Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanje službenika pravosudne policije

NN 31/2015 (18.3.2015.), Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanje službenika pravosudne policije

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

629

Na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O ZVANJIMA, ZNAKOVLJU I UVJETIMA POSTAVLJANJA U ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se zvanja, znakovlje i uvjeti za postavljanje u zvanje službenika pravosudne policije.

Službenik pravosudne policije u smislu ovog Pravilnika je službenik Ministarstva pravosuđa raspoređen na poslove osiguranja pravosudnih tijela.

II. ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 2.

Službenici pravosudne policije postavljaju se u zvanja nakon položenog ispita za zvanje u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa.

Službenike pravosudne policije u zvanja rješenjem postavlja ministar pravosuđa.

Članak 3.

Zvanja službenika pravosudne policije su:

a) Za službenike sa srednjom stručnom spremom:

1. mlađi pravosudni policajac,

2. pravosudni policajac,

3. stariji pravosudni policajac.

b) Za službenike s višom stručnom spremom:

1. nadzornik pravosudne policije,

2. viši nadzornik pravosudne policije.

c) Za službenike s visokom stručnom spremom:

1. samostalni nadzornik pravosudne policije,

2. glavni nadzornik pravosudne policije.

Članak 4.

Osoba koja se prvi put prima u službu pravosudne policije ima status vježbenika za službenika pravosudne policije.

Vježbenik za službenika pravosudne policije mora završiti izobrazbu o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela.

Vježbenik za službenika pravosudne policije obvezan je položiti ispit za zvanje najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda na radno mjesto.

Vježbenik za službenika pravosudne policije može pristupiti polaganju ispita za najniže zvanje svoje stručne spreme nakon uspješno završene izobrazbe iz stavka 2. ovog članka.

Vježbenik za službenika pravosudne policije postavlja se u zvanje nakon što položi ispit za zvanje za svoju stručnu spremu i zadovolji na probnom radu.

Članak 5.

Iznimno od članka 4. ovog Pravilnika osobi koja je primljena na rad u Ministarstvo pravosuđa i raspoređena na poslove osiguranja pravosudnih tijela prilikom postavljanja u zvanje priznat će se radno iskustvo ostvareno na poslovima koji po svom sadržaju odgovaraju poslovima službeničkog radnog mjesta na koje se osoba raspoređuje.

Osoba iz stavka 1. ovog članka može pristupiti polaganju ispita za zvanje nakon završene izobrazbe o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela.

Osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je položiti ispit za zvanje najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda na radno mjesto.

Članak 6.

Službenik pravosudne policije može pristupiti ispitu za neposredno više zvanje za svoju stručnu spremu nakon što je u prethodnom zvanju proveo najmanje pet godina.

Ispitu za neposredno više zvanje može pristupiti službenik pravosudne policije koji je u prethodnom zvanju proveo najmanje četiri godine i koji je posljednje dvije godine ocijenjen ocjenom »primjeran« ili »izuzetan«.

U vrijeme provedeno u zvanju ne računa se kalendarska godina:

– u kojoj je službenik pravosudne policije ocijenjen ocjenom »zadovoljava«,

– u kojoj je službeniku pravosudne policije izrečena kazna za tešku povredu službene dužnosti,

– u kojoj službenik pravosudne policije nije ocijenjen.

Članak 7.

Na obrazloženi prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice nadležne za poslove osiguranja pravosudnih tijela službenik pravosudne policije može se postaviti u neposredno više zvanje ako je položio ispit za to zvanje i ako postoji upražnjeno radno mjesto za koje je kao stručni uvjet propisano to zvanje.

Članak 8.

Službenik pravosudne policije koji je stekao viši stupanj stručne spreme od stručne spreme u kojoj je postavljen u zvanje može polagati ispit za najniže zvanje koje odgovara stupnju stečene stručne spreme.

Na obrazloženi prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice nadležne za poslove osiguranja pravosudnih tijela službenik pravosudne policije iz stavka 1. ovog članka može se postaviti u zvanje stečene stručne spreme ako je položio ispit za zvanje, ako postoji upražnjeno radno mjesto za koje je kao stručni uvjet propisano to zvanje te ako ispunjava ostale uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa.

Članak 9.

Službenik pravosudne policije koji je privremeno premješten na službeničko radno mjesto za koje je propisano više zvanje od onoga u koje je postavljen ne stječe zvanje službeničkog mjesta na koje je privremeno premješten.

III. ISPIT ZA ZVANJE

Članak 10.

Ispit za zvanje službenika pravosudne policije polaže se pred Ispitnim povjerenstvom Ministarstva pravosuđa kojeg imenuje ministar pravosuđa na vrijeme od četiri godine.

Ispitno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i dva člana.

Ispitno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima tajnika.

Članovi Ispitnog povjerenstva i tajnik imaju pravo na novčanu naknadu čiju visinu odlukom određuje ministar pravosuđa.

Članak 11.

Prijava za polaganje ispita za zvanje podnosi se ustrojstvenoj jedinici Ministarstva pravosuđa nadležnoj za poslove osiguranja pravosudnih tijela.

Ispunjavanje uvjeta za polaganje ispita za zvanje utvrđuje se rješenjem Ministarstva pravosuđa.

Članak 12.

Ispit za zvanje službenika pravosudne policije polaže se u službenoj odori u prostorijama Ministarstva pravosuđa.

Vrijeme polaganja ispita za zvanje službenika pravosudne policije odlukom određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

Kandidat će se obavijestiti o vremenu polaganja ispita najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.

Članak 13.

Polaganje ispita može se odgoditi ako molba za odgodu polaganja ispita bude podnesena najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Ako službenik pravosudne policije ne pristupi ispitu, a nije podnio molbu iz stavka 1. ovog članka ili je od polaganja odustao tijekom ispita, smatra se da ispit nije položio.

Ako službenik pravosudne policije iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga tijekom polaganja ispita odustane od polaganja, polaganje ispita će se odgoditi.

Službenik pravosudne policije može ponoviti ispit za zvanje najviše dva puta.

Ponovnom polaganju ispita za neposredno više zvanje službenik ne može pristupiti prije isteka roka od šest mjeseci od dana prethodnog polaganja.

Članak 14.

Za vrijeme ispita tajnik Ispitnog povjerenstva vodi zapisnik posebno za svakog kandidata.

U zapisnik se upisuju osobni podaci kandidata, sastav Ispitnog povjerenstva, pitanja koja su postavljena kandidatu te ocjena.

Članak 15.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

O uspjehu kandidata Ispitno povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

Rezultat ispita odmah se priopćuje kandidatu, a naknadno mu se izdaje potvrda o položenom ispitu za zvanje.

Jedan primjerak potvrde o položenom ispitu za zvanje bit će uložen u osobni očevidnik službenika pravosudne policije.

Članak 16.

Evidenciju o ispitima za zvanja vodi ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa nadležna za poslove osiguranja pravosudnih tijela.

IV. OZNAKE ZVANJA

Članak 17.

Oznake zvanja pravosudne policije:

1. »mlađi pravosudni policajac« – pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm na kojem je našiven hrvatski troplet bijele boje,

2. »pravosudni policajac« – dva pravokutnika širine 10 mm i dužine 48 mm, međusobno razmaknuta 10 mm, na koja je našiven hrvatski troplet bijele boje,

3. »stariji pravosudni policajac« – tri pravokutnika širine 10 mm i dužine 48 mm, međusobno razmaknuta 10 mm, na koja je našiven hrvatski troplet bijele boje,

4. »nadzornik pravosudne policije« – pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm na kojem je našiven hrvatski troplet bijele boje i jedan šesterokut veličine 15 mm, bijele boje, u sredini udaljen od tropleta 10 mm,

5. »viši nadzornik pravosudne policije« – pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm na kojem je našiven hrvatski troplet bijele boje i dva šesterokuta veličine 15 mm, bijele boje, u sredini paralelno s tropletom, međusobno razmaknuta 10 mm,

6. »samostalni nadzornik pravosudne policije« – dva pravokutnika širine 15 mm i dužine 48 mm na koja je našiven hrvatski troplet bijele boje i jedan šesterokut veličine 15 mm, bijele boje, u sredini udaljen od tropleta 10 mm,

7. »glavni nadzornik pravosudne policije« – dva pravokutnika širine 15 mm i dužine 48 mm na koja je našiven hrvatski troplet bijele boje i dva šesterokuta veličine 15 mm, bijele boje, u sredini paralelno s tropletom, međusobno razmaknuta 10 mm.

Članak 18.

Službenik pravosudne policije na radnom mjestu voditelja pododsjeka osiguranja, pored oznake zvanja, nosi dodatnu oznaku radnog mjesta.

Dodatna oznaka radnog mjesta je metalna pločica srebrne boje dužine 70 mm i širine 25 mm, na kojoj je crnim slovima veličine 8 mm utisnut tekst: »VODITELJ«.

Oznaka iz stavka 2. ovog članka nosi se iznad desnog džepa jakne odnosno košulje.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Prikaz oznaka zvanja iz članaka 17. ovog Pravilnika otisnut je uz Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/33
Urbroj: 514-03-01-02-02-15-01
Zagreb, 2. ožujka 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Oznake zvanja31 18.03.2015 Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanje službenika pravosudne policije 31 18.03.2015 Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanje službenika pravosudne policije