Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

NN 23/2015 (27.2.2015.), Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

479

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKOG FONDA, U VEZI S CILJEM »ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA«

Članak 1.

U Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014), u članku 5. stavku 3. točka 40. mijenja se i glasi:

»40. na temelju sveobuhvatne komunikacijske strategije iz članka 6. stavka 2. točke 16. Zakona, izrađuje komunikacijski plan za Operativni program iz svoje nadležnosti, podnosi ga Koordinacijskom tijelu te na odobrenje Odboru za praćenje, nadzire njegovu provedbu i najmanje jednom godišnje obavještava Odbor za praćenje o napretku njegove provedbe;«.

U točki 41. riječi: »komunikacijskom strategijom« zamjenjuju se riječima: »komunikacijskim planom«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »prioriteta ulaganja« zamjenjuju se riječima: »investicijskih prioriteta«.

Članak 3.

U članku 7. točki 13. riječi: »komunikacijskom strategijom« zamjenjuju se riječima: »komunikacijskim planom«.

Članak 4.

U članku 8. točki 21. riječi: »komunikacijskom strategijom« zamjenjuju se riječima: »komunikacijskim planom«.

Članak 5.

Prilog – Prikaz Posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po Operativnom programu koji je sastavni dio Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014) zamjenjuje se novim Prilogom – Prikaz Posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih investicijskih prioriteta, po Operativnom programu koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 022-03/15-03/20

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 26. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

PRIKAZ POSREDNIČKIH TIJELA NADLEŽNIH ZA PROVEDBU IZABRANIH INVESTICIJSKIH PRIORITETA, PO OPERATIVNOM PROGRAMU

Prikaz 1
Operativni program »Konkurentnost i kohezija«

Prioritetna os

Izabrani investicijski prioritet

Oznaka specifičnog cilja (OSC)

Naziv specifičnog cilja

Posredničko tijelo razine 1

Posredničko tijelo razine 2

1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa

1a1

Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za obnavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga,tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu

1b1

Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)

Ministarstvo gospodarstva

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

1b2

Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

2. Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo

2a1

Razvoj infrastrukturne širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Jačanje aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e–upravu, e–učenje, e–uključenost, e–kulturu i e–zdravlje

2c1

Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

3. Poslovna konkurentnost

Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora

3a1

Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

3a2

Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva

Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu te angažiranost u inovacijskim procesima

3d1

Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima

3d2

Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika

4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima

4b1

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

Ministarstvo gospodarstva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

4b2

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru

4c1

Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

4c2

Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)

4c3

Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva

Ministarstvo gospodarstva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

4c4

Povećanje učinkovitosti javne rasvjete

Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona

4d1

Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža

5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Podupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu

5a1

Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama

5b1

Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatske vode

6. Zaštita okoliša i održivost resursa

Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

6c1

Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

6c2

Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine

Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke

6e1

Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka sukladno Uredbi 2008/50/EZ

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

6e2

Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve

6i1

Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve

6ii1

Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatske vode

6ii2

Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i »zelenu« infrastrukturu

6iii1

Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

6iii2

Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)

6iii3

Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima

7. Povezanost i mobilnost

Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN–T

7a1

Unaprjeđenje cestovne mreže TEN–T i pristupa cestovnoj mreži TEN–T

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN–T–a, uključujući multimodalna čvorišta

7b1

Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa

Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN–T

7i1

Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima

Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti

7ii1

Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnika

7ii2

Povećanje broja putnika u javnom prijevozu

7ii3

Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom

Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke

7iii1

Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže

8. Socijalno uključivanje i zdravlje

Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici

9a1

Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s fokusom na udaljena i deprivirana područja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

9a2

Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja

9a3

Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture

9a4

Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava Domovinskog rata

Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima

9b1

Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje

10a1

Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za korištenje potencijala informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju i razvoju vještina za 21. stoljeće, potrebnih na tržištu rada

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

10a2

Modernizacija, unaprjeđenje i povećanje infrastrukture studentskog smještaja u visokom obrazovanju s ciljem poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente u nepovoljnom položaju

10a3

Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja

10. Tehnička pomoć

Nije primjenjivo

TA1

Osiguravanje odgovarajućih i učinkovitih ljudskih resursa za provedbu operativnih programa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

TA2

Podrška učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa

TA3

Podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu

Prikaz 2
Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali«

Prioritetna os          

Izabrani investicijski prioritet

Oznaka specifičnog cilja (OSC)

Naziv specifičnog cilja

Posredničko tijelo razine 1

Posredničko tijelo razine 2

1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage

8.i.1

Povećanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

8.i.2

Povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena

8.i.3

Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom

Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade

8.ii.1 (ESF)

Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET skupine na tržište rada i za sve iz NEET skupine od 2019. godine

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Održiva integracija mladih na tržište rada (Inicijativa za zapošljavanje mladih IZM-YEI), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade

8.ii.1 (YEI)

Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika

8.vii.1

Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

8.vii.2

Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ-a

2. Socijalno uključivanje

Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti

9.i.1

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo kulture

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

9.i.2

Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa

9.iv.1

Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja

Ministarstvo zdravlja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

9.iv.2

Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo turizma

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju

9.v.1

Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju

10.ii.1

Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

10.ii.2

Povećanje stope stečenog visokog obrazovanja

10.ii.3

Poboljšanje uvjeta rada za hrvatske istraživače

Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija

10.iii.1

Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju

10.iii.2

Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unaprjeđivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

10.iii.3

Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja

10.iv.1

Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ministarstvo turizma

4. Dobro upravljanje

Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja

11.i.1

Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

11.i.2

Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija

Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

11.ii.1

Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ured za udruge

Ministarstvo kulture

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

5. Tehnička pomoć

Nije primjenjivo

1.

Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

2.

Podrška potencijalnim korisnicima i regionalnim dionicima u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata jačanjem njihovih kapaciteta i razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata

3.

Podrška komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u okviru Operativnog programa

23 27.02.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" 23 27.02.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"