Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela AIF-a

NN 26/2015 (9.3.2015.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

566

Na temelju članka 5. stavka 5., članka 24. stavka 2. i članka 74. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/2013 i 143/2014, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. veljače 2015. godine donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD UAIF-a I MALOG UAIF-a TE STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA UAIF-a

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje:

a) sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te dokumentacija koja se prilaže uz navedeni zahtjev i

b) dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u UAIF-u.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD UAIF-a

Podnositelji zahtjeva

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnose osnivači UAIF-a.

(2) Odobrenje za rad UAIF-a može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev podnosi uprava društva.

Djelatnosti za koje se traži odobrenje

Članak 3.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu za izdavanje ili proširenje odobrenja za rad navesti djelatnosti iz članka 13. stavka 1. Zakona na koje se zahtjev odnosi.

(2) U slučaju da UAIF namjerava upravljati UCITS fondovima, mora podnijeti Agenciji zahtjev za odobrenje za rad u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(3) Ukoliko se zahtjev za izdavanje ili proširenje odobrenja za rad odnosi na djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočaka a), b) i c) Zakona, UAIF je dužan osim dokumentacije iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika priložiti i dokumentaciju potrebnu temeljem odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i propisa donesenih na temelju tog zakona.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

a) statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se UAIF osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva – Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se UAIF osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću,

b) popis članova UAIF-a, za fizičke osobe njihova imena i prezimena, OIB i prebivalište, odnosno za pravne osobe tvrtku ili naziv, OIB i sjedište, zatim količinu i oznaku (ticker) dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima u temeljnom kapitalu UAIF-a,

c) izjavu osnivača/članova UAIF-a o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 9. ovog Pravilnika i člankom 27. Zakona,

d) podatke o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u u skladu s člankom 3. točkom 20. do 22. Zakona,

e) popis članova nadzornog odbora UAIF-a, kada je to primjenjivo,

f) zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članova uprave UAIF-a temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 36. stavku 6. Zakona,

g) izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve UAIF-a propisanih Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 62. Zakona te detaljan prikaz organizacijske strukture UAIF-a,

h) dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala,

i) za osnivače kao pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

j) podatke o politikama nagrađivanja iz članka 57. Zakona,

k) kada je to primjenjivo, podatke o poslovima koje će UAIF sukladno člancima 65. do 67. Zakona delegirati na treće osobe,

l) kada je to primjenjivo, ime, prezime i prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište te kontakt podatke pravnog zastupnika UAIF-a u skladu s člankom 156. stavkom 4. Zakona,

m) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

n) dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnositelj je dužan priložiti zahtjev i dokumentaciju propisanu u članku 10. i 11. ovoga Pravilnika, kada je to primjenjivo.

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, kod zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem, uprava zatvorenog AIF-a kao podnositelj zahtjeva je dužna postupati i u skladu s odredbama članka 126. Zakona.

Članak 5.

(1) Ukoliko zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u podnosi već osnovano društvo, uprava društva uz zahtjev pored dokumentacije iz članka 4. ovog Pravilnika prilaže i financijske izvještaje za tri prethodne poslovne godine, odnosno, ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

(2) Ukoliko društvo iz stavka 1. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD MALOM UAIF-u

Podnositelji zahtjeva

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad malom UAIF-u podnose osnivači malog UAIF-a.

(2) Odobrenje za rad iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a podnosi uprava društva.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a

Članak 7.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

a) statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se mali UAIF osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva – Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se mali UAIF osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću,

b) popis članova malog UAIF-a, za fizičke osobe njihova imena i prezimena, OIB i prebivalište, odnosno za pravne osobe tvrtku ili naziv, OIB i sjedište, zatim količinu i oznaku (ticker) dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima u temeljnom kapitalu malog UAIF-a,

c) izjavu osnivača malog UAIF-a o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 9. ovog Pravilnika i člankom 27. Zakona,

d) podatke o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u malom UAIF-u u skladu s člankom 3. točkom 20. do 22. Zakona,

e) popis članova nadzornog odbora malog UAIF-a, kada je to primjenjivo,

f) dokaz o određenju UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja,

g) informacije o investicijskim strategijama AIF-ova kojima upravlja,

h) izjavu da se udjeli AIF-ova kojima upravlja neće nuditi malim ulagateljima,

i) zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članova uprave malog UAIF-a temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 36. stavku 6. Zakona,

j) izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve UAIF-a propisanih Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 62. Zakona te detaljan prikaz organizacijske strukture malog UAIF-a,

k) dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala,

l) za osnivače kao pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

m) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

n) dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, kod zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem, uprava zatvorenog AIF-a kao podnositelj zahtjeva je dužna postupati i u skladu s odredbama članka 126. Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako zahtjev za izdavanje odobrenje za rad malog UAIF-a podnosi UAIF koji već ima odobrenje za rad UAIF-a izdano od strane Agencije, uz zahtjev je dužan priložiti samo dokumentaciju iz stavka 1. točaka f), g), h), m) i n) ovoga članka.

Članak 8.

(1) Ukoliko zahtjev za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a podnosi već osnovano društvo, uprava društva uz zahtjev pored dokumentacije iz članka 7. ovoga Pravilnika prilaže i financijske izvještaje za tri prethodne poslovne godine, odnosno, ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

(2) Ukoliko društvo iz stavka 1. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

UVJETI ZA ČLANA UAIF-a I MALOG UAIF-a I IMATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U UAIF-u

Članak 9.

Član UAIF-a, malog UAIF-a i imatelj kvalificiranog udjela u UAIF-u može biti:

1. osoba koja u razdoblju od 3 godine prije stjecanja članstva u UAIF-u ili malom UAIF-u nije imala više od 10% udjela u temeljnom kapitalu u UAIF-u ili malom UAIF-u, društvu za upravljanje UCITS fondovima, kreditnoj instituciji ovlaštenoj za obavljanje poslova depozitara, investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji ovlaštenoj za obavljanje poslova kupnje i prodaje financijskih instrumenata ili društvu za osiguranje, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,

2. fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna,

3. trgovac pojedinac ili obrtnik nad čijom imovinom nije otvoren ili proveden stečajni postupak,

4. fizička osoba koja nije bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren ili proveden stečajni postupak ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija utvrdi da ta osoba nije svojim postupanjem ili ne postupanjem pridonijela ovim okolnostima,

5. koja trenutno ne obnaša neku dužnost u državnoj službi i koja trenutno nije službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi,

6. osoba kojoj zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica ili trećih država,

7. protiv koje nije pokrenuta istraga, odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti,

8. osoba koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana pravilnikom iz članka 36. stavka 6. Zakona,

9. osoba koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koji predstavljaju grubo i trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica ili trećih država.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STJECANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UDJELA UAIF-a

Članak 10.

(1) Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela UAIF-a dužna je priložiti:

a) za stranu pravnu osobu, izvadak iz odgovarajućeg registra,

b) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti sa namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

c) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ukoliko navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije prilažu se revidirani financijski izvještaji,

d) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,

e) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,

f) izjavu da nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,

g) kada je to primjenjivo, mišljenja ili suglasnosti nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju,

h) izjavu o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 9. ovog Pravilnika i člankom 27. Zakona,

i) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,

j) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela UAIF-a dužna je priložiti:

a) presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave izdane temeljem odredaba Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/2011 i 74/13),

b) životopis namjeravanog stjecatelja, koji uključuje popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela,

c) uvjerenje da se protiv namjeravanog stjecatelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (za stranca uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin),

d) izjavu da se protiv namjeravanog stjecatelja ne vodi prekršajni postupak, odnosno da nije prekršajno osuđen za prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica ili trećih država,

e) izjavu da protiv namjeravanog stjecatelja nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), te za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12):

– kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– kaznena djela protiv gospodarstva,

– kaznena djela krivotvorenja,

– kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke e) ovoga članka, a za stranu osobu izjavu da nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

f) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

g) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,

h) izjavu o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 9. ovog Pravilnika i člankom 27. Zakona,

i) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,

j) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke a) i g) ovoga članka i iz stavka 2. točke c) ovog članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

Članak 11.

Ako je namjeravani stjecatelj nadređena osoba u grupi, dužan je dostaviti dokumentaciju iz članka 10. stavka 1. točaka c) i d) ovog Pravilnika izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

Članak 12.

U slučaju stjecanja kvalificiranog udjela u UAIF-u nasljeđivanjem ili univerzalnim pravnim sljedništvom uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela UAIF-a potrebno je priložiti dokumentaciju kako je propisano u članku 10. i 11. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Agencija može tijekom postupka obrade zahtijeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a (»Narodne novine« broj 105/13).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/02

Urbroj: 326-01-440-15-1

Zagreb, 27. veljače 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.