Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.

NN 26/2015 (9.3.2015.), Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.

26 09.03.2015 Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

560

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

ODLUKU

O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

I.

Ovom se odlukom propisuje početak i završetak nastavne godine, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2015./2016.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

II.

Nastava počinje 7. rujna 2015. godine, a završava 10. lipnja 2016. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2015. godine do 23. prosinca 2015. godine.

Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 17. svibnja 2016. godine.

III.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna se godina može produljiti odlukom ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nakon 10. lipnja 2016. godine, odnosno nakon 17. svibnja 2016. godine za završne razrede srednje škole.

IV.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2015. godine, a završava 8. siječnja 2016. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 21. ožujka 2016. godine, a završava 25. ožujka 2016. godine.

Ljetni odmor počinje 13. lipnja 2016. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

V.

Iznimno, učenici u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i drugim strukovnim programima sa stručnom praksom mogu imati i drugačiji raspored odmora, s tim da im ukupan odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, što se uređuje ugovorom, a sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009).

VI.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja radnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (pisanje ispita državne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično).

VII.

Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovom odlukom, o čemu odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na zahtjev škole i ureda državne uprave u županiji, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/15-06/00063

Urbroj: 533-25-15-0001

Zagreb, 3. ožujka 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.