Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti

NN 23/2015 (27.2.2015.), Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

484

Na temelju članka 20.a stavka 2. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj: 78/12 i 152/14), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PROJEKTIMA JPP-a MALE VRIJEDNOSTI

I. DIO
OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se ostala pitanja pripreme, dokumentacije i provedbe projekata JPP-a male vrijednosti uzimajući u obzir djelatnosti odnosno vrstu javne usluge koja se uređuje, preporuke za izradu ugovora o JPP-u i financijskog modela te druga pitanja od značaja za provedbu projekata koji su predmet ovog Pravilnika.

(2) Predmet ovog Pravilnika su projekti JPP-a male vrijednosti u području energetske učinkovitosti javnih zgrada i građevina javne rasvjete.

Definicije pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. Javna rasvjeta: građevina ili skup više građevina koje služe za rasvjetljavanje javnih površina.

2. Vanjska rasvjeta: građevine za rasvjetljavanje vanjskih prostora.

3. Unutarnja rasvjeta: dio građevine kojem je osnovna funkcija rasvjetljavanje unutarnjih prostora.

4. Ušteda: razlika u snazi (u vatima) ili utrošku (u vat-satima) ili trošku (u kunama) prije i poslije investiranja.

5. Projekt javne rasvjete: u smislu ovog pravilnika je projekt gradnje, održavanja i isporuke zadanih standarda građevina javne rasvjete, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete javne usluge.

6. Projekt energetske učinkovitosti javnih zgrada: u smislu ovog pravilnika je projekt gradnje, održavanja i isporuke zadanih standarda javnih zgrada, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete javne usluge.

7. Priprema projekta: postupak koji provodi naručitelj u cilju izrade dokumentacije za provođenje postupka javnog nadmetanja te ishođenja rješenja kod nadležnog tijela za odobravanje prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva.

8. Financijski model: brojčani tablični iskaz svih parametara projekta iskazanih u novčanim vrijednostima.

9. Javna zgrada: zgrada javnog tijela ili dio zgrade koju koristi u obavljanju djelatnosti iz svoje nadležnosti i nad kojom se provode mjere i zahvati energetske učinkovitosti.

10. Standard javne usluge: skup ugovorenih izlaznih karakteristika projekta koje se izvršitelj obvezuje isporučivati naručitelju, a naručitelj za isporučeni standard plaćati naknadu na način kako je to ugovoreno.

Postupak javnog nadmetanja

Članak 3.

Postupak odabira privatnog partnera za projekte koji su predmet ovog Pravilnika provodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave i javno-privatnog partnerstva.

II. DIO
PROJEKTI JPP-a MALE VRIJEDNOSTI S PRIMJENOM NA JAVNIM ZGRADAMA I GRAĐEVINAMA JAVNE RASVJETE

Struktura Studije o opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti s primjenom na javnim zgradama i građevinama javne rasvjete

Članak 4.

Uz sadržaj propisan drugim propisima iz područja javno-privatnog partnerstva, Studija o opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti dodatno sadrži i sljedeće:

– Analizu postojećeg stanja građevina;

– Analizu snage, utroška i troškova energije i održavanja prije investiranja;

– Projekciju snage, utroška i troškova energije i održavanja poslije investiranja;

– Potrebna ulaganja na temelju projektnog zadatka koja se sastoje od strukture očekivanih kapitalnih troškova i troškova održavanja i uporabe;

– Izvješće o energetskom pregledu;

– Projektni zadatak.

Sadržaj dokumentacije za nadmetanje

Članak 5.

U postupku odabira privatnog partnera u projektima JPP-a male vrijednosti u području javnih zgrada i građevina javne rasvjete, uz sadržaj određen propisima kojima se uređuje područje javne nabave, dokumentacija za nadmetanje dodatno mora sadržavati tehničke, odnosno, svjetlotehničke zahtjeve sukladno standardima predmetnog područja te zahtjeve kontrole kvalitete i osiguranja kakvoće za elemente nuđenog tehničko-tehnološkog rješenja.

Postupak izrade tehničkih podloga za projekte javnih zgrada i građevina javne rasvjete

Članak 6.

(1) Tehničke podloge za projekte javnih zgrada i građevina javne rasvjete obuhvaćaju:

– Izvješće o energetskom pregledu građevine;

– Projektni zadatak.

(2) Projektni zadatak mora biti izrađen u skladu sa pravilima struke te definirati područje zahvata i tehničke zahtjeve projekta.

(3) Tehničke podloge iz stavka 1. ovog članka sastavni su dio studije iz članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Sastavni dio ovog Pravilnika jesu:

Dodatak 1: Preporuke za izradu ugovora o JPP-u male vrijednosti,

Dodatak 2: Preporuke za izradu financijskog modela za projekte JPP-a male vrijednosti,

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/148

Urbroj: 526-02-02-01/1-15-21

Zagreb, 20. veljače 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

DODATAK 1.

PREPORUKE ZA IZRADU UGOVORA O JPP-u MALE VRIJEDNOSTI

1. Predmet ugovora može biti rekonstrukcija dijela građevine ili cjelovite građevine, izgradnja, dogradnja ili opremanje nove građevine, izdvajanje i/ili opremanje postojećih obračunskih mjernih mjesta, ugradnja sustava za nadzor i verifikaciju ušteda, dogradnja drugih tehnologija na građevini u cilju postizanja efikasnijeg sustava.

2. Svrha ugovora može biti smanjenje snage, smanjenje utroška ili troška energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova, smanjenje svjetlosnog onečišćenja, poboljšanje rasvijetljenosti javnih površina i slično.

3. U ugovoru mora biti jasno definirana podjela rizika između ugovornih strana na način da je razvidno iz odredbi ugovora kako su na izvršitelja preneseni npr. rizici izgradnje/ugradnje/rekonstrukcije, rizik osiguranja dostatnih izvora financiranja projekta, rizici vezani uz ostvarenje predviđene snage, utroška ili troška energije te rizici vezani uz održavanje građevine u raspoloživom stanju za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

4. U ugovoru trebaju biti jasno istaknute tri grupe rizika: rizici koje u cijelosti preuzima naručitelj, rizici koje u cijelosti preuzima izvršitelj te podijeljeni rizici.

5. Ukoliko se rizici financiranja prenose na privatnog partnera tada se izvršitelj ugovorom mora obvezati da će u cijelosti osigurati sve potrebne izvore financiranja projekta i to kako izgradnje tako i održavanja građevine koji je predmetom ugovora za svo vrijeme trajanja ugovora.

6. U slučaju da se tijekom provedbe ugovora ustvrdi manjak potrebnih izvora financiranja, taj rizik preuzima izvršitelj.

7. Naručitelj ne daje jamstva izvršiteljevom kreditoru za namirenje obveza po osnovi kredita neovisno o isporučenom ugovorenom standardu javnih usluga.

8. Obveze naručitelja određuju se s obzirom na provođenje projekta. Temeljna obveza naručitelja je osiguranje pristupa izvršitelju mjestima na kojima se provodi projekt.

9. Temeljna obveza izvršitelja je osiguranje svih tehničkih, metodoloških, sigurnosnih i organizacijskih mjera i postupaka za stručno i profesionalno provođenje projekta.

10. Pod rokom izvedbe smatra se krajnji rok do kojega mora biti izvršen ugovor u dijelu koji se odnosi na ugradnju/montažu/rekonstrukciju, tj. rok od kojega započinje isporuka javnih usluga definirana svrhom ugovora.

11. U ugovoru je potrebno definirati postupke i ponašanja u slučaju otkrivanja nedostataka u svezi sa izvođenjem radova kao i postupci koji se odnose na izvještavanje o uočenim nedostacima, zapisnikom o okončanju faze građenja te postupcima u svezi sa otklanjanjem uočenih nedostataka.

12. Svi parametri postojeće instalirane snage kao i parametri novoinstalirane, postojećeg utroška i troškova energije, referentno prosječno godišnje vrijeme rada, referentni podaci o grijanju, postojeći procijenjeni troškovi održavanja, očekivani utrošak i trošak energije nakon provedbe projekta, postojeće cijene energije, očekivana ušteda u snazi, utrošku i trošku energije moraju biti jasno naznačeni sa pripadajućim mjernim veličinama.

13. Naknada koju naručitelj plaća izvršitelju za provedbu ugovornih obveza predstavlja mjesečnu obvezu u novcu koja mora biti jasno istaknuta u ugovoru. Naknada se može umanjiti ili uvećati prema unaprijed definiranim uvjetima koji se odnose na visinu referentne vrijednosti uštede (snaga, utrošak, trošak) tijekom ugovornog razdoblja u jasno određenoj formuli.

14. Pored iznosa naknade potrebno je definirati i vrijeme dospijeća plaćanja obračunate mjesečne naknade kao i postupanje u slučaju zakašnjenja u plaćanju.

15. Potrebno je istaknuti kada se obračunava i dospijeva na plaćanje prva mjesečna naknada.

16. S obzirom na preuzimanje rizika vezanih uz promjenu kamatne stope, valute, inflacije, cijene energije i slično, ugovara se način i postupak usklađivanja mjesečne naknade. U tom smislu potrebno je jasno odrediti formulu pomoću koje će se jednostavno izračunavati vrijednost usklađenja mjesečne naknade iskazano.

17. S ciljem jednostavne primjene formule, potrebno je jasno istaknuti izvore vrijednosti parametara sadržanih u formuli (npr. Hrvatska narodna banka, Državni zavod za statistiku i slično).

18. Sastavni dio poglavlja o ugovornoj kazni je i prihvatljivi način(i) naplate kazne.

19. Naručitelj može, u svrhu osiguranja plaćanja naknade, predati izvršitelju i primjerene instrumente osiguranja plaćanja.

20. Pod izjavama, jamstvima i osiguranjima razumiju se iskazi o vlasništvu nad postojećim sustavom javne rasvjete i javnih zgrada, pravomoćnosti odluka ugovornih strana, ovlaštenja za potpisivanje ugovora i valjanosti izdanih instrumenata osiguranja plaćanja, vlasništva nad novim elementima javne rasvjete i javnih zgrada, u pogledu stručne osposobljenosti za provedbu ugovora, eventualnih licenci i dozvola i slično.

21. U ugovoru moraju biti jasno naznačene službene adrese ugovornih strana u pogledu komunikacije, korespondencije i obavještavanja.

22. Potrebno je jasno istaknuti okolnosti pod kojima je moguće raskinuti ugovor. Posebno se treba navesti pod kojim okolnostima ugovor može raskinuti naručitelj, a pod kojim izvršitelj. Posebnu pozornost je potrebno posvetiti postupcima određivanja vrijednosti imovine u slučaju prijevremenog raskida ugovora.

23. Smatra se da se ukupna imovina koja je predmetom ugovora, u cijelosti amortizira u ugovornom razdoblju te da se, u slučaju redovitog isteka ugovora, prenosi u vlasništvo naručitelju bez naknade.

24. Ugovor sadrži povjerljive podatke koji se tretiraju poslovnom tajnom. U slučaju njenog otkrivanja neovlaštenim osobama mogu nastati štetne posljedice po gospodarske interese ili ugled ugovornih strana. Iz navedenih razloga potrebno je definirati što se sve smatra poslovnom tajnom te istaknuti obvezu ugovornih strana u pogledu čuvanja poslovne tajne.

25. Ugovorena naknada iskazana je bez pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost. Izvršitelj obračunava porez na dodanu vrijednost sukladno važećoj zakonskoj stopi za uslugu iz ugovora.

26. Ukoliko se projektom predviđa sufinanciranje dijela kapitalnih troškova od strane naručitelja, takva mogućnost na primjeren način mora biti regulirana ugovorom.

DODATAK 2

PREPORUKE ZA IZRADU FINANCIJSKOG MODELA ZA PROJEKTE JPP-a MALE VRIJEDNOSTI

Obvezni dio ponude izvršitelja je financijski model. Prilikom izrade financijskog modela, izvršitelj slijedi slijedeće upute:

1. Financijski model je potrebno izraditi u elektronskom obliku u Excel tablici kompatibilnoj verziji istaknutoj u dokumentaciji za nadmetanje.

2. Financijski model izrađuje se u kunama po stalnim cijenama.

3. Financijski model sastoji se od tri osnovna dijela:

(i) pretpostavke poslovanja projekta,

(ii) proračun s projekcijom financijskih izvješća i

(iii) izlazne vrijednosti.

4. U dijelu koji se odnosi na pretpostavke poslovanja projekta (i) moraju se obuhvatiti sve veličine na kojima se temelje projekcije poslovanja, a posebno: struktura investicije s dinamikom investiranja; struktura izvora financiranja s dinamikom financiranja; kamatne i diskontne stope; porezne stope; amortizacijske stope; početni i završni datumi pojedinih procesa; ciljane (granične) diskontne stope na vlastite uloge investitora. Pretpostavke moraju biti logički i funkcionalno povezane s proračunskim dijelom i izlaznim vrijednostima.

5. U dijelu koji se odnosi na proračune sa projekcijom financijskih izvješća (ii) obuhvaćeni su svi proračuni temeljeni na opisanim pretpostavkama. U proračunskom dijelu prikazuju se projekcije financijskih izvješća i to račun dobiti i gubitka, bilanca stanja te izvještaj o novčanim tokovima.

6. U proračunskom dijelu, također, moraju biti jasno istaknute projekcije ukupnih životnih troškova koje uključuju kapitalne troškove, troškove energije i energenata, troškove redovnog i izvanrednog održavanja, troškove osiguranja i upravljanja, financijske troškove i slične ukupne troškove projekta javnih zgrada ili građevina javne rasvjete u ukupnom ugovornom razdoblju projekta.

7. U strukturi ukupnih životnih troškova jasno moraju biti istaknuti nominirani troškovi ukoliko su takvi istaknuti u dokumentaciji za nadmetanje.

8. U okviru projekcije ukupnih životnih troškova jasno mora biti istaknuta naknada koju će naručitelj plaćati izvršitelju u ukupnom ugovornom razdoblju. Projekcija mora biti jasno i precizno strukturirana na način da se dade jasno zaključiti da se iz naknade mogu namiriti ukupni životni troškovi projekta uključujući i ukupne izvore financiranja.

9. U trećem dijelu koji se odnosi na izlazne veličine (iii) moraju biti istaknute vrijednosti najmanje sljedećih pokazatelja i to: interna stopa povrata projekta (IRRP) interna stopa povrata vlastitih izvora financiranja (IRRE), prosječni ponderirani trošak izvora financiranja (WACC), neto sadašnja vrijednost projekta uz diskontnu stopu jednaku WACC (NPVP@WACC), koeficijent pokrića duga (DSCR), kumulativni koeficijent pokrića duga (CDSCR), Uz navedeno, u dijelu koji se odnosi na izlazne veličine, jasno moraju biti prikazane i završne projekcije računa dobiti i gubitka, bilance stanja, izvještaja o novčanim tokovima te projekcija ukupnih životnih troškova.

10. Financijski model ne smije biti blokiran ili zaštićen te mora omogućiti nesmetanu intervenciju naručitelju u svim njegovim dijelovima.

11. Ukoliko se rizik osiguranja izvora financiranja prenosi na privatnog partnera, financijskom modelu mora biti privijeno pismo namjere kreditora da je spreman financirati projekt ukoliko se podnositelja ponude odabere kao najpovoljnijeg ponuditelja. Iz pisma namjere mora biti razvidno da je kreditor upoznat sa sadržajem prijedloga ugovora i financijskog modela.

12. U financijskom modelu mora biti ugrađen mehanizam korekcije IRRE nakon isplate kapitalne pomoći od strane javnog partnera.

23 27.02.2015 Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti 23 27.02.2015 Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti 23 27.02.2015 Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti 23 27.02.2015 Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti