Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava

NN 26/2015 (9.3.2015.), Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava

26 09.03.2015 Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

561

Na temelju odredbe članka 43.a stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13 i 18/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. veljače 2015. donosi

PRAVILNIK

O PLANOVIMA OPORAVKA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom pobliže propisuju način i opseg primjene zahtjeva vezanih uz izradu plana oporavka investicijskog društva, sadržaj i rokovi dostave istog Agenciji te kriteriji za utvrđivanje manjeg opsega plana oporavka i učestalost njegova ažuriranja.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na investicijska društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su od Agencije dobila odobrenje za rad.

(3) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice investicijskih društava iz trećih zemalja koje su od Agencije dobile odobrenje za pružanje usluga u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Definicije

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala;

3. Investicijsko društvo je investicijsko društvo koje je obvezno imati iznos temeljnog kapitala sukladno članku 35. Zakona kao i ono kojem je Agencija posebnim rješenjem naložila izradu plana oporavka sukladno članku 43.a stavku 2. točki 3. Zakona;

4. Značajno investicijsko društvo je investicijsko društvo koje kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– prosječni iznos imovine na kraju prethodne tri poslovne godine iskazan u revidiranim financijskim izvještajima prelazi iznos od dvjesto milijuna kuna i

– prosječni ukupni prihodi za prethodne tri poslovne godine iskazani u revidiranim financijskim izvještajima prelaze iznos od pedeset milijuna kuna;

5. Izvanredna javna financijska potpora je državna potpora u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili bilo koja druga javna financijska potpora na nadnacionalnoj razini koja bi, da se dodjeljuje na nacionalnoj razini, činila državnu potporu koja se dodjeljuje radi očuvanja ili obnavljanja održivosti, likvidnosti ili solventnosti investicijskog društva ili grupe;

6. Bitna promjena je svaka promjena koja može utjecati na sposobnost investicijskog društva ili matičnog društva ili jednog ili više društava kćeri tog investicijskog društva da provede plan oporavka ili primijeni opciju oporavka predviđenu planom oporavka;

7. Temeljne poslovne aktivnosti jesu poslovne aktivnosti i pripadajuće usluge koje čine bitne izvore prihoda, dobiti ili vrijednost franšize za investicijsko društvo ili njegovu grupu;

8. Ključne funkcije jesu aktivnosti, usluge ili djelatnosti čiji bi prestanak pružanja u jednoj ili više država članica vjerojatno doveo do prekida usluga bitnih za realno gospodarstvo ili do poremećaja financijske stabilnosti zbog veličine, tržišnog udjela, vanjske i unutarnje međusobne povezanosti, složenosti ili prekograničnih aktivnosti investicijskog društva ili njegove grupe, a osobito s obzirom na zamjenjivost tih aktivnosti, usluga ili djelatnosti;

9. Opcije oporavka su aktivnosti, sporazumi, mjere ili strategije investicijskog društva ili grupe obuhvaćene planom oporavka i predviđene za ponovnu uspostavu financijske stabilnosti u situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja;

10. Situacija ozbiljnoga financijskog poremećaja je situacija u kojoj je ugrožena funkcija financijskog posredovanja investicijskog društva do točke njegova opstanka na tržištu, odnosno daljnjega neometanog pružanja usluga za koje ima odobrenje, a može biti uzrokovana eksternim ili internim događajem;

11. U smislu ovoga Pravilnika značajna podružnica ili pravni subjekt je podružnica ili društvo koje znatno pridonosi dobiti investicijskog društva za koje se izrađuje plan oporavka ili njegovu financiranju ili čini važan udjel u njegovoj imovini, obvezama ili kapitalu te ispunjava neki od sljedećih uvjeta:

a) obavlja ključne funkcije,

b) unutar grupe obavlja ključne operativne funkcije, funkciju upravljanja rizicima ili administrativne funkcije,

c) nosi znatan rizik, koji u najgorem scenariju može ugroziti održivost investicijskog društva ili grupe,

d) ne može prestati poslovati, a da ne pridonese nastanku značajnog rizika za investicijsko društvo ili grupu,

e) podružnica ili društvo važni su za financijsku stabilnost u barem jednoj državi članici u kojoj imaju sjedište ili u kojoj posluju.

Obuhvat primjene Pravilnika

Članak 3.

(1) Investicijsko društvo koje ne podliježe konsolidiranom nadzoru iz članaka 265. i 267. Zakona dužno je primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na pojedinačnoj osnovi.

(2) Matično investicijsko društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužno je primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na konsolidiranoj osnovi za svoju grupu.

(3) Plan oporavka koji matično investicijsko društvo u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj izrađuje za svoju grupu odnosi se na sve članice grupe, a sadržava mjere čija se provedba zahtijeva na razini matičnog investicijskog društva, ali i svakog društva kćeri pojedinačno i, prema potrebi, na razini značajnih podružnica (dalje u tekstu: plan oporavka za grupu).

(4) Značajno investicijsko društvo dužno je primjenjivati sve odredbe ovoga Pravilnika u njihovom punom obuhvatu.

(5) Investicijsko društvo koje nije značajno može primijeniti manji opseg plana oporavka odnosno smanjiti broj opcija oporavka u skladu s člankom 11. stavkom 3. ovoga Pravilnika te u plan oporavka nije dužno uključiti informacije propisane sljedećim odredbama ovoga Pravilnika:

– Članka 6. točaka 3.b i 4.,

– Članka 7. stavka 3. točaka 3. i 4. ako obrazloži izostavljanje istih,

– Članka 9. točke 1.d,

– Članka 11. stavka 4. točke c) i stavka 5.,

– Članka 12. stavka 1. točke c) te stavaka 2. i 3.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka Agencija može rješenjem naložiti investicijskom društvu koje nije značajno primjenu odredbi ovog Pravilnika u proširenom ili u punom obuhvatu.

(7) Odredba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima kada je donesena zajednička odluka iz članaka 43.c i 43.d Zakona da investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je dio grupe nije dužno izrađivati pojedinačni plan oporavka.

II. IZRADA I NADZOR PLANA OPORAVKA

Postupak izrade plana oporavka

Članak 4.

(1) Investicijsko društvo dužno je izraditi i primjenjivati plan oporavka iz članka 43.a stavka 1. Zakona koje je potrebno poduzeti radi poboljšanja financijskog položaja društva u slučaju značajnog pogoršanja.

(2) Investicijsko društvo dužno je osigurati da plan oporavka kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. provedba mjera predloženih u planu osigurava i ponovno uspostavlja održivost redovnog poslovanja i stabilnost financijskog položaja investicijskog društva ili grupe za koju se plan izrađuje, u slučajevima znatnog pogoršanja poslovanja ili stabilnosti financijskog položaja, uzimajući u obzir pripremne mjere koje je investicijsko društvo poduzelo ili planira poduzeti;

2. plan oporavka i njime predviđene mjere moraju biti takvi da se mogu u situacijama ozbiljnog financijskog poremećaja brzo i učinkovito provesti, a kako bi se izbjegle značajne štetne posljedice na financijski sustav, uključujući i slučajeve istodobnog provođenja planova oporavka u drugim investicijskim društvima.

(3) Plan oporavka ne smije sadržavati pretpostavku dostupnosti izvanredne javne financijske potpore ili primitak te potpore.

(4) Cilj plana oporavka grupe je postizanje stabilnosti grupe kao cjeline ili bilo koje članice grupe u situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja, radi rješavanja ili uklanjanja uzroka poremećaja ili poboljšanja financijskog položaja grupe ili tog investicijskog društva, pri čemu valja istodobno voditi računa o financijskom položaju drugih društava u grupi.

(5) Investicijsko društvo dužno je donijeti i provoditi interni akt kojom će pobliže propisati postupak izrade, provedbe i ažuriranja plana oporavka.

(6) Investicijsko društvo dužno je propisati, dokumentirati i redovito nadzirati postupak izrade plana oporavka.

(7) Unutarnja revizija investicijskog društva dužna je provesti ocjenu primjene i djelotvornosti postupaka izrade, donošenja i praćenja izvršenja plana oporavka.

III. SADRŽAJ PLANA OPORAVKA

Osnovne informacije i sažetak u planu oporavka

Članak 5.

(1) Investicijsko društvo dužno je u plan oporavka uključiti sljedeće informacije:

1. sažetak ključnih elemenata plana oporavka,

2. informacije o upravljanju,

3. stratešku analizu,

4. plan komunikacije i javne objave i

5. analizu pripremnih mjera.

(2) Sažetak ključnih elemenata plana oporavka iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće informacije:

1. sažetak informacija o upravljanju,

2. sažetak strateške analize, uključujući sažetak ukupne mogućnosti oporavka,

3. sažetak svake bitne promjene u investicijskom društvu, njegovoj grupi ili planu oporavka koja je nastupila nakon dostave posljednjeg plana oporavka Agenciji,

4. sažetak plana komunikacije i javne objave i

5. sažetak pripremnih mjera.

Upravljanje

Članak 6.

Plan oporavka u dijelu koji se odnosi na upravljanje mora uključiti detaljan opis sljedećih informacija:

1. o načinu izrade plana oporavka, uključujući:

a) ulogu i funkcije osoba odgovornih za pripremu, provedbu i ažuriranje svakog dijela plana i plana u cjelini,

b) postupke u situacijama kada je plan oporavka potrebno izmijeniti zbog bitnih promjena koje utječu na investicijsko društvo, njegovu grupu ili okružje u kojem posluju,

c) opis načina integriranosti plana oporavka u sustav korporativnog upravljanja i u cjelokupan sustav upravljanja rizicima investicijskog društva ili grupe kojoj pripada,

d) ako se plan oporavka izrađuje za grupu, opis poduzetih mjera i sklopljenih sporazuma na razini grupe kojima se osigurava koordinacija i konzistentnost opcija oporavka grupe u cjelini i svakog društva kćeri,

2. o politikama i postupcima odobrenja plana oporavka, uključujući:

a) informaciju o tome je li plan oporavka ocijenio unutarnji revizor, vanjski revizor odnosno odbor za rizike,

b) potvrdu da je plan oporavka procijenila i odobrila uprava investicijskog društva te napomenu o tome je li nadzorni odbor dao svoju suglasnost,

3. o postupcima i procedurama za osiguranje pravodobne provedbe opcija oporavka, uključujući:

a) detaljan opis pokazatelja iz članka 7. ove Odluke,

b) opis postupka donošenja odluke o provedbi određene opcije oporavka koja će biti odgovor na situaciju ozbiljnog financijskog poremećaja kada pojedini pokazatelji postignu planom oporavka definiranu vrijednost za razmatranje poduzimanja mjera iz plana oporavka (uključujući ulogu i funkcije osoba koje su uključene u taj postupak, postupke koje je potrebno primijeniti te vrijeme i način obavještavanja Agencije da su pokazatelji postignuli utvrđene vrijednosti),

4. o sustavu internog informiranja i izvještavanja, uključujući opis načina osiguranja pravodobne dostupnosti pouzdanih informacija koje su potrebne za donošenje odluka o primjeni opcije oporavka, u situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja.

Pokazatelji u planu oporavka

Članak 7.

(1) Plan oporavka sadržava pokazatelje koji otkrivaju moguće ranjivosti, slabosti ili ugroženosti različitih područja poslovanja, a osobito:

− kapitala,

− likvidnosti,

− profitabilnosti i

− profila rizičnosti.

(2) Pokazatelji iz stavka 1. ovoga članka odnose se na financijski položaj investicijskog društva ako je riječ o individualnom planu oporavka ili na financijski položaj grupe ako je riječ o planu oporavka za grupu. Pokazatelji moraju biti kvalitativni i kvantitativni te jednostavni za praćenje.

(3) Pokazatelji iz stavka 1. ovog članka moraju biti konzistentni s pokazateljima kojima se investicijsko društvo ili grupa za koju se izrađuje plan oporavka koristi u postupku upravljanja rizicima, a moraju uključivati barem:

1. pokazatelje kapitala, i to stopu redovnog osnovnog kapitala, stopu ukupnog kapitala i omjer financijske poluge,

2. pokazatelje likvidnosti,

3. pokazatelje profitabilnosti (npr. profitabilnost imovine – ROA ili profitabilnost kapitala – ROE) i

4. ostale pokazatelje (npr. tržišne pokazatelje, makroekonomske pokazatelje i slično).

(4) Plan oporavka mora sadržavati obrazloženje odabira pojedinog pokazatelja i odabrane razine tog pokazatelja. Razina pojedinog pokazatelja koja se prati treba biti postavljena tako da osigurava pravodobno poduzimanje mjera iz plana oporavka. Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, preispitati učinkovitost odabranih pokazatelja i odabranih razina njihovih vrijednosti.

(5) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti odgovarajući sustav redovitog praćenja odabranih pokazatelja te internim aktima urediti barem dinamiku i način praćenja te postupak izvješćivanja.

(6) Ako redovitim praćenjem odabranih pokazatelja investicijsko društvo utvrdi da su oni dosegnuli razinu utvrđenu za poduzimanje mjera iz plana oporavka, uprava investicijskog društva dužna je u roku od najviše pet radnih dana donijeti odluku o poduzimanju ili suzdržavanju od poduzimanja mjera iz plana oporavka i o tome bez odgađanja obavijestiti Agenciju. Ako je investicijsko društvo donijelo odluku o suzdržavanju od poduzimanja mjera iz plana oporavka, dužno je takvu odluku detaljno obrazložiti.

(7) Uprava investicijskog društva može donijeti odluku o poduzimanju mjera predviđenih planom oporavka, iako utvrđeni pokazatelji nisu dosegnuli razinu predviđenu za poduzimanje mjera te je o njoj bez odgađanja dužno obavijestiti Agenciju.

Strateška analiza

Članak 8.

(1) Investicijsko društvo dužno je u strateškoj analizi utvrditi temeljne poslovne aktivnosti i ključne funkcije te odrediti postupke koji su potrebni za održavanje njihova funkcioniranja u situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja.

(2) Strateška analiza u planu oporavka mora uključivati sljedeće:

a) informacije o investicijskom društvu i članicama grupe na koje se plan oporavka odnosi i

b) opcije oporavka.

(3) Plan oporavka mora uključivati i scenarije ozbiljnog makroekonomskog i financijskog poremećaja koji su relevantni za investicijsko društvo, uključujući događaje na razini cijelog sustava i poseban stres povezan s pojedinačnim pravnim osobama i grupama.

Informacije o investicijskom društvu i članicama grupe iz plana oporavka

Članak 9.

Informacije iz članka 8. stavka 2. točke a) ovog Pravilnika moraju uključivati sljedeće:

1. opće informacije o investicijskom društvu i članicama grupe obuhvaćenima planom oporavka uključujući:

a) opis njihove opće poslovne strategije i strategije rizika,

b) poslovni model i poslovni plan, uključujući popis država u kojima posluju, preko značajnih podružnica ili drugih pravnih subjekata,

c) temeljne poslovne aktivnosti i ključne funkcije,

d) opis postupaka i metoda za utvrđivanje temeljnih poslovnih linija i ključnih funkcija,

2. raspoređivanje temeljnih poslovnih aktivnosti i ključnih funkcija na značajne podružnice i pravne subjekte u grupi,

