Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

NN 31/2015 (18.3.2015.), Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

MINISTARSTVO FINANCIJA

626

Na temelju članka 6. stavka 3., članka 30. stavka 3., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 3. i članka 36. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja.

(2) Ovim se Pravilnikom uređuje i minimalni sadržaj i rokovi dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava te način vođenja, upis, brisanje i promjena podataka u Registru neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Registar).

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije definirane u članku 2. stavku 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Zakon) i utvrđene u Registru.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na upis u Registar primjenjuju se i na političke stranke.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava primjenjuju se i na vjerske zajednice.

Članak 3.

(1) Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga stručna pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva.

(2) Zakonski zastupnik potpisuje financijske izvještaje, izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, izjavu o neaktivnosti i odgovoran je za njihovu vjerodostojnost i predaju.

Članak 4.

Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku, a podaci koji se odnose na novčane iznose upisuju se u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

II. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA

Članak 5.

(1) Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja financijske izvještaje za razdoblja: od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i za poslovnu godinu.

(2) Financijski izvještaji za razdoblja u tijeku poslovne godine čuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.

Članak 6.

(1) Financijski izvještaji sastavljaju se na sljedećim obrascima:

– Bilanca na Obrascu: BIL-NPF

– Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF

– Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

(1) Zaglavlje i podnožje obrazaca financijskih izvještaja jedinstveno su definirana za obrasce: BIL-NPF, PR-RAS-NPF i S-PR-RAS-NPF.

(2) Zaglavlje obrazaca popunjava se na sljedeći način:

naziv obveznika

upisuje se naziv neprofitne organizacije iz propisa, rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta

poštanski broj

upisuje se poštanski broj sjedišta neprofitne organizacije iz popisa poštanskih brojeva

mjesto

upisuje se naziv mjesta/grada prema sjedištu neprofitne organizacije

adresa sjedišta

upisuje se adresa sjedišta neprofitne organizacije: ulica i broj

RNO broj

upisuje se broj iz Registra neprofitnih organizacija

matični broj

upisuje se matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku

OIB

upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je neprofitnoj organizaciji dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava

račun

upisuje se račun za redovno poslovanje neprofitne organizacije

šifra djelatnosti

upisuje se brojčana oznaka razreda djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku

šifra županije

upisuje se statistička oznaka županije koju prema Pravilniku o registru prostornih jedinica dodjeljuje Državna geodetska uprava

šifra grada/općine

upisuje se statistička oznaka grada/općine koju prema Pravilniku o registru prostornih jedinica dodjeljuje Državna geodetska uprava

oznaka razdoblja

upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM.

(3) Podnožje obrazaca popunjava se na sljedeći način:

– zakonski zastupnik – upisuje se ime osobe određene u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika

– potpis zakonskog zastupnika

– datum sastavljanja izvještaja

– M.P. – mjesto za pečat neprofitne organizacije

– osoba za kontakt – upisuje se ime osobe koja je sastavila izvještaj

– telefon – upisuje se telefonski broj neprofitne organizacije ili osobe za kontakt

– telefax – upisuje se fax neprofitne organizacije ili osobe za kontakt

– adresa e-pošte – upisuje se e-mail neprofitne organizacije ili osobe koja je sastavila izvještaj.

Članak 8.

(1) Obrazac: BIL-NPF sadrži sljedeće podatke:

– stupac 1 – račun iz računskog plana

– stupac 2 – opis

– stupac 3 – AOP oznaka

– stupac 4 – stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan početka poslovanja u toku godine

– stupac 5 – stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan prestanka poslovanja

– stupac 6 – indeks promjene stanja (upisuje se cijeli broj bez decimala).

(2) Obrasci: PR-RAS-NPF i S-PR-RAS-NPF sadrže sljedeće podatke:

– stupac 1 – račun iz računskog plana

– stupac 2 – opis

– stupac 3 – AOP oznaka

– stupac 4 – ostvareno prethodne godine

– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju

– stupac 6 – indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (upisuje se cijeli broj bez decimala).

Članak 9.

(1) Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje.

(2) Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

(3) Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:

– pregled ugovornih odnosa i slično koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku…)

– pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing).

(4) U Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Članak 10.

(1) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika sastavlja:

– za poslovnu godinu: Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima i Bilješke

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: Izvještaj o prihodima i rashodima

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna: Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima.

(2) Financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka predaju se:

– za poslovnu godinu: u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja

– za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja: u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja

– za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna: u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(3) Financijski izvještaji sastavljaju se i podnose na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njenih organizacijskih dijelova.

Članak 11.

(1) Neprofitna organizacija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, financijske izvještaje u elektroničkom obliku objavljene na internetskoj stranici Ministarstva financija.

(2) Neprofitna organizacija uz financijske izvještaje u elektroničkom obliku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, predaje i Referentnu stranicu ovjerenu potpisom zakonskog zastupnika i pečatom.

(3) Referentna stranica iz stavka 2. ovoga članka nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Neprofitna organizacija može Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, predati financijske izvještaje na obrascima propisanim ovim Pravilnikom i u papirnatom obliku.

III. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU JEDNOSTAVNOG KNJIGOVODSTVA

Članak 12.

(1) Neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva i koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu.

(2) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zaglavlje i podnožje Obrasca: G-PR-IZ-NPF popunjava se sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

(4) Obrazac: G-PR-IZ-NPF sadrži sljedeće podatke:

– stupac 1 – redni broj

– stupac 2 – opis

– stupac 3 – AOP oznaka

– stupac 4 – ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

– stupac 5 – ostvareno u tekućoj poslovnoj godini.

(5) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima u roku od 60 dana od isteka poslovne godine na način utvrđen člankom 11. ovoga Pravilnika.

IV. IZJAVA O NEAKTIVNOSTI

Članak 13.

(1) Izjavu o neaktivnosti sastavlja neprofitna organizacija za prethodnu poslovnu godinu ako tijekom te poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama iskazane podatke o imovini i obvezama.

(2) Poslovnim događajem iz stavka 1. ovoga članaka smatra se i trošak povezan s vođenjem računa neprofitne organizacije (provizija banke) i drugi slični troškovi.

(3) Izjava o neaktivnosti sastavlja se na Obrascu: IZJAVA-NPF koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Zaglavlje i podnožje Obrasca: IZJAVA-NPF popunjava se sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

(5) Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu neprofitna organizacija dostavlja Ministarstvu financija u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

V. IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno sastavlja izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu i dostavlja ga davatelju sredstava u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka može se sastavljati i za razdoblja u tijeku poslovne godine ako to zatraži davatelj sredstava.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka može se dostaviti davatelju sredstava i u roku različitom od roka iz stavka 1. ovoga članka, ako je rok utvrđen u drugim propisima ili aktima.

Članak 15.

(1) Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava sastavlja se na Obrascu: PROR-POT ako drugim propisima ili aktima nije utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

(2) Obrazac: PROR-POT, koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, sadrži najmanje sljedeće podatke:

I. Opći podaci:

1. primatelj sredstava

2. davatelj sredstava

3. naziv projekta/programa/ostalo

4. razdoblje izvještavanja

II. Financijski podaci

III. Ostali javni izvori financiranja (projekta/programa/ostalo, za koji se izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava podnosi)

IV. Bilješke (o provedenim aktivnostima vezanim uz realizaciju projekta/programa/ostalo, postignutim rezultatima i slično).

(3) Kod popunjavanja općih podataka u Obrascu: PROR-POT iz stavka 2. ovoga članka, vjerske zajednice ne popunjavaju podatak o RNO broju.

(4) Davatelj sredstava može, prilikom donošenja odluke ili drugog akta o odobrenju sredstava neprofitnoj organizaciji, dopuniti obrazac izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava i drugim podacima s obzirom na specifičnosti financiranja.

(5) Ako je propisom ili drugim aktom temeljem kojeg su proračunska sredstva dodijeljena definirano da ne moraju biti utrošena u poslovnoj godini u kojoj su doznačena, u Izvještaju o potrošnji proračunskih sredstava navodi se podatak o sredstvima prenesenim iz prethodne poslovne godine i načinu njihove potrošnje.

Članak 16.

Neprofitna organizacija koja je primatelj javnih sredstava obvezna je, na zahtjev davatelja sredstava, dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT.

VI. REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 17.

(1) Registar neprofitnih organizacija u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo financija kao popis neprofitnih organizacija.

(2) Prilikom upisa u Registar, neprofitnoj organizaciji se dodjeljuje redni broj upisa (RNO broj) koji je jedinstven i neponovljiv.

(3) Podaci iz Registra javni su i dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija.

(4) Ministarstvo financija ne izdaje rješenje o upisu u Registar.

Članak 18.

Registar sadrži sljedeće podatke o neprofitnoj organizaciji:

1. Opće podatke:

– naziv neprofitne organizacije

– skraćeni naziv neprofitne organizacije

– osobni identifikacijski broj (OIB)

– matični broj

– pravno ustrojbeni oblik

– broj organizacijskih dijelova (podružnica)

– naziv matičnog registra

– broj iz matičnog registra

– adresa sjedišta

– poštanski broj

– mjesto

– šifra djelatnosti

– račun

– statistička oznaka grada/općine

– statistička oznaka županije

– osoba za kontakt

– telefon, faks

– e-mail, web-stranica.

2. Podatke o zakonskom zastupniku/osobama ovlaštenim za zastupanje.

3. Podatke relevantne za bazu financijskih izvještaja.

Članak 19.

(1) Neprofitna organizacija upisuje se u Registar na temelju prijave na Obrascu: Registar neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO), koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Obrazac: RNO, osim podataka o neprofitnoj organizaciji navedenih u članku 18. ovoga Pravilnika, sadrži i

– godinu osnivanja

– potpis zakonskog zastupnika

– pečat neprofitne organizacije

– mjesto i datum sastavljanja.

Članak 20.

(1) Neprofitna organizacija izvještava o promjeni podataka unesenih u Registar podnošenjem prijave za upis promjene na Obrascu: Promjene u Registru neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO-P), koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Neprofitna organizacija izvještava Ministarstvo financija o donesenoj Odluci o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela iz članka 9. stavka 2. Zakona, na Obrascu: RNO-P u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu.

(3) Obrazac: RNO–P sadrži:

– redni broj iz Registra (RNO broj)

– pozicija iz Obrasca: RNO

– stari i novi podatak o neprofitnoj organizaciji (opći podaci, podaci o zakonskom zastupniku/osobama ovlaštenim za zastupanje i podaci relevantni za bazu financijskih izvještaja)

– potpis zakonskog zastupnika

– pečat neprofitne organizacije

– mjesto i datum sastavljanja.

Članak 21.

(1) Neprofitna organizacija briše se iz Registra brisanjem iz matičnog registra u koji je neprofitna organizacija upisana prilikom osnivanja.

(2) Neprofitna organizacija, koja prestaje biti obveznik primjene Zakona, podnosi prijavu za brisanje iz Registra na vlastiti zahtjev.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/101

Urbroj: 513-05-02-15-1

Zagreb, 13. ožujka 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

OBRASCI

31 18.03.2015 Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija 31 18.03.2015 Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija