Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

NN 26/2015 (9.3.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

547

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (»Narodne novine«, br. 102/2013, 10/2014 i 120/2014), u članku 5. stavku 2. točka 2.3. mijenja se i glasi:

»2.3. Sektor za informatičku podršku, opće i tehničke poslove.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 53. i članak 53. mijenjaju se i glase:

»UPRAVA ZA INDUSTRIJU, INVESTICIJE, PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Članak 53.

Uprava za industriju, investicije, programe i projekte Europske unije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u industriji, prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije i cjelokupnog održivog razvitka; daje horizontalne potpore industriji, sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom strategijom razvitka; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; obavlja poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svoga djelokruga rada sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju tehničkog zakonodavstva; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i trgovačkim društvima, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svoga djelokruga; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske. Uprava prati propise nacionalnog zakonodavstva, regulative Europske unije i međunarodnih organizacija te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Uprava pruža potporu i sudjeluje u svim aktivnostima u procesima internacionalizacije hrvatskoga gospodarstva. Uprava sudjeluje u radu svih tijela državne uprave u vezi s promicanjem ulaganja, te nastupa hrvatskih tvrtki na međunarodnim tržištima. Uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu strategije poticanja investicija kao i njihovu provedbu, te otklanjanje prepreka investicijama. Predlaže provođenje mjera gospodarske politike, s ciljem povećanja domaćih i stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okruženja, sa svrhom ravnomjernog regionalnog razvoja, pruža podršku investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata, provodi promidžbene aktivnosti za investiranje u hrvatsko gospodarstvo i sigurnost tih investicija. Sudjeluje u poslovima vezanim za međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, predlaže i prati propise koji uređuju pitanja investicija, procjenjuje i odobrava korištenje poticajnih mjera, identificira i predlaže načine rješavanja problema nastalih u realizaciji konkretnih projekata, izrađuje prijedloge propisa i prati njihovu primjenu, obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata i vodi listu strateških investicijskih projekata. Uprava daje podršku jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz pripremu programa i strateških projekata, razvoja centara kompetencija i poticanja istraživanja, razvoja i inovacija te energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije poslovnog sektora financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih izvora financiranja. Uprava predlaže i unaprjeđuje dijelove Partnerskog sporazuma i Operativnih programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. koji se odnose na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa; razvija programske dodatke; izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa i o tome izvještava Upravljačko tijelo. Uprava sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije. Uprava priprema strateške projekte, koji pridonose ostvarivanju ciljeva i prioriteta operativnog/ih programa. Uprava u suradnji sa Posredničkim tijelom razine 2 sudjeluje u pripremi dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i uputa za prijavitelje, priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere te isti podnosi Upravljačkom tijelu. Uprava obavlja poslove koji se odnose na vrednovanje, provedbu, financijsko upravljanje i kontrolu, te praćenje i izvještavanje o provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu s principima dobrog financijskog upravljanja te u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima i Operativnim programima »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. Uprava sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije za poslove vezane za planiranje, odabir i financiranje projekata sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima i operativnim programima. Uprava donosi prijedloge i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih akata, tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma. Uprava je odgovorna za provedbu operativnih programa u području unaprjeđenja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s ciljem promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj i ujednačavanja gospodarskog razvoja. U suradnji s Posredničkim tijelom/ima razine 2, Uprava priprema upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata te osigurava njihovu provedbu, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, zaprima i ocjenjuje projektne prijedloge, odabire projekte za financiranje, donosi financijske odluke te postupa po prigovorima. Uprava priprema prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza po projektima u okviru Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. Uprava upravlja sredstvima alociranim iz fondova Europske unije kao i nacionalnim sredstvima te osigurava njihovo učinkovito korištenje. Uprava prati provedbu projekata u okviru Prioriteta 3: Tehnička pomoć Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i na razini prioritetnih osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. U skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativne programe »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020., provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo. Uprava prati propise nacionalnog zakonodavstva, regulative Europske unije i međunarodnih organizacija, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi se ustrojavaju sljedeći sektori:

5.1. Sektor za industriju i investicije

5.2. Sektor za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije

5.3. Sektor za provedbu programa Europske unije.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 54. i članak 54. mijenjaju se i glase:

»5.1. Sektor za industriju i investicije

Članak 54.

Sektor za industriju i investicije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u industriji; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom razvojnom strategijom; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; obavlja poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svoga djelokruga rada sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz djelokruga Sektora. Sektor uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje investicija i unaprjeđenje i razvoj industrije. Sektor se bavi predviđanjem trošenja proračunskih sredstava Uprave; uspostavlja izvještajni sustav za cijelu Upravu o trošenju sredstava iz proračuna. Sektor je zadužen za praćenje gospodarskih i industrijskih trendova u Europskoj uniji i svijetu, kao i praćenje kompanija i poslovnih sustava u različitim industrijskim sektorima. Sektor priprema izvještaje i podloge za izradu strategija razvoja industrije i poticanja investicija, te gospodarske razvojne strategije; predlaže unaprjeđenja i doprinosi razvoju i unaprjeđenju industrijske politike i politike primjene inovacija i novih tehnologija; potiče primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje inovacija u industriji u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; prati provedbu offset aktivnosti i uspostavlja izvještajni sustav; priprema materijale za offset povjerenstvo; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i tvrtkama, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svoga djelokruga; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, nadležnim državnim tijelom za provedbu utvrđene vanjske politike; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te u upravljanju vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; sudjeluje u svim aktivnostima vezanim uz promociju investicija i brendiranja hrvatskih regija te rada svih tijela državne uprave u vezi s promicanjem investicija; Sektor zaprima i obrađuje zahtjeve velikih poduzetnika za odobrenje poticajnih mjera za investicije te zaprima i obrađuje zahtjeve za prijavu strateških investicijskih projekta Republike Hrvatske; vodi listu strateških investicijskih projekata, obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata; pruža podršku investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata; obavlja stručne poslove u vezi s klasterima konkurentnosti; sudjeluje u poslovima vezanim za međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, priprema i provodi projekte i programe Europske unije, predlaže i prati propise koji uređuju pitanja investicija, identificira i predlaže načine rješavanja problema nastalih u realizaciji konkretnih projekata, izrađuje prijedloge propisa i prati njihovu primjenu, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekte financirane iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; priprema i izrađuje nacionalna stajališta i mišljenja u području industrije i investicija za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

5.1.1. Služba za tehničko zakonodavstvo, analitiku i održivi razvoj

5.1.2. Služba za investicije

5.1.3. Služba za industrijsku politiku.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 55. i članak 55. mijenjaju se i glase:

»5.1.1. Služba za tehničko zakonodavstvo, analitiku i održivi razvoj

Članak 55.

Služba za tehničko zakonodavstvo, analitiku i održivi razvoj obavlja upravne i stručne poslove vezane uz prikupljanje, obradu i analizu stanja potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije i cjelokupnog održivog razvitka; uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje unaprjeđenja i razvoja industrije; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; obavlja poslove vezane uz prilagodbu nacionalnog tehničkog zakonodavstva iz djelokruga prerađivačke industrije sa zakonodavstvom Europske unije, izrađuje i priprema tehničke propise za područje koje je pokriveno direktivama Europske unije Novoga i Staroga pristupa iz svoga djelokruga, prati nove propise i upute koje donosi Europska unija na području tehničkog zakonodavstva; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i trgovačkim društvima, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svoga djelokruga; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, nadležnim državnim tijelom za provedbu utvrđene vanjske politike.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.1.1.1. Odjel za održivi razvoj

5.1.1.2. Odjel za analitiku, izvještavanje i tehničko zakonodavstvo.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 56. i članak 56. mijenjaju se i glase:

»5.1.1.1. Odjel za održivi razvoj

Članak 56.

Odjel za održivi razvoj prati i predlaže mjere za održivi razvitak industrije obzirom na sigurnost, zaštitu zdravlja i okoliša; izrađuje i predlaže mjere za bolju primjenu i razvoj čistije proizvodnje u industriji; priprema i predlaže mjere za uspostavu i razvoj društvene odgovornosti u industriji; priprema i predlaže mjere za efikasnije korištenje energenata, sirovine i ljudskih potencijala u industriji; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa; organizira i provodi edukaciju i osposobljavanje određenih subjekata, institucija i šire javnosti; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; zaprima i priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; obavlja pripremu za sklapanje novih offset sporazuma između Ministarstva i inozemnih dobavljača; prati provedbu offset aktivnosti i uspostavlja izvještajni sustav; priprema materijale za offset povjerenstvo; arhivira i čuva dokumentaciju u segmentu provedbe offset programa; izrađuje i predlaže nacionalne strateške dokumente i podloge za sigurno gospodarenje posebnim robama i kemikalijama; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja); neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te srodnim inozemnim organizacijama i institucijama u području postupanja posebnim robama i kemikalijama (UNDP, UNEP Chemicals, Međunarodna komisija za nadzor droga (International Narcotic Control Board – INCB, i dr.), te drugim međunarodnim organizacijama (NATO – Odbor za industrijsko planiranje, Organizacija za zabranu kemijskog oružja (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW, i dr.); priprema i provodi aktivnosti razmjene iskustva, programiranja i ostvarivanja svekolike tehničke pomoći usmjerene cjelovitom osposobljavanju nacionalnih kapaciteta; organizira i provodi stručnu suradnju s drugim tijelima i institucijama državne uprave; te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 57. i članak 57. mijenjaju se i glase:

»5.1.1.2. Odjel za analitiku, izvještavanje i tehničko zakonodavstvo

Članak 57.

Odjel za analitiku, izvještavanje i tehničko zakonodavstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz prikupljanje, obradu i analizu stanja potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva; uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje unaprjeđenja i razvoja industrije; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; predlaže i sudjeluje u izradi propisa koji utječu na slobodu kretanja roba i propisa o obavješćivanju o novim tehničkim propisima, te nesigurnim proizvodima; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture (norme, akreditacija, nadzor nad tržištem, tijela i postupci za ocjenjivanje sukladnosti) koji su važni za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz djelokruga Sektora; prati nove propise i upute koje donosi Europska unija na području tehničkog zakonodavstva; izrađuje i priprema nacionalne tehničke propise za područje koje je pokriveno direktivama Europske unije Novoga i Staroga pristupa iz svoga djelokruga; provodi postupak ovlašćivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti i prijavljivanja u NANDO sustav iz svoje nadležnosti, izrađuje upute za gospodarske subjekte koje im olakšavaju primjenu novog tehničkog zakonodavstva; predlaže mjere za unaprjeđenje i razvoj nacionalnih tijela za ocjenjivanje sukladnosti; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta u području industrije i tehničkog zakonodavstva za hrvatske predstavnike u tijelima Europske unije, sudjeluje u radu tijela Europske unije u području industrije i tehničkog zakonodavstva; te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 58. i članak 58. mijenjaju se i glase:

»5.1.2. Služba za investicije

Članak 58.

Služba za investicije sudjeluje u radu i razmjeni informacija između svih tijela državne uprave zaduženih i uključenih u sustav za promicanje investicija, a s ciljem promicanja investicija, sudjeluju u radu tijela državne uprave u promicanju i predstavljanju hrvatskoga gospodarstva u inozemstvu te sudjeluje u izradi jedinstvene baze podataka vezano uz investicije. Služba, provodi mjere potpora za investicije i zapošljavanje kao i druge razvojne inicijative u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, potiče razvoj novih financijskih mehanizama, sudjeluje u svim oblicima promotivnih aktivnosti vezanih uz predstavljanje hrvatskoga gospodarstva kao atraktivnog gospodarskog partnera, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć domaćim i stranim investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata, prima i obrađuje zahtjeve velikih poduzetnika za odobrenje poticajnih mjera za investicije i provodi nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti, zaprima i obrađuje zahtjeve za prijavu strateških investicijskih projekta Republike Hrvatske; vodi listu strateških investicijskih projekata, obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata; izrađuje preglede, informacije, analize i izvješća iz područja poticanja investicija; izrađuje periodička izvješća o zaprimljenim zahtjevima za poticajne mjere za investicije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu strategije poticanja investicija kao i njihovu provedbu, otklanjanje prepreka ulaganjima; predlaže provođenje mjera i propisa kojima se uređuju pitanja u vezi s privlačenjem investicija u Republiku Hrvatsku; predlaže i sudjeluje u izradi strategije poticanja investicija s ciljem povećanja domaćih i stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okruženja, sa svrhom ravnomjernog regionalnog razvoja; zadužena za ustrojavanje evidencije i praćenje postojećih administrativnih barijera za ulaganja u Republici Hrvatskoj; vodi brigu i izrađuje statističke i druge podloge, informacije, analize i izvješća, vezane uz zakonodavni i institucionalni okvir za investicije; bavi se praćenjem zakona i podzakonskih propisa čije odredbe i primjena utječu na poticanje investicija i unaprjeđenje investicijskog okruženja u Republici Hrvatskoj kao i praćenjem propisa o državnim potporama aktivnim traženjem investitora, pregovaranja s istima, daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata, kao i vođenje post-investicijske brige; neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda (UNIDO) u razvijanju projekata za industriju; priprema i izrađuje nacionalna stajališta i mišljenja u području industrije i investicija za stručne radne skupine (hrvatske predstavnike) u tijelima Europske unije; obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.1.2.1. Odjel za provedbu mjera za poticanje investicija

5.1.2.2. Odjel za strateške investicijske projekte.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 59. i članak 59. mijenjaju se i glase:

»5.1.2.1. Odjel za provedbu mjera za poticanje investicija

Članak 59.

Odjel za provedbu mjera za poticanje investicija obavlja poslove vezane uz odobrenje poticajnih mjera koje se odnose se na projekte investiranja i jačanja konkurentske sposobnosti u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške i aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti, pruža tehničku i savjetodavnu pomoć domaćim i stranim investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata, zaprima i obrađuje zahtjeve velikih investitora za odobrenje poticajnih mjera za investicije i provodi nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti; bavi se aktivnim traženjem investitora, pregovaranja s istima, daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata, izrađuje statističke i druge podloge, informacije, analize i izvješća, vezanih uz zakonodavni i institucionalni okvir za investicije; daje stručna mišljenja i podloge za izradu novih zakonodavnih okvira i ostalih propisa s ciljem poboljšanja investicijske klime, prati zakone i podzakonske propise čije odredbe i primjena utječu na poticanje investicija i unaprjeđenje investicijskog okruženja u Republici Hrvatskoj kao i praćenje propisa o državnim potporama; predlaže mjere za poticanje investicija, koordinira rad tijela državne uprave i institucija čije područje djelovanja dotiče tematiku investiranja radi povećanja administrativne učinkovitosti i transparentnosti javne uprave, radi na osmišljavanju i predlaganju novih mjera za poboljšanje investicijske klime; te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 60. i članak 60. mijenjaju se i glase:

»5.1.2.2. Odjel za strateške investicijske projekte

Članak 60.

Odjel za strateške investicijske projekte zaprima i obrađuje zahtjeve za prijavu strateških investicijskih projekta Republike Hrvatske, vodi listu strateških investicijskih projekata, obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata; izrađuje preglede, informacije, analize i izvješća iz područja poticanja investicija; izrađuje periodička izvješća Odjela; koordinira rad i razmjenu informacija za izradu i praćenje (poboljšanje) strategije za privlačenje investicija, između svih tijela državne uprave zaduženih i uključenih u sustav poticajnih mjera i moguće podrške investicijama; pruža stručne informacije gospodarskim subjektima, inicira izradu novih te izmjenu i dopunu postojećih propisa kojima se uređuju pitanja strateških investicijskih projekata; predlaže i sudjeluje u izradi strategije poticanja investicija, Komunikacijske Strategije za poticanje investicija u okviru Strategije za poticanje investicija i Akcijskog plana; prati zakone i podzakonske propise čije odredbe i primjena utječu na investicijske projekte u Republici Hrvatskoj; provodi aktivnosti vezane za koordinaciju institucija zaduženih za uklanjanje administrativnih prepreka za investiranje i provedbu investicijskih projekata; u suradnji s drugim tijelima državne uprave vodi evidenciju administrativnih barijera i rezultatima otklanjanja istih; zadužen je za ustrojavanje evidencije i praćenje postojećih administrativnih barijera za ulaganja u Republici Hrvatskoj; neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda (UNIDO) u razvijanju projekata za industriju; predlaže rješenja kojim će se ukloniti utvrđena administrativna zapreka za pravodobno ostvarenje investicijskog projekta, odnosno kojim će se unaprijediti investicijsko okruženje u Republici Hrvatskoj; priprema i izrađuje nacionalna stajališta i mišljenja u području industrije i investicija za stručne radne skupine (hrvatske predstavnike) u tijelima Europske unije; obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 61. i članak 61. mijenjaju se i glase:

»5.1.3. Služba za industrijsku politiku

Članak 61.

Služba za industrijsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u provođenju aktivnosti vezanih uz Industrijsku strategiju Republike Hrvatske, utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; daje horizontalne potpore industriji; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; daje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava, sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja stručne poslove u vezi s klasterima konkurentnosti; nadzire i prati rad klastera konkurentnosti te daje preporuke za unaprjeđenje njegovog rada.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.1.3.1. Odjel za restrukturiranje industrije

5.1.3.2. Odjel za implementaciju industrijske strategije

5.1.3.3. Odjel za klastere.«.

Članak 11.

Iza članka 61. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 61.a, 61.b i 61.c koji glase:

»5.1.3.1. Odjel za restrukturiranje industrije

Članak 61.a

Odjel za restrukturiranje industrije obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; daje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim ugovorima u dijelu koji se odnose na brodogradnju, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za brodogradnju, provodi aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja brodogradnje; obavlja upravne poslove koji se odnose na raspodjelu sredstava državnog proračuna za subvencije, sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te u upravljanju vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

5.1.3.2. Odjel za implementaciju industrijske strategije

Članak 61.b

Odjel za implementaciju industrijske strategije obavlja poslove izrade, pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave provodi aktivnosti vezane uz Industrijsku strategiju Republike Hrvatske, utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; daje horizontalne potpore industriji; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

5.1.3.3. Odjel za klastere

Članak 61.c

Odjel za klastere obavlja poslove i pruža podršku u certificiranju i standardizaciji klastera konkurentnosti u okviru EU programa; nadzire i prati rad klastera konkurentnosti te daje preporuke za unaprjeđenje njegovog rada; surađuje sa znanstvenim institucijama; pruža podršku u provedbi Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020. i Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., izrađuje izvješća i pruža stručne informacije iz djelokruga rada Odjela te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 62. i članak 62. mijenjaju se i glase:

»5.2. Sektor za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije

Članak 62.

Sektor za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije odgovoran je za davanje podrške jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz pripremu programa i strateških projekata uspostave Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi, razvoja centara kompetencija i poticanja istraživanja, razvoja i inovacija te energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije poslovnog sektora financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih izvora financiranja. Sektor sudjeluje i koordinira pripremu godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije i predlaže strateške smjernice i mjere za unaprjeđenje konkurentnih sektora i prioritetnih tematskih područja određenih Strategijom pametne specijalizacije. Surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnih programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. Sektor sudjeluje u izradi Partnerskog sporazuma i operativnih programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. koji se odnose na prioritetne osi za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, utvrđuje mjere za provedbu prioritetnih osi operativnog/ih programa te razvija programske dodatke i dokumentaciju poziva na dostavu projektnih prijedloga za njihovu provedbu. Sektor izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Sektor provodi vrednovanja operativnog/ih programa u skladu s planovima vrednovanja te zakonodavstvom, zahtjevima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Sektor priprema i izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata i relevantnih operativnih programa; analizira izvršenje i učinkovitost prioritetnih osi/mjera. Sektor sudjeluje u radu Odbora za praćenje te sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa. Sudjeluje u izradi i provedbi Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za korištenje sredstava u okviru operativnih programa. U skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo. Sektor priprema te provodi strateške projekte, koji pridonose ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnog/ih programa te provodi mjere tehničke pomoći. Sektor obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na uspostavu i poboljšanje funkcioniranja Posredničkog tijela razine 1. Sektor upravlja rizicima na razini prioritetnih osi. Sektor provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sektor po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike. U sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. Sektor sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije za poslove vezane za planiranje, odabir i financiranje projekata sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima i operativnim programima. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

5.2.1. Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa

5.2.2. Služba za EU projekte i podršku sustavu.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 63. i članak 63. mijenjaju se i glase:

»5.2.1. Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa

Članak 63.

Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa je ustrojstvena jedinica odgovorna za davanje podrške jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz pripremu programa i strateških projekata, uspostavu Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi, razvoj centara kompetencija i poticanja istraživanja, razvoja i inovacija te energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije poslovnog sektora financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih izvora financiranja. Služba sudjeluje i koordinira pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka, obradu i prikaz analize potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije, povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske i predlaganje strateških smjernica i mjera za unaprjeđenje konkurentnih sektora. Služba predlaže i unaprjeđuje dijelove Partnerskog sporazuma i operativnih programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. koji se odnose na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa; razvija programske dodatke; izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa i o tome izvještava Upravljačko tijelo. Služba sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije. Služba priprema strateške projekte, koji pridonose ostvarivanju ciljeva i prioriteta operativnog/ih programa. Služba u suradnji sa Sektorom za provedbu programa Europske unije i Posredničkim tijelom razine 2 sudjeluje u pripremi dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i uputa za prijavitelje, priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere te isti podnosi Upravljačkom tijelu te surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata. Služba priprema i dorađuje sektorski specifične dijelove Partnerskog sporazuma i operativnih programa namijenjene istraživanju i razvoju i komercijalizaciji inovacija, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu. Provodi vrednovanja operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Priprema i izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata i relevantnih operativnih programa; analizira izvršenje i učinkovitost mjera/prioriteta. Služba sudjeluje u radu Odbora za praćenje te sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa. U skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo. Prati provedbu prioriteta i mjera u okviru operativnih programa i šalje izvještaje Upravljačkom tijelu; inicira i razvija nacionalne projekte što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnih programa; sudjeluje u planiranju financijskih alokacija iz fondova Europske unije i nacionalnog proračuna; izrađuje priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama odobrenim od strane Upravljačkog tijela; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka i pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizijski trag. Sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi i sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u donošenju prijedloga i izradi nacrta zakonskih akata, tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.2.1.1. Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa

5.2.1.2. Odjel za komunikaciju i praćenje programa.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 64. i članak 64. mijenjaju se i glase:

»5.2.1.1. Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa

Članak 64.

Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa je ustrojstvena jedinica odgovorna za davanje podrške jačanju Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi, centara kompetencija i poticanja istraživanja, razvoja i inovacija te energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije poslovnog sektora financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih izvora financiranja. Odjel obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na sudjelovanje u pripremi i planiranju godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prikuplja podatke, obrađuje i sažeto analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja i konkurentnosti gospodarstva uz predlaganje strateških smjernica i mjera za unaprjeđenje konkurentnih sektora. Odjel predlaže i unaprjeđuje dijelove Partnerskog sporazuma i operativnih programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. koji se odnose na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa; razvija programske dodatke i izrađuje kriterije za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere; te prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa i o tome izvještava Upravljačko tijelo. Odjel sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije. Odjel priprema strateške projekte, koji pridonose ostvarivanju ciljeva i prioriteta operativnog/ih programa. Sudjeluje u pripremi dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga i smjernica za korisnike u okviru prioriteta/mjera; priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere te isti podnosi Upravljačkom tijelu. Odjel u suradnji sa Sektorom za provedbu programa Europske unije i Posredničkim tijelom razine 2 priprema dokumentaciju poziva na dostavu projektnih prijedloga i upute za prijavitelje. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama koje je odobrilo Upravljačko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja adekvatnog revizorskog traga. Provodi vrednovanja operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Odjel sudjeluje u donošenju prijedloga i izradi nacrta zakonskih akata, tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma. Sudjeluje u informiranju i provođenju potrebnih aktivnosti u cilju širenja informacija o mogućnostima uključivanja potencijalnih korisnika u projekte za korištenje fondova Europske unije. Sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 65. i članak 65. mijenjaju se i glase:

»5.2.1.2. Odjel za komunikaciju i praćenje programa

Članak 65.

Odjel za komunikaciju i praćenje programa obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi i provedbi Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za korištenje sredstava u okviru Operativnih programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. U skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativne programe, odjel provodi mjere informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo. U Odjelu je imenovana osoba odgovorna za informiranje i komunikaciju u mrežu za informiranje i komunikaciju koja je u svom radu odgovorna službeniku za informiranje i komunikaciju za ESI fondove i službeniku za informiranje i komunikaciju na razini Operativnih programa te o tome obavještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo. Odjel obavlja poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim upravama Ministarstva i ostalim institucijama, u cilju praćenja i analize tijeka realizacije provedbe programa Europske unije, osigurava informatički sustav praćenja, nadzora i izvještavanja za prioritete/mjere, sudjeluje u definiranju pokazatelja za praćenje provedbe/indikatora na razini prioriteta/mjera, prati provedbu istih i predlaže korektivne mjere, priprema i izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora operativnih programa i dostavlja ih Upravljačkom tijelu; analizira izvršenje i učinkovitost programa, priprema kriterije i metodologiju praćenja prioriteta/mjera i odgovarajućih projekata. Odjel surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata na razini prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa. Odjel sudjeluje u radu Odbora za praćenje te sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa. U sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. Unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizijski trag. Sudjeluje u donošenju prijedloga i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih akata, tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma. Sudjeluje u izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga. Sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 66. i članak 66. mijenjaju se i glase:

»5.2.2. Služba za EU projekte i podršku sustavu

Članak 66.

Služba za EU projekte i podršku sustavu je ustrojstvena jedinica odgovorna za poslove vezane uz provedbu projekata tehničke pomoći u okviru Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013., projekata tehničke pomoći u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020., nacionalnih projekata razvoja klaster inicijativa i uspostave Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi financiranih iz Europskih strukturnih fondova u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020., a koji za cilj imaju povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije, te poslove uspostave i poboljšanja funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole na razini Posredničkog tijela razine 1. U slučajevima u kojima je Sektor za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije korisnik sredstava tehničke pomoći za obavljanje funkcija Posredničkog tijela razine 1, priprema prijave za korištenje EU sredstava, provodi nabavu, osigurava prihvatljivost izdataka, priprema zahtjeve za naknadom troškova te ih dostavlja Posredničkom tijelu razine 2. Služba sudjeluje u pripremi izvješća o praćenju; sudjeluje u pripremi prognoze korištenja sredstava i financijskih obveza po projektima te planiranja i upravljanja alokacijama iz sredstava i nacionalnih izvora. U skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava nadležne ustrojstvene jedinice. Služba upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, odnosno Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020., koordinira pripremu i ažuriranje priručnika o internim procedura Posredničkog tijela razine 1 sukladno smjernicama odobrenim od strane Upravljačkog tijela. Osigurava suradnju s revizijskim misijama, koordinira postupak revizije te provođenje revizijskih preporuka. Vodi evidenciju preporuka Upravljačkog tijela proizašlih iz provjera sustava, odnosno kontrole delegiranih funkcija, prati njihovu provedbu, osigurava suradnju s Upravljačkim tijelom za vrijeme i nakon kontrolne provjere te izvještava Upravljačko tijelo o provođenju delegiranih funkcija. Služba koordinira aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanje mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, u okviru Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020., na razini Posredničkog tijela razine 1. Služba po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.2.2.1. Odjel za provedbu EU projekata

5.2.2.2. Odjel za podršku sustavu.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 67. i članak 67. mijenjaju se i glase:

»5.2.2.1. Odjel za provedbu EU projekata

Članak 67.

Odjel za provedbu EU projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme i provedbu nacionalnih projekata razvoja klaster inicijativa i uspostave Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi i projekata tehničke pomoći u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. -2020. i projekata tehničke pomoći u okviru Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. te predlaganje istih na odobrenje Upravljačkom tijelu. U slučajevima u kojima je Posredničko tijelo razine 1 korisnik sredstava tehničke pomoći, Odjel priprema prijave za korištenje EU sredstava, provodi nabavu, osigurava prihvatljivost izdataka, koordinira provedbu projekata, priprema zahtjeve za naknadom troškova te ih dostavlja Posredničkom tijelu razine 2. Odjel sudjeluje u pripremi prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza po projektima te planiranju i upravljanju alokacijama iz sredstava i nacionalnih izvora. Odjel provodi nacionalne projekte razvoja klaster inicijativa i uspostave Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi koji pridonose ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnih programa te sudjeluje u pripremi izvješća o praćenju. U skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020., provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava nadležne ustrojstvene jedinice. Sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanju mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 68. i članak 68. mijenjaju se i glase:

»5.2.2.2. Odjel za podršku sustavu

Članak 68.

Odjel za podršku sustavu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na uspostavu i poboljšanje funkcioniranja Posredničkog tijela razine 1. Odgovoran je za upravljanje ljudskim potencijalima na razini Posredničkog tijela razine 1 u aktivnostima koje su specifične za sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz fondova Europskih i strukturnih instrumenata. Odjel upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, odnosno na razini Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. Odjel osigurava redovitu procjenu rizika, organizira sastanke za upravljanje rizicima, vodi i ažurira registar rizika, priprema akcijske planove za smanjenje rizika, izvještava o rizicima. Odjel koordinira izradu i redovno ažuriranje priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom te pripremu i izmjene drugih dokumenata i procedura sustava unutarnje kontrole na razini Posredničkog tijela razine 1. Vodi i održava registar preporuka revizije, prati i izvještava o provedbi revizijskih preporuka, osigurava suradnju s revizorima. Vodi evidenciju preporuka Upravljačkog tijela proizašlih iz provjera na razini sustava, odnosno kontrole delegiranih funkcija, prati njihovu provedbu, osigurava suradnju s Upravljačkim tijelom za vrijeme i nakon kontrolne provjere te izvještava Upravljačko tijelo o provođenju delegiranih funkcija. Odjel po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike. Odjel koordinira provedbu aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama na razini prioritetnih osi, odnosno na razini Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. Odjel osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Posredničkog tijela razine 1.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 69. i članak 69. mijenjaju se i glase:

»5.3. Sektor za provedbu programa Europske unije

Članak 69.

Sektor za provedbu programa Europske unije odgovoran je za davanje podrške jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz provedbu programa i projekata u cilju poticanja istraživanja, razvoja i inovacija te energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije poslovnog sektora financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih izvora financiranja. Surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. U suradnji sa Sektorom za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata te sudjeluje u odabiru projekata, u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Sektor u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, izrađuje upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata te osigurava njihovu provedbu, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, zaprima i ocjenjuje projektne prijedloge, sudjeluje u odabiru projekata za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti, donosi financijske odluke te postupa po prigovorima. Obavlja poslove vezane za vrednovanje projekata te poslove vezane za ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa. Sektor priprema prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza po projektima. Sektor utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu, prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa i o tome izvještava Upravljačko tijelo. Sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2, kao i predloženim izmjenama i dopunama ugovora te zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima. U skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo. Sektor planira i upravlja alokacijama iz sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje; priprema i dostavlja Tijelu za ovjeravanje zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih, osim kod projekata za koje financiranje iz javnih sredstava osiguravaju druga, sektorski nadležna tijela; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa. Prati provedbu projekata te provodi mjere informiranja i komunikacije osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem. U suradnji sa Sektorom za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije sudjeluje u pripremi i izradi godišnjih i završnih izvješća za potrebe nadzora provedbe relevantnih operativnih programa; analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta/mjera. Sektor sudjeluje u radu Odbora za praćenje te sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa. U sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. Sektor po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike. Sektor sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, te sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanju mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

5.3.1. Služba za vrednovanje, financijsko upravljanje i kontrolu EU projekata

5.3.2. Služba za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga i ugovaranje EU projekata.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 70. i članak 70. mijenjaju se i glase:

»5.3.1. Služba za vrednovanje, financijsko upravljanje i kontrolu EU projekata

Članak 70.

Služba za vrednovanje, financijsko upravljanje i kontrolu EU projekata je ustrojstvena jedinica odgovorna za poslove vezane za planiranje, odabir i financiranje projekata sredstvima iz programa Europske unije, strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima, Operativnim programom »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i Operativnim programom »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga te financiranje. U suradnji sa Sektorom za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije izrađuje kriterije za odabir projekata te provodi odabir projekata, u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Služba sudjeluje u postupku odabira projekata, priprema prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza po projektima. U suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 zaprima i ocjenjuje projektne prijedloge. Sudjeluje u odabiru projekata za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti; obavlja poslove vezane za vrednovanje projekata te osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa; donosi financijske odluke. Služba planira i upravlja alokacijama iz sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata. Dostavlja Tijelu za ovjeravanje zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih, osim kod projekata za koje financiranje iz javnih sredstava osiguravaju druga, sektorski nadležna tijela; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa. Prema potrebi predlaže realokaciju na razini prioriteta/mjera kako bi se raspoloživa sredstva učinkovito iskoristila; priprema financijska izvješća i analize te prati jesu li sredstva iskorištena u skladu s važećim propisima. Služba provjerava i priprema odobrenje zahtjeva za isplatu zaprimljenog od Posredničkog tijela razine 2, te priprema zahtjev za isplatu na razini Posredničkog tijela razine 1 i osigurava predaju zahtjeva tijelu nadležnom za plaćanja. Priprema zahtjeve za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava od Upravljačkog tijela te priprema zahtjeve za povrat sredstava osiguranih izravnom dodjelom sredstava u skladu sa smjernicama o provedbi koje donosi Upravljačko tijelo. Sukladno principima dobrog financijskog upravljanja, Služba sudjeluje u provedbi administrativne i terenske kontrole korištenja sredstava iz fondova Europske unije. Priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama koje je odobrilo Upravljačko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). U sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. U suradnji sa Sektorom za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije, Služba sudjeluje u pripremi i izradi godišnjih i završnih izvješća za potrebe nadzora provedbe relevantnih operativnih programa; analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta/mjera. Služba sudjeluje u radu Odbora za praćenje te sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa. Služba sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanju mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.3.1.1. Odjel za vrednovanje EU projekata

5.3.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu EU projekata.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 71. i članak 71. mijenjaju se i glase:

»5.3.1.1. Odjel za vrednovanje EU projekata

Članak 71.

Odjel za vrednovanje EU projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na ocjenjivanje projektnih prijedloga i odabir projekata. U suradnji sa Sektorom za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije sudjeluje u pripremi nacrta kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere koje se podnose Upravljačkom tijelu na provjeru. Odjel u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 zaprima i ocjenjuje projektne prijedloge. Odjel obavlja poslove vezane za vrednovanje projekata te osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa. Sudjeluje u odabiru projekata za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti. Odjel provodi postupak preliminarne procjene u sukladnosti s pravilima prihvatljivosti. Odjel priprema financijske odluke. Odjel priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama koje je odobrilo Upravljačko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). U sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. Sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, izvještava o nepravilnostima, sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanju mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 72. i članak 72. mijenjaju se i glase:

»5.3.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu EU projekata

Članak 72.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu EU projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na planiranje projekata, financijsko upravljanje sredstvima u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima u okviru Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007.-2013. i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. te kontrolu jesu li sredstva iskorištena u skladu s važećim propisima. Prema potrebi predlaže realokaciju na razini prioriteta/mjera kako bi se raspoloživa sredstva učinkovito iskoristila. Odjel planira i priprema potrebne financijske analize i izvješća u svrhu praćenja iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije, priprema prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza po projektima. Odjel planira i upravlja alokacijama iz sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata. Dostavlja Tijelu za ovjeravanje zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih, osim kod projekata za koje financiranje iz javnih sredstava osiguravaju druga, sektorski nadležna tijela; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa. Surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa. Sukladno principima dobrog financijskog upravljanja, Odjel provodi administrativne i terenske kontrole korištenja sredstava iz fondova Europske unije. U suradnji sa Sektorom za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije Odjel sudjeluje u pripremi i izradi godišnjih i završnih izvješća za potrebe nadzora provedbe relevantnih operativnih programa; analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta/mjera te sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama koje je odobrilo Upravljačko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). U sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. Odjel sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, izvještava o nepravilnostima, sudjeluje u aktivnostima prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanju mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 73. i članak 73. mijenjaju se i glase:

»5.3.2. Služba za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga i ugovaranje EU projekata

Članak 73.

Služba za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga i ugovaranje EU projekata je ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje. Služba je odgovorna za poslove vezane za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga i ugovaranje projekata sredstvima iz programa Unije, strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima i Operativnim programom »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. U suradnji sa Sektorom za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere koji se podnose Upravljačkom tijelu na provjeru. Priprema prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza po projektima; kontrolira jesu li rokovi u skladu s rokovima u pozivu na dostavu projektnih prijedloga; izrađuje upute za prijavitelje; provodi postupak objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u skladu s propisima Republike Hrvatske; postupa po prigovorima. Služba sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2, kao i predloženim izmjenama i dopunama ugovora, te zaključuje ugovore s korisnicima. Priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama koje je odobrilo Upravljačko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). U sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. Služba po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike. Služba sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, izvještavanju o nepravilnostima i provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanju mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.3.2.1. Odjel za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga

5.3.2.2. Odjel za ugovaranje EU projekata.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 74. i članak 74. mijenjaju se i glase:

»5.3.2.1. Odjel za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga

Članak 74.

