Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju

NN 27/2015 (11.3.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

570

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine« , br. 80/13, 14/14 i 102/14) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (»Narodne novine«, broj 99/14) u članku 4. iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Za sve samostalne uporabne cjeline koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije sukladno stavku 8. ovoga članka, raspodjela i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju temelji se na očitanjima uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.«

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, kada je u obračunskom razdoblju zadovoljen uvjet GU >30%

za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije prema modelu 3 EG, koriste se:

US = GU                    (%)

i

UR = (100-US)            (%)

gdje je:

GU – granični uvjet    (%)

GU = PSUCRGU
           PSUCR

PSUCRGU – površina svih samostalnih uporabnih cjelina koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije u kojima je broj impulsa manji od GBI (m²)

PSUCR – površina svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (m²)

GBI = _BIRU_
         BSSUCR

GBI – granični broj impulsa

BSSUCR – broj svih samostalnih uporabnih cjelina koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.«

Članak 3.

U članku 10. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, u slučaju kada je u obračunskom razdoblju zadovoljen uvjet GU>30%

za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije prema modelu 3 EG, koriste se:

UPOV = GU              (%)

i

UR = (100-UPOV)     (%)

gdje je:

GU – granični uvjet  (%)

GU = PSUCRGU
           PSUCR

PSUCRGU – površina svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije u kojima je broj impulsa manji od GBI (m²)

PSUCR – površina svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (m²)

GBI =  _BIRU_
          BSSUCR

GBI – granični broj impulsa

BSSUCR – broj svih samostalnih uporabnih cjelina koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.«

Članak 4.

U članku 11. u stavku 1. veličina za izračun: »1,5« zamjenjuje se veličinom za izračun: »2«.

U stavku 2. veličina za izračun: »1,5« zamjenjuje se veličinom za izračun: »2«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, vlasnici samostalnih uporabnih cjelina mogu odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju odrediti i drugu vrijednost korekcijskog faktora isporučene toplinske energije.«

Članak 5.

U članku 14. stavku 3. iza riječi »nepravilno rade« dodaju se riječi: », neispravni su, nije ih moguće očitati«, a riječi »odredbama članaka 7. i 8.« zamjenjuju se riječima: »odredbama članka 11.«.

Članak 6.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju od veljače 2015. godine, osim članka 4. ovoga Pravilnika koji se primjenjuje za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju od ožujka 2015. godine.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/170
Urbroj: 526-04-01-01-02/3-14-01
Zagreb, 5. ožujka 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

27 11.03.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju 27 11.03.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju