Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 22/2015 (25.2.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

461

Na temelju članka 104. stavka 2., članka 108. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« br. 157/2013 i 151/2014 – Uredba) i članka 21. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine« br. 28/2014), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na sjednici održanoj 17. veljače 2015., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine« br. 159/2013) u članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Obveznici iz stavka 1. točke 1. ovog članka (poslodavci pravne osobe) obvezni su uspostaviti Zavodu prijavu iz članka 6. točke 5. (prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa – tiskanica M-11P) i članka 15. točke 4. (prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa – obrazac e M-11P) ovog Pravilnika uspostavom prve prijave o početku osiguranja (tiskanica M-1P) za radnika s kojim su zasnovali radni odnos.«

Dosadašnji stavci 2. do 3. postaju stavci 3. i 4.

Dosadašnji stavak 4. briše se.

U stavku 5. brojka »23.« zamjenjuje se brojkom »22.«.

Članak 2.

Iza članka 7. ovog Pravilnika dodaje se novi članak 7.a koji glasi:

Članak 7.a

»Obveznici iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika u izvršenju obveza iz članka 112. stavka 2. ZOMO-a dužni su Zavodu uspostaviti prijavu iz članka 6. točke 3. (prijava o prestanku osiguranja – tiskanica M-2P) i članka 15. točke 2. (prijava o prestanku osiguranja – obrazac e M-2P) ovog Pravilnika na način kako je to objašnjeno u tablici 1. pod rednim brojem 11. koja je sastavni dio ovog Pravilnika.«

Članak 3.

U tablici 1. članka 25. točke 1. ovog Pravilnika, pod red. br. 8. dokumentacija za priznanje i prestanak svojstva osiguranika mijenja se i glasi:

Tablica 1.

Red. br.

ČLANAK ZOMO
STAVAK/TOČKA

KRATAK OPIS OSNOVE OSIGURANJA

DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE SVOJSTVA OSIGURANIKA

DOKUMENTACIJA ZA PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA

Obveznici prikupljanja prijavno- odjavnih podataka


8.

članak 16.

stavak 1.članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac brodar ili kompanija domaća ili strana pravna osoba, ako pravnim propisima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije određeno

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

poslodavac brodar ili domaća pravna osoba

lučka kapetanija


stavak 3.

članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac brodar ili kompanija domaća ili strana pravna osoba koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brod

– prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

– prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

– prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) – za evidentiranje staža osigurana s povećanim trajanjem

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)

– prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P)

poslodavac brodar ili domaća pravna osoba

lučka kapetanija

U tablici 1. dodaju se redni brojevi »11.« i »12.« koji glase:

Tablica 1.

Red. br.

ČLANAK ZOMO

STAVAK/TOČKA

KRATAK OPIS OSNOVE OSOIGURANJA

DOKUMENTACIJA ZA PRIZNANJE SVOJSTVA OSIGURANIKA

DOKUMENTACIJA ZA PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA

Obveznici prikupljanja prijavno-odjavnih podataka

11.

članak 112.

stavak 2. ZOMO-a


u tiskanici M-2P/obrazac e M-2P, obvezno popuniti:

– obilježje pod red. br. 14 (datum prestanka svojstva osiguranika) na način da taj podatak bude istovjetan podatku u tiskanici M-1P/obrazac e M-1P, pod red.br. 8 (datum stjecanja svojstva osiguranika) prethodno uspostavljenoj za osiguranika koji nije započeo raditi na taj datum

– obilježje pod br. 8. (razloga prestanka svojstva osiguranika) na način da se u prostor za odgovor upiše tekst: »čl. 112. st. 2. ZOMO«.

poslodavac pravna ili fizička osoba
12.

– članak 9. stavak 1. točka 1. do 7. i stavak 4.

– članak 10. do 13.


osobe s invaliditetom – iz članka 3. stavka 1. Zakona o prof. reh. i zapošljavanja osoba s invaliditetom i članka 4. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposl. osoba s invaliditetom

uz prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P) ili prijavu o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) potrebno je priložiti odgovarajući akt nadležnog tijela


poslodavac pravna ili fizička osoba ili samozaposlena osoba

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01/15-02/1

Urbroj: 341-99-01/01-15-4

Zagreb, 17. veljače 2015.

Predsjednica Upravnog vijeća
Mirjana Rađenović, v. r.

22 25.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 22 25.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 22 25.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 22 25.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 22 25.02.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje