Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

NN 27/2015 (11.3.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

27 11.03.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

582

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine« broj 32/2014 i 69/2014) u članku 6. stavku 2. točki 4. brišu se riječi: »u posljednjih deset godina«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno, zahtjevu za davanje ovlaštenja podnositelji zahtjeva državljani države ugovornice Europskog gospodarskog prostora umjesto priloga iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka prilažu rješenje komore o priznanju inozemne stručne kvalifikacije, kojim se priznaje strukovni naziv ovlašteni inženjer građevinarstva.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštenje za kontrolu projekata daje se u pravilu na neodređeno vrijeme.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ovlaštenje se može dati za obavljanje privremenih i povremenih poslova državljaninu države ugovornice Europskog gospodarskog prostora.«

Članak 3.

Postupak pokrenut po odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine« broj 32/2014 i 69/2014) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/4

Urbroj: 531-01-15-1

Zagreb, 6. ožujka 2015.

Ministrica
Anka Mrak Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.