3. opis unutargrupnih povezanosti svih povezanih pravnih subjekata te detaljan opis pravne i financijske strukture investicijskog društva i/ili članica grupe na koje se plan oporavka odnosi, a posebno opis sljedećeg:

a) svih postojećih značajnih unutargrupnih izloženosti, financiranja i tokova kapitala unutar investicijskog društva ili grupe, postojećih jamstava unutar grupe ili jamstava čije je sklapanje, prema potrebi, predviđeno planom oporavka,

b) pravnih povezanosti, uključujući sve pravno obvezujuće unutargrupne sporazume koji su važni poput ugovora o prevladavajućem utjecaju ili ugovora o prijenosu dobiti i gubitka,

c) operativne povezanosti odnosno postojanja centralizacije funkcija koje su važne za poslovanje ostalih pravnih subjekata, podružnica ili grupe u cjelini, u jednom pravnom subjektu ili podružnici, a osobito funkcije informacijske tehnologije, riznice, funkcije kontrole rizika ili administrativnih funkcija,

d) svih postojećih sporazuma o financijskoj potpori grupe, pri čemu valja navesti pojedinosti takvih sporazuma poput naziva članica grupe potpisnica sporazuma te oblika i uvjeta u kojima se financijska potpora pruža,

4. opis vanjskih povezanosti uključujući:

a) opis značajnih izloženosti i obveza prema značajnim drugim ugovornim stranama,

b) opis važnih financijskih proizvoda i usluga koje investicijsko društvo ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka pružaju ostalim sudionicima na financijskim tržištima i

c) opis važnih usluga koje druge ugovorne strane pružaju investicijskom društvu ili članici grupe obuhvaćenih planom oporavka.

Opcije oporavka

Članak 10.

(1) Plan oporavka mora sadržavati širok izbor opcija oporavka koje će biti odgovor na situacije ozbiljnog financijskog poremećaja. Opcije oporavka trebaju biti takve da se može očekivati da će njihova primjena pomoći investicijskom društvu ili grupi za koju se plan izrađuje u očuvanju ili ponovnoj uspostavi održivosti njihova poslovanja i financijskog položaja.

(2) Opcije oporavka trebaju biti opisane tako da je moguće procijeniti učinak i provedivost svake opcije oporavka.

(3) Opcije oporavka trebaju uključivati redovne mjere, uobičajene u poslovanju investicijskog društva ili članice grupe obuhvaćene planom oporavka te izvanredne mjere. Određena mjera iz opcija oporavka može predvidjeti promjene u poslovanju investicijskog društva ili članice grupe, i u tom slučaju takva činjenica ne može biti razlog za njezino isključenje iz opcija oporavka.

(4) Plan oporavka također uključuje mjere koje bi investicijsko društvo moglo poduzeti ako su ispunjeni uvjeti za ranu intervenciju iz Zakona.

Sadržaj opcija oporavka

Članak 11.

(1) Investicijsko društvo dužno je u dijelu koji se odnosi na opcije oporavka navesti popis svih opcija oporavka s njihovim detaljnim opisom i analizom svake opcije.

(2) Opcije oporavka moraju sadržavati prikaz sljedećih predviđenih aktivnosti, sporazuma, mjera ili strategija:

a) aktivnosti u području kapitala i likvidnosti potrebnih za očuvanje ili ponovnu uspostavu održivosti poslovanja i financijske situacije investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka, a čiji je glavni cilj osigurati održivost ključnih funkcija i temeljnih poslovnih aktivnosti;

b) sporazuma i mjera čiji je glavni cilj očuvati ili ponovno osigurati potreban regulatorni kapital investicijskog društva ili regulatorni kapital na konsolidiranoj razini grupe putem povećanja regulatornog kapitala i drugih mjera, a kako bi se poboljšala situacija s kapitalom investicijskog društva ili grupe za koju se izrađuje plan;

c) sporazuma i mjera za osiguravanje pristupa izvorima financiranja u izvanrednim i nepredviđenim situacijama radi osiguranja nastavka pružanja usluga i ispunjavanja obveza po dospijeću. Navedene mjere mogu biti vanjske mjere ili mjere reorganizacije dostupne likvidnosti unutar grupe. Nepredviđeni izvori financiranja trebaju uključivati potencijalne izvore likvidnosti, procjenu raspoloživih instrumenata osiguranja i procjenu mogućnosti prijenosa likvidnosti unutar grupe i između pojedinih poslovnih aktivnosti, uključujući prema potrebi, analizu mogućnosti kako i kada institucija može, pod uvjetima koje postavlja plan, zatražiti uporabu instrumenata središnje banke uz navođenje one imovine koja bi se mogla koristiti kao instrument osiguranja;