Odjel za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga, obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na planiranje i pripremu poziva i uputa za prijavitelje u okviru prioriteta. U suradnji sa Sektorom za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere koji se podnosi Upravljačkom tijelu na provjeru; objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga, organizira radionice s potencijalnim prijaviteljima te na svojim mrežnim stranicama objavljuje odgovore na pitanja u vezi dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga, kontrolira jesu li rokovi iz planova nabave u skladu s rokovima u pozivu na dostavu projektnih prijedloga. Odjel priprema priručnike o postupanju za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Upravljačko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). U sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. Odjel po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike. Sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanju mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 75. i članak 75. mijenjaju se i glase:

»5.3.2.2. Odjel za ugovaranje EU projekata

Članak 75.

Odjel za ugovaranje EU projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na ugovaranje. Odjel sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2 kao i predloženim izmjenama i dopunama ugovora te zaključuje ugovore s korisnicima. Odjel priprema priručnike o postupanju za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama koje je odobrilo Upravljačko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). U sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. Sudjeluje u upravljanju rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanju mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama s odgovarajućim revizijskim tragom. Osigurava čuvanje dokumenata i evidenciju o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 26.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Uprava za sustav javne nabave provodi mjere razvoja i unaprjeđenja sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj; provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; provodi nadzor nad provedbom zakona i propisa u području javne nabave; daje mišljenja o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa; provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje certifikate u području javne nabave; provodi koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju; promiče uporabu novih tehnologija posebice elektroničke javne nabave; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije te Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; prati pravnu stečevinu Europske unije te sudjeluje u radu institucija Europske unije u području javne nabave; prati praksu javne nabave u državama članicama; koordinira usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne podloge i prijedloge stajališta vezane uz akte Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak u području javne nabave; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području javne nabave; analitički prati razvoj sustava javne nabave, prati Elektronički oglasnik javne nabave, prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća, te obavlja druge poslove iz djelokruga Ministarstva.

U Upravi se ustrojavaju sljedeći sektori:

6.1. Sektor za stručnu pomoć i nadzor

6.2. Sektor za unaprjeđenje sustava i međunarodnu suradnju.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 77. i članak 77. mijenjaju se i glase:

»6.1. Sektor za stručnu pomoć i nadzor

Članak 77.

Sektor za stručnu pomoć i nadzor provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave uključujući koncesije za javne radove u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; vrši uvid u dokumentaciju postupaka javne nabave te analizira dokumentaciju i provedbu postupaka javne nabave; daje preporuke o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za postizanje ujednačene i pravilne primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža svim relevantnim dionicima stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave te izrađuje provedbene alate s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave; sudjeluje u pripremi izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području javne nabave te izradi povezanih propisa; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe u području javne nabave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

6.1.1. Služba za stručnu pomoć

6.1.2. Služba za nadzor.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 78. i članak 78. mijenjaju se i glase:

»6.1.1. Služba za stručnu pomoć

Članak 78.

Služba za stručnu pomoć provodi aktivnosti u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža svim dionicima stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave kroz davanje mišljenja, uputa, izradu priručnika, drugih stručnih publikacija i standardnih obrazaca s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave, uključujući pripremu, izradu i objavu najvažnijih mišljenja, uputa, instrukcija, često postavljanih pitanja i drugih materijala s ciljem pružanja relevantnih informacija svim zainteresiranim dionicama; obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.1.1.1. Odjel za davanje mišljenja

6.1.1.2. Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata.«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 79. i članak 79. mijenjaju se i glase:

»6.1.1.1. Odjel za davanje mišljenja

Članak 79.

Odjel za davanje mišljenja izrađuje i daje mišljenja radi pružanja stručne pomoći u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; priprema presjek najvažnijih mišljenja radi njihove objave na Portalu javne nabave; pruža informacije, upute i savjete iz područja javne nabave kroz razne komunikacijske kanale; sudjeluje u razmjeni mišljenja u okviru raznih oblika neposrednih konzultacija sa zainteresiranim dionicima; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 80. i članak 80. mijenjaju se i glase:

»6.1.1.2. Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata

Članak 80.

Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata priprema i izrađuje priručnike za naručitelje i ponuditelje, druge stručne publikacije koje se odnose na određene institute javne nabave i standardne obrasce potrebne za pravilnu primjenu zakona i podzakonskih propisa u području javne nabave; vodi Portal javne nabave, uključujući izradu i objavu najvažnijih mišljenja, uputa, instrukcija, često postavljanih pitanja i drugih materijala s ciljem pružanja relevantnih informacija svim zainteresiranim dionicama; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 81. i članak 81. mijenjaju se i glase:

»6.1.2. Služba za nadzor

Članak 81.

Služba za nadzor provodi aktivnosti u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave uključujući koncesije za javne radove; na temelju zahtjeva, predstavki i dostupnih informacija pokreće i provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica njihove povrede; obavlja uvid u dokumentaciju postupaka javne nabave i ugovore o javnoj nabavi radi analize dokumentacije i provedbe postupaka javne nabave; daje preporuke o načinu sprječavanja ili otklanjanja počinjenih nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti u području javne nabave radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne primjene zakona i provedbenih propisa; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.1.2.1. Odjel za provedbu nadzora

6.1.2.2. Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti.«.

Članak 32.

Naslov iznad članka 82. i članak 82. mijenjaju se i glase:

»6.1.2.1. Odjel za provedbu nadzora

Članak 82.

Odjel za provedbu nadzora pokreće i provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave uključujući koncesije za javne radove na temelju zahtjeva tijela državne uprave i drugih državnih tijela, predstavke pravne ili fizičke osobe, anonimne predstavke, informacija objavljenih u medijima ili pretraživanjem podataka dostupnih u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede zakona i podzakonskih propisa; ovisno o konkretnom slučaju obavlja uvid u dokumentaciju za nadmetanje ili pojedine njezine dijelove, odluke, zapisnike, ponude, ugovore o javnoj nabavi, okvirne sporazume, obrazloženja ili očitovanja naručitelja, ostalu dokumentaciju i podatke povezane s pojedinom nabavom radi analize dokumentacije i provedbe postupaka javne nabave; izrađuje zapisnik o provedenom nadzoru; dostavlja naručitelju i predlagatelju nadzora mišljenje o uočenim nepravilnostima, te preporuku o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi jednu ili više nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 33.

Naslov iznad članka 83. i članak 83. mijenjaju se i glase:

»6.1.2.2. Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti

Članak 83.

Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti temeljem provedenih nadzora nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; kontinuirano prati informacije objavljene u medijima radi predlaganja pokretanja nadzora nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; kontinuirano prati objave javne nabave i dokumentaciju za nadmetanje objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske radi predlaganja pokretanja nadzora nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 34.

Naslov iznad članka 84. i članak 84. mijenjaju se i glase:

»6.2. Sektor za unaprjeđenje sustava i međunarodnu suradnju

Članak 84.

Sektor za unaprjeđenje sustava i međunarodnu suradnju provodi mjere razvoja sustava javne nabave i međunarodne suradnje; priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje i obnavlja certifikate u području javne nabave; provodi aktivnosti koje se odnose na razvoj, unaprjeđenje i koordinaciju cjelokupnog sustava javne nabave, uključujući koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju; promiče uporabu novih tehnologija posebice elektroničke javne nabave; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; prati politike i pravnu stečevinu Europske unije u području javne nabave, kao i primjere najbolje prakse u njenim državama članicama; koordinira usklađivanje zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne i normativne podloge vezane uz akte u području javne nabave Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, i dr.; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o javnoj nabavi te sudjeluje u izradi povezanih propisa; analitički prati razvoj sustava javne nabave; prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća, te obavlja druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

6.2.1. Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava

6.2.2. Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje

6.2.3. Služba za izobrazbu.«.

Članak 35.

Iza članka 84. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 84.a, 84.b i 84.c koji glase:

»6.2.1. Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava

Članak 84.a

Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava provodi aktivnosti koje se odnose na međunarodnu suradnju, razvoj, unaprjeđenje i koordinaciju cjelokupnog sustava javne nabave, provodi aktivnosti međunarodne suradnje u području javne nabave; priprema i provodi aktivnosti vezane uz Europsku uniju; prati pravnu stečevinu Europske unije te praksu javne nabave u njenim državama članicama; sudjeluje u radu radnih skupina pri međunarodnim i europskim institucijama u području javne nabave; prati praksu Suda Europske unije; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; koordinira usklađivanje zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području javne nabave te sudjeluje u izradi povezanih propisa; koordinira izradu stručnih podloga i prijedloga stajališta vezanih uz akte Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.2.1.1. Odjel za međunarodnu suradnju

6.2.1.2. Odjel za razvoj i usklađivanje sustava.

6.2.1.1. Odjel za međunarodnu suradnju

Članak 84.b

Odjel za međunarodnu suradnju prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija; sudjeluje u radu radnih skupina pri međunarodnim i europskim institucijama u području javne nabave; koordinira izradu stručnih podloga i prijedloga stajališta vezanih uz akte Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; koordinira organizaciju konferencija, seminara i radionica s predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

6.2.1.2. Odjel za razvoj i usklađivanje sustava

Članak 84.c

Odjel za razvoj i usklađivanje sustava prati i koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području javne nabave; prati praksu Suda Europske unije; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe koje Ministarstvo upućuje u proceduru Vladi Republike Hrvatske; koordinira procjenu učinaka propisa te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 36.

Naslov iznad članka 85. i članak 85. mijenjaju se i glase:

»6.2.2. Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje

Članak 85.

Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje provodi aktivnosti koje se odnose na analitičko praćenje sustava javne nabave; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira opće podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička i druga izvješća za potrebe Ministarstva, Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, i dr.; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira specifične podatke o javnoj nabavi vezane uz Europske strukturne i investicijske fondove, zelenu i inovativnu javnu nabavu te izrađuje odgovarajuća izvješća za potrebe nadležnih tijela; provodi aktivnosti vezane uz promicanje uporabe novih tehnologija, osobito elektroničke javne nabave; prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; vodi baze podataka, te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.2.2.1. Odjel za elektroničku javnu nabavu

6.2.2.2. Odjel za analitiku i izvješćivanje.«.

Članak 37.

Iza članka 85. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 85.a i 85.b koji glase:

»6.2.2.1. Odjel za elektroničku javnu nabavu

Članak 85.a

Odjel za elektroničku javnu nabavu promiče uporabu novih tehnologija; sudjeluje u koordinaciji aktivnosti u promicanju elektroničke javne nabave; provodi aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju i elektroničku javnu nabavu; prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske te koordinira njegov razvoj, te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

6.2.2.2. Odjel za analitiku i izvješćivanje

Članak 85.b

Odjel za analitiku i izvješćivanje prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira opće podatke o javnoj nabavi; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira specifične podatke o javnoj nabavi vezane uz Europske strukturne i investicijske fondove, zelenu i inovativnu javnu nabavu i sl.; provodi aktivnosti vezane uz mjerenje učinka u javnoj nabavi; vodi baze podataka iz nadležnosti Službe, izrađuje statistička i druga odgovarajuća izvješća za potrebe Ministarstva, Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, i dr., te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 38.

Naslov iznad članka 86. i članak 86. mijenjaju se i glase:

»6.2.3. Služba za izobrazbu

Članak 86.

Služba za izobrazbu priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave; surađuje s drugim nadležnim tijelima na središnjoj, područnoj (regionalnoj) te lokalnoj razini i dionicima vezano uz analizu potreba razvoja programa izobrazbe u području javne nabave; analizira potrebe i razvija nove specifične programe izobrazbe u području javne nabave vezane uz Europske strukturne i investicijske fondove, zelenu i inovativnu javnu nabavu; utvrđuje uvjete za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave; izdaje i obnavlja certifikate u području javne nabave, vodi zbirku podataka o izdanim i obnovljenim certifikatima u obliku Registra u području javne nabave; vodi registar nositelja programa u području javne nabave te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.«.

Članak 39.

U članku 92. iza riječi: »za cjelokupno Ministarstvo« dodaju se riječi: »te korisnike proračuna iz nadležnosti Ministarstva«.

Članak 40.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu gospodarstva prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (»Narodne novine«, broj 120/2014), zamjenjuje se Okvirnim brojem potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu gospodarstva koji je sadržan u tablici tiskanoj u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva.

Članak 41.

Ministar gospodarstva, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 42.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/19

Urbroj: 50301-05/18-15-3

Zagreb, 5. ožujka 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

16

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

1


Neposredno u Glavnom tajništvu Ministarstva, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva

1

2.1.

Sektor za financije, proračun i nabavu

1

2.1.1.

Služba za proračun, financijsko upravljanje i kontrolu

6

2.1.2.

Služba za računovodstvo

7

2.1.3.

Služba za nabavu

1

2.1.3.1.

Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

3

2.1.3.2.

Odjel za izvršenje ugovora

3

2.2.

Sektor za normativno-pravne poslove i ljudske potencijale

1

2.2.1.

Služba za normativno-pravne poslove

7

2.2.2.

Služba za ljudske potencijale

1

2.2.2.1.

Odjel za radno-pravna pitanja

3

2.2.2.1.1.

Pododsjek za administrativnu potporu

3

2.2.2.2.

Odjel za usavršavanje ljudskih potencijala

3

2.3.

Sektor za informatičku podršku, opće i tehničke poslove

1

2.3.1.

Služba za informatičku podršku i telekomunikacije

6

2.3.2.

Služba za sigurnost, opće i tehničke poslove

1

2.3.2.1.

Odjel za opće poslove i pisarnicu

6

2.3.2.2.

Odjel za sigurnost i pomoćno-tehničke poslove

6

2.3.2.2.1.

Odjeljak za vozni park

5

Glavno tajništvo Ministarstva – ukupno

66

3.

UPRAVA ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO


3.1.

Sektor za energetiku

1


Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.1.

Služba za unutarnje energetsko tržište i energetske sustave

1

3.1.1.1.

Odjel za unutarnje energetsko tržište

5

3.1.1.2.

Odjel za energetske sustave

4

3.1.2.

Služba za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije

1

3.1.2.1.

Odjel za obnovljive izvore energije i biogoriva

4

3.1.2.2.

Odjel za energetsku učinkovitost i nove tehnologije

4

3.1.3.

Služba za energetsku politiku, strategiju i projekte Europske unije

9

3.2.

Sektor za rudarstvo

1


Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

Služba za upravne poslove u rudarstvu

1

3.2.1.1.

Odjel upravnih poslova za neenergetske mineralne sirovine

4

3.2.1.2.

Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine

3

3.2.2.

Služba za gospodarske poslove u rudarstvu i programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva

1

3.2.2.1.

Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu

3

3.2.2.2.

Odjel za programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva

3

Uprava za energetiku i rudarstvo – ukupno

47

4.

UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE


4.1.

Sektor za trgovinu i tržište

1

4.1.1.

Služba za unaprjeđenje trgovine i tržišta

1

4.1.1.1.

Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

4

4.1.1.2

Odjel za oružje i dozvole

4

4.1.2.

Služba za razvoj elektroničkog poslovanja

1

4.1.2.1.

Odjel za uređenje zakonodavstva i nadzor

4

4.1.2.2.

Odjel za razvoj elektroničkog poslovanja

3

4.2.

Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača

1

4.2.1.

Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT

1

4.2.1.1.

Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT

4

4.2.1.2.

Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

3

4.2.2.

Služba za politiku zaštite potrošača

1

4.2.2.1.

Odjel za zaštitu potrošača

4

4.2.2.2.

Odjel za Europski potrošački centar (ECC)

3

4.2.3.

Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU

1

4.2.3.1.

Odjel za usklađivanje zakonodavstva, međunarodnu suradnju i IMI sustav

4

4.2.3.2.

Odjel za tržišne analize i Centar unutarnjeg tržišta EU

3

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište – ukupno

43

5.

UPRAVA ZA INDUSTRIJU, INVESTICIJE, PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJEneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

Sektor za industriju i investicije

1

5.1.1.

Služba za tehničko zakonodavstvo, analitiku i održivi razvoj

1

5.1.1.1.

Odjel za održivi razvoj

4

5.1.1.2.

Odjel za analitiku, izvještavanje i tehničko zakonodavstvo

4

5.1.2.

Služba za investicije

1

5.1.2.1.

Odjel za provedbu mjera za poticanje investicija

5

5.1.2.2.

Odjel za strateške investicijske projekte

4

5.1.3.

Služba za industrijsku politiku

1

5.1.3.1.

Odjel za restrukturiranje industrije

5

5.1.3.2.

Odjel za implementaciju industrijske strategije

7

5.1.3.3.

Odjel za klastere

4

5.2.

Sektor za pripremu programa i provedbu projekata Europske unije

1

5.2.1.

Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa

1

5.2.1.1.

Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa

4

5.2.1.2.

Odjel za komunikaciju i praćenje programa

4

5.2.2.

Služba za EU projekte i podršku sustavu

1

5.2.2.1.

Odjel za provedbu EU projekata

4

5.2.2.2.

Odjel za podršku sustavu

3

5.3.

Sektor za provedbu programa Europske unije

1

5.3.1.

Služba za vrednovanje, financijsko upravljanje i kontrolu EU projekata

1

5.3.1.1.

Odjel za vrednovanje EU projekata

5

5.3.1.2.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu EU projekata

4

5.3.2.

Služba za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga i ugovaranje EU projekata

1

5.3.2.1.

Odjel za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga

4

5.3.2.2.

Odjel za ugovaranje EU projekata

4

Uprava za industriju, investicije, programe i projekte Europske unije – ukupno

76

6.

UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE


6.1.

Sektor za stručnu pomoć i nadzor

1

6.1.1.

Služba za stručnu pomoć

1

6.1.1.1.

Odjel za davanje mišljenja

3

6.1.1.2.

Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata

3

6.1.2.

Služba za nadzor

1

6.1.2.1.

Odjel za provedbu nadzora

3

6.1.2.2.

Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti

4

6.2.

Sektor za unaprjeđenje sustava i međunarodnu suradnju

1

6.2.1.

Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava

1

6.2.1.1.

Odjel za međunarodnu suradnju

4

6.2.1.2.

Odjel za razvoj i usklađivanje sustava

4

6.2.2.

Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje

1

6.2.2.1.

Odjel za elektroničku javnu nabavu

3

6.2.2.2.

Odjel za analitiku i izvješćivanje

3

6.2.3.

Služba za izobrazbu

8

Uprava za sustav javne nabave – ukupno

41

6.a

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU

3

6.a.1.

Sektor tržišne inspekcije

1


– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.a.1.1.

Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača i sigurnosti proizvoda

1

6.a.1.1.1.

Odjel zaštite ekonomskih interesa potrošača

6

6.a.1.1.2.

Odjel sigurnosti proizvoda 6

6.a.1.2.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci 1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

9

Ispostave 1. – 7.

1. Ispostava Crikvenica – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Krk – samostalni izvršitelji

1

3. Ispostava Delnice – samostalni izvršitelji

1

4. Ispostava Gospić – samostalni izvršitelji

2

5. Ispostava Poreč – samostalni izvršitelji

3

6. Ispostava Pula – samostalni izvršitelji

3

7. Ispostava Pag – samostalni izvršitelji

1

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci – ukupno

23

6.a.1.3.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Splitu 1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

16

Ispostave 1. – 5.

1. Ispostava Dubrovnik – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Metković – samostalni izvršitelji

2

3. Ispostava Makarska – samostalni izvršitelji

2

4. Ispostava Šibenik – samostalni izvršitelji

3

5. Ispostava Zadar – samostalni izvršitelji

4

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Splitu – ukupno

30

6.a.1.4.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku 1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

13

Ispostave 1. – 7.

1. Ispostava Virovitica – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Nova Gradiška – samostalni izvršitelji

2

3. Ispostava Požega – samostalni izvršitelj

1

4. Ispostava Našice – samostalni izvršitelji

2

5. Ispostava Županja – samostalni izvršitelj

1

6. Ispostava Vukovar – samostalni izvršitelji

2

7. Ispostava Slavonski Brod – samostalni izvršitelji

2

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku – ukupno

26

6.a.1.5.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu 1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

9

Ispostave 1. – 4.

1. Ispostava Križevci – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Zabok – samostalni izvršitelji

3

3. Ispostava Koprivnica – samostalni izvršitelji

2

4. Ispostava Čakovec – samostalni izvršitelji

3

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu

20

6.a.1.6.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu 1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

16

Ispostave 1. – 5.

1. Ispostava Karlovac – samostalni izvršitelji

3

2. Ispostava Novska – samostalni izvršitelji

2

3. Ispostava Daruvar – samostalni izvršitelji

3

4. Ispostava Sisak – samostalni izvršitelji

2

5. Ispostava Bjelovar – samostalni izvršitelji

3

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu

30

6.a.2.

SEKTOR NADZORA U PODRUČJU RUDARSTVA, ELEKTROENERGETIKE, OPREME POD TLAKOM

1


– neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojbenih jedinica

1

6.a.2.1.

Služba nadzora u području rudarstva

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

3


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

2

6.a.2.2.

Služba nadzora u području elektroenergetike

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1

6.a.2.3.

Služba nadzora u području opreme pod tlakom

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1


Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom – ukupno

30

6.a.3.

SLUŽBA NADZORA U PODRUČJU GOSPODARENJA OTROVNIM KEMIKALIJAMA

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1

6.a.4.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR I ZASTUPANJE PRED SUDOVIMA

1


neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1


u sjedištu Područne jedinice Rijeka – samostalni izvršitelj

1


u sjedištu Područne jedinice Split – samostalni izvršitelj

1


u sjedištu Područne jedinice Osijek – samostalni izvršitelj

2


u sjedištu Područne jedinice Varaždin – samostalni izvršitelj

1


u sjedištu Područne jedinice Zagreb – samostalni izvršitelj

1

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U

GOSPODARSTVU
– ukupno

191

7.

RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHENeposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Služba za robne zalihe

1

7.1.1.

Odjel za prehrambene proizvode

4

7.1.2.

Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode

3

7.2.

Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove

9

Ravnateljstvo za robne zalihe – ukupno

18

8.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

5

9.

SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

5

10.

SAMOSTALNI ODJEL ZA PROVEDBU MEĐUNARODNIH I EU PROJEKATA PROGRAMA IPA-I

3

11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

6

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA – UKUPNO

517

26 09.03.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva 26 09.03.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva 26 09.03.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva