Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije

NN 26/2015 (9.3.2015.), Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije

26 09.03.2015 Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

557

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 47/2014), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O NAČINU KORIŠTENJA REGISTRA EUROPSKE UNIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način ispunjavanja zadaća Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Agencije za zaštitu okoliša te način, rokove i uvjete otvaranja, zatvaranja i drugih postupaka vezano za rad s računima u Registru Europske unije (dalje u tekstu: Registar Unije).

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (SL L 122, 3. 5. 2013.) (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 389/2013).

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. EUTL: Dnevnik transakcija Europske unije;

2. financijsko obavještajna jedinica: Ured za sprječavanje pranja novca, to jest središnja nacionalna jedinica koja prikuplja, pohranjuje, analizira i dostavlja podatke, informacije i dokumentaciju o sumnjivim transakcijama nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma sukladno odredbama zakona koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i pojmovi iz Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013, Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 47/2014) (dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (»Narodne novine«, br. 69/2012 i 154/2014) (dalje u tekstu: Uredba).

(3) Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 4.

(1) U hrvatskom dijelu Registra Unije vode se računi utvrđeni Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 sukladno članku 9. i članku 11. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka na osobnim računima KP u konsolidiranom sustavu europskih registara, osim jedinica utvrđenih Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013, mogu se držati jedinice CER i ERU, a ne mogu se držati jedinice AAU, lCER/tCER i RMU/ERU iz RMU sukladno komentaru (*) Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

Članak 5.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) i Agencija za zaštitu okoliša (dalje u tekstu: Agencija) izvršavaju isključivo procese nužne za provođenje svojih funkcija sukladno članku 8. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

Članak 6.

(1) Agencija propisuje Uvjete korištenja Registra Unije na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013, Zakona, Uredbe i ovoga Pravilnika, koji se objavljuju na internetskim stranicama Agencije i Ministarstva.

(2) U postupku otvaranja računa vlasnici računa i njihovi ovlašteni predstavnici dužni su prihvatiti Uvjete korištenja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Zaposlenici Agencije ne mogu biti vlasnici računa u Registru Unije, niti obavljati poslove ovlaštenog predstavnika i dodatnoga ovlaštenog predstavnika računa u Registru Unije sukladno odredbama članka 8. stavka 2. i članka 17. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 o izbjegavanju sukoba interesa.

Članak 8.

Zahtjev za otvaranje osobnog računa ili računa za trgovanje može Agenciji podnijeti fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, odnosno pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj sukladno članku 18. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

Članak 9.

(1) Svaki račun mora imati najmanje dva ovlaštena predstavnika, osim računa verifikatora koji ima najmanje jednoga ovlaštenog predstavnika. Ovlašteni predstavnici pokreću transakcije i druge procese u ime vlasnika računa sukladno članku 23. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(2) Svaka vrsta računa može imati najviše tri ovlaštena predstavnika, odnosno najviše dva dodatna ovlaštena predstavnika sukladno članku 23. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(3) Ovlašteni predstavnici i dodatni ovlašteni predstavnici su fizičke osobe starije od 18 godina. Svi ovlašteni predstavnici i dodatni ovlašteni predstavnici jednog računa su različite osobe, ali jedna osoba može biti ovlašteni predstavnik ili dodatni ovlašteni predstavnik za više od jednog računa. Najmanje jedan ovlašteni predstavnik računa mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim ako se radi o računu verifikatora sukladno članku 23. stavku 7. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

Članak 10.

Akreditirani verifikatori odobravaju godišnje verificirane emisije stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplovnih djelatnosti i označavaju emisije kao verificirane u Registru Unije sukladno članku 35. stavcima 4. i 5. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

II. NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Članak 11.

U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 u dijelu koji se odnosi na obveze, zaduženja i odgovornosti Ministarstva kao nadležnog tijela sukladno članku 101. stavku 1. Zakona o zaštiti zraka, Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. obavješćuje Komisiju o identitetu Agencije kao hrvatskog nacionalnog administratora i podacima o Agenciji sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

2. obavješćuje Agenciju o isključenosti, odnosno ponovnoj uključenosti letova operatora zrakoplova u sustav Europske unije sukladno članku 10. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

3. daje nalog Agenciji za otvaranje nacionalnog računa u Registru Unije sukladno članku 19. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

4. zaprima i rješava prigovore podnositelja zahtjeva za otvaranje računa u slučajevima kad Agencija odbije iste te daje nalog Agenciji za otvaranje računa podnositelja zahtjeva kojeg je Agencija odbila ili potvrđuje odbijanje zahtjeva sukladno članku 22. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

5. zaprima i rješava prigovore vlasnika računa u slučajevima kada Agencija odbije potvrditi ovlaštene predstavnike ili dodatne ovlaštene predstavnike računa te daje nalog Agenciji za potvrdu ovlaštenih predstavnika ili dodatnih ovlaštenih predstavnika računa koje je Agencija odbila potvrditi ili potvrđuje odbijanje zahtjeva sukladno članku 24. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

6. zaprima i rješava prigovore vlasnika računa u slučajevima kada Agencija odbije ažurirati/promijeniti podatke te daje nalog Agenciji za ažuriranje podataka koje je Agencija odbila ažurirati ili potvrđuje odbijanje ažuriranja sukladno članku 25. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

7. obavješćuje Agenciju o ukidanju ili obustavi dozvole za emisije stakleničkih plinova ili o zatvaranju postrojenja sukladno članku 28. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

8. daje nalog Agenciji za zatvaranje računa operatora zrakoplova sukladno članku 29. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

9. može izdati nalog Agenciji da zatvori račun verifikatora sukladno članku 30. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

10. od Agencije može zahtijevati prijenos emisijskih ili Kyotskih jedinica na nacionalni račun Republike Hrvatske sukladno članku 32. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

11. može izdati nalog Agenciji da zatvori ili blokira račune kojima je obustavljen pristup te utvrđuje da li su okolnosti koje su uzrokovale obustavu pristupa računima prestale postojati sukladno članku 33. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

12. daje nalog Agenciji za zatvaranje računa operatera sukladno članku 33. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

13. zaprima i rješava prigovore vlasnika računa na promjenu statusa računa ili na razrješenje ovlaštenog predstavnika ili dodatnog ovlaštenog predstavnika te daje nalog Agenciji za ponovno otvaranje računa ili potvrdu ovlaštenih predstavnika ili dodatnih ovlaštenih predstavnika ili potvrđuje promjenu statusa računa ili razrješenje predstavnika računa sukladno članku 33. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

14. zaprima i rješava prigovore vlasnika računa na obustavu pristupa njihovim računima te daje nalog Agenciji za ponovnu uspostavu pristupa vlasnika računa njihovim računima ili potvrđuje obustavu pristupa sukladno članku 34. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,)

15. može izdati nalog Agenciji za provedbu privremene obustave pristupa računima sukladno članku 34. stavku 7. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

16. može odlučiti da su za odobravanje godišnjih verificiranih emisija i za označavanje emisija kao verificiranih u Registru Unije umjesto Agencije odgovorni verifikatori sukladno članku 35. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

17. može izdati nalog Agenciji da ispravi godišnje verificirane emisije za postrojenja ili operatore zrakoplova sukladno članku 35. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

18. obavješćuje Komisiju o hrvatskoj tablici dodjele emisijskih jedinica i podnosi revidiranu tablicu sukladno članku 51. stavcima 1. i 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

19. obavješćuje Komisiju o promjenama u hrvatskoj nacionalnoj tablici dodjele emisijskih jedinica i izrađuje revidirane promijenjene tablice sukladno članku 52. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

20. navodi dodjeljuju li se ili ne pojedinim postrojenjima emisijske jedinice sukladno članku 53. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

21. može zatražiti od operatera povrat prekomjernih emisijskih jedinica sukladno članku 53. stavku 4. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

