Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca

NN 27/2015 (11.3.2015.), Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

578

Na temelju članka 25. stavka 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj: 75/2009., 61/2011., 56/2013. i 14/2014.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti upisa i promjene u Upisniku dobavljača božićnih drvaca (u daljnjem tekstu: Upisnik) te oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za upis/promjenu podataka.

(2) Božićnim drvcem smatra se stabalce crnogorice, s korijenom ili bez korijena, koje nije za upotrebu u šumarstvu i stavlja se na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja.

(3) Dobavljač božićnih drvaca (u daljnjem tekstu: dobavljač) je svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi najmanje jednom od sljedećih djelatnosti: proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca.

(4) Proizvodnja božićnih drvaca je proizvodnja stabalaca koja se stavljaju na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja.

(5) Stavljanje na tržište božićnih drvaca je izlaganje božićnih drvaca s ciljem prodaje, ponuda božićnih drvaca za prodaju, te njihova prodaja ili isporuka drugoj osobi, uključujući isporuku na temelju ugovora o pružanju usluga.

(6) Proizvodnjom, stavljanjem na tržište i uvozom božićnih drvaca mogu se baviti pravne ili fizičke osobe upisane u Upisnik dobavljača božićnih drvaca.

(7) Pravo na upis u Upisnik imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem/sjedištem na teritoriju EU čije se zemljište nalazi na području Republike Hrvatske.

UPIS U UPISNIK I PRIJAVA PROMJENA TE BRISANJE IZ UPISNIKA

Članak 2.

(1) Upisnik ustanovljavaju i vode uredi državne uprave u županijama, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: nadležna tijela).

(2) Dobavljači se upisuju u nadležnim tijelima gdje je sjedište pravne ili prebivalište fizičke osobe, neovisno o mjestu obavljanja djelatnosti.

(3) Osobe iz članka 1. stavka 7. ovoga Pravilnika upisuju se u Upisnik prema mjestu proizvodnje božićnih drvaca u Republici Hrvatskoj.

(4) Dobavljači se upisuju u Upisnik tijekom cijele godine.

Članak 3.

(1) Zahtjev za upis u Upisnik ili promjenu, podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu (BD-1) koji se nalazi u Prilogu 1 i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za upis i prijavu promjena u iz stavka 1. ovog članka prilažu se i pripadajuće isprave:

– preslika osobne iskaznice za fizičke osobe

– preslika obrtnice

– preslika izvatka iz sudskog registra za pravne osobe

– izvornik izvatka zemljišno-knjižnog odjela na ime podnositelja zahtjeva, ne stariji od 6 mjeseci, s popisom katastarskih čestica koje se prijavljuju za proizvodnju ili preslika ugovora o zakupu ili koncesiji (izvornik na uvid) ili izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade s priloženim izvornim izvatkom zemljišno-knjižnog odjela, ne starijim od 6 mjeseci, za katastarske čestice koje se prijavljuju za proizvodnju.

(3) Dobavljači upisani u Upisnik dužni su prijaviti promjene u roku od 60 dana od nastanka promjene.

(4) Pod promjenama se podrazumijeva:

– prestanak obavljanja djelatnosti

– promjena organizacijskog oblika dobavljača

– promjena nadležnog ureda državne uprave/ispostave

– za zemljište: promjena katastarske općine, broja katastarske čestice i površine.

Članak 4.

(1) O upisu u Upisnik, odnosno upisu promjena u Upisniku nadležno tijelo donosi rješenje i dodjeljuje upisni broj.

(2) Promjene površine i broja božićnih drvaca upisuju se samo u evidencije te se za iste ne donosi rješenje.

(3) Dobavljači su prilikom prodaje božićnih drvaca na tržištu dužni predočiti zakonom ovlaštenoj osobi prilikom nadzora rješenje o upisu u Upisnik.

Članak 5.

Nadležno tijelo će brisati dobavljača iz Upisnika:

– na zahtjev dobavljača,

– na prijedlog nadležne inspekcije,

– ako ne prijavljuje promjene te ne dostavlja podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika,

– ako je prestao obavljati djelatnost dobavljača.

EVIDENCIJA O STANJU BOŽIĆNIH DRVACA

Članak 6.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi evidenciju o proizvodnji, prometu i uvozu božićnih drvaca u elektroničkom obliku.

(2) Dobavljači su dužni podatke o proizvodnji, prometu i uvozu božićnih drvaca iz protekle godine dostaviti nadležnom tijelu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu na propisanom obrascu (BD-2) koji se nalazi u Prilogu 2 i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Nadležno tijelo dužno je objedinjene podatke iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu zaključno do 1. svibnja tekuće godine u elektroničkom obliku.

STAVLJANJE BOŽIĆNIH DRVACA U PROMET

Članak 7.

(1) Dobavljač smije u promet staviti samo ona božićna drvca za koje je izdana popratnica za božićna drvca (u daljnjem tekstu: popratnica).

(2) Zahtjev za izdavanje popratnice (u daljnjem tekstu: zahtjev) i obrazac popratnice nalaze se u Prilogu 3 ovoga Pravilnika.

(3) Popratnicu za božićna drvca porijeklom s površina u privatnom vlasništvu izdaje Savjetodavna služba na zahtjev dobavljača.

(4) Za božićna drvca porijeklom s površina u vlasništvu Republike Hrvatske popratnicu izdaje trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

(5) Za božićna drvca porijeklom s površina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su u zakupu ili koncesiji popratnicu izdaje trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.

(6) Troškove izdavanja popratnice snosi dobavljač.

Članak 8.

(1) Dobavljač je prilikom prodaje božićnih drvaca dužan na svako božićno drvce staviti obavijest o proizvodu (markicu) u skladu s posebnim propisom.

(2) Obavijest o proizvodu iz stavka 1. ovoga članka mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

– naziv božićnog drvca na hrvatskom jeziku

– ime i adresu dobavljača

– osobni identifikacijski broj

– upisni broj dobavljača iz Upisnika

– porijeklo proizvodnje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača božićnih drvaca (»Narodne novine«, broj: 116/08. i 123/08.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/14-01/1289

Urbroj: 525-11/1064-15-11

Zagreb, 2. ožujka 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 3.


27 11.03.2015 Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca 27 11.03.2015 Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca