Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

NN 26/2015 (9.3.2015.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

546

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: programi i/ili projekti).

(2) Kriterije, mjerila i postupke iz ove Uredbe na odgovarajući način primjenjuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: javna trgovačka društva) i druge pravne osobe kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno sponzoriraju udruge, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

(3) Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnog proračuna, koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija, fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

(4) Ako posebnim propisom nije drugačije određeno odredbe ove Uredbe primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva iz javnih izvora za:

– provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

– provedbu nacionalnih, regionalnih i lokalnih programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,

– obavljanje određene javne ovlasti povjerene posebnim zakonom,

– pružanje socijalne usluge temeljem posebnog propisa,

– sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

– podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge,

– programe ili projekte zapošljavanja,

– donacije i sponzorstva i

– druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz javnih izvora.

(5) Odredbe ove Uredbe na odgovarajući način primjenjuju se i kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama.

Članak 2.

(1) Kriteriji koji se utvrđuju ovom Uredbom odnose se na preduvjete koje osigurava davatelj financijskih sredstava iz javnih izvora iz članka 1. stavaka 1. i 2. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: davatelj financijskih sredstava) i osnovne standarde financiranja programa i projekata.

(2) Mjerila koja se utvrđuju ovom Uredbom odnose se na osnovne i dodatne uvjete koje moraju ispunjavati udruge kada provode programe i projekte financirane iz javnih izvora.

(3) Postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata, koji se utvrđuju ovom Uredbom, obuhvaćaju aktivnosti davatelja financijskih sredstava u određivanju prioriteta za financiranje, pripremi dokumentacije za financiranje, odabiru programa i projekata, ugovaranju, praćenju i vrednovanju provedbe financiranih programa i projekata, korištenje informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima te koordinaciju davatelja financijskih sredstava i izobrazbu u primjeni ove Uredbe koju provodi Ured za udruge.

II. KRITERIJI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I/ILI PROJEKATA

Preduvjeti za financiranje koje osigurava davatelj financijskih sredstava

Članak 3.

(1) Davatelj financijskih sredstava osigurava financijska sredstva, organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata iz svoga djelokruga.

(2) Na temelju ciljeva i prioriteta definiranih u razvojnim strategijama i nacionalnim programima te drugim odgovarajućim strateškim dokumentima na nacionalnoj, odnosno lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, davatelj financijskih sredstava u okviru svoga djelokruga utvrđuje prioritete za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima i za to planira sredstva u proračunu, odnosno financijskom planu za narednu kalendarsku godinu.

(3) Davatelj financijskih sredstava sustavno izgrađuje sposobnosti, posebna znanja i vještine svojih zaposlenika koji rade na poslovima dodjele financijskih sredstava, ugovaranju i praćenju provedbe programa i projekata sukladno ovoj Uredbi.

(4) Ovisno o vrsti i uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva davatelj financijskih sredstava u provedbi natječaja izrađuje obrasce natječajne dokumentacije sukladno ovoj Uredbi, a prema raspoloživim mogućnostima koristi jedinstveni informacijski sustav iz poglavlja VII. ove Uredbe, odnosno drugi odgovarajući informacijski sustav koji omogućuje provedbu i praćenje financiranja programa i projekata.

Osnovni standardi financiranja programa i/ili projekata

Članak 4.

(1) Osnovni standardi koje primjenjuje davatelj financijskih sredstava pri financiranju programa i projekta odnose se na standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja.

A) osnovni standardi planiranja financiranja:

1. prioritetna područja za financiranje programa i projekata utvrđuju se za proračunsku godinu na temelju procjene potreba u određenom području i mjera za ostvarivanje ciljeva iz strateških dokumenata za čiju provedbu je odgovoran davatelj financijskih sredstava,

2. financiranje se provodi putem javnog natječaja ili javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga (u daljnjem tekstu: javni natječaj),

3. godišnji plan raspisivanja javnih natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava te se evidentira u objedinjenom godišnjem planu javnih natječaja dostupnom na mrežnim stranicama Ureda za udruge,

4. javni natječaj propisuje uvjete za prijavu, mjerila za ocjenjivanje prijava, postupak odobravanja financijskih sredstava i postupak za podnošenje prigovora,

5. javni natječaj otvoren je za prijavu programa ili projekta najmanje 30 dana od dana javnog objavljivanja,

6. uvjetima javnog natječaja planira se okvirni broj programa, odnosno projekata koji će se financirati te najniži i najviši iznos koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta,

7. javnim natječajem unaprijed su utvrđeni postupci za sprječavanje sukoba interesa osoba uključenih u postupak dodjele financijskih sredstava.

B) osnovni standardi provedbe financiranja:

1. javni natječaj provodi davatelj financijskih sredstava, u pravilu putem nadležne ustrojstvene jedinice, odnosno povjerenstvo za pripremu natječaja i natječajne dokumentacije te provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama,

2. dokumentaciju za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija) propisuje davatelj financijskih sredstva,

3. prije isteka roka za prijavu, davatelj financijskih sredstava potencijalnim prijaviteljima pruža podršku u vidu javne objave odgovora na pitanja i/ili pripremnih radionica za izradu projektnih prijava,

4. sukladno uvjetima javnog natječaja, prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se elektronički i/ili u jednom ili više primjeraka u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu davatelja financijskih sredstava i u roku propisanom uvjetima javnog natječaja,

5. nakon isteka roka za prijavu, povjerenstvo iz članka 28. ove Uredbe otvara prijave projektnih, odnosno programskih prijedloga pristiglih na natječaj i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete javnog natječaja,

6. programe, odnosno projekte koji su zadovoljili propisane uvjete natječaja ocjenjuje stručno povjerenstvo iz članka 29. ove Uredbe, odnosno posebnim propisom utvrđeno tijelo,

7. članovi povjerenstva potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti,

8. troškovi rada povjerenstva planiraju se u okviru troškova cjelokupnog javnog natječaja,

9. rezultati javnog natječaja javno se objavljuju na isti način kao i javni natječaj,

10. svakom sudioniku natječaja davatelj financijskih sredstava ili institucija koju davatelj financijskih sredstava za to ovlasti dostavlja pisanu obavijest o razlozima neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, kao i o odobrenim financijskim sredstvima, odnosno ocjeni i razlozima neodobravanja financijskih sredstava,

11. prijavitelj na natječaj ima mogućnost naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog prijavljenog projekta, odnosno programa,

12. davatelj financijskih sredstava omogućit će prijaviteljima podnošenje prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava,

13. s prijaviteljem programa ili projekta, kojem su odobrena financijska sredstva iz članka 1. stavka 4. i/ili nefinancijska podrška iz članka 1. stavka 5. ove Uredbe, davatelj financijskih sredstava sklapa ugovor o financiranju iz javnih izvora, odnosno ugovor o odobravanju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama,

14. prije sklapanja ugovora iz točke 13. ovoga članka davatelj financijskih sredstava pribavlja izjavu prijavitelja o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja,

15. dokumentacija vezana uz programe i projekte koji nisu odobreni za financiranje iz javnih izvora, odnosno kojima nije odobrena nefinancijska podrška arhiviraju se s napomenom da se radi o povjerljivim dokumentima koje davatelj financijskih sredstava ne može koristiti niti davati na uvid i korištenje trećim osobama.

C) osnovni standardi praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja:

1. davatelj financijskih sredstava prati provedbu aktivnosti odobrenih programa i projekata, kao i namjensko trošenje financijskih sredstava, te vrednuje učinke natječaja na temelju praćenja provedbe programa ili projekata,

2. davatelj financijskih sredstava Uredu za udruge podnosi godišnji izvještaj o dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe, provedenim postupcima i učincima financiranih programa i projekata.

(2) Davatelj financijskih sredstava koji nema odgovarajućih organizacijskih kapaciteta i ljudskih resursa za primjenu osnovnih standarda financiranja programa i projekata, sve ili pojedine elemente postupka financiranja na temelju posebnog sporazuma provodi u suradnji s drugim davateljima financijskih sredstava, odnosno institucijama koje imaju raspoložive organizacijske i ljudske resurse.

(3) Primjenu osnovnih standarda financiranja programa i projekata prati svaki sudionik javnog natječaja, a možebitne nepravilnosti prijavljuju se voditelju financijskog upravljanja i kontrola imenovanog od strane čelnika davatelja financijskih sredstava i Ministarstvu financija, odnosno o njima se obavještava Ured za udruge.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Mjerila koje moraju ispunjavati udruge koje koriste sredstva iz javnih izvora

Članak 5.

(1) Korisnik sredstava iz javnih izvora iz članka 1. stavka 4. i korisnik nefinancijske podrške iz članka 1. stavka 5. ove Uredbe može biti udruga upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (u daljnjem tekstu: korisnik financiranja).

(2) Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava.

(3) Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) ove Uredbe ili uvjetima javnog natječaja.

(4) Korisnik financiranja ima:

– općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,

– prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način),

– odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga.

(5) Davatelji financijskih sredstava mogu propisati i dodatne uvjete javnog natječaja koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:

a) udruga primjenjuje neki od sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama zasnovan na samoprocjeni u prepoznavanju potreba korisnika i dokazima o pružanju odgovarajuće razine usluga u skladu sa standardima kvalitete i ciljevima svog djelovanja i/ili

b) u provedbu programa ili projekata uključeni su volonteri, posebice mladi koji na taj način stječu znanja i vještine potrebe za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu i/ili

c) umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama i organizacijama iz različitih županija, pogotovo s udrugama koje djeluju na lokalnoj razini radi širenja i ravnomjerne regionalne raspodjele pozitivnih učinaka provedbe programa i projekata, te prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti organizacija koje djeluju na lokalnim razinama i/ili

d) ostvarivanje članstva i/ili suradnje sa srodnim međunarodnim i europskim udrugama sukladno mogućnostima i potrebama te usklađivanje s najboljim standardima i najnovijim trendovima djelovanja u određenom području, čime se poboljšava kvaliteta usluga korisnicima, odnosno općenito kvaliteta rada organizacije i/ili

e) održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na lokalnoj razini kroz provedbu programa, odnosno projekata i/ili

f) ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice.

(6) Odredbe ove Uredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući način primjenjuju se i u odnosu na druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije), kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I/ILI PROJEKATA

Javni natječaj

Članak 6.

(1) Financiranje programa i projekata provodi se putem javnog natječaja čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

(2) Osim za financiranje programa i projekata, javni natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:

– podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,

– programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,

– rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,

– obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

– za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama koje provode programe i projekte.

(3) Financijska sredstava, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo:

– u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,

– kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja davatelj financijskih sredstava obvezan je s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Određivanje prioriteta za financiranje programa i/ili projekata

Članak 7.

Davatelj financijskih sredstava u okviru svoga djelokruga na godišnjoj razini utvrđuje prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima sukladno mjerama iz programa, strategija, planova i drugih strateških dokumenata na nacionalnoj, odnosno lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini kojima se utvrđuju ciljevi i prioriteti u rješavanju problema vezanih uz opće dobro, javni interes ili javne potrebe, čije je provođenje u nadležnosti davatelja financijskih sredstava, a koja se provode u suradnji i partnerstvu s udrugama.

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja

Članak 8.

(1) Davatelj financijskih sredstava u roku od 30 dana od dana usvajanja državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za sljedeću kalendarsku godinu, izrađuje i na svojim službenim internetskim stranicama ili na drugi pogodan način objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih natječaja iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Godišnji plan javnih natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i, ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke.

(3) Davatelj financijskih sredstava na nacionalnoj razini godišnji plan javnih natječaja dostavlja Uredu za udruge, koji izrađuje i na svojim mrežnim stranicama objavljuje objedinjeni godišnji plan svih javnih natječaja na nacionalnoj razini iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.

Dokumentacija za provedbu javnog natječaja

Članak 9.

(1) Dokumentaciju za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija) utvrđuje čelnik davatelja financijskih sredstava odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge.

(2) Natječajna dokumentacija obuhvaća:

A) temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja

B) tekst javnog natječaja

C) upute za prijavitelje

D) obrasce za prijavu programa ili projekta:

1. Obrazac opisa programa ili projekta

2. Obrazac proračuna programa ili projekta

E) popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

F) obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta

G) obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

H) obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

I) obrasce za izvještavanje:

1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.

(3) Ovisno o vrsti javnog natječaja, čelnik davatelja financijskih sredstava može utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i:

1. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo

2. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta, ako je primjenjivo

3. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

4. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

Temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja

Članak 10.

Temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja donosi čelnik tijela državne uprave, odnosno nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave u obliku općeg akta iz kojeg su razvidne mjere iz programa, strategija i planova čije je provođenje u nadležnosti pojedinog tijela državne uprave, odnosno lokalne samouprave, važnost i potreba suradnje s udrugama u realizaciji tih mjera, ciljevi i očekivani rezultati koji se žele postići financiranjem programa i projekata, te u skladu s tim vrste aktivnosti koja će se financirati, prihvatljive organizacije koje se mogu prijaviti, kriteriji za procjenu i ostali elementi postupka dodjele financijskih sredstava, kao i očekivani rezultati koji se žele postići financiranjem programa ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u određenom području.

Tekst javnog natječaja

Članak 11.

(1) Tekst javnog natječaja sadrži osnovne podatke o području koje će se financirati, prihvatljivim prijaviteljima, financijskim sredstvima koja se mogu dodijeliti na temelju javnog natječaja, rokovima i načinu prijave i mjestu na kojem su dostupne upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija.

(2) Tekst javnog natječaja se objavljuje na mrežnoj stranici davatelja financijskih sredstava i Ureda za udruge, a može se objaviti i u javnim glasilima, publikacijama i na drugi pogodan način.

Upute za prijavitelje

Članak 12.

(1) Upute za prijavitelje sadrže informacije o razlozima i ciljevima natječaja, uvjetima natječaja, načinu prijavljivanja i postupku provedbe natječaja, a obuhvaćaju informacije o:

1) opisu problema u određenom području djelovanja čijem se rješavanju želi pridonijeti javnim natječajem,

2) općim i posebnim ciljevima natječaja i prioritetima za dodjelu financijskih sredstava,

3) osnovnim i specifičnim programskim područjima javnog natječaja s opisom stručnih područja u okviru kojih prijavitelj može predvidjeti provedbu programa ili projekata,

4) ukupnoj vrijednosti javnog natječaja i iznosima predviđenim za pojedina programska područja, planiranim najnižim i najvišim financijskim iznosima za pojedini program ili projekt i očekivanom broju programa, odnosno projekata koji će se financirati u sklopu natječaja, odnosno pojedinih programskih područja,

5) prihvatljivim prijaviteljima (i partnerima, ako je primjenjivo) to jest vrstama organizacija koje imaju pravo podnošenja prijava,

6) prioritetnim načelima za odobravanje financijskih sredstava na temelju kojih prednost u odobravanju financijskih sredstava može ostvariti određeni prijavitelj,

7) prihvatljivim aktivnostima za provedbu programa ili projekta,

8) prihvatljivim troškovima koji se mogu financirati putem javnog natječaja,

9) neprihvatljivim troškovima koji se ne mogu financirati putem javnog natječaja,

10) pravilima vidljivosti koja se moraju poštivati u provedbi programa ili projekta,

11) obveznoj i neobveznoj dokumentaciji za prijavu programa ili projekta koja obuhvaća i sve potrebne obrasce za prijavu,

12) datumu objave natječaja i roku za podnošenje prijave,

13) adresi i načinu dostave prijave programa ili projekta,

14) rokovima i načinu postavljanja pitanja o natječaju i načinu dostave i objavljivanja odgovora na postavljena pitanja,

15) postupku administrativne provjere prijave (ispunjava li prijavitelj i prijava propisane uvjete natječaja),

16) postupku stručne ocjene kvalitete projekta i rokovima za podnošenje prigovora na postupak stručne ocjene,

17) rokovima i načinu podnošenja prigovora i načinu rješavanja prigovora,

18) postupku ugovaranja provedbe projekta,

19) postupku praćenja provedbe programa ili projekta,

20) okvirnom kalendaru provedbe natječajnog postupka.

(2) Pojedine informacije i natječajni uvjeti u uputama za prijavitelje mogu se ispravljati, mijenjati i dopunjavati najkasnije osam dana prije dana isteka roka za podnošenje prijava, a sve promjene moraju biti objavljene na isti način i na istom mjestu kao i osnovni dokument. Izmjene pojedinih uvjeta ne mogu biti na štetu prijavitelja koji su već podnijeli urednu prijavu do dana objave ispravaka, izmjene ili dopune i tim prijaviteljima mora dati mogućnost svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku dopuniti i/ili izmijeniti.

Obrasci i dokumentacija za prijavu

Članak 13.

(1) Program i projekt prijavljuju se na propisanim obrascima koji su sastavni dio uputa za prijavitelje. Obvezni obrasci koje sadržava natječajna dokumentacija su obrazac opisa programa ili projekta i obrazac proračuna projekta.

(2) Osim obvezne natječajne dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, sastavni dio natječajne dokumentacije mogu biti i obrazac izjave o partnerstvu, obrazac životopisa voditelja projekta, obrazac izjave o financiranim projektima udruge, obrazac popisa članova tijela upravljanja udruge, obrazac popisa zaposlenih osoba u udruzi prema zanimanju i zvanju, obrazac popisa osoba za koje se traži sufinanciranje plaća i drugi obrasci, ovisno o specifičnostima pojedinog natječaja. Prilikom kreiranja natječajne dokumentacije, davatelj financijskih sredstava uzima u obzir kriterij proporcionalnosti u odnosu na vrijednost natječaja i najviši iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom programu ili projektu.

(3) Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta i dostavljeni u izvorniku, u broju primjeraka koji je propisan uvjetima natječaja. U slučaju kada se prijavna dokumentacija podnosi elektroničkim putem, davatelju financijskih obvezno se dostavlja jedan tiskani potpisani i ovjereni primjerak prijave.

Obrazac opisa programa ili projekta

Članak 14.

(1) Obrazac opisa programa ili projekta obuhvaća podatke o podnositelju prijave i informacije o sadržaju programa ili projekta.

(2) Podaci o udruzi – podnositelju prijave za financiranje obuhvaćaju statusne podatke udruge, podatke o ljudskim, financijskim i prostornim resursima, a ovisno o specifičnostima pojedinog natječaja mogu obuhvaćati i podatke o do sada provedenim programima i projektima, uspostavljenim partnerstvima i sustavu kvalitete djelovanja, ako ga udruga primjenjuje i slično.

(3) Informacije o sadržaju programa ili projekta obuhvaćaju podatke o:

1. nazivu programa ili projekta, tijelu udruge koje je usvojilo program ili projekt i datumu usvajanja,

2. partnerima koji će sudjelovati u provedbi programa ili projekta,

3. sažetku programa ili projekta,

4. predviđenom početku i završetku te području provedbe programa ili projekta,

5. financijskom okviru programa ili projekta,

6. osobama odgovornim za provedbu programa ili projekta (voditelj i izvoditelj/i),

7. broju i zaduženjima volontera i planiranom broju volonterskih sati,

8. broju zaposlenih osoba i vanjskih stručnih suradnika koji će sudjelovati u provedbi programa ili projekta,

9. relevantnim iskustvima, postignućima i sposobnostima prijavitelja (i partnera, ako je primjenjivo) da provede predloženi program ili projekt,

10. opisu stanja u području koje je predmetom natječaja i problemu koji se želi riješiti programom ili projektom i načinu procjene potreba

11. glavnim aktivnostima koje će se provoditi, njihovim nositeljima, vremenskom okviru i metodama provedbe,

12. ulogama, zadacima i obvezama prijavitelja i partnera u provedbi pojedinih provedbenih aktivnosti programa ili projekta,

13. očekivanim rezultatima,

14. ciljevima koji se namjeravaju ostvariti provedbom predloženog programa ili projekta,

15. izravnim i neizravnim korisnicima obuhvaćenim programom ili projektom,

a mogu obuhvaćati i podatke o:

– očekivanom povećanju razine kvalitete života navedenih korisnika,

– načinu informiranja o programu ili projektu, njegovim korisnicima i rezultatima,

– načinu praćenja provedbe i vrednovanju provedenog programa ili projekta,

– inovativnosti programa ili projekta i promjenama koje se očekuju zahvaljujući provedbi programa ili projekta,

– održivosti projekta.

Obrazac proračuna programa ili projekta

Članak 15.

(1) Obrazac proračuna programa ili projekta obuhvaća podatke o nazivu natječaja, nazivu udruge i nazivu programa ili projekta te prihodima i rashodima programa ili projekta.

(2) Prihodovni dio obrasca proračuna programa ili projekta sadrži podatke o izvorima financiranja programa ili projekta koje čine ukupan iznos financijskih sredstava potreban za provedbu programa ili projekta: iznos koji se traži od davatelja financijskih sredstava, te iznose koji su za provedbu dobiveni ili se očekuju od drugih donatora, jedinice lokalne samouprave ili lokalnog poslovnog sektora, kao i iznos vlastitih sredstava koje će udruga uložiti u provedbu programa ili projekta. Osim u apsolutnim, plan prihoda iskazuje se i u relativnim iznosima (postocima).

(3) Rashodovni dio obrasca proračuna programa ili projekta obuhvaća podatke o izravnim i neizravnim troškovima za provedbu programa ili projekta uz razradu troškova prema očekivanim izvorima prihoda.

(4) Pod izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa ili projekta.

(5) Pod neizravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom programa ili projekta, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ovi troškovi trebaju biti specificirani i obrazloženi.

(6) Sukladno ciljevima i prioritetima natječaja davatelj financijskih sredstava može u postocima ograničiti, odnosno preporučiti okvirne iznose financijskih sredstava za pojedine skupine troškova.

Obrazac izjave o partnerstvu

Članak 16.

(1) Kada je uvjetima javnog natječaja propisano da prijavitelj projekta može ili mora imati jednog ili više partnera na provedbi projekta, natječajna dokumentacija sadrži i obrazac Izjave o partnerstvu. Obrazac Izjave o partnerstvu popunjava i potpisuje svaki od partnera pojedinačno i mora biti priložen u izvorniku.

(2) U Izjavi o partnerstvu navodi se da je partnerstvo dogovoren, stabilan i obvezujući odnos između prijavitelja, odnosno nositelja programa ili projekta i partnera koje podrazumijeva zajedničke odgovornosti u provedbi projekta financiranog od strane ugovornih tijela, te da svi partneri koji ga provode postupaju u skladu s načelima dobre prakse u partnerstvu.

Životopis voditelja programa ili projekta

Članak 17.

Kada je uvjetima javnog natječaja propisano da se dokumentaciji prilaže i životopis voditelja programa ili projekta isti se podnosi na obrascu propisanom javnim natječajem, a obavezno mora sadržavati datum popunjavanja i potpis voditelja programa ili projekta.

Izjava o programima i/ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Članak 18.

Kada je uvjetima javnog natječaja propisano da se dokumentaciji prilaže i izjava o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora, kojom se izjavljuje da je udruga dobila ili nije dobila financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt, odnosno za druge programe ili projekte iz državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću na natječajima ministarstava i drugih tijela državne uprave, odnosno lokalne samouprave, odnosno sredstva iz fondova Europske unije u tekućoj kalendarskoj godini, odnosno da se natjecala za navedena sredstva, a postupak ocjenjivanja programa ili projekta je još u tijeku, izjava se podnosi na propisanom obrascu koji mora biti potpisan od strane odgovorne osobe udruge nositeljice programa ili projekta za koji se podnosi prijava.

Dokazi i prilozi koji se prilažu prijavi

Članak 19.

(1) Kada je to propisano uvjetima javnog natječaja prijavitelj prilaže prijavi i obvezne dokaze i priloge u slučaju da nisu dostupni davatelju financijskih sredstava u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka kao što su:

a) dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji (ili njegova preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja iz kojeg je vidljivo da udruga, odnosno druga pravna osoba djeluje najmanje onoliko godina od dana registracije do dana raspisivanja koliko je to propisano uvjetima natječaja

b) financijski izvještaj udruge i to:

– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;

– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu

c) preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta

d) dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)

e) uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta

f) drugi dokazi i prilozi koji su propisani sukladno uvjetima natječaja.

(2) Prijavi programa ili projekta može se priložiti i neobvezna dokumentacija, ako to propiše davatelj financijskih sredstava u uvjetima natječaja.

Obrasci za procjenu

Članak 20.

(1) Ocjenjivanje prijava pristiglih na natječaj za financiranje programa ili projekata udruga obavlja se prema jedinstvenom nizu kriterija (pitanja) koje određuje davatelj financijskih sredstava za svaki natječaj ili programsko područje u okviru jednog natječaja vodeći računa o uvjetima koji su natječajem propisani.

(2) Kriteriji za procjenjivanje programa ili projekata mogu imati sljedeća područja:

a) procjena usklađenosti ciljeva programa ili projekata s ciljevima i prioritetnim područjima strateških dokumenata razvoja sektora u kojem se projekt provodi

b) kvaliteta i relevantnost prijave

c) kapaciteti organizacije koja podnosi zahtjev

d) procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja zahtjeva u provedbi istog ili sličnih programa ili projekata

e) procjena partnera za suradnju

f) procjena kvalitete aktivnosti i metoda i njihove povezanosti s problemima u zajednici koji se nastoje riješiti provedbom programa ili projekta

g) procjena proračuna programa ili projekta

h) procjena vladanja mehanizmima upravljanja rizicima u provedbi programa ili projekta

i) prednosti u financiranju (ukoliko je primjenjivo)

j) održivost programa ili projekta

k) inovativnost programa ili projekta, odnosno primjena najboljih praksi u odgovarajućem području u rješavanju problema.

Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava programu ili projektu

Članak 21.

Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava programu ili projektu (u daljnjem tekstu: ugovor) objavljuje se zajedno s natječajnom dokumentacijom. Ugovor mora sadržavati najmanje podatke o ugovornim stranama, nazivu programa ili projekta koji se financira, vremenu i mjestu provedbe programa ili projekta, iznosima i načinu financiranja, načinu izvještavanja, prihvaćanju općih uvjeta koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava programu ili projektu, a koji trebaju biti sukladni općim uvjetima propisanim u glavi V. ove Uredbe, popis priloga ugovoru (opis programa ili projekta, proračun programa ili projekta), sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava, kao i nadležnost odgovarajućeg miritelja, odnosno suda u slučaju nemogućnosti rješavanja spora mirnim putem.

Obrasci za izvještavanje

Članak 22.

(1) U skladu s propisima o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, korisnik financiranja je dužan dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta na obrascu opisnog izvještaja i financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta, koji je jedinstven za cijeli natječaj ili programska područja u okviru jednog natječaja.

(2) Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta treba sadržavati puni opis provođenja programa ili projekta za obuhvaćeno razdoblje.

(3) Obrazac financijskog izvještaja obuhvaća popis svih prihoda i izravnih i neizravnih troškova koji su nastali tijekom i u svrhu provedbe projekta.

(4) Uz financijski izvještaj korisnik financiranja dostavlja preslike odgovarajuće dokumentacije kojima se pravdaju troškovi te popis konačnih izvora financiranja programa ili projekta i opis svih odstupanja u izvorima financiranja u odnosu na prijedlog koji je odobren.

Objava javnog natječaja

Članak 23.

(1) Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na službenim mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava i mrežnim stranicama Ureda za udruge.

(2) Pri raspisivanju javnog natječaja, osim natječajne dokumentacije iz članaka 10. do 22. ove Uredbe, potrebno je planirati:

– natječajne rokove,

– okvir financijskih sredstava i ljudske resurse potrebne za provedbu natječaja, dodjelu financijskih sredstava i praćenje financiranih programa ili projekata,

– postupak prijave na javni natječaj,

– postupak otvaranja prijava i provjere ispunjavaju li prijave propisane uvjete natječaja,

– postupak odabira prijava,

– javno objavljivanje rezultata natječaja,

– postupak ugovaranja,

– postupak praćenja i vrednovanja programa i projekata kojima su dodijeljena financijska sredstva iz javnih izvora.

Rokovi za provedbu natječaja

Članak 24.

(1) Natječaj za podnošenje prijedloga programa ili projekta ne može biti otvoren kraće od 30 dana od dana objave natječaja.

(2) Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekta, donošenje odluke o financiranju programa ili projekata i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava programa ili projekta, osim ako se ne radi o javnom natječaju koji se provodi u dvije ili više razina procjene te ako posebnim propisom nisu određeni duži rokovi.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i ljudski resursi

Članak 25.

(1) Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu davatelja financijskih sredstava namijenjen za dodjelu putem javnog natječaja programima i projektima potrebno je unaprijed, prilikom planiranja natječaja, predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:

– ukupan iznos raspoloživih sredstava,

– iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako se natječaj raspisuje za više programskih područja,

– najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i

– očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta u okviru pojedinog natječaja.

(2) Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta mora biti u skladu s raspoloživim ljudskim resursima davatelja financijskih sredstava za praćenje i vrednovanje financiranih projekata i programa, imajući u vidu da jedna osoba može kvalitetno pratiti provedbu ograničenog broja financiranih programa ili projekata.

Tijela za pripremu i provedbu natječaja

Članak 26.

(1) Pripremu i provedbu natječaja provodi davatelj financijskih sredstava u pravilu putem nadležne ustrojstvene jedinice i jedno ili više povjerenstava za pripremu, odnosno provedbu pojedinih postupaka u provedbi natječaja osnovanih odlukom davatelja financijskih sredstva.

(2) Zadaće davatelja financijskih sredstava, odnosno povjerenstva u pripremi i provedbi natječaja su:

– predložiti prioritete, uvjete, kriterije i programska područja natječaja,

– predložiti natječajnu dokumentaciju,

– pratiti tijek javnog objavljivanja i provedbe natječaja,

– utvrditi prijedlog sastava povjerenstva za ocjenu programa i projekata,

– razmotriti ocjene programa i projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz natječaja,

– utvrditi prijedlog odluke o financiranju programa i projekata udruga,

– organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja

– pripremati izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge.

(3) Davatelj financijskih sredstava, odnosno povjerenstvo u provjeri ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja provjerava:

– je li prijava dostavljena na pravi javni natječaj i u zadanome roku,

– je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju,

– ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva

– ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja,

– jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,

– jesu li ispunjeni drugi propisani uvjeti natječaja.

(4) Sukladno kriterijima koji su propisani Uputama za prijavitelje, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja ocjenjuje povjerenstvo za ocjenjivanje.

(5) Povjerenstva rade sukladno odluci o osnivanju, a članovi Povjerenstva potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

(6) Čelnik davatelja financijskih sredstava donosi odluku o primjerenoj naknadi za rad članova ocjenjivačkog povjerenstva.

Utvrđivanje načina sprječavanja sukoba interesa u postupku dodjele financijskih sredstava

Članak 27.

(1) Postupak dodjele financijskih sredstava udrugama je transparentan i nepristran. Nepristranost se osigurava sprječavanjem sukoba interesa, na način opisan ovom Uredbom i pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Sukob interesa ne postoji ako osoba koja sudjeluje u odlučivanju o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja ili ocjenjivanju prijave udruge koja se prijavila na natječaj nije osobno, kao niti članovi njezine obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj), zaposlenik, član, član upravnog tijela ili čelnik te udruge niti bilo koje druge udruge povezane na bilo koji način s tom udrugom (partnerski odnos u provedbi projekta i sl.), niti u odnosu na spomenute udruge ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.

(3) Osobe koje sudjeluju u radu povjerenstva za otvaranje prijava pristiglih na javni natječaj, koje ocjenjuju programe ili projekte koji su ispunili sve propisane uvjete natječaja i koje odlučuju o dodjeli financijskih sredstava moraju biti upoznate s popisom udruga koje su se prijavile na natječaj. Nakon toga te osobe potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se niti one niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema osobnih interesa kojima može utjecati na nepristranost rada povjerenstva čiji je član, da će u obavljanju dužnosti na koju je imenovana postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja joj je povjerena od strane davatelja financijskih sredstava.

(4) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član povjerenstva je obvezan o tome odmah izvijestiti ostale članove povjerenstva te se izuzeti iz postupka ocjenjivanja prijava. O rješavanju sukoba interesa davatelj financijskih sredstava odlučuje za svaki slučaj posebno, a u slučaju kada se utvrdi sukob interesa davatelj financijskih sredstava članu povjerenstva koji je u sukobu interesa imenovat će zamjenu.

Otvaranje zaprimljenih prijava na javni natječaj i provjera ispunjavanja propisanih uvjeta

Članak 28.

(1) Nakon zaključivanja javnog natječaja, davatelj financijskih sredstava ili povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja evidentira sve zaprimljene prijave i svakom zahtjevu dodjeljuje evidencijski ili urudžbeni broj te provjerava ispunjavaju li prijave propisane uvjete natječaja.

(2) Propisani uvjeti moraju biti postavljeni na način koji omogućuje donošenje nedvojbene odluke o tome ispunjava li određena prijava propisane uvjete ili ne, a u natječaju se moraju jasno navesti razlozi za odbijanje prijave.

(3) Povjerenstvo će detaljnim pregledom svake prijave utvrditi one koje su zadovoljile i one koje nisu zadovoljile propisane uvjete natječaja. Niti jedna prijava ne smije biti odbijena iz razloga koji nisu navedeni u natječaju, kao što ne smije biti prihvaćena niti jedna prijava koja ne udovoljava svim propisanim uvjetima natječaja.

(4) Ne smatra se da udruga nije zadovoljila propisane uvjete natječaja ako je propustila dostaviti podatak, dokument ili informaciju koja je davatelju financijskih sredstava dostupna putem službenih javnih evidencija i baza podataka.

(5) Davatelj financijskih sredstava mora u svojim uvjetima natječaja navesti hoće li od udruga čije prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave, tražiti naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u točno određenom roku koji mora biti jednak za sve prijavitelje. Za prijavitelje koji na zahtjev davatelja financijskih sredstava u dodatnom roku dostave tražene podatke ili priloge smatrat će se da su podnijeli potpunu prijavu.

(6) Otvaranjem prijava, njihovim pregledom, pribavljanjem mogućih dopuna i ispravaka koje ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave i njihovim razvrstavanjem na one koje udovoljavaju i na one koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima natječaja davatelj financijskih sredstava, odnosno povjerenstvo donosi odluku koje prijave će biti upućene na stručno ocjenjivanje.

(7) Udruge čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome trebaju biti obaviještene pisanim putem u roku od osam radnih dana od dana donošenja odluke iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Davatelj financijskih sredstava natječajnim postupkom treba predvidjeti i mogućnost da udruge koje su dobile obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete natječaja mogu u određenom roku, ne kraćem od osam dana, izjaviti prigovor na odluku iz stavka 6. ovoga članka, te odrediti nadležno tijelo i postupak po prigovoru.

Imenovanje i rad povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata

Članak 29.

(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo kojega osniva te njegove članove imenuje davatelj financijskih sredstava i kojega ovisno o nacionalnoj ili lokalnoj razini davatelja financijskih sredstava i prioritetima natječaja sačinjavaju predstavnici tijela državne uprave, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnici organizacija civilnoga društva, predstavnici znanstvenih i stručnih institucija i nezavisni stručnjaci za područja obuhvaćena prioritetnim područjima natječaja. Zaposlenici davatelja financijskih sredstava uključeni u natječajni postupak, a nisu i članovi ocjenjivačkog povjerenstva ni na koji način ne smiju utjecati na rad ocjenjivača.

(2) Prije imenovanja povjerenstva za ocjenjivanje davatelj financijskih sredstava može raspisati javni poziv za prijavu stručnjaka koji su zainteresirani sudjelovati u postupku ocjenjivanja prijava za dodjelu financijskih sredstava programima ili projektima udruga i mogu stvoriti bazu ocjenjivača ili mogu angažirati ocjenjivače iz baze ocjenjivača koju vodi Ured za udruge.

(3) Prilikom donošenja odluke o imenovanju članova ocjenjivačkog povjerenstava davatelj financijskih sredstava vodit će računa o njihovoj stručnosti, poznavanju djelovanja udruga u određenom području, nepristranosti i spremnosti za stručno i objektivno ocjenjivanje.

(4) Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na temelju poslovnika kojeg svi članovi prihvaćaju potpisivanjem izjave o prihvaćanju, a obavezni su potpisati i izjavu o nepristranosti i povjerljivosti iz članka 27. stavka 3. ove Uredbe.

(5) Član povjerenstva za ocjenjivanje može primiti odgovarajuću naknadu za svoj stručni rad, sukladno odluci čelnika davatelja financijskih sredstava.

(6) Povjerenstvo za ocjenjivanje daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, a odluku donosi davatelj financijskih sredstava.

Javna objava rezultata natječaja i dostava pisanog odgovora sudionicima javnog natječaja

Članak 30.

(1) Nakon što davatelj financijskih sredstava donese odluku o programima ili projektima koji su dobili financijska sredstva obvezan je javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima. Rezultati natječaja objavljuju se na službenim mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava.

(2) Davatelj financijskih sredstava obvezan je u roku od osam radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova programa ili projekta uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa ili projekta.

Mogućnosti naknadnog uvida u ocjenu predloženog projekta

Članak 31.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 32.

(1) Davatelj financijskih sredstava u uvjetima natječaja treba:

a) utvrditi pravo na podnošenje prigovora na odluku o dodjeli financijskih sredstava,

b) utvrditi rok za podnošenje prigovora koji ne bi može biti kraći od osam radnih dana od dana dostave pisane obavijesti niti duži od 30 dana od dana javne objave rezultata javnog natječaja,

c) utvrditi razloge zbog kojih se prigovor može podnijeti, način i rokove za njegovo podnošenje.

(2) Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

(3) Davatelj financijskih sredstava za rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava određuje tijelo u čijem sastavu ne mogu biti osobe koje su sudjelovale u pripremi i provedbi javnog natječaja te ocjeni programa i projekata. Isto tijelo može rješavati i prigovore na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja iz članka 28. stavka 8. ove Uredbe.

(4) Tijelo za rješavanje prigovora iz stavka 3. ovoga članka prigovore rješava u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

(5) Postupak dodjele financijskih sredstava udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak, te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku, nego se postupak utvrđuje uvjetima natječaja sukladno ovoj Uredbi.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata s udrugama kojima je odobreno financiranje

Članak 33.

(1) Neovisno o prethodnom postupku odobravanja financijskih sredstava davatelj financijskih sredstava obvezan je s udrugom kojoj je odobreno financiranje programa ili projekta (korisnikom financiranja) potpisati ugovor o financiranju najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa ili projekta. U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta davatelj financijskih sredstava je obvezan s korisnikom financiranja prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, a u tom slučaju rok za ugovaranje moguće je dodatno produljiti za najviše 30 dana.

(2) Postupak ugovaranja i opći uvjeti koji se odnose na ugovor o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt detaljno su razrađeni u glavi V. ove Uredbe.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i/ili projekata i vrednovanje provedenih natječaja

Članak 34.

(1) Davatelj financijskih sredstava u suradnji s korisnikom financiranja prati provedbu financiranih programa ili projekata udruga što podrazumijeva programsko i financijsko praćenje, te po potrebi uključivanje i kompetentnih vanjskih stručnjaka za pojedina programska područja, a na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekata vrednuje rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja. Rezultati praćenja i vrednovanja financiranih programa ili projekata, odnosno javnih natječaja davatelj financijskih sredstava koristi za planiranje budućih javnih natječaja i razvoj relevantnih programa i strategija i oblikovanje javnih politika.

(2) Za poslove praćenja i vrednovanja davatelj financijskih sredstava osigurava stručnjake iz reda svojih zaposlenika i/ili vanjskih suradnika. Razina i opseg praćenja i vrednovanja trebaju biti utemeljeni na načelu proporcionalnosti, na način da veća vrijednost programa ili projekta, odnosno javnog natječaja iziskuje veći opseg praćenja, odnosno vrednovanja.

(3) Oblici praćenja provedbe aktivnosti i namjenskog trošenja sredstava iz javnih izvora u okviru ugovorenog programa ili projekta obuhvaćaju:

a) pregled svih izvještaja (programskih i financijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor na temelju kojih su dodijeljena financijska sredstva bez obzira na njihovu visinu i namjenu,

b) obvezni terenski posjet udruzi i partnerima te provjeru provedbe za sve programe i projekte čije je razdoblje provedbe najmanje godinu dana i čija vrijednost premašuje 100.000 kuna.

(4) Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi korisnik financiranja dodatnim analizama rezultata programa ili projekta.

(5) Vrednovanje natječaja provodi davatelj financijskih sredstava samostalno ili uz podršku kompetentnih vanjskih stručnjaka za pojedina programska područja složenijim analizama rezultata na razini više projekata unutar određenog programskog područja, analizom financijskih pokazatelja prema programskim područjima s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva, analizom učinkovitosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog s obzirom na izravne rezultate.

Neodobravanje i neisplaćivanje financijskih sredstava

Članak 35.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta davatelj financijskih sredstava neće odobriti financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora. Podatke za praćenje financiranih programa ili projekata, projektnih aktivnosti, skupina korisnika i područja financiranja davatelji financijskih sredstava dužni su provjeravati u informacijskom sustavu za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode projekte ili programe iz poglavlja VI. ove Uredbe.

V. OPĆI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA UGOVOR O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ JAVNIH IZVORA UDRUGAMA I POSTUPAK UGOVARANJA

Opći uvjeti

Članak 36.

(1) Općim uvjetima koje davatelj financijskih sredstava na odgovarajući način primjenjuje na dodjelu financijskih sredstava iz javnih izvora udruzi s kojom zaključuje ugovor o financiranju provedbe programa ili projekta, odnosno drugom obliku i namjeni dodjele iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: ugovor) utvrđuju se opće obveze korisnika financiranja, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost ugovornih strana, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa ili projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, prihvatljivi troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstava u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

(2) Ugovor se sastoji od posebnog dijela ugovora kojim se određuju specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično, te općih uvjeta koje davatelj financijskih sredstava ugovara sukladno člancima 37. do 54. ove Uredbe jednako za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja.

(3) Udruga postaje korisnik financiranja u trenutku potpisivanja ugovora s davateljem financijskih sredstava.

Opće obveze

Članak 37.

(1) Korisnik financiranja provodi program ili projekt na vlastitu odgovornost i u skladu s opisom i financijskim proračunom programa ili projekta i u njemu sadržanih ciljeva, koji je sastavni dio ugovora.

(2) Korisnik financiranja provodi program ili projekt s dužnom pažnjom, učinkovito i transparentno sukladno najboljim praksama na danom području i u skladu s ugovorom. U tu svrhu korisnik financiranja angažira sve potrebne financijske, ljudske i materijalne resurse potrebne za cjelovitu provedbu programa ili projekta kako je navedeno u opisu programa ili projekta.

(3) Korisnik financiranja provodi program ili projekt samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više udruga ili drugih organizacija civilnoga društva ili drugim tijelima utvrđenim u opisu programa ili projekta (partner). Korisnik financiranja može podugovoriti ograničeni dio programa ili projekta, ali program ili projekt treba provoditi sam korisnik financiranja u suradnji s partnerima. Partneri sudjeluju u provedbi projekta, a njihovi se troškovi, ako nije drugačije propisano uvjetima natječaja, smatraju opravdanim na isti način kao i troškovi samog korisnika financiranja.

(4) Korisnik financiranja i davatelj financijskih sredstava jedine su strane ugovora. Davatelj financijskih sredstava ni na koji način nije ugovorno povezan s partnerom (partnerima) ili podugovaračima udruge. Svi uvjeti koji se odnose na korisnika financiranja primjenjuju se i na njegove partnere, odnosno na sve njegove podugovarače, a korisnik financiranja je odgovoran davatelju financijskih sredstava za provođenje programa ili projekta u skladu s uvjetima ugovora.

Obveza dostavljanja podataka, financijskih i opisnih izvještaja

Članak 38.

(1) Korisnik financiranja je dužan dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta. Ovisno o visini financijskih sredstava i trajanju programa ili projekta, sukladno odredbama propisa kojima se uređuje osnovni sadržaj i rokovi dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava davatelj financijskih sredstava odredit će učestalost izvještavanja (tromjesečna, polugodišnja, godišnja ili završni izvještaj). Ovi se izvještaji sastoje od opisnog dijela i financijskog dijela i podnose se na obrascima koje je propisao davatelj financijskih sredstava u natječajnoj dokumentaciji. Izvještaji se odnose na program ili projekt kao cjelinu, bez obzira koji dio financira davatelj financijskih sredstava.

(2) Davatelj financijskih sredstava može od korisnika financiranja zahtijevati dodatne podatke o provođenju programa ili projekta u bilo koje doba, sve do konačnog odobrenja izvještaja o provedbi programa ili projekta i koji se dostavljaju u skladu s uputom davatelja financijskih sredstava, najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Ako se financijska sredstva uplaćuju u skladu s Modelom 1., Modelom 3., Modelom 4. ili Modelom 5. ovih općih uvjeta (članak 51. stavak 1. ove Uredbe), završni izvještaj koji obuhvaća cijelo provedbeno razdoblje dostavit će se najkasnije tri mjeseca nakon završetka provedbenog razdoblja projekta i/ili programa ako ugovorom nije drukčije utvrđeno.

(4) Ako se financijska sredstva uplaćuju sukladno Modelu 2. ovih općih uvjeta (članak 51. stavak 1. ove Uredbe):

– izvještaj prvog izvještajnog razdoblja mora biti priložen uz svaki zahtjev za plaćanjem,

– završni izvještaj dostavlja se najkasnije tri mjeseca od isteka provedbenog razdoblja ako ugovorom nije drukčije utvrđeno.

(5) Svi dodatni uvjeti vezani uz izvještavanje moraju biti izričito ugovoreni.

(6) Ako korisnik financiranja ne dostavi davatelju financijskih sredstava završni izvještaj do krajnjeg roka za njegovo podnošenje navedenog u stavku 3. ovoga članka i ne dostavi prihvatljivo i dovoljno detaljno obrazloženje razloga zbog kojih nije ispunio obavezu, davatelj financijskih sredstava će raskinuti ugovor u skladu s člankom 48. stavkom 2. alinejom a) ove Uredbe i zahtijevati povrat sredstva koja su već uplaćena.

(7) Kada se vrše plaćanja na temelju Modela 2. iz članka 51. ove Uredbe, a korisnik financiranja ne dostavi privremeni izvještaj i zahtjev za uplatom do kraja svakog razdoblja od dvanaest mjeseci od datuma navedenog u ugovoru, korisnik financiranja je dužan obavijestiti davatelja financijskih sredstava o razlozima zbog kojih to nije napravio i dostaviti sažeti prikaz napretka programa ili projekta. Ako korisnik financiranja ne ispuni ovu obavezu, davatelj financijskih sredstava će raskinuti ugovor u skladu s člankom 48. stavkom 2. alinejom a) ove Uredbe i zahtijevati povrat već uplaćenih sredstva.

Odgovornost ugovornih strana

Članak 39.

(1) Davatelj financijskih sredstava ne odgovara za štetu nastalu u odnosu na osoblje ili imovinu udruge tijekom provedbe ili slijedom posljedica programa ili projekta, ne može prihvatiti potraživanje za nadoknadom ili povećanjem iznosa plaćanja vezano uz takve štete ili povrede.

(2) Korisnik financiranja je isključivo odgovoran trećim stranama, uključujući odgovornost za nastale štete ili povrede bilo koje vrste tijekom provedbe ili slijedom posljedica programa ili projekta. Korisnik financiranja ne može na davatelja financijskih sredstava prenijeti odgovornost, odnosno obvezu naknade štete koja proistječe iz potraživanja ili akcija poduzetih kao posljedica kršenja pravila ili propisa od strane korisnika financiranja ili zaposlenika korisnika ili pojedinaca za koje su ti zaposlenici odgovorni, ili kao posljedica kršenja prava treće strane.

Sukob interesa u korištenju sredstava iz javnih izvora

Članak 40.

(1) Korisnik financiranja će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju sredstava iz javnih izvora i bez odgode će obavijestiti davatelja financijskih sredstava o svim situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba.

(2) Sukob interesa postoji kada je nepristrano izvršenje ugovornih obveza bilo koje osobe vezane ugovorom ugroženo zbog prilike da ta osoba svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama (članovi obitelji: bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj), zaposleniku, članu udruge, članu upravnog tijela ili čelniku te udruge ili bilo koje druge udruge povezane na bilo koji način s tom udrugom, društvenim skupinama i organizacijama, a nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa s drugom osobom.

(3) U postupcima javne nabave ili podugovaranja koje korisnik financiranja provodi u okviru provedbe ugovora, kao prihvatljivi ponuđači mogu sudjelovati i članovi udruge i volonteri udruge koja pokreće postupak nabave roba ili usluga pod uvjetom da se vodi računa o izbjegavanju sukoba interesa.

(4) Ne smatra se sukobom interesa kada korisnik financiranja provodi program ili projekt koji je usmjeren na njegove članove kao korisnike projekta koji pripadaju socijalno osjetljivim skupinama ili skupinama s posebnim potrebama.

(5) Svaki sukob interesa davatelj financijskih sredstava zasebno procjenjuje. U slučaju utvrđenog postojanja sukoba interesa u provedbi ugovora, davatelj financijskih sredstava će zatražiti od korisnika financiranja da bez odgode, a najkasnije u roku koji ne može biti duži od 30 dana (ovisno o mjeri koju je potrebno poduzeti) poduzme potrebne radnje koje je naložio davatelj financijskih sredstava kako bi se otklonio sukob interesa u provedbi programa ili projekta.

Čuvanje dokumenata

Članak 41.

Sukladno članku 52. ove Uredbe davatelj financijskih sredstava i korisnik financiranja preuzimaju obvezu čuvanja svih dokumenata, podataka ili drugih relevantnih materijala dostavljenih u provedbi programa ili projekta najmanje sedam godina od posljednje uplate sredstava.

Javnost i vidljivost

Članak 42.

(1) Korisnik financiranja mora poduzeti sve potrebne mjere da objavi činjenicu da je davatelj financijskih sredstava financirao ili sufinancirao program ili projekt, osim ako davatelj financijskih sredstava ne odluči drukčije.

(2) Korisnik financiranja će navesti program ili projekt i financijski doprinos davatelja financijskih sredstava u svim informacijama za krajnje korisnike projekta te u svojim privremenim i godišnjim izvještajima i svim kontaktima s medijima osim ako je ugovorom između davatelja financijskih sredstava i korisnika financiranja određeno drugačije.

(3) U svim obavijestima ili publikacijama korisnika financiranja koje se tiču programa ili projekta, uključujući i one iznijete na konferencijama ili seminarima, mora se navesti da je program ili projekt financiran iz odgovarajućeg javnog izvora (državnog proračuna, proračuna županije, grada ili općine). Sve publikacije udruge, u bilo kojem obliku i preko bilo kojeg medija, uključujući internet moraju sadržavati sljedeću izjavu: »Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku (navesti naziv davatelja financijskih sredstava). Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti (naziv udruge) i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta (naziv davatelja financijskih sredstava)«. Davatelj financijskih sredstava može ugovorom obvezati korisnika financiranja da sadržaj publikacije dostavi na prethodno odobrenje, odnosno publikaciju neprimjerenog sadržaja tretirati kao neprihvatljivi trošak.

(4) Korisnik financiranja ovlašćuje davatelja financijskih sredstava da objavi njegov naziv i adresu, svrhu financijskih sredstava, najviši iznos sredstava i stopu financiranja prihvatljivih troškova programa ili projekta sukladno ugovoru. Davatelj financijskih sredstava može na zahtjev korisnika financiranja odustati od objavljivanja ovih informacija ako bi to ugrozilo korisnika financiranja ili nanijelo štetu njegovim interesima.

Vlasništvo, korištenje rezultata i opreme

Članak 43.

(1) Vlasništvo i prava intelektualnog i industrijskog vlasništva nad rezultatima programa ili projekta, izvještajima i drugim dokumentima vezanim uz njih pripadaju korisniku financiranja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, a sukladno ugovoru, korisnik financiranja daje davatelju financijskih sredstava pravo da slobodno koristi sve dokumente koji proistječu iz programa ili projekta, bez obzira na njihov oblik i pod uvjetom da se time ne krše postojeća prava na industrijsko i intelektualno vlasništvo.

(3) Vlasnik opreme nabavljene iz financijskih sredstava za provedbu programa ili projekta je korisnik financiranja koji je provodio program ili projekt, osim ako se posebnom odlukom vlasništvo opreme ne prenosi s njega na partnera ili na krajnje korisnike programa ili projekta, o čemu se davatelja financijskih sredstava izvještava na posebnom obrascu o vlasništvu opreme koji se prilaže završnom izvještaju.

Praćenje i vrednovanje programa i/ili projekta

Članak 44.

(1) Davatelj financijskih sredstava obvezan je pratiti provedbu programa ili projekta te ako provedba projekta traje najmanje godinu dana i vrijednost mu iznosi 100.000 kuna i više, obvezan je najmanje jednom tijekom njegovog trajanja obaviti terensku provjeru provedbe programa ili projekta.

(2) Korisnik financiranja je po završetku dužan vrednovati provedeni program ili projekt. Korisnik financiranja je dužan staviti na raspolaganje davatelju financijskih sredstava ili osobama koje davatelj ovlasti svu dokumentaciju ili podatke koji mogu biti od koristi kod praćenja programa ili projekta, odnosno vrednovanja natječaja i dati im prava pristupa sadržana u članku 52. stavku 2. ove Uredbe.

(3) Ako bilo koja od strana ugovora izvrši ili naruči vrednovanje tijekom programa ili projekta, dužna je dostaviti drugoj stranci presliku izvještaja o vrednovanju.

Izmjene i dopune ugovora

Članak 45.

(1) Za vrijeme trajanja ugovora mogu se mijenjati i dopunjavati odredbe ugovora kojima se ne utječe na cilj natječaja, odnosno programa ili projekta. Sve izmjene i dopune ugovora za vrijeme trajanja ugovora, uključujući i dodatke ugovoru moraju biti u pisanom obliku.

(2) Izmjene mogu biti jednostrane i o njima je dovoljno obavijestiti davatelja financijskih sredstava (kao što je obavijest o prenamjeni sredstava) i one koje zahtijevaju suglasnost obiju ugovornih strana za izmjenu i dopunu ugovora (kao što je zahtjev za promjenom proračuna), a slučajevi za jednostranu izmjenu uređuju se ugovorom.

(3) Ako izmjene i dopune predlaže korisnik financiranja, obvezan je zahtjev za izmjenu ili dopunu ugovora dostaviti davatelju financijskih sredstava najmanje 30 dana prije nego što bi radnja zbog koje se predlaže izmjena ili dopuna trebala biti provedena, osim ako ne postoje posebne okolnosti koje je korisnik financiranja valjano obrazložio, a davatelj financijskih sredstava ih prihvatio. Ni u kojem slučaju radnja koja se predlaže izmjenom i dopunom ne može se provesti prije nego je odobrena od strane davatelja.

(4) Ukoliko korisnik financiranja uoči da će trebati povećati broj izvršitelja, broj aktivnosti i slično, može zatražiti prenamjenu sredstava, odnosno promjenu proračuna. Promjene proračuna moraju biti odobrene od strane davatelja sredstava prije nego što nastanu troškovi koji premašuju iznos na pojedinoj stavci u proračunu koji je ugovoren.

(5) U slučaju da izmjene i dopune proračuna ili programskih ili projektnih aktivnosti ne utječu na osnovnu svrhu programa ili projekta, a financijski je učinak ograničen na premještanje stavki u okviru istog glavnog proračunskog poglavlja, uključujući otkazivanje ili izmjenu postojeće stavke, ili premještanja planiranih troškova iz jednog proračunskog poglavlja u drugo, u iznosu od 15% ili manje od iznosa predviđenog ugovorom (ili dodatkom ugovora) za svako relevantno poglavlje prihvatljivih troškova, korisnik financiranja može prenamijeniti proračun i o tome bez odlaganja obavijestiti davatelja financijskih sredstava u pisanom obliku.

(6) U slučaju da su izmjene proračuna između proračunskih stavki veće od 15%, kao i u slučaju izmjena i dopuna aktivnosti programa ili projekta kojima se utječe na njegovu osnovnu svrhu, neophodno je izraditi dodatak ugovoru i novi proračun programa ili projekta uz što je obvezno dostaviti i pisani zahtjev za odobrenjem te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

(7) Korisnik financiranja je dužan obavijestiti davatelja financijskih sredstava:

– o promjeni voditelja projekta i osobe odgovorne za zastupanje,

– o izmjeni cilja, aktivnosti i/ili rezultata projekta,

– o promjeni adrese, bankovnog računa i revizora (ako ga je korisnik financiranja dužan angažirati).

(8) Davatelj financijskih sredstava može odbiti izbor novog bankovnog računa ili revizora udruge. Davatelj financijskih sredstava zadržava pravo zahtijevati da se revizor zamijeni ako podaci koji su bili nepoznati u vrijeme potpisivanja ugovora ospore ili utječu na neovisnost ili stručne standarde revizora.

(9) Dodatak ugovoru ne može imati za cilj ili posljedicu unošenje promjena u ugovor koje bi dovele u pitanje odluku o dodjeli financijskih sredstava ili bile u suprotnosti s ravnopravnim odnosom prema drugim podnositeljima zahtjeva. Najviši iznos financijskih sredstava naveden u ugovoru ne može se povećavati.

Prijenos prava

Članak 46.

Ugovor i sva plaćanja povezana s njim ne mogu se prenositi na treću stranu bez prethodne pisane suglasnosti davatelja financijskih sredstava.

Provedbeno razdoblje, produljenje, obustava, viša sila i rok dovršetka

Članak 47.

(1) Provedbeno razdoblje programa ili projekta mora biti navedeno u ugovoru. Korisnik financiranja je bez odlaganja dužan obavijestiti davatelja financijskih sredstava o svim okolnostima koje bi mogle priječiti ili odgoditi provedbu programa ili projekta. Korisnik financiranja može tražiti produljenje provedbenog roka programa ili projekta najkasnije 30 dana prije ugovorenog dovršetka. Uz ovaj je zahtjev potrebno priložiti svu dokumentaciju i dokaze koji su potrebni za njegovu procjenu.

(2) Korisnik financiranja može obustaviti provedbu cjelokupnog ili dijela programa ili projekta ukoliko okolnosti (prije svega viša sila) ozbiljno otežavaju ili ugrožavaju njegovo provođenje. Korisnik financiranja bez odlaganja mora obavijestiti davatelja financijskih sredstava i dostaviti sve potrebne pojedinosti. Svaka od ugovornih strana može raskinuti ugovor u skladu s člankom 48. stavkom 1. ove Uredbe. Ako ugovor nije raskinut, korisnik financiranja će poduzeti sve mjere da vrijeme obustave svede na najmanju moguću mjeru i nastaviti s provedbom čim to okolnosti dopuste te o tome obavijestiti davatelja financijskih sredstava.

(3) Davatelj financijskih sredstava može tražiti od korisnika financiranja da obustavi provedbu cjelokupnog ili dijela projekta ako okolnosti (prije svega viša sila) ozbiljno otežavaju ili ugrožavaju njegov nastavak. Svaka od ugovornih strana može raskinuti ugovor u skladu s člankom 48. stavkom 1. ove Uredbe. Ako ugovor nije raskinut korisnik financiranja će nastojati vrijeme obustave svesti na najmanju moguću mjeru i nastaviti s provedbom čim okolnosti to dopuste i nakon što prethodno dobije pismenu suglasnost davatelja financijskih sredstava.

(4) Ako se ugovorne strane ne sporazume drugačije rok za provedbu programa ili projekta će se produljiti za vrijeme koje je jednako vremenu obustave, zadržavajući pravo izmjene i dopune ugovora koje mogu biti nužne za usuglašavanja programa ili projekta s novim provedbenim uvjetima.

(5) Viša sila u provedbi programa ili projekta podrazumijeva bilo koji izvanredni nepredvidivi vanjski događaj ili iznimnu situaciju koji su nastali nakon sklapanja ugovora, a prije dovršetka programa ili projekta, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana, a koji priječi bilo koju od njih da ispune svoje ugovorne obaveze, pri čemu se ne mogu pripisati pogrešci, nepažnji ili nemaru s njihove strane (ili od strane njihovih podugovarača, zastupnika ili zaposlenika), a pokažu se kao nepremostive unatoč dužnoj pažnji. Neispravna oprema ili materijali ili kašnjenje u njihovoj dostavi, radni sukobi, štrajkovi ili financijski problemi koje je korisnik financiranja mogao predvidjeti ili izbjeći ne mogu se navoditi kao viša sila. Neće se smatrati da je ugovorna strana prekršila svoje ugovorne obveze ako je spriječena da te obveze ispuni zbog više sile. Ugovorna strana suočena s višom silom bez odlaganja će o tome obavijesti drugu ugovornu stranu, navodeći prirodu, vjerojatno trajanje i predvidive posljedice problema, te poduzeti sve potrebne mjere da štetu pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno stručnjaka svede na najmanju moguću mjeru.

(6) Financijske obaveze davatelja financijskih sredstava na temelju ugovora završiti će 12 mjeseci nakon isteka roka za provedbu programa ili projekta navedenog u ugovoru, osim ako ugovor nije raskinut temeljem članka 48. stavka 1. ove Uredbe, kada financijska obveza prestaje dostavom obavijesti o raskidu ugovora. Davatelj financijskih sredstava će obavijestiti korisnika financiranja o svim odgodama krajnjeg roka.

Raskid ugovora

Članak 48.

(1) Ako jedna ugovorna strana smatra da se ugovor više ne može provoditi na ugovoreni način u skladu s ciljevima i planiranim aktivnostima, o tome će se savjetovati s drugom stranom. Ukoliko ne dođe do dogovora, bilo koja strana može dva mjeseca unaprijed u pisanom obliku raskinuti ugovor.

(2) Davatelj financijskih sredstava može raskinuti ugovor bez pisane obavijesti i bez plaćanja bilo kakve nadoknade u sljedećim slučajevima, ako:

a) korisnik financiranja bez opravdanja ne ispuni bilo koju preuzetu obvezu i ako je i nakon što je pisanim putem upozoren na obvezu njezinog ispunjavanja i dalje ne ispuni niti dostavi zadovoljavajuće obrazloženje u roku od 14 dana od otpremanja pisma o potrebi ispunjenja obveze,

b) je protiv korisnika financiranja pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije, ili sudovi upravljaju njegovim poslovima, ili je u postupku nagodbe s vjerovnicima ili drugom srodnom postupku prema važećim propisima,

c) je korisnik financiranja, partner, podugovarač ili osoba ovlaštena za zastupanje korisnika financiranja pravomoćno osuđena za prekršaj počinjen zlouporabom dužnosti i djelatnosti, u obavljanju poslova i djelatnosti, odnosno u vezi s korisnikovom djelatnosti, a koje prekršaje davatelj financijskih sredstava specificira u općim uvjetima ugovora ovisno o specifičnostima svakog natječaja,

d) je korisnik financiranja, partner, podugovarač ili osoba ovlaštena za zastupanje korisnika financiranja pravomoćno osuđena za neko od sljedećih kaznenih djela: krađa (članak 228.), teška krađa (članak 229.), razbojništvo (članak 230.), razbojnička krađa (članak 231.), pronevjera (članak 233.), prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), utaja poreza ili carine (članak 256.), zlouporaba povjerenja (članak 240.) pranje novca (članak 265.), krivotvorenje novca (članak 274.), krivotvorenje isprave (članak 278.), krivotvorenje službene ili poslovne isprave (članak 279.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine« br. 125/2011 i 144/2012), odnosno krađa (članak 216.), teška krađa (članak 217.), razbojništvo (članak 218.), razbojnička krađa (članak 219.), prijevara (članak 224.), zlouporaba povjerenja (članak 227.), krivotvorenje novca (članak 274.), pranje novca (članak 279.), utaja poreza i drugih davanja (članak 286.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), krivotvorenje isprave (članak 311.), krivotvorenje službene isprave (članak 312.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), pronevjera (članak 345.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008 i 57/2011), osim ako je nastupila rehabilitacija sukladno posebnom zakonu,

e) korisnik financiranja promijeni pravni oblik, osim ako ne postoji dodatak ugovoru u kojemu je navedena ta činjenica,

f) korisnik financiranja ne postupa u skladu s odredbama ugovora vezano uz sukob interesa, prijenos prava i tehničke i financijske provjere programa ili projekta, ili

g) korisnik financiranja daje lažne ili nepotpune izjave, podatke, informacije i dokumentaciju kako bi dobio sredstva iz ugovora ili ako dostavlja nevjerodostojne izvještaje.

(3) Korisniku financiranja koji je u prijavi na natječaj za financiranje dao netočne i/ili lažne izjave, podatke, informacije i dokumentaciju, kojemu je u pripremi ili provedbi programa ili projekta utvrđeno kršenje ugovornih obveza mogu biti raskinuti svi ugovori koje je zaključio s davateljem financijskih sredstava u najdužem trajanju do pet godina od dana donošenja odluke o nefinanciranju. Ovo se razdoblje može produljiti na narednih pet godina u slučaju opetovanog kršenja unutar pet godina od gore spomenutog datuma.

(4) U slučaju raskida ugovora korisniku financiranja se priznaje pravo na isplatu sredstava samo za dio programa ili projekta koji je proveden, isključujući troškove vezane uz tekuće obveze koje bi se izvršile poslije raskida. U tu svrhu korisnik financiranja je dužan podnijeti zahtjev za isplatu i završni izvještaj u skladu s člankom 38. ove Uredbe.

(5) U slučaju raskida ugovora sukladno stavku 2. alinejama c), d), e), f) i g) ovoga članka davatelj financijskih sredstava tražit će povrat cjelokupnog iznosa već isplaćenih sredstava, prethodno dozvolivši korisniku financiranja da dostavi svoje primjedbe i obrazloženja.

(6) Prije ili umjesto raskida ugovora u skladu s ovim člankom, kao i u slučaju sumnje na postojanje razloga za raskid ugovora zbog razloga iz stavka 2. ovoga članka, davatelj financijskih sredstava može ne isplatiti dospjele isplate kao mjeru opreza, bez prethodne obavijesti korisniku financiranja.

(7) Ugovor će se smatrati raskinutim ukoliko davatelj financijskih sredstava zbog razloga iz stavka 2. ovoga članka ne izvrši uplatu korisniku financiranja u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora.

(8) Korisniku financiranja koji ne ispunjava obveze izvještavanja utvrđene ugovorom o financiranju programa ili projekta davatelj financijskih sredstava uskratit će financiranje iz javnih izvora u odnosu na taj ugovor, kao i prijavu na drugi javni natječaj u razdoblju od dvije godine od utvrđivanja povrede ugovora.

Primjena propisa i rješavanje sporova

Članak 49.

(1) Na ugovor o dodjeli financijskih sredstava primjenjuju se odredbe ove Uredbe, drugih primjenjivih propisa Republike Hrvatske i uvjeta koje o dodjeli financijskih sredstava utvrdi davatelj financijskih sredstava općim aktom.

(2) U slučaju spora vezanog uz provedbu ugovora spor će strane nastojati riješiti mirnim putem, uz mogućnost sudjelovanja izmiritelja, te ako isti ne bude riješen u roku od 45 dana od dana dostavljanja takva zahtjeva drugoj strani, pokreće se postupak pred nadležnim sudom.

Financijske odredbe

1. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Članak 50.

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

a) nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora,

b) moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa ili projekta,

c) nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

d) mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

e) trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.

(2) U skladu s prihvatljivim troškovima iz stavka 1. ovoga članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi, prihvatljivim se smatraju sljedeći izravni troškovi korisnika financiranja i njegovih partnera:

– troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću i naknade; plaće, naknade i troškovi trebaju biti u skladu s onima koje imaju djelatnici davatelja financijskih sredstava iste stručne spreme, razine odgovornosti, stručnosti i složenosti poslova usporedivih s poslovima izvoditelja iz udruge i njenih partnera koji su predviđeni programom ili projektom, odnosno u skladu s prosječnim plaćama u Republici Hrvatskoj u sličnim djelatnostima. Plaće i naknade (honorari) ne smiju prelaziti one koji su aktualni na tržištu, osim ako to nije opravdano dokazivanjem neophodnosti za provedbu programa ili projekta,

– putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu ili projektu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna,

– troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,

– troškovi potrošne robe,

– troškovi podugovaranja,

– administrativni troškovi,

– troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora, uključujući troškove financijskih usluga.

(3) Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu prihvatljivi troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge. Troškovi zaposlenika koji rade na programu ili projektu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu programa ili projekta kada ih plaća korisnik financiranja ili njegovi partneri. Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

(4) Kada je to utvrđeno uvjetima natječaja i ugovorom doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja. Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 33 kuna/sat. Korisnik financiranja koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada, koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa. Za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, korisnik financiranja će izvještavati samo u okvirima u ovom stavku navedene vrijednosti volonterskog sata.

(5) Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:

– dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,

– dospjele kamate,

– stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,

– kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje programa ili projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku programa ili projekta,

– gubici na tečajnim razlikama, ili

– zajmovi trećim stranama.

2. Plaćanje i modeli plaćanja

Članak 51.

(1) Ako sukladno uvjetima natječaja ugovorom nije utvrđen neki drugi način plaćanja postupci plaćanja uređuju se ugovorom prema jednom od sljedećih modela:

Model 1.:

Za programe ili projekte koji se ne provode dulje od 12 mjeseci ili za koje financijska sredstva koja osigurava davatelj financijskih sredstava iznose najmanje 50.000 kuna, a najviše 100.000 kuna, davatelj financijskih sredstava će isplati sredstva udruzi na sljedeći način:

– predujam u iznosu od 30 – 80% iznosa navedenog u ugovoru u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno dinamici punjenja proračuna iz izvora od igara na sreću, u slučaju da se sredstva isplaćuju iz namjenskog izvora sredstava od igara na sreću,

– razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, na temelju zahtjeva za isplatu.

Model 2.:

Za projekte ili programe koji se provode dulje od 12 mjeseci i gdje financijska sredstva koja osigurava davatelj financijskih sredstava iznose više od 100.000 kuna, davatelj financijskih sredstava će isplatiti sredstva udruzi na sljedeći način:

– prvu ratu predujma u iznosu od 80% proračuna predviđenog za prvih 12 mjeseci provođenja programa ili projekta koju financira davatelj financijskih sredstava u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora sukladno iznosu navedenom u ugovoru,

– daljnje rate predujma u iznosima koji su navedeni u ugovoru, namijenjene redovitom pokrivanju financijskih potreba udruge, za svakih 12 mjeseci provođenja programa ili projekta, u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati privremeni izvještaj u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i uz zahtjev za isplatu,

– razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i uz zahtjev za isplatom razlike,

– revizorsko izvješće, ukoliko je potrebno, sukladno stavku 6. ovoga članka,

Daljnje plaćanje predujma izvršit će se samo ako dio stvarno nastalih troškova koje financira davatelj financijskih sredstava iznosi najmanje 70% iznosa prethodne isplate (i 100% bilo koje prethodne isplate) uz podnošenje odgovarajućeg privremenog izvještaja i obrazloženja troškova. U slučaju da je potrošnja prethodnog predujma iznosila manje od 70%, iznos nove isplate predujma umanjit će se za neiskorištene iznose prethodne isplate predujma.

Model 3.:

Svi programi ili projekti bez obzira na iznos ili trajanje – davatelj financijskih sredstava isplatit će sredstva korisniku financiranja jednokratno u roku od 45 dana od prihvaćanja završnog izvještaja u skladu sa stavkom 2. ovoga članka uz dostavljanje zahtjeva za isplatom i obrazloženjem troškova.

Model 4.:

Za programe ili projekte koji se ne provode dulje od 12 mjeseci i za koje financijska sredstva koja osigurava davatelj financijskih sredstava iznose najviše 50.000 kuna, davatelj financijskih sredstava će isplatiti sredstva udruzi u iznosu od 100% iznosa navedenog u ugovoru u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora.

Model 5.:

Za programe ili projekte koji se ne provode dulje od 12 mjeseci i za koje financijska sredstva koja osigurava davatelj iznose više od 100.000 kuna, davatelj financijskih sredstava će isplatiti sredstva korisniku financiranja u iznosu od 10% iznosa navedenog u ugovoru u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora, a ostalih 90% iznosa sukladno dinamici isplate utvrđenoj u ugovoru uz obvezu podnošenja polugodišnjeg i završnog izvještaja, čije je odobrenje uvjet za plaćanje.

(2) Davatelj financijskih sredstava obvezan je pisanim putem potvrditi prijem izvještaja s potrebnom pratećom dokumentacijom i njegovo prihvaćanje u roku od 60 dana, ako ugovorom nije propisan drugi rok. Davatelj financijskih sredstava prekida rok za prihvaćanje izvještaja obavještavanjem korisnika financiranja da se izvještaj ne može prihvatiti te da smatra da je potrebno poduzeti dodatne provjere. U takvim slučajevima, davatelj financijskih sredstava zatražiti će pojašnjenja, izmjene ili dodatne podatke koji se trebaju dostaviti u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva ako ugovorom nije propisan drugi rok. Rok ponovno počinje teći na dan primitka traženih podataka. Izvještaji se podnose u skladu s člankom 38. ove Uredbe.

(3) Zadnji dan roka za isplatu naveden u modelima iz stavka 1. ovoga članka je dan isplate sredstava s računa davatelja financijskih sredstava. Davatelj financijskih sredstava prekida ovaj rok obavještenjem korisnika financiranja da je zahtjev sa isplatom neprihvatljiv, ili zato što dani iznos još nije dospio ili zato što nije priložena potrebna dokumentacija ili pak zato što smatra da je potrebno poduzeti dodatne provjere, uključujući provjere u sjedištu udruge kako bi se utvrdilo da je trošak prihvatljiv. Rok za isplatu počinje ponovno teći na dan evidentiranja pravilno formuliranog zahtjeva za isplatom.

(4) U slučaju da je postupak dodjele ili izvršenja ugovora narušen značajnim nepravilnostima ili prijevarom počinjenim od strane korisnika financiranja, davatelj financijskih sredstava obustavit će plaćanja, odnosno tražit će povrat već uplaćenih sredstva koja su neopravdano utrošena razmjerno ozbiljnosti nepravilnosti ili prijevare. Davatelj financijskih sredstava može također obustaviti plaćanja u slučajevima u kojima se osnovano sumnja ili su utvrđene nepravilnosti ili prijevare koje je izvršio korisnik financiranja u provedbi drugog ugovora koji se financira iz javnih izvora, a koji mogu utjecati na učinke postojećeg ugovora.

(5) Davatelj financijskih sredstava može tražiti neovisno revizorsko izvješće o provjeri troškova za programe ili projekte čija je ukupna vrijednost jednaka ili veća od 500.000 kuna. Zahtjev za revizorskim izvješćem treba biti sastavni dio ugovora, a troškovi provedbe takve revizije prihvatljiv trošak proračuna.

(6) Davatelj financijskih sredstava uplate će izvršiti u kunama.

3. Računi, tehničke i financijske provjere

Članak 52.

(1) Korisnik financiranja će voditi precizne i redovite evidencije vezane uz provođenje programa ili projekta koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. Korisnik financiranja će osigurati da financijski izvještaj (i privremeni i završni) u skladu s člankom 38. ove Uredbe bude primjereno i jednostavno usklađen i s računovodstvenim i knjigovodstvenim sustavom korisnika financiranja i temeljnim računovodstvenim i drugim relevantnim evidencijama. U tu svrhu korisnik financiranja će pripremiti i održavati odgovarajuća usuglašavanja, prateće planove, analize i preglede po stavkama za nadzor i provjeru.

(2) Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno članku 51. stavku 5. ove Uredbe da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje programa ili projekta i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za računovodstvene evidencije, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje programa ili projekta, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

(3) Korisnik financiranja će dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše nadzor temeljem članka 51. stavka 5. ove Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik financiranja će omogućiti pristup osoblju ili predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno članku 51. stavku 5. ove Uredbe objektima i lokacijama na kojima se provodi program ili projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje programom ili projektom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

(4) Pristup omogućen predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru, kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor u skladu s člankom 51. stavkom 5. ove Uredbe temeljit će se na povjerljivosti u odnosu na treće strane.

(5) Svi dokumenti vezani uz program ili projekt moraju biti lako dostupni i arhivirani na način koji omogućuje jednostavan pregled, a korisnik financiranja je dužan obavijestiti davatelja financijskih sredstava o njihovoj točnoj lokaciji.

(6) Prava davatelja financijskih sredstava, proračunskog nadzora kao i svih vanjskih revizora koji vrše provjere sukladno članku 51. stavku 5. ove Uredbe na obavljanje revizija, nadzora i provjera jednako se primjenjuju pod istim uvjetima i prema istim pravilima u odnosu na partnere i podugovarače udruge.

(7) Pored izvještaja navedenih u članku 38. ove Uredbe, dokumenti navedeni u stavku 2. ovoga članka uključuju računovodstvenu evidenciju iz računovodstvenog sustava korisnika financiranja, dokaze o postupcima nabave, obvezama, isporučenim uslugama, primitku roba, završetku radova, kupnji, uplatama, troškovima goriva, te evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama.

4. Konačan iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava

Članak 53.

(1) Konačan iznos koji davatelj financijskih sredstava treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj prihvatljivih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.

(2) Ako su prihvatljivi troškovi na kraju programa ili projekta manji od ukupnih procijenjenih troškova navedenih u ugovoru, doprinos davatelja financijskih sredstava bit će ograničen na iznos dobiven primjenom postotka navedenog u ugovoru na stvarne prihvatljive troškove koje je odobrio davatelj financijskih sredstava.

(3) Korisnik financiranja prihvaća da financijska sredstva ni pod kojima uvjetima ne mogu za posljedicu imati ostvarivanje dobiti i da moraju biti ograničena na iznos potreban za izravnanje prihoda i rashoda programa ili projekta. Dobit se u ovom slučaju definira kao višak primljenih sredstava u odnosu na troškove programa ili projekta kada se podnosi zahtjev za plaćanjem razlike.

(4) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno članku 48. stavku 2. ove Uredbe davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke ako se program ili projekt ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili sa zakašnjenjem provodi, smanjiti financijska sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem programa ili projekta pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

5. Povrat sredstava

Članak 54.

(1) Korisnik financiranja će davatelju financijskih sredstava najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, osim u iznimnim, jasno obrazloženim slučajevima, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa, kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

(2) Ukoliko korisnik financiranja ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio davatelj financijskih sredstava, davatelj financijskih sredstava će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koji korisnik financiranja ima prema davatelju. To neće utjecati na pravo ugovornih strana da se dogovore o plaćanju u ratama.

(4) Bankovne troškove nastale vraćanjem dospjelih iznosa davatelju financijskih sredstava snosit će korisnik financiranja.

(5) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama ovoga članka davatelj financijskih sredstava će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koja je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ovoga ugovora.

(6) Sredstva osiguranja plaćanja, koja ne bude realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta.

VI. SPONZORSTVA I DONACIJE JAVNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA PROGRAMIMA I/ILI PROJEKTIMA

Članak 55.

(1) Kada iz dijela svojih prihoda odobravaju i dodjeljuju financijska sredstava programima i/ili projektima udruga iz članka 1. stavka 4. i nefinancijske podrške iz članka 1. stavka 5. ove Uredbe putem sponzorstva ili donacija odredbe ove Uredbe kojima se uređuju mjerila i standardi financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora dužna su na odgovarajući način primjenjivati i javna trgovačka društva.

(2) Pod odgovarajućom primjenom odredbi ove Uredbe smatra se da su javna trgovačka društva kod odobravanja i dodjeljivanja donacija udrugama dužna primjenjivati odredbe koje se odnose na:

– osnovne standarde financiranja putem javnog natječaja, posebno na transparentnost postupka dodjele sredstava koji utvrde javnim natječajem za dodjelu donacija,

– uvjete koje moraju ispunjavati udruge koje koriste sredstva iz javnih izvora,

– nepristranost i izbjegavanje sukoba interesa,

– zaključivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava i

– izvještavanje o dodijeljenim sredstvima.

(3) Prilikom odobravanja i dodjeljivanja financijskih sredstava udrugama putem sponzorstva javna trgovačka društva dužna su na odgovarajući način primjenjivati odredbe ove Uredbe koje se odnose na:

– uvjete koje moraju ispunjavati udruge koje koriste sredstva iz javnih izvora,

– nepristranost i izbjegavanje sukoba interesa,

– zaključivanje ugovora o sponzorstvu i

– izvještavanje o dodijeljenim sredstvima.

VII. INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA KOJE PROVODE PROGRAME I/ILI PROJEKTE

Članak 56.

(1) Sustavno praćenje, koordinacija i unaprjeđivanje postupaka i načina financiranja programa i projekata na nacionalnoj razini provodi se putem informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge financiranim iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: informacijski sustav).

(2) Informacijski sustav sadrži podatke o natječajima za financiranje programa ili projekata, o korisnicima financiranja koje ih provode, o voditeljima programa ili projekta, o trajanju, statusu, odobrenim iznosima, o korisnicima i aktivnostima programa ili projekata, praćenju i vrednovanju, postignutim rezultatima, nepravilnostima u provedbi i dr.

(3) Davatelj financijskih sredstava u informacijski sustav unosi podatke o provedenim natječajima, programima ili projektima financiranim iz javnih izvora.

(4) Djelotvorno upravljanje sadržajem informacijskog sustava za ustrojavanje i vođenje baza podataka vezanih uz praćenje financiranja programa i projekata, usklađivanje načina njihova korištenja od strane svih tijela državne uprave, kao i osiguravanje javnosti podataka sadržanih u informacijskom sustavu provodi se sukladno zahtjevima funkcionalnosti koje koordinira Ured za udruge.

VIII. KOORDINACIJA DAVATELJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA I IZOBRAZBA U PRIMJENI UREDBE

Članak 57.

Radi koordiniranog postupanja svih davatelja financijskih sredstava i izobrazbe o potrebi i važnosti dosljedne primjene ove Uredbe Ured za udruge:

– koordinira pripremu, provedbu i praćenje javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz javnih izvora,

– svim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora na nacionalnoj razini daje prethodno mišljenje o usklađenosti područja financiranja i postupka provedbe natječaja s ovom Uredbom, a za natječaje čija je vrijednost veća od 10 milijuna kuna obavlja i prethodnu kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije i ostalih uvjeta koje moraju ispuniti davatelji financijskih sredstava vezano uz primjenu kriterija financiranja i ugovaranja programa i projekata iz članaka 3. i 4. ove Uredbe,

– priprema objedinjeni godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u svrhu usklađivanja i boljeg zajedničkog planiranja sredstava iz nacionalnih javnih izvora i sredstava iz fondova Europske unije namijenjenih financiranju programa i projekata udruga,

– početkom svake godine organizira Info dane na kojima svi davatelji financijskih sredstava programima i projektima udruga na nacionalnoj razini potencijalnim i zainteresiranim korisnicima predstavljaju natječaje koje će raspisati u tekućoj godini,

– prikuplja i objavljuje informacije o raspisanim natječajima na nacionalnoj i lokalnim razinama te ih objavljuje na mrežnim stranicama Ureda za udruge,

– osigurava pravodobnu razmjenu informacija među davateljima financijskih sredstava o udrugama koje nenamjenski troše dodijeljena im sredstva ili se na drugi način ne pridržavaju ugovornih obveza,

– priprema i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Priručnik za postupanje u primjeni ove Uredbe, s oglednim obrascima natječajne dokumentacije, kao uputu davateljima financijskih sredstava,

– provodi savjetovanje i izobrazbu zaposlenika davatelja financijskih sredstava koji rade na dodjeli financijskih sredstava udrugama o primjeni ove Uredbe,

– najmanje jednom godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske te zainteresiranu i opću javnost i izrađuje cjelovite analize o financiranim programima ili projektima udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini, područnoj i lokalnoj razini te iz fondova Europske unije, te usklađenosti postupaka financiranja i ugovaranja s ovom Uredbom.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

(1) Udruga je dužna dostavljati dokaz o registraciji udruge i presliku statuta udruge sukladno članku 19. stavku 1. ove Uredbe dok ne uskladi svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/2014), odnosno do objave statuta u registru udruga.

(2) Udruga je dužna dostavljati svoje financijske izvještaje sukladno članku 19. stavku 1. ove Uredbe do javne objave financijskih izvještaja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija »Narodne novine« broj 121/2014), a iznimno od točke b) alineje 2. navedenog stavka, obveznici jednostavnog knjigovodstva za 2014. godinu uz Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjenu novčanog računovodstvenog načela prilažu presliku Knjige prihoda i rashoda i Knjige blagajne.

Članak 59.

Priručnik iz članka 57. ove Uredbe Ured za udruge izradit će i objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 60.

(1) Svi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe dužni su svoje opće akte kojima se uređuje financiranje i ugovaranje programa i projekata uskladiti s odredbama ove Uredbe u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na postupke dodjele financijskih sredstava koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 61.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/16
Urbroj: 50301-04/04-15-3
Zagreb, 5. ožujka 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

26 09.03.2015 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 26 09.03.2015 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge