Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 29/2015 (16.3.2015.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

609

Na osnovi članka 10. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10.) i članka 27. stavka 1. točke 6. i članka 63. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 79. sjednici održanoj 2. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OSIGURAVANJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13. i 12/14.– u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 6. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Prihodi tekuće poslovne godine formiraju se u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.«

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Radi osiguranja pokrića rashoda u cjelokupnom vremenu važenja police osiguranja prihodi tekuće poslovne godine po osnovi premije u pomoćnim knjigama formiraju se po pravilima struke osiguranja, odnosno po načelu prijenosne premije.«

Članak 2.

Prihodi ostvareni u 2014. godini uskladit će se s člankom 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/56

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 2. ožujka 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.