Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere

NN 23/2015 (27.2.2015.), Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

480

Na temelju članka 64. stavka 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/2009 i 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE UPRAVNO-KAZNENE MJERE

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere (»Narodne novine«, broj 129/2010), u članku 2. točki f) riječi: »točki d)« zamjenjuju se riječima: »točki c)«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučajevima kartelnih povreda Zakona kojima se dogovaraju cijene, dijele tržišta i ograničava proizvodnja, neovisno od vremena sudjelovanja poduzetnika u povredi Zakona, Agencija može osnovni iznos upravno-kaznene mjere iz članka 4. i članka 6. ove Uredbe uvećati za dodatni iznos do najviše 25 posto prihoda poduzetnika.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/18

Urbroj: 50301-05/05-15-3

Zagreb, 26. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.