22. obavješćuje Komisiju o hrvatskoj tablici dodjele emisijskih jedinica u zrakoplovstvu i podnosi revidiranu tablicu sukladno članku 54. stavcima 1. i 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

23. obavješćuje Komisiju o promjenama u hrvatskoj nacionalnoj tablici dodjele emisijskih jedinica u zrakoplovstvu i izrađuje revidirane promijenjene tablice sukladno članku 55. stavcima 2. i 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

24. navodi dodjeljuju li se ili ne pojedinim operatorima zrakoplova emisijske jedinice sukladno članku 56. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

25. dostavlja Komisiji tablice prava na korištenje međunarodnih jedinica sukladno članku 59. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

26. podnosi Komisiji revidiranu tablicu prava na korištenje međunarodnih jedinica sukladno članku 59. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

27. obavješćuje Komisiju o promjenama u tablici prava na korištenje međunarodnih jedinica sukladno članku 59. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

28. daje zahtjev za izvršenje prijenosa međunarodnih jedinica, jedinica tCER i lCER na račun za ispunjenje obveze iz ESD-a Republike Hrvatske za određenu godinu razdoblja obveze sukladno članku 81. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

29. daje zahtjev za izvršenje prijenosa jedinica AEA na račun, odnosno s računa za ispunjenje obveze iz ESD-a Republike Hrvatske sukladno člancima 82. i 83. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

30. daje zahtjev za izvršenje prijenosa neiskorištenog prava na korištenje jedinica s računa za ispunjenje obveze iz ESD-a Republike Hrvatske na njezin račun za ispunjenje obveze iz ESD-a za bilo koju sljedeću godinu razdoblja obveze sukladno članku 84. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

31. daje zahtjev za izvršenje prijenosa jedinica AEA s računa za ispunjenje obveze iz ESD-a Republike Hrvatske na račun za ispunjenje obveze iz ESD-a druge države članice do 5 % godišnje emisijske kvote sukladno članku 85. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

32. daje zahtjev za izvršenje prijenosa jedinica AEA s računa za ispunjenje obveze iz ESD-a Republike Hrvatske na račun za ispunjenje obveze iz ESD-a druge države članice nakon izračuna stanja na računu sukladno članku 86. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

33. daje zahtjev za izvršenje prijenosa do 3% prava na korištenje jedinica s računa za ispunjenje obveze iz ESD-a Republike Hrvatske na račun za ispunjenje obveze iz ESD-a druge države članice sukladno članku 87. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

34. u slučaju potrebe zamjene jedinica tCER ili jedinica lCER dok se nalaze u Registru Unije zahtijeva prijenos Kyotskih jedinica iz hrvatskog registra KP na odgovarajući račun stranke u Registru Unije sukladno članku 89. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

35. može dati nalog Agenciji za obustavu pristupa emisijskim ili Kyotskim jedinicama u hrvatskom dijelu Registra Unije sukladno članku 97. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

III. NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Članak 12.

U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 u dijelu koji se odnosi na obveze, zaduženja i odgovornosti Agencije kao nacionalnog administratora i kontaktne točke vlasnika računa u hrvatskom dijelu Registra Unije, a u svrhu preciznog bilježenja, izdavanja, držanja, transfera i poništenja kvota u hrvatskom dijelu Registra Unije, Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima obavijesti Ministarstva o operatorima zrakoplova čiji letovi više nisu uključeni u sustav Europske Unije sukladno članku 10. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

2. djeluje kao administrator registra KP sukladno članku 8. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i kao ovlašteni predstavnik računa za ispunjenje obveze iz ESD-a sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

3. dostavlja središnjem administratoru podatke navedene u tablici VIII.-I Priloga VIII. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 za svakoga ovlaštenog predstavnika i dodatnog ovlaštenog predstavnika računa za ispunjenje obveze iz ESD-a sukladno članku 13. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

4. zaprima zahtjeve operatera postrojenja za otvaranje računa operatera sukladno članku 16. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

5. zaprima zahtjeve operatora zrakoplova za otvaranje računa operatora zrakoplova sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

6. od vlasnika računa zaprima zahtjeve za aktivaciju njihovih računa u svrhu trgovanja između datuma otvaranja računa i datuma unosa verificiranih emisija u Registar Unije sukladno članku 17. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

7. na nalog Ministarstva otvara hrvatski nacionalni račun u Registru Unije sukladno članku 19. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

8. otvara račune po nalogu Ministarstva sukladno članku 22. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

9. U postupku imenovanja ovlaštenog predstavnika ili dodatnoga ovlaštenog predstavnika računa zahtjeva informacije koje uključuju najmanje informacije iz članka 24. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

10. potvrđuje imenovanje ovlaštenih predstavnika i dodatnih ovlaštenih predstavnika po nalogu Ministarstva sukladno članku 24. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

11. odobrava ažuriranje podataka o računima sukladno članku 25. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

12. ažurira podatke o računima po nalogu Ministarstva sukladno članku 25. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

13. od Ministarstva zaprima obavijesti o ukidanju ili obustavi dozvole za emisije stakleničkih plinova ili o zatvaranju postrojenja i bilježi odgovarajući datum u Registru Unije sukladno članku 28. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

14. može zatvoriti račun verifikatora po nalogu Ministarstva sukladno članku 30. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

15. od vlasnika računa zahtijeva podatke o drugom računu na koji će se prenijeti emisijske ili Kyotske jedinice u skladu s člankom 32. stavkom 1. ili ih prenosi na hrvatski nacionalni račun, prema nalogu Ministarstva, a sukladno članku 32. stavcima 1. i 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

16. prema nalogu Ministarstva zatvara ili blokira one račune kojima je obustavljen pristup sukladno članku 33. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

17. na nalog Ministarstva zatvara račun operatera ako daljnja predaja emisijskih jedinica nije vjerojatna sukladno članku 33. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

18. može razriješiti ovlaštene predstavnike ili dodatne ovlaštene predstavnike sukladno članku 33. stavku 4. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

19. po nalogu Ministarstva ponovo otvara račune ili potvrđuje ovlaštene predstavnike ili dodatne ovlaštene predstavnike sukladno članku 33. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

20. ukida privremenu obustavu pristupa računu i procesima sukladno članku 34. stavku 5. ili po nalogu Ministarstva sukladno članku 34. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

21. provodi privremenu obustavu računima i procesima po nalogu Ministarstva, Komisije i središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove pravosuđa i unutarnjih poslova sukladno članku 34. stavcima 7. i 8. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

22. vrši registraciju (potvrđuje status) akreditiranih verifikatora sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

23. po nalogu Ministarstva ispravlja godišnje verificirane emisije za postrojenja ili operatore zrakoplova u Registru Unije sukladno članku 35. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

24. prekida prijenos/transakciju na zahtjev predstavnika računa sukladno članku 39. stavku 4. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

25. može obustaviti pristup emisijskim ili Kyotskim jedinicama u hrvatskom dijelu Registra Unije sukladno članku 97. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

26. provodi obustavu pristupa jedinicama po nalogu središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove pravosuđa i unutarnjih poslova sukladno članku 97. stavku 4. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

27. Agencija, njen ravnatelj i zaposlenici dužni su sukladno članku 98. Uredbe Komisije (EU) br 389/2013 u svom radu na odgovarajući način primjenjivati odredbe zakona koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te uspostaviti suradnju s financijsko-obavještajnom jedinicom,

28. osigurava da Registar Unije, EUTL i ostali registri KP pohranjuju i obrađuju samo podatke u vezi s računima, vlasnicima računa i predstavnicima računa sukladno članku 107. stavcima 1. i 2. i Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013,

29. osigurava da se u ITL prenose samo osobni podaci sukladno članku 107. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (»Narodne novine«, broj 4/2013).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-04/49

Urbroj: 517-06-1-2-1-15-8

Zagreb, 27. veljače 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.