Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

NN 26/2015 (9.3.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

HRVATSKI SABOR

541

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. veljače 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/14

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 4. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Općem poreznom zakonu (»Narodne novine« br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13.) u članku 8. stavku 1. iza riječi: »raspolaže« briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama u poreznim stvarima.«.

U stavku 5. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. ako se podaci daju u skladu s postupcima propisanim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i drugim međunarodnim ugovorima u poreznim stvarima koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj,«.

Članak 2.

Iza članka 9. dodaju se naslov iznad članka i članak 9.a koji glase:

»Obvezujuća mišljenja

Članak 9.a

(1) Porezno tijelo ovlašteno je na pisani zahtjev poreznog obveznika donijeti obvezujuće mišljenje o poreznom tretmanu budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovnih događaja i djelatnosti poreznog obveznika.

(2) Troškove izdavanja obvezujućih mišljenja u cijelosti snosi porezni obveznik.

(3) Ministar financija pravilnikom će propisati područja primjene, način, rokove i iznose troškova izdavanja obvezujućih mišljenja.«.

Članak 3.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza te primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obavlja Ministarstvo financija Republike Hrvatske preko upravnih organizacija u svom sastavu (Porezne uprave i Carinske uprave) i preko ustrojstvene jedinice Ministarstva financija nadležne za prikupljanje, kontrolu, analitičku obradu i razmjenu podataka bitnih za oporezivanje, u čijim se postupcima na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 51. stavku 8. iza riječi: »elektroničkim putem« dodaju se riječi: »na zahtjev ili«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, osobna dostava poduzetnicima može se obavljati elektroničkim putem i bez zahtjeva ili izričitog pristanka stranke.«.

Članak 5.

U članku 56. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Poslovne knjige i druge evidencije moraju se voditi u skladu s načinom oporezivanja poreznog obveznika i prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva. Obveznici poreza na dohodak vode jednostavno knjigovodstvo, a obveznici poreza na dobit dvojno knjigovodstvo.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Poslovne knjige i druge evidencije mogu se voditi i u elektroničkom obliku ako ti oblici knjigovodstva, zajedno s pritom primijenjenim postupcima, odgovaraju temeljnim načelima urednoga knjigovodstva. Kod evidencija koje se vode samo prema poreznim propisima način vođenja mora odgovarati svrsi koju evidencije trebaju ispuniti za oporezivanje. Pri vođenju poslovnih knjiga i drugih evidencija u elektroničkom obliku mora se osigurati da podaci u roku čuvanja budu raspoloživi i da se u svako doba unutar primjerenog roka mogu učiniti čitljivima. Tijek postupka mora se zajedno sa svim promjenama dokazati pomoću sustavne dokumentacije.«.

Članak 6.

U članku 57. stavku 1. iza riječi: »Porezni obveznici« dodaju se riječi: »i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige, a«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Porezni obveznik i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige ne mogu ni u kojem slučaju dostaviti podatke u papirnatom obliku.«.

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Podaci moraju biti dostavljeni u formatu prilagođenom standardima koji se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva financija – Porezne uprave.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

Članak 7.

U članku 63. stavku 9. riječ: »poslovne« briše se.

Članak 8.

U članku 66. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ispravak prijave može se izvršiti na poziv poreznog tijela u roku koji odredi porezno tijelo.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ispravak prijave može se izvršiti zbog primjene propisa Europske unije, a najdulje do zastarnih rokova propisanih odredbama propisa Europske unije.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, porezni obveznik dužan je izvršiti ispravak prijave u roku od 15 dana od dana izvršnosti odluke kada je temeljem činjenica utvrđenih rješenjem poreznog nadzora ili drugog tijela nužno izvršiti ispravak prijave.

(7) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, porezni obveznik dužan je izvršiti ispravak prijave u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke.

(8) Ministar financija pravilnikom će propisati uvjete, način i rokove za ispravak prijave na poziv poreznog tijela.«.

Članak 9.

U članku 69. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Ministar financija pravilnikom će propisati obvezu podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje.«.

Članak 10.

U članku 77. točki 2. iza riječi: »raspolaže« dodaju se riječi: »ili ih je pribavilo od drugih nadležnih tijela«.

Članak 11.

U članku 84. stavku 1. riječ: »zahtjev« zamjenjuje se riječju: »prijedlog«.

U stavku 2. riječ: »zahtjev« zamjenjuje se riječju: »prijedlog«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O prijedlogu za povrat u prijašnje stanje porezno tijelo odlučuje rješenjem.«.

Stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječ: »zahtjev« zamjenjuje se riječju: »prijedlog«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječ: »zahtjev« zamjenjuje se riječju: »prijedlog«.

Članak 12.

Članak 91.a briše se.

Članak 13.

Iza članka 91.a dodaju se naslovi iznad članaka i članci 91.b, 91.c, 91.d, 91.e i 91.f koji glase:

»Upravni ugovor

Članak 91.b

(1) Porezno tijelo i porezni obveznik mogu radi namirenja dospjelog poreznog duga sklopiti upravni ugovor.

(2) Upravni ugovor s poreznim obveznikom sklapa čelnik poreznog tijela.

(3) Upravni ugovor može se odnositi na namirenje poreznog duga u cijelosti ili djelomično.

(4) Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku najdulje na rok od 24 mjeseca.

(5) Upravni ugovor sklapa se slobodnom voljom sudionika porezno-dužničkog odnosa, a ne smije biti protivan prinudnim propisima, javnom interesu, ne smije biti sklopljen na štetu trećih osoba niti smije biti protivan izreci rješenja kojim je utvrđena porezna obveza.

(6) Sklopljeni upravni ugovor ima učinak izvršnog rješenja donesenog u poreznom postupku.

(7) Sklapanjem upravnog ugovora ovrha će se obustaviti samo za iznos poreznog duga obuhvaćenog upravnim ugovorom.

(8) Upravni ugovor ne može se sklopiti s poreznim obveznikom čiji je račun blokiran od strane drugih vjerovnika i/ili protiv kojega se provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu.

(9) Upravni ugovor ne može se sklopiti za porezni dug koji je već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora, za dug za koji je sklopljen upravni ugovor ili za dug koji je obuhvaćen reprogramom.

(10) Upravni ugovor neće se sklopiti ako porezno tijelo razmatranjem prijedloga i dostavljene dokumentacije ocijeni kako porezni obveznik nije učinio vjerojatnim ispunjenje svrhe i predmeta upravnog ugovora.

(11) Upravni ugovor koji ima pravni učinak na prava trećih osoba pravno je valjan samo uz pisani pristanak tih osoba.

(12) Za vrijeme trajanja upravnog ugovora zastara ne teče.

(13) U slučaju nepoštivanja odredaba upravnog ugovora porezno tijelo će jednostrano raskinuti upravni ugovor rješenjem protiv kojega se može pokrenuti upravni spor, a naplata obveze iz upravnog ugovora nastavit će se prema odredbama Općega poreznog zakona i Stečajnog zakona.

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora

Članak 91.c

(1) Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi porezni obveznik fizička ili pravna osoba.

(2) Prijedlog sadrži:

– prijedlog načina namirenja dospjelog poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) prethodno usklađenog s poreznim tijelom, ovjerenog pečatom i potpisom ovlaštenih osoba poreznog tijela i poreznog obveznika,

– prijedlog rokova za njegovo namirenje,

– osobni identifikacijski broj (OIB) poreznog obveznika,

– razloge zbog kojih je nastao porezni dug,

– podatke o strukturi vlasništva poreznog obveznika,

– podatke o povezanim društvima,

– popis imovine u vlasništvu poreznog obveznika s iskazanim knjigovodstvenim vrijednostima na zadnji obračunski datum,

– podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poreznog obveznika,

– prijedlog sredstava osiguranja naplate poreznoga duga, a sukladno Općem poreznom zakonu,

– popis dospjelih obveza prema svim vjerovnicima na zadnji obračunski datum,

– popis ključnih dobavljača i vjerovnika sa stanjem obveza na zadnji obračunski datum.

(3) Prijedlog se podnosi nadležnom poreznom tijelu.

(4) Porezno tijelo će odlučiti o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta i o osnovanosti zaprimljenog prijedloga za sklapanje upravnog ugovora te o tome obavijestiti poreznog obveznika.

Sadržaj upravnog ugovora

Članak 91.d

Upravni ugovor mora sadržavati najmanje odredbe kojima se uređuju:

– svrha i predmet ugovora,

– visina poreznog duga i način namirenja,

– rok na koji je ugovor sklopljen,

– posljedice neispunjenja ugovornih obveza,

– prestanak ugovora,

– prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Porezna nagodba

Članak 91.e

(1) Porezno tijelo i porezni obveznik mogu za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora, do uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru sklopiti poreznu nagodbu.

(2) Predmet porezne nagodbe može biti: novoutvrđena porezna obveza u postupcima u kojima je porezna osnovica utvrđena procjenom; rok plaćanja novoutvrđenih obveza; smanjenje obveze po osnovi utvrđene zatezne kamate te odricanje poreznog tijela od prekršajnog progona, ako su sukladno odredbama Prekršajnog zakona ispunjeni uvjeti za primjenu načela oportuniteta.

(3) Uvjet za sklapanje porezne nagodbe je prihvaćanje novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora od strane poreznog obveznika i njegovo odricanje od prava na korištenje pravnih lijekova.

(4) Porezna nagodba sklapa se u pisanom obliku i smatra se sklopljenom potpisom stranaka.

(5) Porezna nagodba protivna propisima, javnom interesu ili pravima trećih osoba nije dopuštena.

(6) Porezna nagodba ne može se sklopiti ako je u tijeku poreznog nadzora utvrđeno postojanje sumnje o počinjenju kaznenog djela.

(7) Porezna nagodba ima snagu izvršnog rješenja donesenog u postupku poreznog nadzora.

(8) Ako se porezna nagodba odnosi samo na dio novoutvrđene porezne obveze, porezni postupak će se nastaviti u odnosu na preostali dio novoutvrđene porezne obveze, a u izreci poreznog rješenja naznačit će se postojanje porezne nagodbe.

(9) Porezna nagodba je ovršna isprava i izvršava se prema pravilima o izvršenju poreznog rješenja.

(10) Ministar financija će pravilnikom propisati uvjete sklapanja porezne nagodbe te rokove izvršenja obveza iz porezne nagodbe.

Sadržaj porezne nagodbe

Članak 91.f

Porezna nagodba mora sadržavati najmanje odredbe kojima se uređuju:

– svrha i predmet porezne nagodbe,

– prihvaćanje novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora od strane poreznog obveznika,

– rok u kojem se porezna obveza mora ispuniti,

– posljedice neispunjenja poreznom nagodbom utvrđenih obveza, odnosno nepoštivanja odredaba porezne nagodbe,

– prava, obveze i odgovornosti stranaka,

– odricanje poreznog obveznika izrijekom od prava na korištenje pravnih lijekova.«.

Članak 14.

U članku 101. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na poseban zahtjev Ministarstva financija banke su dužne za pojedine osobe podatke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti i u drugim rokovima osim onih propisanih stavkom 2. ovoga članka te podatke o prometima svih ostalih računa.«.

Članak 15.

U članku 105. stavku 1. iza riječi: »više vrsta poreza« briše se točka i dodaju riječi: »te svih činjenica bitnih za oporezivanje, knjigovodstvenih isprava i evidencija, poslovnih događaja i svih drugih podataka, evidencija i isprava bitnih za oporezivanje.«.

Članak 16.

U članku 114. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju da je porezno tijelo temeljem provedenog postupka propisanog člankom 187.a ovoga Zakona zaprimilo informaciju da je tražbina poreznog tijela naplaćena u cijelosti po propisima zemlje članice koja je zahtjev zaprimila, iz naplaćenog iznosa najprije se podmiruje iznos glavnice i kamate za koje je naplata zatražena. Eventualna nastala razlika zaduženih kamata nakon podnošenja zahtjeva i kamata naplaćenih po propisima zemlje članice kojoj je dostavljen zahtjev za naplatu otpisuje se.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 17.

U članku 121. riječi: »kao uvjet za odgodu naplate poreznog duga« zamjenjuju se riječima: »ako je to uvjet za sklapanje upravnog ugovora«.

Članak 18.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»U slučaju raskida upravnog ugovora dug poreznog obveznika koji je dao sredstva osiguranja naplate naplatit će se iz tih sredstava.«.

Članak 19.

U članku 128. stavku 2. točki 4. iza riječi: »ovršna isprava« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. upravni ugovor i porezna nagodba.«.

Članak 20.

U članku 137. stavku 1. točki 4. iza riječi: »poreznog jamstva« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. ako se u stečajnom postupku nad dužnikom pojedincem ispune pretpostavke za oslobođenje od preostalih obveza propisane odredbama Stečajnog zakona.«.

Članak 21.

U članku 140. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od odredaba ovoga Zakona, u postupcima u kojima je vrijednost porezne obveze utvrđene rješenjem do 5.000,00 kuna, ako porezni obveznik u roku iz rješenja kojim je utvrđena obveza ne uplati naznačeni iznos, porezno tijelo koje je u prvom stupnju donijelo rješenje, nakon što ono postane izvršno, dostavlja ga tijelu nadležnom za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima poreznog obveznika sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 22.

U članku 143. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako dužnik ovršenika u roku iz stavka 1. ovoga članka ospori tražbinu, a dug nije plaćen, prvostupanjsko tijelo dužno je provjeriti navode dužnika ovršenika te o prigovoru odlučiti rješenjem.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Na prigovor i postupak odlučivanja po prigovoru iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 130. ovoga Zakona.

(4) Ako se rješenjem prigovor odbije ili odbaci, ovrha se nastavlja protiv ovršenikova dužnika kao ovršenika.«.

Članak 23.

U članku 157. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako ovršenik podmiri dug iz rješenja o ovrsi prije nego što Financijska agencija zaprimi to rješenje, ovršenik nije dužan platiti troškove ovrhe po tom rješenju.«.

Članak 24.

U članku 167. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, žalba ne odgađa izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen neposrednim rješavanjem na temelju članka 77. ovoga Zakona.«.

Članak 25.

U članku 207. stavku. 1. iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

»12. ako ne podnese statistička izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje (članak 69. stavak 9.),«.

Dosadašnje točke 12., 13., 14. i 15. postaju točke 13., 14., 15. i 16.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom od 200,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točaka 8., 10., 11. i 12. ovoga članka kaznit će se fizička osoba (članak 63. stavak 2., članak 69. stavak 4., članak 69. stavak 7. i članak 69. stavak 9.).«.

Članak 26.

U članku 208. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako poslovne knjige i druge evidencije ne vodi u skladu s načinom oporezivanja i prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva (članak 56. stavak 7.),«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako poslovne knjige i druge evidencije koje vodi u elektroničkom obliku ne vodi prema načelima urednoga knjigovodstva ili ako pri vođenju poslovnih knjiga i drugih evidencija u elektroničkom obliku ne osigura raspoložive, čitljive i sustavne podatke (članak 56. stavak 8.),«.

Iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. koje glase:

»8. ako ne podnese elektroničkim putem poreznu prijavu ili druge podatke potrebne za oporezivanje (članak 63. stavak 6.),

9. ako ne izvrši ispravak prijave u roku od 15 dana od dana izvršnosti odluke kada je temeljem činjenica utvrđenih rješenjem poreznog nadzora ili drugog tijela nužno izvršiti ispravak prijave ili ako ne izvrši ispravak prijave u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke (članak 66. stavak 6. i 7.),«.

Dosadašnje točke 8., 9. i 10. postaju točke 10., 11. i 12.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 30.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točaka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.«.

Članak 27.

U članku 209. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točaka 5. i 6. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.«.

Članak 28.

U članku 210. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porezno tijelo može rješenjem zabraniti daljnji rad poreznom obvezniku za učinjeni prekršaj iz članka 209. točaka 1., 5., 6. i 9. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Ministar financija će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 2., članka 8. i članka 9. ovoga Zakona.

(2) Ministar financija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 13. ovoga Zakona.

Članak 30.

(1) Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13.).

(2) Iznimno od odredbi članka 13. ovoga Zakona koje se odnose na poreznu nagodbu, porezni obveznik kojem je u postupku poreznog nadzora do stupanja na snagu ovoga Zakona uručen zapisnik o provedenom poreznom nadzoru, odnosno čija je obveza utvrđena rješenjem koje nije izvršeno može u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti prijedlog nadležnom poreznom tijelu za sklapanje porezne nagodbe o obvezi utvrđenoj tim rješenjem.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 51. stavka 9. koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Klasa: 022-03/15-01/21

Zagreb, 27. veljače 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.