Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 25/2015 (6.3.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

535

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10, 8/11. 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 79. sjednici održanoj 2. ožujka 2015. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 156/13., 11/14., 12/14., 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14. i 157/14.) u članku 63. stavku 2. u Tablici »DTP I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija« iza šifre OM099 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

OM097

Revizija lijekova za osiguranu osobu stariju od 65 godina koja koristi 3 i više lijekova na recept2

P          

1,00             

«.

Ispod tablice iza teksta pod oznakom »**« dodaje se oznaka »2« sa sljedećim podacima:

»2 do 48 puta tijekom kalendarske godine ne uračunava se u maksimalno utvrđen iznos novčanih sredstva za plaćanje po DTP-u, a nakon toga se uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstva za plaćanje po DTP-u«.

Članak 2.

U članku 81. stavku 1. ispod Tablice 1.4. »Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)« tekst pod oznakom »*« mijenja se i glasi:

»*na svakih 7 članova skupne prakse mogu se ostvariti sredstva za dodatnog doktora dentalne medicine u maksimalnom iznosu od 156.129,79 kuna pod uvjetom da timovi za koje se ugovara dodatni doktor dentalne medicine imaju 80% izvršenja po kriteriju kvalitete (QI) za svaki novi predani zahtjev kao i prilikom kontrole koja se provodi svakih 6 mjeseci.«

Članak 3.

U članku 96.b u stavku 4. iza teksta: »dom zdravlja« dodaje se tekst: »i privatni zdravstveni radnik«.

Članak 4.

U članku 99. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Cijene zdravstvene usluge za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu utvrđuju se primjenom plaćanja po dijagnostičko-terapijskim postupcima, te osnovom troškova za utrošene lijekove kod provedenih postupaka, a prema cijenama lijekova ostvarenih osnovom provedenog javnog nadmetanja za nabavu lijekova, ali najviše do cijena lijekova utvrđenih ugovorima o financiranju lijekova sklopljenih između Zavoda i nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ugovor o financiranju lijekova), odnosno do cijena lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju posebno skupih lijekova/Osnovnom listom lijekova/Dopunskom listom lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, te prema cijenama potrošnog materijala primijenjenog u liječenju osigurane osobe kao i primjenom plaćanja postupaka utvrđenih Popisa postupaka i utvrđene cijene boda za dentalnu tehniku.

(2) Vrijednost boda za dentalnu tehniku, cijena dnevnog smještaja u bolničkim zdravstvenim ustanovama i cijena vezana uz dobrovoljno davalaštvo krvi utvrđuju se u tablici 2.1. kako slijedi:

Tablica 2.1. Vrijednost boda za dentalnu tehniku, dnevni smještaj u bolničkim zdravstvenim ustanovama i dobrovoljno davalaštvo krvi

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Vrijednost boda u kunama

Dnevni smještaj u kunama

Cijena vrećice krvi /postupka
u kunama

0

1

2

3

4

1.

Dentalna tehnika*

7,462.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – dnevni smještaj
2.1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – KBC, KB, Klinike


79,90


2.2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – Opće bolnice


79,90


2.3.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za dugotrajno liječenje i liječenje palijativnom skrbi te liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti


79,90


3.

Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)69,90

4.

NAT testiranje**131,69

* za postupke koje provode dentalni tehničari

** provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu«.

Tablice 2.2., 2.3., 2.3.1. i 2.4, brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Dijagnostičko-terapijski postupci za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i koeficijenti za dijagnostičko-terapijske skupine utvrđeni su u tablici 2.2. koja je u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

(4) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti utvrđeni u Tablici 2.2 iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.«

Članak 5.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Cijene zdravstvenih usluga utvrđuju se za:

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti primjenom dijagnostičko-terapijske skupine (DTS) iz Tablice 3.1. iz članka 102. stavka 1. ove Odluke u koje se razvrstavaju bolesnici koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti i osnovne vrijednosti koeficijenta 1,00 utvrđene u skladu s člankom 102. stavkom 2. ove Odluke.

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika koja se provodi dugotrajnim liječenjem, palijativnom skrbi kao i za bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti primjenom utvrđenog koeficijenta za dan bolničkog liječenja iz Tablice 3.3. iz članak 104. stavka 1. ove Odluke i osnovne vrijednosti koeficijenta 1,00 utvrđene za osigurane osobe Zavoda u skladu s člankom 104. stavkom 2. ove Odluke

– fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u specijalnim bolnicama i lječilištima primjenom utvrđenog koeficijenta za dan bolničkog liječenja iz Tablice 3.3. iz članka 104. stavka 1. ove Odluke i osnovne vrijednosti koeficijenta 1,00 utvrđene za osigurane osobe Zavoda u skladu s člankom 104. stavkom 2. ove Odluke

– posebno skupe lijekove primijenjene u vrijeme bolničkog liječenja osiguranih osoba u skladu s cijenama iz ugovora o financiranju lijekova, odnosno Odlukom o utvrđivanju posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«

Članak 6.

Članak 103. briše se.

Članak 7.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»(1) Koeficijenti po danu bolničkog liječenja bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi, liječenja bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama, kao i liječenja fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u specijalnim bolnicama i lječilištima i koeficijenti po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja utvrđeni su u Tablici 3.3 kako slijedi:

Tablica 3.3. Dan bolničkog liječenja

R.b.

Šifra

Naziv DBL-a

Kriterij – djelatnost

Kriterij – dijagnoza/ stanje

Uvjeti

Koeficijent

Cijena u kunama*

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Dugotrajno liječenje i palijativna skrb

 

 

 

 

 

1.1.

DBL01

Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb

3200000

 

 

2,99

1.196,00

1.2.

DBL19

Dugotrajno liječenje – pojačana skrb

3200000

Kod zbrinjavanja osiguranih osoba u komi, sa sistemskim i ostalim teškim infekcijama, opsežnim dekubitalnim ranama, teškom gangrenom i/ili terminalnom fazom zatajenja organa.

Može se zaračunati najduže 30 dana. U slučaju bolničkog zbrinjavanja duljeg od 30 dana, od 31. dana na dalje može se obračunati Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb (DBL01)

5,08

2.032,00

1.3.

DBL18

Dugotrajno liječenje bolesnika ili liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, ovisnih o trajnoj mehaničkoj ventilaciji

3200000, 3940000, 3950000

 

 

10,17

4.068,00

1.4.

DBL20

Palijativna skrb

3960000

 

Može se zaračunati za bolničko zbrinjavanje u trajanju najdulje do 14 dana. U slučaju bolničkog zbrinjavanja trajanja duljeg od 14 dana obračunava se do kraja bolničkog zbrinjavanja Dugotrajno liječenje – pojačana skrb (DBL19)

6,60

2.640,00

2.

 

Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

 

 

 

 


2.1.

DBL02

Kronične duševne bolesti

3910000

 

 

2,63

1.052,00

2.1.1.

DBL21

Kronične duševne bolesti – vikend terapijski otpust

3910000

 

 

1,75

700,00

2.2.

DBL03

Kronične dječje bolesti

3940000

 

 

5,20

2.080,00

2.3.

DBL04

Kronične plućne bolesti

3950000

 

 

3,76

1.504,00

3.

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

3920000

 

 

 


3.1.

DBL07

Rehabilitacija nakon amputacije

 

Z89

 

3,88

1.552,00

3.2.

DBL08

Kardiovaskularna rehabilitacija

 

I21, Z95

 

5,75

2.300,00

3.3.

DBL09

Reumatološka rehabilitacija

 

M05, M06.8, M07, M08, M45

 

3,57

1.428,00

3.4.1.

DBL13

Spinalna rehabilitacija početna

 

G82, G95.2, S12, S22.0, S32

 

5,35

2.140,00

3.4.2.

DBL14

Spinalna rehabilitacija održavajuća

 

 

 

3,81

1.524,00

3.5.1.

DBL15

Kranicerebralna rehabilitacija početna

 

G81, R40.2, G35

 

5,83

2.332,00

3.5.2.

DBL16

Kraniocerebralna rehabilitacija održavajuća

 

 

 

4,16

1.664,00

3.6.

DBL10

Ostalo

 

S72, S82, M96.9, Z96.6, M41, M23, J44, J45, G12.2, G36, G60, G61, G63.3, G71.0, G80

 

3,53

1.412,00

3.7.

DBL22

Smještaj u specijalnim bolnicama i lječilištima

 

 

Zaračunava se umjesto: DBL07, DBL09, DBL14, DBL16, DBL10 u slučajevima kada se fizikalna terapija ne provodi

1,72

688,00

4.

 

Opći stacionar u domu zdravlja i smještaj roditelja uz dijete

 

 

 

 


4.1.

DBL11

Opći stacionar u domu zdravlja

2800000

 

 

3,76

1.504,00

4.2.

DBL12

Smještaj i prehrana jednog roditelja uz dijete

 

 

 

1,72

688,00

4.3.

DBL17

Dnevni smještaj jednog roditelja uz dijete

 

 

 

0,42

168,00

*cijena obračunata osnovom vrijednosti koeficijenta za dan bolničkog liječenja iz stupca 8. koju Zavod plaća za bolničku zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba Zavoda umanjuje se za 75,00%

(2) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti utvrđeni u tablici 3.3. iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.«

Članak 8.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2015. godine.

Klasa: 025-04/15-01/58

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 2. ožujka 2015.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


Tablica 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

25 06.03.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 25 06.03.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 25 06.03.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 25 06.03.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 25 06.03.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja