Pravilnik o čuvanju šuma

NN 28/2015 (13.3.2015.), Pravilnik o čuvanju šuma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

595

Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj: 140/2005., 82/2006., 129/2008., 80/2010., 124/2010., 25/2012., 68/2012., 148/2013. i 94/2014.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ČUVANJU ŠUMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zadaci i način obavljanja poslova lugara, izgled službene odjeće i oznake, te oblik, sadržaj i način izdavanja iskaznice lugara.

Članak 2.

Čuvanje šuma i šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj obavlja se u skladu sa odredbama Zakona o šumama i ovoga Pravilnika.

II. ZADACI I NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA LUGARA

Članak 3.

Čuvanje šuma i šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj organizira se radi zaštite šuma i šumskoga zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku od protupravnog prisvajanja zemljišnih površina, drva, sporednih šumskih proizvoda, divljači, zaštićene flore i faune, korištenja bilo kojih šumskih dobara i drugih protupravnih radnji, poduzimanje potrebnih mjera radi zaštite šuma od požara, štetnika, štetočina, stoke, divljači i bolesti, zagađenja voda, tla i zraka, te svih drugih utjecaja na šumski ekosustav, utvrđenih Zakonom o šumama i drugim propisima.

Članak 4.

(1) Čuvanje šuma i šumskih ekosustava je sastavni dio integralnog i nedjeljivog procesa gospodarenja šumama.

(2) Poslove i radne zadatke čuvanja šuma i šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj obavlja lugar.

(3) Lugar je osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu šumarskoga smjera te ispunjava i druge uvjete određene posebnim propisima.

Članak 5.

Zadaci lugara jesu:

1. terenskom ophodnjom čuvati površine šuma i šumskog zemljišta te šumsku infrastrukturu i oznake od oštećivanja, uništenja i protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji;

2. pratiti i preventivno sprječavati, kontrolirati, evidentirati i izvješćivati o svim utjecajima koji izazivaju promjene stanišnih uvjeta: sušenje i propadanje stabala, progaljivanje sastojina, zamočvarenje ili isušivanje staništa, oštećenja na šumskom tlu;

3. sprječavati svako odlaganje otpada i štetnih tvari u šumi ili na šumskom zemljištu;

4. brinuti se za održavanje gospodarske podjele i međašnih znakova (humke, propusti, jarci);

5. pratiti i preventivno sprječavati te prijavljivati krivolov;

6. brinuti se o čišćenju i održavanju prosjeka, protupožarnih putova i promatračnica, postavljanju znakova upozorenja i zabrana;

7. provoditi planom utvrđene mjere zaštite šuma od požara te u slučaju šumskih požara ili loženja otvorene vatre bliže od 200 m od ruba šume odmah početi gasiti te obavijestiti nadređenoga i nadležne službe (centar za obavješćivanje, policijsku postaju, područne vatrogasce);

8. izvješćivati o štetama nastalim od biotskih i abiotskih faktora;

9. izvješćivati o podizanju vapnara, poljskih ciglana i drugih objekata s otvorenim ognjištem;

10. izvješćivati o održavanju šumskog reda u sječinama.

Članak 6.

Ako lugar zatekne u šumi ili šumskome zemljištu osobu koja protupravno prisvaja drvo ili druge šumske proizvode ili obavlja druge radnje protivne Zakonu o šumama i propisima donesenim na temelju njega, dužan je:

– zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovi koje može utvrditi identitet osobe,

– pregledati osobu, njezinu prtljagu ili prijevozno sredstvo,

– privremeno oduzeti nezakonito prisvojene šumske proizvode i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje.

III. SLUŽBENA ODJEĆA I OZNAKE LUGARA

Članak 7.

Za vrijeme obavljanja poslova čuvanja šuma lugar je dužan nositi službenu odjeću, te jasno istaknutu značku s prednje strane službene odjeće.

Članak 8.

(1) Službena odjeća lugara je maslinasto zelene boje, te se zavisno od godišnjeg doba i vremenskih prilika sastoji od jakne, prsluka, košulje dugih i kratkih rukava, hlača, čizama, terenskih cipela, šešira i zimske kape.

(2) Jakna, prsluk ili košulja moraju na prednjoj strani imati džep na koji se može zataknuti značka s iskaznicom tako da značka bude jasno istaknuta.

Članak 9.

(1) Značka lugara je izvedena od kovine, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana.

(2) Veličina značke je 60 × 55 mm.

(3) Značku okružuje hrvatski pleter izveden u reljefu (mesing) na kojemu su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska).

(4) U središtu značke na zrakastopozlaćenom prostoru smješten je hrvatski grb. Štit je izveden u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefni.

(5) Na kružnom niklanom dijelu značke ispisan je tekst: »LUGAR« u zelenom emajlu.

(6) Donjim dijelom značke proteže se niklana lenta koja djelomično pokriva pleter. Na lenti je zelenim emajlom upisan četveroznamenkasti serijski broj značke.

(7) Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

(8) Lugar nosi značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom, kojima dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(9) Oblik i izgled značke lugara tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika.

IV. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN IZDAVANJA ISKAZNICE LUGARA

Članak 10.

Status lugara utvrđuje se službenom iskaznicom (u daljnjem tekstu: iskaznica).

Članak 11.

(1) Iskaznica lugara je pravokutnog oblika, zelene boje, veličine 10 × 6 cm.

(2) Prednja strana iskaznice sadrži:

1. utisnut grb Republike Hrvatske,

2. natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. natpis »HRVATSKE ŠUME d.o.o .– UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA« ili naziv javne ustanove iz članka 17. stavka 3. Zakona o šumama.

4. naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA LUGARA«,

5. broj iskaznice i godina izdavanja,

6. ime i prezime lugara,

7. mjesto za fotografiju veličine 2,8 × 3,2 cm

8. broj značke lugara.

(3) Stražnja strana iskaznice lugara sadrži:

1. tekst koji glasi: »Lugar koji zatekne u šumi ili šumskome zemljištu osobu koja protupravno prisvaja drvo ili druge šumske proizvode ili obavlja druge radnje protivne Zakonu o šumama i propisima donesenim na temelju njega, dužan je:

a. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovi koje može utvrditi identitet osobe,

b. pregledati osobu, njezinu prtljagu ili prijevozno sredstvo,

c. privremeno oduzeti nezakonito prisvojene šumske proizvode i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje«.

2. mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice

3. potpis ovlaštene osobe,

4. pečat tijela koje je izdalo iskaznicu.

(4) Iskaznica je zaštićena plastificiranim omotom.

(5) Obrazac iskaznice lugara tiskan je u Prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ako lugar izgubi iskaznicu odnosno značku ili na drugi način ostane bez njih, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana obavijestiti tijelo koje je izdalo iskaznicu odnosno značku.

Članak 13.

Trgovačko društvo i javne ustanove iz članka 17. stavka 3. Zakona o šumama izdaju iskaznice i značke lugara te vode evidenciju o izdanim iskaznicama i značkama za osobe koje obavljaju poslove lugara.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o čuvanju šuma (»Narodne novine« br. 121/2006. i 25/2011.)

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/14-01/1290

Urbroj: 525-11/1070-15-11

Zagreb, 1. ožujka 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

SLUŽBENA ISKAZNICA

ZNAČKA

28 13.03.2015 Pravilnik o čuvanju šuma 28 13.03.2015 Pravilnik o čuvanju šuma