d) sporazuma i mjera usmjerenih prema smanjivanju rizika i razine financijske poluge, odnosno restrukturiranju poslovnih aktivnosti, uključujući, prema potrebi, analizu moguće značajne prodaje imovine, pravnih subjekata ili poslovnih aktivnosti;

e) sporazuma i mjera s ciljem postizanja dobrovoljnog restrukturiranja obveza, pod uvjetom da to ne dovede do događaja poput neispunjenja ugovornih obveza, raskida ugovora, smanjenja vrijednosti imovine investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka ili slično i

f) drugih mjera i strategija kojima se osigurava i ponovno uspostavlja održivost redovnog poslovanja i stabilnost financijskog položaja investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, investicijsko društvo koja nije značajno može pri izradi plana oporavka izostaviti neku od navedenih aktivnosti, sporazuma ili mjera te je dužna obrazložiti njihovo izostavljanje.

(4) Opcije oporavka moraju sadržavati procjenu učinka svake pojedinačne opcije oporavka, što uključuje sljedeće:

a) procjenu financijskog i operativnog učinka s navođenjem očekivanog učinka na solventnost, likvidnost, izvore financiranja, profitabilnost i poslovanje investicijskog društva ili članice grupe za koju se izrađuje plan oporavka, a na koju pojedina opcija ima učinak,

b) procjenu vanjskog učinka i procjenu sistemskih posljedica s navođenjem očekivanog učinka na ključne funkcije investicijskog društva i članica grupe obuhvaćenih planom oporavka te njihov učinak na dioničare odnosno članove društva, klijente i druge ugovorne strane,

c) pretpostavke za vrednovanje i sve ostale pretpostavke potrebne za procjenu točaka a) i b) ovoga stavka, uključujući pretpostavku utrživosti imovine i ponašanje ostalih subjekata na financijskom tržištu.

(5) Procjena učinka iz stavka 4. ovoga članka mora uključivati detaljan opis postupaka određivanja vrijednosti i utrživosti temeljnih poslovnih aktivnosti, dijela poslovanja i imovine investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka.

(6) Opcije oporavka moraju sadržavati procjenu provedivosti svake pojedinačne opcije oporavka, što uključuje sljedeće:

a) procjenu rizika povezanog s određenom opcijom oporavka, polazeći od iskustva u provedbi takve opcije oporavka ili sličnih mjera,

b) detaljnu analizu i opis značajnih prepreka djelotvornoj i pravodobnoj provedbi plana te opis načina na koji se navedene prepreke mogu otkloniti,

c) analizu mogućih prepreka učinkovitoj provedbi svake pojedinačne opcije oporavka koja proizlazi iz strukture grupe ili unutargrupnih sporazuma, uključujući postojanje značajnih praktičnih ili pravnih prepreka brzom prijenosu regulatornoga kapitala ili isplati obveza ili unovčenju imovine unutar grupe (ako je riječ o planu oporavka za grupu) i opis načina na koji se navedene prepreke mogu otkloniti i

d) procjenu načina osiguranja kontinuiteta poslovanja pri primjeni svake pojedinačne opcije oporavka.

(7) Procjena kontinuiteta poslovanja iz stavka 6. točke d) ovoga članka uključuje analizu:

– internih aktivnosti (npr. informacijskih sustava, odnosa s dobavljačima i upravljanja ljudskim resursima),

– pristupa investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka tržišnoj infrastrukturi, poput pristupa sustavu kliringa i namire i pristupa platnim sustavima,

– svih sporazuma i mjera koji su potrebni za održavanje stalnog pristupa potrebnoj infrastrukturi financijskih tržišta i

– svih sporazuma i mjera koji su potrebni za održavanje stalnog funkcioniranja operativnih procesa investicijskog društva ili članica grupe obuhvaćenih planom oporavka, uključujući infrastrukturu i informatičku podršku.

(8) Opcije oporavka moraju sadržavati procjenu očekivanoga vremenskog okvira potrebnog za provedbu i učinkovitost svake pojedinačne opcije oporavka.

(9) Opcije oporavka moraju sadržavati i procjenu učinkovitosti opcija oporavka i adekvatnosti pokazatelja u odabranim situacijama ozbiljnoga financijskog poremećaja. U navedenoj procjeni mora se utvrditi koja je od opcija oporavka prikladna za određeni scenarij, mogući učinak pojedine opcije oporavka, njihova provedivost te značajne prepreke njihovoj provedbi i vremenski okvir za njihovu provedbu.

(10) Procjenom se mora utvrditi ukupna mogućnost oporavka investicijskog društva i članica grupe obuhvaćenih planom oporavka, uključujući i njihovu mogućnost oporavka u uvjetima ozbiljnoga financijskog poremećaja.

(11) Plan oporavka grupe uključuje mehanizme kojima se osigurava koordinacija i dosljedna primjena opcija oporavka na razini matičnog društva, na razini društva kćeri i, prema potrebi, na razini značajnih podružnica.

Plan komunikacije i javne objave

Članak 12.

(1) Plan komunikacije i javne objave iz članka 5. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika, kao sastavni dio plana oporavka, mora sadržavati:

a) plan interne komunikacije, a osobito komunikacije sa zaposlenicima, sindikatima, radničkim vijećima ili ostalim predstavnicima zaposlenika,

b) plan vanjske komunikacije, a osobito komunikacije s dioničarima odnosno članovima društva i ostalim ulagačima, nadležnim i sanacijskim tijelima, drugim ugovornim stranama, financijskim tržištima, infrastrukturom financijskih tržišta, klijentima i ako je to potrebno s javnosti i

c) prijedloge za učinkovito upravljanje mogućim negativnim reakcijama tržišta.

(2) Plan oporavka mora uključiti i analizu načina primjene plana komunikacije i javne objave u slučaju provedbe jedne ili više mjera ili sporazuma iz plana oporavka.

(3) Planom komunikacije i javne objave moraju se predvidjeti i posebne komunikacijske potrebe vezane uz pojedinu opciju oporavka.

Pripremne mjere

Članak 13.

(1) Plan oporavka mora uključivati analizu pripremnih mjera koje je investicijsko društvo ili grupa za koju se plan izrađuje provela ili je njihova provedba nužna radi olakšanja provedbe ili poboljšanja učinkovitosti plana oporavka.

(2) Planom oporavka mora biti definiran vremenski okvir za provedbu pripremnih mjera iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pripremne mjere moraju u sebi sadržavati mjere za uklanjanje prepreka utvrđenih u planu oporavka, a koje su neophodne za djelotvornu provedbu opcija oporavka.

IV. IZVJEŠTAVANJE AGENCIJE

Članak 14.

(1) Investicijsko društvo dužno je jednom godišnje ažurirati postojeći plan oporavka.

(2) U slučaju da ažuriranje postojećeg plana oporavka ne dovede do izmjene plana oporavka, o istom je potrebno bez odgode obavijestiti Agenciju. U slučaju da dođe do promjene postojećeg plana oporavka, isti je potrebno bez odgode dostaviti Agenciji.

(3) Investicijsko društvo dužno je ažurirati plan oporavka i po svakoj promjeni u poslovnoj ili financijskoj situaciji ili pravnoj ili organizacijskoj strukturi investicijskog društva ili članice grupe za koju se plan oporavka izrađuje a koja promjena bi mogla bitno utjecati na sam plan oporavka ili uzrokovati potrebu za njegovom promjenom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Prvi plan oporavka sukladno ovom Pravilniku investicijsko društvo je dužno dostaviti Agenciji najkasnije do 1. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-02/15-01/03

Urbroj: 326-01-330-15-1

Zagreb, 27. veljače 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.