Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja

NN 30/2015 (17.3.2015.), Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja

HRVATSKI SABOR

613

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJA

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. ožujka 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/19

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 11. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Zakon o listi tjelesnih oštećenja (»Narodne novine«, br. 162/98.) i Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja (»Narodne novine«, br. 154/14.).

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/20

Zagreb, 6. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.