Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

NN 24/2015 (4.3.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

504

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/2013) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, broj 132/13, 81/14 i 93/14) u članku 7. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Rok važenja prethodnog rješenja može se, na zahtjev nositelja projekta, produžiti jednom, za još 12 mjeseci ukoliko se Agenciji, prije isteka roka važenja prethodnog rješenja dostavi javnobilježnički ovjerena izjava nositelja projekta da je u gradnju proizvodnog postrojenja utrošeno najmanje 50% planiranih investicijskih troškova.

(3) Uz izjavu iz stavka 2. ovoga članka, nositelj projekta dužan je Agenciji dostaviti i analizu opravdanosti izgradnje proizvodnog postrojenja, na temelju kojega je izdano energetsko odobrenje.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. koji postaju stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Nositelj projekta dužan je u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka od dana pravomoćnosti prethodnog rješenja podnijeti zahtjev Agenciji za izdavanjem rješenja.

(5) Ukoliko nositelj projekta u rokovima iz važenja prethodnog rješenja ne ishodi rješenje, ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta se raskida.«

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječi: »članku 13.« zamjenjuju se riječima: »članku 12.«.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

(1) Iznimno od članka 9. ovoga Pravilnika, u slučaju proizvodnje električne energije iz hidroelektrane instalirane snage veće od 10 MW, nositelj projekta, koji je izgradio proizvodno postrojenje sukladno uvjetima propisanim odredbama ovoga Pravilnika, odnosno proizvođač čije proizvodno postrojenje zadovoljava uvjete propisane odredbama ovoga Pravilnika, podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje rješenja, na obrascu zahtjeva za izdavanje rješenja koji je Prilog 2.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane iz stavka 1. ovoga članka Agencija ne izdaje prethodno rješenje.

(3) Uz zahtjev za izdavanje rješenja prilažu se original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. uporabna dozvola za proizvodno postrojenje ili drugi odgovarajući akt kojim se dozvoljava uporaba proizvodnog postrojenja,

2. ugovor o korištenju mreže za proizvodno postrojenje,

3. tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojenja,

4. elektroenergetska suglasnost za proizvodno postrojenje odnosno elektroenergetske suglasnosti za sva obračunska mjerna mjesta proizvodnog postrojenja,

5. godišnji plan proizvodnje izrađen sukladno članku 12. ovoga Pravilnika,

6. dokaz o datumu izgradnje i početku rada proizvodnog postrojenja,

7. potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

8. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikivanje protuzakonito dobivenog novca,

9. dokaz o uplati naknade za izdavanje rješenja.

(4) Tehnički opis iz stavka 3. točke 3. ovoga članka i godišnji plan proizvodnje iz stavka 3. točke 5. ovoga članka dostavljaju se Agenciji i u elektroničkom obliku.

(5) U svrhu utvrđivanja načina korištenja proizvodnih postrojenja i starosti proizvodnih postrojenja, Agencija može tražiti dostavu druge dokumentacije.

(6) Nositelj projekta dužan je prije izdavanja rješenja ishoditi dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetski sektor.

(7) Proizvođač električne energije koji je ishodio rješenje sukladno odredbama ovoga članka, ne može sklopiti ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta, osim u slučaju planirane rekonstrukcije hidroelektrane iz stavka 1. ovoga članka određene sukladno odredbama tarifnog sustava.«

Članak 4.

U članku 16. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Zahtjev za produljenje važenja prethodnog rješenja iz članka 1. ovoga Pravilnika može podnijeti Agenciji i nositelj projekta koji je prethodno rješenje produljio sukladno odredbama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, broj 67/2007, 35/2011 i 88/2012).«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/151

Urbroj: 526-04-01/1-15-14

Zagreb, 16. veljače 2015.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

PRILOG II.a

REPUBLIKA HRVATSKA


HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ PROIZVODNOG POSTROJENJA KOJE KORISTI OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I KOGENERACIJU


OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

                                           

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe


Adresa


OIB


Telefon


Telefaks


E-mail adresa


web


ODGOVORNA OSOBA PODNOSITELJA ZAHTJEVA


Ime i prezime


Funkcija


Adresa


Telefon


E-mail adresa


KONTAKT OSOBA


Ime i prezime


Funkcija


Adresa


Telefon


E-mail adresa


PODACI O PROIZVODNOM POSTROJENJU

Naziv proizvodnog postrojenja

Lokacija proizvodnog postrojenja

županija

općina ili grad

katastarska općina

katastarska čestica


Instalirana električna snaga [MW]


Proizvodne jedinice


PRILOZI

1.

uporabna dozvola ili akt kojim se dozvoljava uporaba proizvodnog postrojenja


2.

ugovor o korištenju mreže

                                             

3.

elektroenergetska suglasnost za proizvodno postrojenje


4.

godišnji plan proizvodnje


5.

dokaz o datumu izgradnje i početku rada proizvodnog postrojenja


6.

potvrda porezne uprave


7.

tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojenja


8.

javnobilježnički ovjerena izjava o nekažnjavanju


9.

dokaz o uplati naknade za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača*                                                                        


IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Izjavljujem da su svi podaci, navedeni u ovom Zahtjevu i priloženim ispravama istiniti i ispravni te snosim odgovornost za neistinitost podataka.

Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

Pečat

* Visina naknade za izdavanje prethodnog rješenja je propisana Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti. Naknada s propisanim PDV-om se uplaćuje na žiro račun Agencije.

24 04.03.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije 24 04.03.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije 24 04.03.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije 24 04.03.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije