Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu

NN 25/2015 (6.3.2015.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

518

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 27. veljače 2015. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2015. GODINU

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
I. KVARTAL

1.

Zakon o osiguranju

2.

Zakon o računovodstvu

3.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

4.

Zakon o strancima

5.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

6.

Zakon o parničnom postupku

7.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

8.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva

9.

Zakon o obnovljivim izvorima energije

10.

Zakon o poticanju investicija

11.

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

14.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

15.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

16.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

17.

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje

18.

Zakon o kvaliteti i logistici

19.

Zakon o kombiniranom prijevozu robe

20.

Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

21.

Zakon o lučkim kapetanijama


ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
II. KVARTAL

22.

Zakon o osiguranju depozita

23.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

24.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

25.

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

26.

Zakon o nabavi i registraciji oružja

27.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

28.

Zakon o trgovačkim društvima

29.

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

30.

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

31.

Zakon o zaštiti na radu

32.

Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

33.

Zakon o morskom ribarstvu

34.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014. Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

35.

Zakon o dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

36.

Zakon o liječništvu

37.

Zakon o ljekarništvu

38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini

39.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu

40.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu

41.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti

42.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnostima u zdravstvu

43.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

44.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

45.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

46.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

47.

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

48.

Zakon o medijima

49.

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

50.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

51.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode


ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
III. KVARTAL

52.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

53.

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

54.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

55.

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

56.

Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te stranih invazivnih vrsta i upravljanju njima

57.

Zakon o evidencijama u području zdravstva

58.

Zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata


ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
IV. KVARTAL

59.

Zakon o potrošačkim stambenim kreditima

60.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

61.

Zakon o provedbi Uredbe br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

62.

Zakon o osnivanju Hrvatske komore inženjera rudarstva, geologije i naftnog rudarstva

63.

Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

64.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Klasa: 022-13/14-01/184

Zagreb, 27. veljače 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

25 06.03.2015 Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu