Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

NN 26/2015 (9.3.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

HRVATSKI SABOR

543

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. veljače 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/16

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 4. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12. i 7/13.) u članku 2. iza riječi: »tih sredstava« riječ: »te« briše se, a iza riječi: »rokova otplate« dodaju se riječi: », te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Javnim sredstvima se u skladu s odredbama ovoga Zakona potiče organizirana izgradnja stanova, u pravilu u višestambenim zgradama i zgradama u nizu, namijenjenih za prodaju uz mogućnost obročnog načina plaćanja ili za davanje u najam s mogućnošću otkupa građanima državljanima Republike Hrvatske radi rješavanja njihovih stambenih potreba.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stanovi iz stavka 1. ovoga članka namijenjeni su i za prodaju jedinicama lokalne samouprave radi davanja istih u najam, te radi osiguranja stanova zaštićenim najmoprimcima koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba.«.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Dio sredstava za namjenu iz stavka 1. ovoga članka osigurava se i povratima ranije danih kredita i prihodima od najma. Ova sredstva Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN (u daljnjem tekstu: Agencija) i neprofitne pravne osobe uplaćuju tromjesečno na račun za posebne namjene u državnoj riznici.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »kupnju« dodaju se riječi: »ili najam«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka kada jedinica lokalne samouprave osigurava građevinsko zemljište:

– Agencija od svake kupoprodaje stana, poslovnog prostora, garaže ili garažnog parkirnog mjesta isplaćuje jedinici lokalne samouprave 35% cijene građevinskog zemljišta, koja je utvrđena u ugovoru iz članka 17. stavka 4. ovoga Zakona koji je sklopljen između Agencije i jedinice lokalne samouprave. Isplata jedinici lokalne samouprave obavlja se u roku od tri mjeseca po naplati Agencije od kupaca na temelju zaključenog predugovora o kupoprodaji.

– Agencija od svake naplaćene najamnine isplaćuje jedinici lokalne samouprave 35% cijene građevinskog zemljišta, koja je utvrđena u ugovoru iz članka 17. stavka 4. ovoga Zakona koji je sklopljen između Agencije i jedinice lokalne samouprave. Isplata jedinici lokalne samouprave obavlja se u roku od tri mjeseca po naplati Agencije od najmoprimaca na temelju zaključenog ugovora o najmu.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučajevima kada jedinica lokalne samouprave podmiruje troškove koji se odnose na osiguranje uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu:

– Agencija od svake kupoprodaje stana, poslovnog prostora, garaže ili garažnog parkirnog mjesta na stambenom objektu isplaćuje jedinici lokalne samouprave 35% cijene komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu koja je utvrđena u ugovoru iz članka 17. stavka 4. ovoga Zakona sklopljenog između Agencije i jedinice lokalne samouprave. Isplata jedinici lokalne samouprave obavlja se u roku od tri mjeseca po naplati Agencije od kupca na temelju sklopljenog predugovora o kupoprodaji.

– Agencija od svake naplaćene najamnine isplaćuje jedinici lokalne samouprave 35% cijene komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu, koja je utvrđena u ugovoru iz članka 17. stavka 4. ovoga Zakona koji je sklopljen između Agencije i jedinice lokalne samouprave. Isplata jedinici lokalne samouprave obavlja se u roku od tri mjeseca po naplati Agencije od najmoprimaca na temelju sklopljenog ugovora o najmu.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »izgradnjom« dodaje se riječ: », najmom«.

Članak 6.

U članku 9.a stavku 1. zagrada i riječi u zagradi: »(u daljnjem tekstu: Agencija)« brišu se.

Članak 7.

U članku 10. stavku 2. riječi: »na posebnom podračunu« brišu se.

Članak 8.

U članku 15. stavku 4. iza riječi: »rata« dodaju se riječi: », kupac s invaliditetom«.

Članak 9.

U članku 16.a stavku 4. brojka: »20%« zamjenjuje se brojkom: »15%«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) U slučaju izgradnje stanova za najam, te pripadnih parkirnih mjesta, garažnih parkirnih mjesta i garaža, financijskim sredstvima Republike Hrvatske osigurava se pokriće svih troškova u vezi s izgradnjom istih, umanjenim za sudjelovanje jedinice lokalne samouprave i za prostore navedene u stavku 6. ovoga članka.«.

Članak 10.

U članku 17. stavku 2. podstavku 6. iza riječi: »prodaje« dodaju se riječi: »ili najma«.

U stavku 3. iza riječi: »prodaje« dodaju se riječi: »ili najma«.

Članak 11.

U članku 17.a stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– Agencija ocijeni da postoji interes za kupnju ili najam stanova, odnosno da je prodaja ili najam stanova u zgradi izvjestan,«.

U podstavku 4. brojka: »92%« zamjenjuje se brojkom: »93%«.

Članak 12.

U članku 19. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju građenja stanova za najam na određenoj lokaciji, Agencija je dužna primijeniti odredbe iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, te izraditi kalkulaciju povratnog priljeva sredstava od najma, imajući u vidu troškove izgradnje i primjereni rok povrata uloženih javnih sredstava.«.

Članak 13.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana, u skladu s uvjetima iz članka 21. i 22. ovoga Zakona, propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovisno o lokalnim potrebama i prilikama. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave posebnom odlukom propisuje red prvenstva za kupnju stana u skladu s kojim redoslijedom Agencija prodaje stanove.«.

Članak 14.

U članku 25. stavku 2. brojka: »29« zamjenjuje se brojkom: »21«.

Članak 15.

U članku 26. stavku 1. brojka: »2%« zamjenjuje se brojkom: »1%«, a brojka: »5%« zamjenjuje se brojkom: »3%«.

Članak 16.

Iza članka 28. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 28.a, 28.b i 28.c koji glase:

»UVJETI NAJMA STANOVA

Članak 28.a

(1) Ako jedinica lokalne samouprave sudjeluje u izgradnji stanova za najam, uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stana propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave uz suglasnost Agencije.

(2) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom propisuje red prvenstva za najam stana u skladu s kojim redoslijedom Agencija iznajmljuje stanove.

Članak 28.b

(1) Ako jedinica lokalne samouprave ne sudjeluje u izgradnji stanova za najam, Agencija planira izgradnju stanova u određenom opsegu radi davanja istih u najam sukladno pravilniku kojim se propisuju podrobniji uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stana.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za poslove graditeljstva.

VISINA NAJAMNINE

Članak 28.c

Visinu najamnine određuje Upravno vijeće Agencije, na temelju kalkulacije troškova izgradnje i primjerenog roka povrata uloženih javnih sredstava, za svaku lokaciju posebno.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 29. mijenja se i glasi: »SREDSTVA OD PRODAJE I NAJMA«.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva od prodaje i najma nekretnina uplaćuju se na poseban račun Agencije.

(2) Sredstva od prodaje i najma stanova, odnosno prodaje poslovnih prostora, garaža i garažnih parkirnih mjesta koja na temelju ovoga Zakona pripadaju Republici Hrvatskoj, kao i preostala sredstva nakon podmirenja ukupnih troškova izgradnje, Agencija koristi za daljnje poticanje stanogradnje.

(3) Sredstva od prodaje i najma stanova odnosno prodaje poslovnih prostora, garaža i garažnih parkirnih mjesta koja pripadaju jedinici lokalne samouprave, Agencija doznačuje toj jedinici u njezin proračun prema izvršenim uplatama kupaca, u pravilu tromjesečno ili u slučaju najma na način određen člankom 6. ovoga Zakona.

(4) Agencija je dužna voditi cjelovitu evidenciju prodanih stanova i drugih nekretnina, te stanova danih u najam, pratiti obročnu otplatu i naplatu najamnine, kao i povrat javnih sredstava, voditi evidenciju o naplati, uplaćenim sredstvima te prispjelim financijskim i drugim obvezama u vezi s poticanjem stanogradnje prema ovome Zakonu.«.

Članak 18.

U članku 30.a stavku 3. riječi: »koje mogu biti do jedan postotni poen manje od kamatnih stopa« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Odredba članka 15. ovoga Zakona ne primjenjuje se na ugovore o kupoprodaji sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 16. ovoga Zakona donosi ministar nadležan za poslove graditeljstva u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Iznimno od članka 19. stavka 2. i članka 20. stavka 4. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12. i 7/13.), prodajna cijena stana može biti uvećana i za iznos poreza na dodanu vrijednost obračunatog na vrijednost pripadnog zemljišta, ako su radovi za izgradnju istog započeli prije 3. prosinca 2014.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/12

Zagreb, 27. veljače 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.