Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije

NN 31/2015 (18.3.2015.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

630

Na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrasci, način izdavanja i uporabe, vođenje evidencije te zamjena službenih iskaznica i znački koje nose ovlaštene službenici pravosudne policije (u daljnjem tekstu: nositelji iskaznice i značke).

Nositelji iskaznice iz stavka 1. ovog članka su:

– službenici ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa nadležne za poslove osiguranja pravosudnih tijela, koji obavljaju neposredan nadzor nad radom službenika pravosudne policije raspoređenih na poslove osiguranja pravosudnih tijela (u daljnjem tekstu: ovlaštene službene osobe ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa) i

– službenici pravosudne policije raspoređeni na poslove osiguranja pravosudnih tijela.

Članak 2.

Službene iskaznice iz članka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: iskaznice) pravokutnog su oblika veličine 85 × 55 mm i izrađuju se na zaštitnom mozaik papiru s plastičnim omotom.

Iskaznice su označene serijskim brojem i oznakom obrasca.

Iskaznica ovlaštenih službenih osoba ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa nosi oznaku obrasca »A«.

Iskaznica službenika pravosudne policije raspoređenih na poslove osiguranja pravosudnih tijela nosi oznaku obrasca »B«.

Članak 3.

Prednja strana iskaznice sadrži:

– u gornjem dijelu, cijelom dužinom iskaznice, u širini 8 mm od gornjeg ruba hrvatski pleter (troplet) bijelo-plave boje na podlozi srebrene boje;

– na lijevoj strani mjesto za fotografiju veličine 28 × 32 mm;

– desno od mjesta za fotografiju grb Republike Hrvatske u izvornim bojama;

– desno od grba u gornjem redu, u crnoj boji velikim slovima riječi: »Republika Hrvatska«, u sljedećem redu riječi: »Ministarstvo pravosuđa« i u sljedećem redu riječi: »Službena iskaznica« za ovlaštene službene osobe ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa, a za službenike pravosudne policije raspoređene na poslove osiguranja pravosudnih tijela desno od grba u gornjem redu, u crnoj boji velikim slovima riječi: »Republika Hrvatska«, u sljedećem redu riječi: »Ministarstvo pravosuđa«, u sljedećem redu jače otisnutim slovima riječi: »Pravosudna policija« i u sljedećem redu riječi: »Službena iskaznica«;

– desno od mjesta predviđenog za fotografiju i ispod riječi: »Službena iskaznica« riječ: »ime«, a u sljedećem redu riječ: »prezime« nositelja iskaznice;

– ispod mjesta predviđenog za fotografiju, u donjem lijevom kutu, u crnoj boji oznaku obrasca iskaznice i u crvenoj boji serijski broj iskaznice.

Članak 4.

Poleđina obrasca iskaznice sadrži:

– ovlasti nositelja iskaznice,

– mjesto predviđeno za upis datuma izdavanja iskaznice,

– mjesto predviđeno za otisak pečata Ministarstva pravosuđa i

– mjesto predviđeno za potpis ministra pravosuđa.

Članak 5.

Ovlaštene službene osobe ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa i službenici pravosudne policije raspoređeni na poslove osiguranja pravosudnih tijela u obavljanju službenih poslova nose posebnu oznaku (u daljnjem tekstu: značka).

Značka je sastavni dio odore službenika pravosudne policije.

Članak 6.

Značka je veličine 50 × 75 mm.

Na lijevom i desnom obrubu značke nalazi se hrvatski pleter (troplet) zlatne boje. U sredini na podlozi plave boje otisnut je dio grba Republike Hrvatske, i to crveno-bijela polja, a preko njega mač i vaga u zlatnoj boji. Iznad grba, s lijeve i desne strane otisnuta je hrvatska trobojnica.

U gornjem dijelu značke ovlaštene službene osobe ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa velikim slovima u zlatnoj boji na podlozi plave boje otisnute su riječi: »MINISTARSTVO PRAVOSUĐA«. Ispod toga, između hrvatske trobojnice otisnute s lijeve i desne strane, otisnut je serijski broj značke u crnoj boji na podlozi zlatne boje. U donjem dijelu značke lijevo od ručke mača otisnuto je veliko slovo »R« u zlatnoj boji, a desno od ručke mača veliko slovo »H« u zlatnoj boji, početna slova naziva Republike Hrvatske.

U gornjem dijelu značke službenika pravosudne policije raspoređenih na poslove osiguranja pravosudnih tijela velikim slovima u zlatnoj boji na podlozi plave boje otisnute su riječi: »PRAVOSUDNA POLICIJA«. Ispod toga, između hrvatske trobojnice otisnute s lijeve i desne strane, otisnut je serijski broj značke u crnoj boji na podlozi zlatne boje. U bijelim poljima grba, u prvom gornjem redu, lijevo od oštrice mača, otisnuto je veliko slovo »M« u zlatnoj boji, a desno od oštrice mača veliko slovo »P« u zlatnoj boji, početna slova naziva Ministarstva pravosuđa. U donjem dijelu značke lijevo od ručke mača otisnuto je veliko slovo »R« u zlatnoj boji, a desno od ručke mača veliko slovo »H« u zlatnoj boji, početna slova naziva Republike Hrvatske.

Članak 7.

Iskaznica i značka nose se u kožnom povezu tamno plave boje.

Kožni povez trostrukog je pregiba, a pregib na kojem se nalazi značka preklapa se preko prednje strane kožnog poveza. Veličina svakog pregiba je 80 × 120 mm.

Na prednjoj strani kožnog pregiba slovima u zlatnoj boji otisnuto je:

– na vrhu riječi: »Republika Hrvatska«;

– ispod riječi: »Republika Hrvatska« riječ: »Ministarstvo pravosuđa«;

– ispod riječi: »Ministarstvo pravosuđa« grb Republike Hrvatske;

– ispod grba Republike Hrvatske riječi: »Službena iskaznica«.

Članak 8.

Iskaznica i značka koriste se isključivo tijekom obavljanja službe.

Članak 9.

Iskaznice i značke izdaje Ministarstvo pravosuđa. O iskaznicama i značkama vodi se evidencija.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: redni broj; oznaku i serijski broj iskaznice ili značke; prezime i ime te datum rođenja službenika kojem je izdana; radno mjesto ili zvanje nositelja iskaznice ili značke; datum preuzimanja iskaznice ili značke; datum i razlog vraćanja iskaznice ili značke.

Članak 10.

Nositelj iskaznice ili značke obvezan je, odmah po saznanju, Ministarstvu pravosuđa prijaviti gubitak, otuđenje ili uništenje iskaznice ili značke.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što izgubljena, otuđena ili uništena iskaznica ili značka bude oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja iz stavka 2. ovog članka i troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi nositelj iskaznice.

Članak 11.

U slučaju prestanka državne službe, gubitka statusa ovlaštene službene osobe, udaljenja iz službe ili rasporeda na poslove za koje nije određeno korištenje službene iskaznice ili nošenje značke, nositelj iskaznice i značke obvezan je u roku od osam dana vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu pravosuđa.

Članak 12.

Obrasci službenih iskaznica i znački otisnuti su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 13.

Službene iskaznice i značke izdane prema ranijim propisima zamijenit će se službenim iskaznicama i značkama utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika u odnosu na službenike pravosudne policije raspoređene na poslove osiguranja pravosudnih tijela prestaje važiti odredba članka 3. stavka 4. Pravilnika o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, broj: 61/2002 i 141/2009).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/39

Urbroj: 514-03-01-02-02-15-05

Zagreb, 2. ožujka 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac službene iskaznice i značke ovlaštene službene osobe ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđaObrazac službene iskaznice i značke službenika pravosudne policije raspoređenog na poslove osiguranja pravosudnih tijela31 18.03.2015 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije 31 18.03.2015 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije 31 18.03.2015 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije 31 18.03.2015 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije