Pravilnik o prenosivosti broja

NN 24/2015 (4.3.2015.), Pravilnik o prenosivosti broja

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

514

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 76. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O PRENOSIVOSTI BROJA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i svrha

Članak 1.

(1) Pravilnikom o prenosivosti broja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se način, uvjeti i postupak ostvarivanja prenosivosti broja u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

(2) Ovaj Pravilnik usklađuje se s Direktivom 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u odnosu na elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Direktiva o univerzalnim uslugama) izmijenjenom i dopunjenom Direktivom 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009.

Pojmovi i značenje

Članak 2.

(1) U smislu ovog pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,

2. davatelj broja: operator koji daje broj u postupku prijenosa broja,

3. datum realizacije prijenosa broja: datum na koji je broj prenesen iz mreže davatelja broja u mrežu primatelja broja i korisniku omogućeno nesmetano korištenje usluge,

4. korisnički zapis: račun korisnika usluge u nepretplatničkom sustavu plaćanja (pre-paid) u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

5. lokalna baza prenesenih brojeva (LBPB): aktivna baza podataka koja se nalazi kod operatora, sadrži podatke potrebne za usmjeravanje poziva prema prenesenom broju i upotrebljava se u stvarnom vremenu pri uspostavi poziva,

6. nepokretna elektronička komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja ne obuhvaća pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu,

7. nepravovremeni prijenos broja: svaki prijenos broja izvan datuma i vremenskog okvira zapisanog u centralnoj administrativnoj bazi prenesenih brojeva, uključujući i slučajeve u kojima nakon prijenosa broja dolazi do neispravnog usmjeravanja poziva, odnosno nemogućnosti korištenja usluge, kao i kašnjenja u slučaju neopravdanog odbijanja ili odgode,

8. operator korisnik broja: operator elektroničke komunikacijske mreže kojem je broj dodijeljen primarnom ili sekundarnom dodjelom sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva,

9. pokretna elektronička komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja omogućuje uspostavljanje elektroničke komunikacijske veze i u uvjetima fizičkog kretanja korisnika usluga te mreže,

10. polazna mreža: elektronička komunikacijska mreža na koju je priključen pozivatelj,

11. post-paid korisnik: korisnik koji uslugu plaća po ispostavljenom računu,

12. preneseni broj: nacionalni broj koji je nepromijenjen prenesen iz pokretne elektroničke komunikacijske mreže jednog operatora u pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu drugog operatora ili iz nepokretne elektroničke komunikacijske mreže jednog operatora u nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu drugog operatora,

13. prenosivost broja: mogućnost da krajnji korisnik javno dostupnih telefonskih usluga, uključujući i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, na vlastiti zahtjev, zadrži dodijeljeni broj neovisno o promjeni operatora,

14. pre-paid korisnik: korisnik unaprijed plaćene usluge,

15. primarna dodjela: postupak dodjele adresa i brojeva kojim Agencija dodjeljuje adrese i/ili brojeve operatorima na uporabu,

16. primatelj broja: operator koji prima broj u postupku prijenosa broja,

17. pristupni operator: operator koji pretplatniku pruža uslugu fizičkog i logičkog povezivanja njegove terminalne opreme na elektroničku komunikacijsku mrežu ili na dijelove elektroničke komunikacijske mreže,

18. radni dan: dan koji nije subota, nedjelja, državni praznik ili blagdan, u trajanju od 24 sata, a ne samo dio dana unutar radnog vremena,

19. Upit u bazu (eng.: »All Call Query«): metoda usmjeravanja poziva prema prenesenim brojevima pri kojoj polazna mreža prije uspostavljanja svakog poziva vrši upit u vlastitu LBPB kako bi utvrdila je li pozvani broj prenesen. U slučaju da je pozvani broj prenesen, polazna mreža, na temelju predbroja za usmjeravanje dobivenog iz vlastite LBPB, uspostavlja poziv izravno prema elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj se preneseni broj nalazi. U slučaju da broj nije prenesen, polazna mreža na temelju pozvanog broja uspostavlja poziv izravno prema elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj se pozvani broj nalazi,

20. sekundarna dodjela: postupak dodjele brojeva kojim operatori dodjeljuju brojeve iz primarne dodjele drugim operatorima ili krajnjim korisnicima na uporabu,

21. Zakon: Zakon o elektroničkim komunikacijama

22. SIM deaktiviran: korisnik putem terminalne opreme ne može ostvariti pristup mreži,

23. SIM neaktivan: korisnik putem terminalne opreme nije ostvario pristup mreži.

II. TEHNIČKA RJEŠENJA PRENOSIVOSTI BROJA

Centralna administrativna baza prenesenih brojeva

Članak 3.

(1) Primatelj i davatelj broja obvezni su koristiti funkcionalnosti Centralne administrativne baze prenesenih brojeva (dalje: CABP) u postupku prijenosa broja.

(2) CABP bilježi status svake transakcije tijekom postupka prijenosa broja te sadrži podatke potrebne za usmjeravanje poziva prema prenesenom broju, kojima pravovremeno ažurira LBPB. Putem CABP-a provodi se razmjena Zahtjeva za prijenos broja te svih popratnih dokumenata koji su nužni za provođenje prijenosa broja između operatora, a u skladu s mogućnostima CABP-a.

(3) CABP sadrži popis prenesenih brojeva, predbrojeve za usmjeravanje poziva prema prenesenim brojevima i transakcije između operatora (nazive davatelja i primatelja broja, datume prijenosa broja, obavijesti o statusu procesa prijenosa broja i dr.).

(4) Agencija je odgovorna za postavljanje, razvoj, testiranje, održavanje i upravljanje CABP-om.

(5) Za pristup CABP-u koriste se dva sučelja: administrativno i referentno.

(6) Administrativno sučelje koristi se za razmjenu podataka vezanih uz status postupka prijenosa broja.

(7) Referentno sučelje koristi se za prenošenje podataka o prenesenim brojevima između CABP-a i operatora upotrebom XML poruka.

(8) Agencija može, ukoliko ocijeni potrebnim, u bilo kojem trenutku izmijeniti funkcionalnosti CABP-a radi poboljšanja učinkovitosti postupka prijenosa broja i pružanja drugih usluga krajnjim korisnicima, vodeći računa o mogućim troškovima na strani operatora i potrebnom vremenu implementacije promjena u LBPB-u te navedene izmjene najaviti operatorima u primjerenom roku.

(9) Iznimno od stavka 8. ovog članka, ako svi operatori postignu suglasnost oko izmjena funkcionalnosti CABP-a, mogu Agenciji podnijeti zahtjev za izmjenu istih.

(10) Agencija će usvojiti zahtjev iz stavka 9. ovog članka ako predložene izmjene ocijeni opravdanim i izmijeniti funkcionalnosti CABP-a, o čemu će pravovremeno obavijestiti operatore.

(11) U slučaju tehničke nemogućnosti rada CABP-a, Agencija će o svakom takvom događaju bez odgađanja obavijestiti operatore elektroničkim putem i u najkraćem mogućem roku otkloniti navedeni nedostatak o čemu će također bez odgađanja obavijestiti operatore. Do otklanjanja navedenog nedostatka neće biti moguće provođenje postupka prijenosa broja te će se obustaviti daljnje zaprimanje Zahtjeva za prijenos broja.

Dostava podataka u CABP i LBPB

Članak 4.

(1) Operatori su odgovorni za pravovremenu i točnu dostavu podataka o prenesenim brojevima u CABP, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Operatori su obvezni uspostaviti i koristiti LBPB s podacima o svim prenesenim brojevima u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe i potrebe onih operatora koji su ostvarili pristup njihovoj mreži.

(3) Za razmjenu podataka o prenesenim brojevima između LBPB operatora koristit će se CABP, pri čemu se LBPB pravovremeno ažuriraju putem CABP-a.

(4) Operatori su obvezni u slučaju uočavanja sinkronizacijskih pogrešaka između LBPB-ova obavijestiti CABP o nastaloj sinkronizacijskoj pogrešci.

(5) Davatelj broja obvezan je na zahtjev primatelja broja, u elektroničkom obliku, dostavljati primatelju broja specificirano dnevno izvješće o obrađenim zahtjevima za aktivacijom usluge prijenosa broja.

(6) U slučaju da je preneseni broj izvan uporabe, odnosno da se istim krajnji korisnik više ne koristi, primatelj broja je obvezan putem CABP-a vratiti broj operatoru korisniku broja odmah po isteku roka mirovanja broja iz Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva.

Obveza pripreme mreže

Članak 5.

(1) Operatori su obvezni razvijati i unaprjeđivati svoje elektroničke komunikacijske mreže i sustave u skladu s porastom broja prenesenih brojeva, u svrhu ispunjenja obveza iz članka 76. Zakona.

(2) Primatelj i davatelj broja odgovorni su za postupak prijenosa broja i za pripremu svoje elektroničke komunikacijske mreže, sustava i usluga, pri čemu u postupku prijenosa broja kvaliteta postojeće usluge ne smije biti narušena.

(3) Primatelj broja obvezan je provesti sva potrebna testiranja propisana ovim Pravilnikom prije priključenja novog krajnjeg korisnika.

(4) Primatelj broja obvezan je arhivirati i čuvati svu dokumentaciju u postupku prijenosa broja te ju na zahtjev davatelja broja ili Agencije dostaviti pisanim ili elektroničkim putem u roku od jednog (1) radnog dana. Operatori su obvezni na zahtjev Agencije dostaviti i druge podatke, koje Agencija ocijeni potrebnim, vezano uz uslugu prenosivosti broja.

(5) Operatori su obvezni dostaviti Agenciji podatke o kontakt osobama za postupak prijenosa broja, kao i promjenu navedenih podataka.

(6) Agencija će podatke iz stavka 5. ovog članka dostaviti elektroničkim putem svim operatorima.

Testiranje prije pružanja usluge prenosivosti broja

Članak 6.

(1) U svrhu uspostave usluge prenosivosti broja u mreži operatora, operator je obvezan prije pružanja navedene usluge uspostaviti i testirati međupovezivanje između operatora.

(2) Prije pružanja usluge prenosivosti broja operatori su obvezni provesti najmanje sljedeća testiranja:

a. između CABP-a i operatora:

– proces prijenosa broja između operatora i CABP-a,

– primanje obavijesti o statusu postupka prijenosa broja,

– ažuriranje LBPB-a.

b. između operatora:

– uspostava poziva u slučaju kada poziv započinje s broja koji je prenesen u različite elektroničke komunikacijske mreže, pri čemu je potrebno voditi računa o ispravnom prikazu broja pozivatelja-CLI (eng.: »Call Line Identification«),

– uspostava poziva u slučaju kada poziv prema prenesenom broju započinje iz različitih elektroničkih komunikacijskih mreža, pri čemu je potrebno voditi računa o ispravnom prikazu broja pozivatelja-CLI,

– prijenos SMS i MMS poruka prema prenesenom broju iz različitih elektroničkih komunikacijskih mreža, pri čemu je obveza testiranja za prijenos MMS poruke potrebna samo za pokretne elektroničke komunikacijske mreže,

– drugi mogući slučajevi.

Usmjeravanje poziva iz pokretne elektroničke komunikacijske mreže

Članak 7.

(1) Operator pokretne elektroničke komunikacijske mreže u kojoj poziv započinje, obvezan je ispravno usmjeriti poziv upućen prema broju prenesenom u pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu metodom usmjeravanja Upit u bazu (eng.: »All Call Query«).

(2) Operator pokretne elektroničke komunikacijske mreže u kojoj poziv započinje, obvezan je ispravno usmjeriti pozive prema prenesenom broju u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, operator pokretne elektroničke komunikacijske mreže u kojoj poziv započinje, obvezan je pri usmjeravanju poziva primjenjivati metodu usmjeravanja Upit u bazu (eng.: »All Call Query«), osim u slučaju ako je ugovoreno drukčije.

Usmjeravanje poziva iz nepokretne elektroničke komunikacijske mreže

Članak 8.

(1) Operator nepokretne elektroničke komunikacijske mreže u kojoj poziv započinje, obvezan je ispravno usmjeriti pozive upućene prema broju prenesenom u nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu primjenom metode usmjeravanja Upit u bazu (eng.: »All Call Query«).

(2) Operator nepokretne elektroničke komunikacijske mreže u kojoj poziv započinje, obvezan je ispravno usmjeriti pozive upućene prema prenesenom broju u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

(3) Način usmjeravanja poziva iz stavka 2. ovog članka predmet je dogovora između operatora nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža.

(4) U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora iz stavka 3. ovog članka, primjenjivat će se metoda usmjeravanja Upit u bazu (eng.: »All Call Query«).

Uspostava međunarodnih poziva

Članak 9.

Operator elektroničke komunikacijske mreže koji je zaprimio zahtjev za uspostavu međunarodnog poziva prema prenesenom broju, obvezan je ispravno usmjeriti takve pozive izravno prema elektroničkoj komunikacijskoj mreži u kojoj se preneseni broj nalazi odgovarajućom primjenom odredbi članaka 7. i 8. ovog pravilnika.

Usmjeravanje komunikacijskog prometa prema prenesenim brojevima

Članak 10.

(1) Operatori su obvezni odmah po isteku vremenskog okvira prijenosa broja iz članka 22. ovog Pravilnika ispravno usmjeravati poziv prema prenesenom broju.

(2) Za ispravno usmjeravanje poziva prema prenesenim brojevima operator je u zahtjevu za uspostavu poziva obvezan ispred nacionalnog broja dodati predbroj za usmjeravanje poziva (eng.: NRN – Network Routing Number).

(3) Predbroj za usmjeravanje poziva je mrežni broj koji označava elektroničku komunikacijsku mrežu (eng.: NetID – Network Identifier) i čvor (eng.: NodeID) na kojima se nalazi preneseni broj.

(4) Veza između pretplatničkog broja i predbroja za usmjeravanje poziva (NRN) pohranjena je u CABP-u. Predbroj za usmjeravanje poziva sastoji se od 5 znamenaka sljedeće strukture:

Predbroj za usmjeravanje poziva (eng.: NRN – Network Routing Number)

5 znamenaka

Heksadecimalna
vrijednost broja 14
1 znamenka

Kôd za oznaku mreže
(00-99)
2 znamenke

Kôd za oznaku centrale
(00-99)
2 znamenke

E

NetID

NodeID

(5) Prva znamenka predbroja za usmjeravanje iz tablice iz stavka 4. ovog članka ima heksadecimalnu vrijednost broja 14 koja označava da se pozivajući broj sastoji od predbroja za usmjeravanje na koji se nastavlja nacionalni broj.

(6) Vrijednost polja Kôd za oznaku mreže (NetID) iz tablice iz stavka 4. ovog članka određuje Agencija sukladno Pravilniku o dodjeli adresa i brojeva.

(7) Vrijednost polja Kôd za oznaku čvora (NodID) iz tablice iz stavka 4. ovog članka određuje operator.

(8) Operatori su obvezni međusobno komunicirati ispravne vrijednosti Kodova za oznaku čvora (NodID). Operator je obvezan o svakoj promjeni Koda za oznaku čvora (NodID) pravovremeno obavijestiti sve operatore uključene u prijenos broja.

III. POSTUPAK PRIJENOSA BROJA

Zahtjev za prijenos broja

Članak 11.

(1) Krajnji korisnik koji želi prenijeti svoj broj, ispunjava i podnosi primatelju broja Zahtjev za prijenos broja iz Dodatka I za nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu, odnosno Zahtjev za prijenos broja iz Dodatka II za pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu, zajedno sa zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili za otvaranje korisničkog zapisa. Jedan primjerak potpisanog Zahtjeva za prijenos broja zadržava krajnji korisnik. Iznimno, u slučaju prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, kada je za promjenu operatora nužno ispunjavanje obrasca jedinstvene izjave iz Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (dalje: jedinstvena izjava), navedena jedinstvena izjava predstavlja Zahtjev za prijenos broja.

(2) Zahtjev za prijenos broja predstavlja zahtjev za raskid pretplatničkog odnosa s davateljem broja ili zatvaranje korisničkog zapisa svih usluga označenih unutar Zahtjeva za prijenos broja.

(3) Primatelj broja obvezan je podnositelja Zahtjeva za prijenos broja, prilikom zaprimanja Zahtjeva za prijenos broja, upoznati s postupkom prijenosa broja te obavijestiti o sljedećem:

a. datumu i vremenskom okviru prijenosa broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

b. načinu i roku slanja obavijesti o datumu i vremenskom okviru prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

c. uslugama davatelja broja koje prestaju nakon prijenosa broja u mrežu primatelja broja,

d. opsegu korištenja i aktivaciji usluga primatelja broja,

e. obvezi kontaktiranja davatelja broja u svrhu podmirenja dugovanja kod prijevremenog raskida ugovora, jer isti predstavlja razlog odgode Zahtjeva za prijenos broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

f. svim razlozima odbijanja Zahtjeva za prijenos broja,

g. svim razlozima odgode Zahtjeva za prijenos broja,

h. mogućnosti da se zatraženi broj nalazi unutar VPN serije ili niza koja se odnosi na isti telefonski priključak,

i. mogućnosti aktiviranja obavijesti iz članak 24. ovog Pravilnika,

j. pravu na naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja,

k. da podnošenjem Zahtjeva za prijenos broja podnositelj Zahtjeva za prijenos broja daje svoju privolu primatelju i davatelju broja za razmjenu podataka o neplaćenim i dospjelim, a neosporenim dugovanjima, u svrhu zaštita od zlouporaba elektroničkih komunikacijskih usluga.

(4) Davatelj broja obvezan je na zahtjev primatelja broja bez odgode elektroničkim putem dostaviti primatelju broja pravovremenu informaciju iz stavka 3. točke h. ovog članka.

(5) Operatori su obvezni na svojim internetskim stranicama objaviti informacije vezano uz postupak prijenosa broja.

(6) Davatelj broja ne smije krajnjem korisniku uvjetovati uslugu prenosivosti broja s ugovaranjem drugog paketa ili povratkom na prethodnu ugovorenu uslugu, kao i s drugim neopravdanim zahtjevima.

(7) Primatelj broja ne smije krajnjem korisniku uvjetovati uslugu prenosivosti broja s izborom usluge (npr.: uvjetovati prelazak s unaprijed plaćene usluge (eng.: »pre-paid«) na uslugu plaćanja po ispostavljenom računu (eng.: »post-paid«) i dr.) koju će krajnji korisnik ugovoriti, kao ni izborom tarifnog paketa, tarifnog modela, tarifne opcije i sl.

(8) Dodatne usluge koje je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja imao ugovorene uz broj koji se prenosi, ne prenose se automatski, već ih podnositelj Zahtjeva za prijenos broja može ugovoriti s primateljem broja, u skladu s njegovom ponudom usluga i općim uvjetima poslovanja.

(9) U slučaju kada podnositelj Zahtjeva za prijenos broja uz prijenos broja želi ugovoriti i dodatne usluge koje je primatelj broja obvezan ugovoriti na veleprodajnoj razni, obvezan je na Zahtjevu za prijenos broja označiti da je prijenos broja vezan uz veleprodajnu uslugu. U navedenom slučaju primatelj i davatelj broja obvezni su poštivati procedure i rokove propisane odgovarajućom standardnom ponudom za zatraženu uslugu te istovremeno aktivirati sve usluge koje je korisnik zatražio. U slučaju odgode prijenosa broja iz razloga propisanih člankom 17. ovog pravilnika, za isti rok mora se odgoditi i aktivacija usluga na veleprodajnoj razini. U slučaju odbijanja prijenosa broja, odbija se i aktivacija usluga na veleprodajnoj razini.

(10) U slučaju kada je za prijenos broja potreban raskid određene veleprodajne usluge, primatelj broja obvezan je poštivati procedure i rokove propisane odgovarajućom standardnom ponudom operatora veleprodajne usluge.

(11) U slučaju da Zahtjev za prijenos broja nije realiziran u roku od trideset (30) dana od datuma prijenosa broja iz CABP, smatra se nevažećim te je primatelj broja obvezan bez odgode pokrenuti postupak napuštanja u CABP-u, osim ako primatelj broja od krajnjeg korisnika ishodi u navedenom roku pisanu suglasnost za produljenjem roka realizacije prijenosa broja.

Identifikacija podnositelja Zahtjeva za prijenos broja

Članak 12.

(1) Primatelj broja obvezan je provesti provjeru identiteta podnositelja Zahtjeva za prijenos broja.

(2) Ukoliko je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja fizička osoba, identifikacija se obavlja uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim se dokazuje identitet osobe. Na zahtjev primatelja broja podnositelj Zahtjeva za prijenos broja je obvezan dati na uvid SIM karticu.

(3) Ukoliko je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja pravna osoba, identifikacija se obavlja uvidom u osobnu iskaznicu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i uvidom u izvadak iz sudskog registra ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status pravnog subjekta i osobe ovlaštene za zastupanje pravnog subjekta. Na zahtjev primatelja broja podnositelj Zahtjeva za prijenos broja je obvezan dati na uvid SIM karticu.

Početak realizacije Zahtjeva za prijenos broja

Članak 13.

(1) Primatelj broja unosi Zahtjev za prijenos broja u CABP najkasnije u roku od jednog (1) radnog dana od dana obostranog potpisivanja Zahtjeva za prijenos broja. U slučaju prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, kada je za promjenu operatora nužno ispunjavanje obrasca jedinstvene izjave, primatelj broja unosi Zahtjev za prijenos broja u CABP bez odgode, nakon pribavljene suglasnosti postojećeg operatora na jedinstvenoj izjavi. Smatra se da je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja danom unosa istog u CAPB od strane primatelja broja.

(2) CABP će osigurati da se Zahtjevi za prijenos broja uneseni neradnim danom pohranjuju na način kao da su uneseni prvog sljedećeg radnog dana.

(3) Davatelj broja obvezan je nakon zaprimanja Zahtjeva za prijenos broja bez odgode započeti postupak pripreme mreže za prijenos broja.

(4) Primatelj broja obvezan je obavijestiti podnositelja Zahtjeva za prijenos broja o datumu i vremenskom okviru prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži najkasnije u roku od dvadeset i pet (25) dana od dana potpisivanja Zahtjeva za prijenos broja, odnosno jedinstvene izjave.

(5) Nakon što je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja, podnositelj Zahtjeva za prijenos broja ne može zatražiti otkazivanje prijenosa broja, osim u sljedećim slučajevima:

a. ukoliko je došlo do kašnjenja u prijenosu broja dulje od osam (8) radnih dana,

b. u slučaju zavaravajuće prodaje,

c. u slučaju postojanja nesporne ugovorne obveze, sukladno članku 16. ovog pravilnika,

d. ukoliko je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja iskoristio pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno posebnim propisima o zaštiti potrošača.

(6) U slučajevima iz stavka 5. točke b. c. i d. ovog članka, podnositelj Zahtjeva za prijenos broja može podnijeti primatelju broja, pisanim ili elektroničkim putem, zahtjev za otkazivanje prijenosa broja najkasnije 48 sati prije početka vremenskog okvira prijenosa broja iz članka 22. ovog Pravilnika. Ukoliko je u navedenim slučajevima nužno otkazivanje i veleprodajne usluge, rok za podnošenje zahtjeva za otkazivanje je 72 sata prije početka vremenskog okvira prijenosa broja iz članka 22. ovog Pravilnika. U slučaju iz stavka 5. točke d. ovog članka, obavijest o jednostranom raskidu ugovora smatra se zahtjevom za otkazivanje prijenosa broja.

(7) U slučaju prihvaćanja Zahtjeva za prijenos broja, primatelj broja može iznimno, najkasnije 24 sata prije početka vremenskog okvira prijenosa broja iz članka 22. ovog Pravilnika, otkazati prijenos broja u svrhu zaštite od zlouporaba elektroničkih komunikacijskih usluga.

Rokovi za prijenos broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Članak 14.

(1) Postupak prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne može trajati dulje od pet (5) radnih dana od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja, osim ako je to u interesu podnositelja Zahtjeva za prijenos broja, ili u slučajevima kada se rok za realizaciju prijenosa broja mora uskladiti s aktivacijom usluge na veleprodajnoj razini.

(2) Davatelj broja obvezan je u roku tri (3) radna dana od dana zaprimanja Zahtjeva za prijenos broja provjeriti mogućnost prenosivosti broja i putem CABP-a obavijestiti primatelja broja o prihvaćanju, odbijanju ili odgodi Zahtjeva za prijenos broja.

Prijenos broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Članak 15.

(1) Postupak prijenosa broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne može trajati dulje od tri (3) radna dana od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja, osim ako je to u interesu podnositelja Zahtjeva za prijenos broja, odnosno kada je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja u Zahtjevu n za prijenos broja aveo željeni datum prijenosa broja koji je duži od tri (3) radna dana.

(2) Davatelj broja obvezan je u roku jednog (1) radnog dana od dana zaprimanja Zahtjeva za prijenos broja provjeriti mogućnost prenosivosti broja i putem CABP-a obavijestiti primatelja broja o prihvaćanju, odbijanju ili odgodi Zahtjeva za prijenos broja.

(3) U slučaju prihvaćanja Zahtjeva za prijenos broja, davatelj broja može iznimno, najkasnije 24 sata prije početka vremenskog okvira prijenosa broja, odbiti Zahtjev za prijenos broja u slučaju da utvrdi zlouporabe elektroničkih komunikacijskih usluga uslijed kojih krajnjem korisniku bude ograničeno korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga davatelja broja.

Dugovanja podnositelja Zahtjeva za prijenos broja

Članak 16.

(1) U slučaju postojanja nesporne ugovorne obveze, davatelj broja obvezan je bez odgode i u zatraženom obliku dati podnositelju Zahtjeva za prijenos broja informaciju o iznosu dugovanja u slučaju prijevremenog raskida ugovora, načinu uplate i načinu otkazivanja prijenosa broja. Navedeni zahtjev može biti podnesen usmeno te pisanim ili elektroničkim putem.

(2) U slučaju postojanja nesporne ugovorne obveze, davatelj broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži može odgoditi prijenos broja za najduže deset (10) radnih dana od zatraženog datuma prijenosa broja, uz odgovarajuću primjenu članka 17. ovog Pravilnika, osim u slučaju da je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja upoznat i pristaje podmiriti dugovanja postojećem operatoru zbog prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora.

Odgoda prijenosa broja

Članak 17.

(1) Datum prijenosa broja koji je unesen u CAPB može se odgoditi samo u sljedećim slučajevima:

a. postojanje nesporne ugovorne obveze podnositelja Zahtjeva za prijenos broja prema davatelju broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

b. onemogućen rad CABP-a,

c. ukoliko je datum prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, koji je unesen u CABP, prekratak u odnosu na rokove realizacije veleprodajne usluge.

(2) Davatelj broja obvezan je putem CABP-a, u roku od najviše tri (3) radna dana od dana primitka Zahtjeva za prijenos broja za nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu te jedan (1) radni dan od dana primitka Zahtjeva za prijenos broja za pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu, obavijestiti primatelja broja o razlozima odgode prijenosa broja.

(3) Primatelj broja će po zaprimanju obavijesti iz stavka 2. ovog članka bez odgode dogovoriti s podnositeljem Zahtjeva za prijenos broja novi datum prijenosa broja.

(4) Primatelj broja obvezan je bez odgode putem CABP-a obavijestiti davatelja broja o novom datumu prijenosa broja koji je dogovorio s podnositeljem Zahtjeva za prijenos broja, te se isti smatra novim datumom prijenosa broja.

(5) U slučaju ako je obavijest iz stavka 2. ovog članka unesena u CABP neradnim danom, smatra se da je davatelj broja o novom datumu prijenosa broja obaviješten prvog sljedećeg radnog dana.

(6) U slučaju odgode roka za prijenos broja, davatelj broja obvezan je omogućiti krajnjem korisniku korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga do isključenja broja iz svoje elektroničke komunikacijske mreže.

Odbijanje prijenosa broja

Članak 18.

(1) Zahtjev za prijenos broja se može odbiti samo u sljedećim slučajevima:

a. ako je u Zahtjevu za prijenos broja pogrešno naveden bilo koji od sljedećih podataka: ime, prezime, naziv krajnjeg korisnika, broj/brojevi za koje se traži prijenos,

b. ako se Zahtjev za prijenos broja ne odnosi na sve brojeve unutar usluge VPN serije ili niza u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

c. ako je pretplatnički broj za koji se traži prijenos, trajno isključen iz elektroničke komunikacijske mreže davatelja broja,

d. ako je datum prijenosa broja kraći od roka propisanog u članku 14. ovog Pravilnika za nepokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu, odnosno članku 15. ovog Pravilnika za pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu,

e. ako je datum prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži duži od šezdeset (60) dana od dana unosa Zahtjeva za prijenos broja u CABP, a u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži duži od dvadeset i jedan (21) dan od dana unosa Zahtjeva za prijenos broja u CABP,

f. SIM deaktiviran ili SIM neaktivan,

g. ako postoji tehnička nemogućnost realizacije zahtjeva za veleprodajnu uslugu širokopojasnog pristupa ili uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji ukoliko primatelj broja istovremeno sa zahtjevom za navedene usluge zatraži i uslugu prenosivosti broja,

h. ako je pretplatnički broj za koji se traži prijenos FGSM numeracija, a primatelj broja ne može tehnički omogućiti uporabu iste,

i. povlačenje zahtjeva za veleprodajnu uslugu širokopojasnog pristupa ili uslugu izdvojenog pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji ukoliko primatelj broja istovremeno sa zahtjevom za navedene usluge zatraži i uslugu prenosivosti broja,

j. ako pretplatnički broj za koji se traži prijenos ne glasi na ime podnositelja Zahtjeva za prijenos broja,

k. ako je na pretplatničkom broju već pokrenuto uključenje ili je u tijeku realizacija veleprodajne/maloprodajne usluge.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, davatelj broja će putem CABP-u u roku od najviše tri (3) radna dana od dana primitka Zahtjeva za prijenos broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te jedan (1) radni dan od dana primitka Zahtjeva za prijenos broja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, obavijestiti primatelja broja o svim razlozima odbijanja Zahtjeva za prijenos broja. U slučaju iz stavka 1. točke b. ovog članka, davatelj broja će obavijestiti primatelja broja o svim brojevima unutar usluge VPN serije ili niza.

(3) Primatelj broja će po zaprimanju obavijesti iz stavka 2. ovog članka bez odgode pisanim putem, elektroničkim putem ili SMS porukom obavijestiti podnositelja Zahtjeva za prijenos broja o svim razlozima odbijanja Zahtjeva za prijenos broja.

Prigovor i prijava na odbijanje ili odgodu roka za prijenos broja

Članak 19.

(1) Ukoliko smatra da su razlozi odbijanja ili odgode prijenosa broja neopravdani, primatelj broja ili podnositelj Zahtjeva za prijenos broja putem primatelja broja, upućuje prigovor davatelju broja pisanim ili elektroničkim putem, u roku od tri (3) radna dana od dana od kada je podnositelj Zahtjeva za prijenos broja zaprimio obavijesti o odbijanju ili odgodi prijenosa broja.

(2) Davatelj broja obvezan je bez odgode odgovoriti na prigovor iz stavka 1. ovog članka i o tome obavijestiti primatelja broja, koji je obvezan bez odgode obavijestiti krajnjeg korisnika o stanju postupka prijenosa broja.

(3) Ukoliko primatelj i davatelj broja utvrde da se radi o neopravdanom odbijanju ili neopravdanoj odgodi Zahtjeva za prijenos broja, obvezni su u roku od jednog (1) radnog dana od utvrđivanja neopravdane odgode ili neopravdanog odbijanja dogovoriti novi unos Zahtjeva za prijenos broja u CABP. Ukoliko je u navedenom slučaju istovremeno došlo i do nepravovremenog prijenosa broja ili otkaza iz članka 13. stavka 4. točke a. ovog Pravilnika, podnositelj Zahtjeva za prijenos broja ima pravo na naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja uz odgovarajuću primjenu članka 23. ovog Pravilnika.

(4) U slučaju odbijanja prigovora iz stavka 1. ovog članka, odnosno zahtjeva za naknadom iz stavka 3. ovog članka, primatelj broja, odnosno podnositelj Zahtjeva za prijenos broja putem primatelja broja, može podnijeti prijavu inspektoru elektroničkih komunikacija u roku od trideset (30) dana od zaprimanja odgovora davatelja broja iz stavka 2. ovog članka.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka, inspektor elektroničkih komunikacija je obvezan po hitnom postupku utvrditi je li došlo do neopravdane odgode ili odbijanja prijenosa broja i time do kršenja odredbi ovog Pravilnika.

(6) Ukoliko inspektor elektroničkih komunikacija utvrdi da je došlo do kršenja odredbi ovog Pravilnika, odredit će davatelju broja provedbu prijenosa zatraženog broja u najkraćem mogućem roku, ukoliko korisnik nije otkazao Zahtjev za prijenos broja.

(7) U slučaju da inspektor utvrdi neopravdanu odgodu ili odbijanje prijenosa broja i kršenje odredbi Pravilnika, a istovremeno je došlo do nepravovremenog prijenosa broja ili otkaza iz članka 13. stavka 4. točke a. ovog Pravilnika, operator za kojeg se utvrdi da je neopravdano odbio ili odgodio prijenos broja, isplatit će korisniku naknadu iz članka 23. ovog Pravilnika.

Realizacija prenosivosti broja

Članak 20.

(1) Davatelj broja i primatelj broja će provesti postupak prijenosa broja na dan i u vremenskom okviru određenom u CABP-u.

(2) Davatelj broja će nakon isključenja broja iz svoje elektroničke komunikacijske mreže o tome bez odgode obavijestiti CABP.

(3) Primatelj broja će nakon uključenja broja u svoju elektroničku komunikacijsku mrežu o tome bez odgode obavijestiti CABP.

(4) Po primitku obavijesti iz stavaka 2. i 3. ovog članka, smatra se da je broj prenesen i da je raskinut pretplatnički odnos ili korisnički zapis između davatelja broja i podnositelja Zahtjeva za prijenos broja i CABP će bez odgode ažurirati LBPB svih operatora.

(5) Ukoliko je preneseni broj prenesen pogreškom, neopravdano odbijen ili usluga na istome nije uspješno realizirana, operatori su obvezni koristiti funkcionalnosti CABP-a kako bi se pogreška otklonila. Po dojavi pogreške operatori su obvezni utvrditi dolazi li do pogreške na njihovoj strani te o tome obavijestiti sve uključene strane te Agenciju. Prijavljena pogreška mora se otkloniti u roku od 48 sati od prijave.

Članak 21.

(1) Davatelj broja će podnositelju Zahtjeva za prijenos broja ispostaviti račun za obavljene elektroničke komunikacijske usluge za mjesec u kojem je izvršen prijenos broja.

(2) Neiskorišteni iznos na korisničkom računu za unaprijed plaćene usluge (eng: »pre-paid«) davatelja broja se ne može prenositi i koristiti za plaćanje elektroničkih komunikacijskih usluga primatelja broja. Davatelj broja će korisniku unaprijed plaćene usluge (eng: »pre-paid«) usluge izvršiti povrat neiskorištenog iznosa na korisničkom računu u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Vremenski okvir prijenosa broja

Članak 22.

(1) Vremenski okvir prijenosa broja je razdoblje od isključenja broja iz elektroničke komunikacijske mreže davatelja broja do uključenja broja u elektroničku komunikacijsku mrežu primatelja broja.

(2) Vremenski okvir prijenosa broja ne smije trajati duže od 3 sata i to samo u sljedećim razdobljima: radnim danom od 08.00 do 11.00 sati ili od 12.00 do 15.00 sati.

(3) Podnositelju Zahtjeva za prijenos broja neće biti omogućeno korištenje usluga najduže za vrijeme trajanja vremenskog okvira prijenosa broja.

Naknada u slučaju nepravovremenog prijenosa broja

Članak 23.

(1) Podnositelj Zahtjeva za prijenos broja ima pravo, u slučaju nepravovremenog prijenosa broja, na naknadu u iznosu od 10 kn za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja, za jedan broj. Iznos naknade se obračunava za najviše petnaest (15) dana nepravovremenog prijenosa broja. Iznos naknade u slučaju nepravovremenog prijenosa za više brojeva na jednom Zahtjevu za prijenos broja može biti najviše deseterostruko veći od maksimalnog iznosa naknade za nepravovremeni prijenos jednog broja.

(2) Ukoliko je nepravovremeni prijenos uzrokovan nedostupnošću ili neodazivom podnositelja Zahtjeva za prijenos broja na pozive za instalaciju usluge ili dostavljanje opreme, podnositelj Zahtjeva za prijenos broja za navedeni period nema pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja.

(3) Zahtjev za isplatom naknade podnosi se pisanim ili elektroničkim putem primatelju broja, najkasnije u roku od trideset (30) dana od datuma realizacije prijenosa broja ili isteka roka iz članka 11. stavka 11. ovog Pravilnika.

(4) Primatelj broja će u roku od sedam (7) radnih dana od dana primitka zahtjeva za isplatom naknade obavijestiti podnositelja navedenog zahtjeva o načinu isplate naknade za nepravovremeni prijenos broja. U slučaju da je nepravovremeni prijenos broja prouzročio davatelj broja, primatelj broja proslijedit će davatelju broja u roku od tri (3) radna dana zahtjev za isplatom naknade zajedno sa svim potrebnim podacima za isplatom naknade koje je dobio od krajnjeg korisnika. Davatelj broja će u roku od sedam (7) radnih dana od dana primitka zahtjeva za isplatom naknade odgovoriti krajnjem korisniku.

(5) Obveza isplate naknade za nepravovremeni prijenos broja utvrđuje se na temelju evidencije datuma prijenosa broja u CABP-u i na temelju podataka o mogućnosti korištenja usluge na prenesenom broju. Isplata naknade će biti realizirana najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahtjeva.

(6) U slučaju odbijanja zahtjeva za isplatom naknade ili ukoliko smatra da mu naknada nije ispravno obračunata, podnositelj Zahtjeva za prijenos broja može u roku od trideset (30) dana podnijeti prijavu inspektoru elektroničkih komunikacija.

(7) Neovisno o zahtjevu podnositelja Zahtjeva za prijenos broja, i primatelj broja ima pravo od davatelja broja zahtijevati naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja. Primatelj broja ima pravo na naknadu za svaki započeti dan u slučaju nepravovremenog prijenosa broja i to u iznosu od pedeset (50) kuna po danu za neispunjavanje obveza u prvih deset (10) dana, a od jedanaestog (11) dana pa sve do ispunjenja obveze sedamdeset pet (75) kuna po danu. Primatelj broja ima pravo na naknadu iz samo ukoliko Zahtjev za prijenos broja nije podnesen istovremeno sa zahtjevom za veleprodajnu uslugu.

(8) Naknada za nepravovremeni prijenos broja ne može se isplatiti za razdoblje tehničke nemogućnosti rada CABP-a iz članka 3. stavka 11. ovog Pravilnika.

(9) Pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja ima i podnositelj Zahtjeva za prijenos broja u slučaju otkaza prijenosa broja iz članka 13. stavka 5. točke a. ovog Pravilnika, uz odgovarajuću primjenu odredbi ovog članka.

Usluga obavještavanja o prijenosu broja

Članak 24.

(1) Operator je obvezan, prije uspostave poziva prema prenesenom broju, omogućiti pozivatelju prenesenog broja, putem glasovne poruke, obavijest o elektroničkoj komunikacijskoj mreži u koju je prenesen broj prema kojem se uspostavlja poziv. Ukoliko ne postoji razlika u cijeni poziva, operator nije obvezan omogućiti aktiviranje glasovne poruke.

(2) Glasovna poruka iz stavka 1. ovog članka, u trajanju do 3 sekunde, glasi kako slijedi: »Broj je u X mreži«, pri čemu je »X« mreža u koju je prenesen broj prema kojom se uspostavlja poziv.

(3) Usluga govorne poruke uključuje se i isključuje na zahtjev korisnika pozivatelja.

(4) Uključivanje i isključivanje usluga govorne obavijesti je besplatno.

(5) Operatori su obvezni najmanje dva puta tijekom kalendarske godine obavještavati svoje krajnje korisnike o mogućnosti besplatnog uključenja obavijesti o elektroničkoj komunikacijskoj mreži u koju je prenesen broj prema kojem se uspostavlja poziv i to putem računa za javnu komunikacijsku uslugu, odnosno SMS porukom.

(6) Operator je obvezan putem internetske stranice ili na drugi prikladan i javno dostupan način informirati svoje korisnike o brojevima koji su preneseni u drugu mrežu.

Naknade u vezi s uslugom prenosivosti broja

Članak 25.

(1) Primatelj broja će operatoru, kojem su brojevi dodijeljeni primarnom dodjelom, plaćati godišnju naknadu za svaki broj koji je prenesen u njegovu elektroničku komunikacijsku mrežu. Naplata godišnje naknade za korištenje broja vrši se prema stanju u CABP bazi, odnosno vlastitoj LBPB bazi i to za godinu unazad razmjerno broju dana korištenja broja u vlastitoj mreži.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka određena je Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Agencije i Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

(3) Dodatne troškove međusobnog povezivanja (tranzit poziva) do kojih dolazi prilikom usmjeravanja poziva prema prenesenim brojevima snosi operator.

(4) Ukoliko operator elektroničke komunikacijske mreže, u kojoj je započeo poziv, nema prema prenesenom broju ostvareno izravno međusobno povezivanje s operatorom elektroničke komunikacijske mreže u kojoj se pozvani preneseni broj nalazi, operator takve pozive neće naplaćivati po većoj cijeni od one koju operator naplaćuje za pozive prema svim ostalim brojevima koji nisu preneseni u tu elektroničku komunikacijsku mrežu.

(5) Operatori ne mogu od podnositelja Zahtjeva za prijenos broja zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu u vezi s uslugom prenosivosti broja.

(6) Operatori ne mogu pozive na prenesene brojeve naplaćivati više od poziva na druge brojeve u toj elektroničkoj komunikacijskoj mreži koji se upotrebljavaju za pružanje istih elektroničkih komunikacijskih usluga, a nisu preneseni iz njihove elektroničke komunikacijske mreže.

(7) Operatori ne mogu primijeniti veće cijene međusobnog povezivanja za pozive prema prenesenim brojevima u odnosu na pozive prema neprenesenim brojevima koji se upotrebljavaju za pružanje istih elektroničkih komunikacijskih usluga.

(8) Svaki operator elektroničke komunikacijske mreže snosit će vlastite troškove prilagodbe i uspostave elektroničkih komunikacijskih i drugih sustava potrebnih radi ispunjenja obveza iz ovog Pravilnika.

(9) Primatelj broja neće snositi administrativne troškove operatora davatelja broja vezane uz postupak prenosivosti broja.

(10) Ukoliko davatelj broja nema drugih brojeva u sekundarnoj dodjeli u određenom bloku koje koristi u svojoj mreži, a svi preostali brojevi u tom bloku su u mreži jednog operatora kao preneseni brojevi, primatelj broja i davatelj broja mogu zatražiti prijenos prava na uporabu brojeva sukladno Pravilniku o dodjeli adresa i brojeva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Propis koji prestaje vrijediti

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o prenosivosti broja (»Narodne novine« br. 100/12).

Stupanje na snagu

Članak 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2015.

Klasa: 011-02/15-02/04

Urbroj: 376-10-15-1

Zagreb, 24. veljače 2015.

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić, v. r.

DODATAK 1

ZAHTJEV
za prijenos broja (nepokretna mreža)

PODACI O KRAJNJEM KORISNIKU

Pretplatnički broj / brojevi:


Ime i prezime/naziv:


Ime i prezime ovlaštene osobe:

(samo za pravne osobe)


Kontakt podaci krajnjeg korisnika:

Telefon/mobitel:

e-pošta:

ADRESA PRIKLJUČKA

Poštanski broj:


Mjesto:


Ulica i broj:


OSTALO

Naziv davatelja broja:


Naziv primatelja broja:


Vremenski okvir prijenosa broja:

☐ 08,00-11,00 ili       ☐ 12,00-15,00

Zahtjev za prijenos broja je vezan za veleprodajnu uslugu:

☐ Da ☐ Ne

Usluge koje se ne raskidaju:

☐ Televizija

☐ Internet

☐ Govorna usluga

☐ Pristup mreži

☐ Niti jedna

Vezano uz uslugu pristupa internetu zadržavaju se korisnički računi:

☐ web hosting

☐ adrese elektroničke pošte

☐ svi korisnički računi

Podnositelj Zahtjeva za prijenos broja (dalje: Zahtjev) izričito izjavljuje da podnošenjem ovog Zahtjeva ujedno podnosi zahtjev za raskid pretplatničkog odnosa s davateljem broja ili zatvaranje korisničkog zapisa svih usluga označenih unutar Zahtjeva, tj. zahtjev za obustavu svih usluga zahtijevanih od davatelja broja koje se pružaju putem broja koji je predmet prijenosa te daje izričito ovlaštenje primatelju broja da ovaj Zahtjev uputi davatelju broja.

Podnositelj Zahtjeva potvrđuje da je obaviješten da je prigodom raskida ugovora o korištenju usluge pristupa internetu obvezan zatražiti i isključenje svih dobivenih identifikacijskih oznaka (korisničkih računa) od postojećeg operatora elektroničkih komunikacija, odnosno da može zadržati svoje korisničke račune.

Podnositelj Zahtjeva ovime izjavljuje da je, u slučaju da zadržava gore zahtijevane usluge s postojećim operatorom, spreman snositi buduće troškove.

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci, koji se koriste u svrhu omogućavanja usluge prijenosa broja, prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju između operatora i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) u svrhu pružanja usluge prenosivosti broja.

Nakon što je davatelj broja zaprimio Zahtjev, podnositelj Zahtjeva ne može zatražiti otkazivanje prijenosa broja, osim u sljedećim slučajevima:

a. ukoliko je došlo do kašnjenja u prijenosu broja dulje od 8 radnih dana,

b. u slučaju zavaravajuće prodaje,

c. ukoliko je iskoristio pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno posebnim propisima o zaštiti potrošača.

Podnositelj Zahtjeva obvezan je davatelju broja platiti korištene komunikacijske usluge za vrijeme do trenutka prijenosa broja u mrežu primatelja broja te neovisno o prijenosu broja, obveze vezano uz naplatu i/ili povrat opreme primjenjive su sve do trenutka podmirenja svih dugovanja za predmetnu uslugu.

Pretplatnički odnos ili deaktivacija korisničkog zapisa između davatelja broja i podnositelja Zahtjeva kojem je uspješno prenesen broj u mrežu primatelja broja, smatrat će se raskinutim u trenutku završetka prijenosa broja.

Podnositelj Zahtjeva u cijelosti je upoznat sa sljedećim:

a) načinu i roku slanja obavijesti o datumu i vremenskom okviru prijenosa,

b) uslugama postojećeg operatora koje prestaju nakon prijenosa broja u mrežu primatelja broja,

c) opsegom korištenja i aktivaciji usluga primatelja broja,

d) svim razlozima odbijanja Zahtjeva,

e) svim razlozima odgode Zahtjeva,

f) mogućnosti da se zatraženi broj nalazi unutar VPN serije ili niza koje se odnose na isti priključak,

g) mogućnosti aktivacije besplatne usluge obavijesti o mreži u kojoj se nalazi pozivani broj,

h) pravom za naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja,

i) da podnošenjem Zahtjeva za prijenos broja daje svoju privolu primatelju i davatelju broja za razmjenu podataka o neplaćenim i dospjelim, a neosporenim dugovanjima, u svrhu zaštita od zlouporaba elektroničkih komunikacijskih usluga,

j) postupkom pribavljanja suglasnosti postojećeg operatora u nepokretnoj mreži.

Po primitku obavijesti davatelja broja o odgodi, koja sadrži i najraniji datum prijenosa broja, primatelj broja će u dogovoru s podnositeljem Zahtjeva, dogovoriti novi datum prijenosa broja te isti dostaviti davatelju broja.

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom ovlašćuje primatelja broja na podnošenje prigovora na odbijanje ili odgodu roka za prijenos broja.

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je u potpunosti upoznat i suglasan sa svim navedenim uvjetima prijenosa broja.

Ovaj Zahtjev se podnosi u dva primjerka od kojeg jedan zadržava podnositelj Zahtjeva, a drugi primatelj broja.

Potpis/pečat podnositelja
         Zahtjeva

Potpis ovlaštene osobe i pečat
     primatelja brojaMjesto i datumDODATAK II

ZAHTJEV
za prijenos broja (pokretna mreža)

1. ISPUNJAVA OPERATOR

Naziv davatelja broja:


Naziv primatelja broja:


Vrsta postojećeg korisničkog odnosa u mreži davatelja broja:

☐ pre-paid (registrirani)

☐ pre-paid (neregistrirani)

☐ post-paid (jedan broj)

☐ post-paid (više brojeva)

2. ISPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA

2.1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Broj/brojevi za koje se traži prijenos:


Ime i prezime i adresa:


Ime i prezime ovlaštene osobe:

(samo za pravne osobe)


Kontakt podaci krajnjeg korisnika

telefon/mobitel:

e-pošta:

2.2. VREMENSKI OKVIR I USLUGE

Datum prijenosa broja:


Vremenski okvir prijenosa broja:

☐ 08,00-11,00 ili            ☐ 12,00-15,00

☐ Podnositelj Zahtjeva je upoznat i pristaje podmiriti dugovanja postojećem operatoru zbog prijevremenog raskida

pretplatničkog ugovora

Podnositelj Zahtjeva za prijenos broja (dalje: Zahtjev) izričito izjavljuje da podnošenjem ovog Zahtjeva ujedno podnosi zahtjev za raskid pretplatničkog odnosa s davateljem broja ili zatvaranje korisničkog zapisa svih usluga označenih unutar Zahtjeva, tj. zahtjev za obustavu svih usluga zahtijevanih od davatelja broja koje se pružaju putem broja koji je predmet prijenosa te daje izričito ovlaštenje primatelju broja da ovaj Zahtjev uputi davatelju broja.

Podnositelj Zahtjeva potvrđuje da je obaviješten da je prigodom raskida ugovora o korištenju usluge pristupa internetu obvezan zatražiti i isključenje svih dobivenih identifikacijskih oznaka (korisničkih računa) od postojećeg operatora elektroničkih komunikacija, odnosno da može zadržati svoje korisničke račune.

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci, koji se koriste u svrhu omogućavanja usluge prijenosa broja, prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju između operatora i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) u svrhu pružanja usluge prenosivosti broja.

Nakon što je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja, podnositelj Zahtjeva ne može zatražiti otkazivanje prijenosa broja, osim u sljedećim slučajevima:

a. ukoliko je došlo do kašnjenja u prijenosu broja dulje od 8 radnih dana,

b. u slučaju zavaravajuće prodaje,

c. u slučaju postojanja nesporne ugovorne obveze, sukladno članku 16. Pravilnika o prenosivosti broja,

d. ukoliko je iskoristio pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno posebnim propisima o zaštiti potrošača.

Neiskorišteni iznos na korisničkom računu za pre-paid usluge davatelja broja se ne može prenositi i koristiti za plaćanje elektroničkih komunikacijskih usluga primatelja broja. Davatelj broja će korisniku pre-paid usluge izvršiti povrat neiskorištenog iznosa na korisničkom računu u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Podnositelj obvezan je davatelju broja platiti korištene komunikacijske usluge za vrijeme do trenutka prijenosa broja u mrežu primatelja broja te neovisno o prijenosu broja, obveze vezano uz naplatu i/ili povrat opreme primjenjive su sve do trenutka podmirenja svih dugovanja za predmetnu uslugu.

Pretplatnički odnos ili deaktivacija korisničkog zapisa između davatelja broja i podnositelja Zahtjeva kojem je uspješno prenesen broj u mrežu primatelja broja, smatrat će se raskinutim u trenutku završetka prijenosa broja.

Podnositelj Zahtjeva u cijelosti je upoznat sa sljedećim:

a) datumu i vremenskom okviru prijenosa broja,

b) uslugama postojećeg operatora koje prestaju nakon prijenosa broja u mrežu primatelja broja,

c) opsegom korištenja i aktivaciji usluga primatelja broja,

d) obvezi kontaktiranja davatelja broja u svrhu podmirenja dugovanja kod prijevremenog raskida ugovora, jer isti predstavlja razlog odgode Zahtjeva

e) svim razlozima odgode Zahtjeva,

f) mogućnosti da se zatraženi broj nalazi unutar VPN serije ili niza koje se odnose na isti priključak,

g) mogućnosti aktivacije besplatne usluge obavijesti o mreži u kojoj se nalazi pozivani broj,

h) pravom za naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja,

i) da podnošenjem Zahtjeva za prijenos broja daje svoju privolu primatelju i davatelju broja za razmjenu podataka o neplaćenim i dospjelim, a neosporenim dugovanjima, u svrhu zaštita od zlouporaba elektroničkih komunikacijskih usluga

Po primitku obavijesti davatelja broja o odgodi, koja sadrži i najraniji datum prijenosa broja, primatelj broja će u dogovoru s podnositeljem Zahtjeva, dogovoriti novi datum prijenosa broja te isti dostaviti davatelju broja.

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom ovlašćuje primatelja broja na podnošenje prigovora na odbijanje ili odgodu roka za prijenos broja.

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je u potpunosti upoznat i suglasan sa svim navedenim uvjetima prijenosa broja.

Ovaj Zahtjev se podnosi u dva primjerka od kojeg jedan zadržava podnositelj Zahtjeva, a drugi primatelj broja.

Potpis/pečat podnositelja
Zahtjeva

Potpis ovlaštene osobe i pečat
primatelja brojaMjesto i datum


24 04.03.2015 Pravilnik o prenosivosti broja 24 04.03.2015 Pravilnik o prenosivosti broja