministarstvo.

IV. POVJERENSTVA

Članak 11.

(1) Za provedbu ovoga Pravilnika osnivaju se sljedeća Povjerenstva:

– Povjerenstvo za odobrenje operativnih planova koje izrađuju osobe iz članka 6. stavka 1. točke od 1. do 3. ovoga Pravilnika i nadzor trošenja sredstava OKFŠ-a;

– Povjerenstvo za odabir znanstveno-istraživačkih i stručnih radova iz područja šumarstva iz članka 3. stavka 2. i članka 10. ovoga Pravilnika;

– Povjerenstvo za odobrenje i kontrolu za radove razminiranja šuma i šumskog zemljišta i za vatrogasnu zajednicu iz članka 3. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar), a sastoje se od predsjednika i četiri člana, koji se imenuju iz reda šumarskih stručnjaka i predstavnika Ministarstva.

V. PREGLED IZVRŠENIH RADOVA I PLAĆANJE

Članak 12.

(1) Za izvršene radove iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, dostavlja se obračun izvršenja radova (situacija).

(2) Kolaudaciju radova iz stavka 1. ovoga članka obavljaju osobe iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Kolaudaciju izvršenih radova obavlja i svojim potpisom i pečatom ovjerava ovlašteni inženjer šumarstva.

(4) Kolaudacijskim zapisnikom ovlašteni inženjer osobito potvrđuje usklađenost izvedenih radova s projektom/elaboratom, kvalitetu izvršenih radova (postupaka, opreme, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija), konačni financijski obračun te isplatu nakon konačnog obračuna.

Članak 13.

(1) Korisnici sredstava iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su obračune kolaudiranih radova dostaviti Ministarstvu do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Ministarstvo je dužno uplatiti obračunata i odobrena sredstva na transakcijski račun korisnika iz stavka 1. u roku do 15 dana od ispostavljenih obračuna kolaudiranih radova za protekli mjesec.

(3) Po primitku sredstava Trgovačko društvo i Savjetodavna služba dužni su izvršiti krajnjim korisnicima plaćanje.

Članak 14.

Stručni nadzor nad primjenom pravila šumarske struke prilikom obavljanja stručnih poslova odnosno kod izvođenja šumarskih radova koji se financiraju iz sredstava OKFŠ-a obavlja Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije na zahtjev Ministarstva.

VI. EVIDENCIJA O IZVRŠENIM RADOVIMA

Članak 15.

(1) Korisnici sredstava iz članka 3. ovoga Pravilnika dužni su u elektronskom obliku voditi evidenciju o izvršenim radovima i isplaćenim sredstvima OKFŠ-a u šumama.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka sadrže podatke o izvođaču radova, vrsti i količini izvršenih radova te o isplaćenim sredstvima OKFŠ-a.

(3) Evidencije moraju biti dostavljene Ministarstvu zaključno do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Svi postupci započeti sukladno odredbama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (»Narodne novine« broj: 66/2006. i 25/2011.) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Članak 17.

Od dana objave natječaja za dostavu projektnih prijava u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. (u daljnjem tekstu: Program) pa sve do kraja njegove provedbe, bit će izuzeti od korištenja naknade za OKFŠ i bit će financirani iz Programa, osiguravajući načelo razgraničenja (demarkacija), aktivnosti iz djelokruga sljedećih vrsta radova biološke obnove šuma: – izgradnja šumske infrastrukture; – rekonstrukcija i konverzija šuma. (2) Od dana objave natječaja do kraja provedbe Programa, naknada za OKFŠ će se koristiti kao nacionalni udio Republike Hrvatske u ukupnoj potpori kako je definirano Programom, i to unutar operacija 4.3.3. »Unaprjeđenje šumske infrastrukture« i 8.5.1. »Konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura«.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (»Narodne novine« broj 66/2006. i 25/2011.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/118

Urbroj: 525-11/1072-15-12

Zagreb, 18. veljače 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

POPIS RADOVA KOJI SE FINANCIRAJU SREDSTVIMA OKFŠ-a ZA IZVRŠENE RADOVE U ŠUMAMA

1. Priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu:

– uklanjanje podrasta i grmlja,

– čišćenje tla od korova,

– premazivanje panjeva,

– rahljenje tla,

– površinsko odvodnjavanje.

2. Popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina i to u jednodobnim sjemenjačama do dvadesete godine starosti, odnosno u sastojinama mekih listača i panjača do desete godine starosti, a u raznodobnim sjemenjačama, u sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje, do dvadesete godine starosti grupe:

– popunjavanje šuma i šumskog zemljišta šumskim reprodukcijskim materijalom,

– njega pod zastorom stare sastojine,

– njega pomlatka i mladika,

– čišćenje.

3. Prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja:

– prorjeđivanje sastojina do trećine ophodnje,

– prorjeđivanje sastojina iznad trećine ophodnje.

4. Pošumljavanje sječina nakon čistih sječa:

– površinska odvodnja,

– rahljenje tla,

– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala,

– njega pomlatka i mladika,

– čišćenje.

5. Sanacija paljevina:

– uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala,

– čišćenje tla od korova,

– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala,

– popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom,

– njega pomlatka i mladika,

– čišćenje.

6. Resurekciju degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik:

– resurekcija,

– trijebljenje,

– popunjavanje šumskim reprodukcijskim materijalom.

7. Čuvanje šuma:

– čuvanje šuma.

8. Odabiranje i obilježavanje stabala za sječu:

– doznaka stabala glavnog prihoda jednodobnih sastojina,

– doznaka stabala prethodnog prihoda jednodobnih sastojina,

– doznaka stabala slučajnog prihoda jednodobnih sastojina,

– doznaka stabala propisanog etata prebornih sastojina,

– doznaka stabala slučajnog prihoda prebornih sastojina,

– doznaka stabala propisanog etata raznodobnih sastojina,

– doznaka stabala slučajnog prihoda raznodobnih sastojina.

9. Izrada šumskogospodarskih planova, te njihove revizije i obnove:

– pripremni radovi na izradi šumskogospodarskog plana,

– terenski radovi na izradi šumskogospodarskog plana,

– završni radovi na izradi šumskogospodarskog plana,

– izrada izvanredne revizije.

10. Rekonstrukcija i konverzija šuma:

– uklanjanje podrasta i grmlja,

– čišćenje tla od korova,

– premazivanje panjeva,

– rahljenje tla,

– površinsko odvodnjavanje,

– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala,

– popunjavanje,

– njega pomlatka i mladika,

– čišćenje.

11. Pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama:

– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala,

– popunjavanje.

12. Priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura:

– uklanjanje grmlja,

– čišćenje tla od korova,

– rahljenje tla,

– površinsko odvodnjavanje,

– njega pomlatka i mladika,

– čišćenje.

13. Zaštita od štetnih organizama i požara:

– opažanje i identifikacija biljnih bolesti i štetnika,

– suzbijanje biljnih bolesti,

– suzbijanje biljnih štetnika,

– suzbijanje glodavaca,

– podizanje zaštitnih ograda,

– održavanje zaštitnih ograda,

– uklanjanje zaštitnih ograda,

– zaštita od divljači i domaćih životinja,

– osmatračka protupožarna služba,

– izrada objekata za osmatračku protupožarnu službu,

– održavanje objekata za osmatračku protupožarnu službu,

– izrada protupožarnih prosjeka,

– održavanje protupožarnih prosjeka,

– orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice,

– održavanje izvora, bunara i cisterni,

– postavljanje znakova upozorenja,

– izrada i postavljanje zaštitnih brklji,

– održavanje zaštitnih brklji,

– izrada privremenih prijelaza preko vodotoka,

– uklanjanje otpada.

14. Sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima:

– uklanjanje podrasta i grmlja,

– čišćenje tla od korova,

– premazivanje panjeva,

– rahljenje tla,

– površinsko odvodnjavanje,

– sjetva i sadnja šumskog reprodukcijskog materijala,

– popunjavanje,

– njega pomlatka i mladika,

– čišćenje,

– razminiranje šuma i šumskih zemljišta,

– razminiranje šumskih prometnica.

15. Projektiranje, izgradnja i održavanje šumske infrastrukture:

– projektiranje šumske infrastrukture,

– izgradnja šumskih cesta,

– izgradnja šumskih vlaka,

– izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta,

– održavanje šumskih cesta,

– održavanje šumskih vlaka,

– održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta,

– prosijecanje svijetlih pruga,

– održavanje svijetlih pruga,

– izrada prosjeka,

– održavanje prosjeka.

16. Obavljanje nadzora i kolaudacije u izvršenju radova te savjetodavni rad:

– obavljanje nadzora trošenja sredstava,

– kolaudacija (preuzimanje) izvršenih radova.

PRILOG 2. – PRILOG 3.

22 25.02.2015 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama 22 25.02.2015 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama 22 25.02.2015 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama 22 25.02.2015 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama 22 25.02.2015 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama