Pravilnik o dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

NN 23/2015 (27.2.2015.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

23 27.02.2015 Pravilnik o dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

491

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 2/14, 65/14 i 136/14) u članku 12. stavku 4. briše se točka i dodaju riječi:

» te iskustvo stečeno po završetku školovanja i stjecanju stručne spreme, odnosno završenom studiju i stjecanju stručnog, odnosno akademskog naziva odgovarajuće struke, propisane ovim Pravilnikom, provedeno na obavljanju stručne prakse sukladno posebnim Europskim programima na koje je kandidata uputilo tijelo iz Republike Hrvatske.«

Članak 2.

U članku 22. u stavku 4. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. i glasi:

»– potvrda tijela koje je, sukladno posebnim Europskim programima, pristupnika uputilo na stručnu praksu, o razdoblju provedenom na stručnoj praksi te o profesionalnim kompetencijama stečenim za vrijeme trajanja iste.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/1

Urbroj: 531-01-15-2

Zagreb, 23. veljače 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.