Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 29/2015 (16.3.2015.), Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

607

Na osnovi odredbi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 79. sjednici održanoj 2. ožujka 2015. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Dopunska lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova) koja u skladu s člankom 20. stavkom 4. i 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sadrži popis lijekova s višom razinom cijene u odnosu na cijene lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova).

Članak 2.

Lijekovi utvrđeni Dopunskom listom lijekova iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite koja se provodi u djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, te na razini zdravstvenih zavoda.

Dopunska lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama (bez i sa PDV-om) za definiranu dnevnu dozu, način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om), cijenu u kunama za originalno pakiranje (bez i sa PDV-om), oznaku »R« i »RS«, iznos cijene u kunama za jedinicu oblika koju plaća Zavod (bez i sa PDV-om), iznos cijene u kunama za originalno pakiranje koju plaća Zavod (bez i sa PDV-om), iznos doplate u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om) i iznos doplate u kunama za originalno pakiranje (bez i sa PDV-om).

Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

Dopunska lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Dopunska lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om), te oznaku »R« ili »RS«.

Dopunska lista lijekova magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 91/14., 106/14., 119/14., ispravak 135/14. i 17/15.).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/52

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 2. ožujka 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


DOPUNSKA LISTA LIJEKOVA

29 16.03.2015 Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje