Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

NN 32/2015 (20.3.2015.), Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

661

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće i naknade plaće (u daljnjem tekstu: obračun isplaćene plaće), sadržaj obračuna plaće ili naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio (u daljnjem tekstu: obračun neisplaćene plaće), sadržaj obračuna isplaćene otpremnine, te sadržaj obračuna otpremnine koju je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako je na dan dospjelosti nije isplatio (u daljnjem tekstu: obračun neisplaćene otpremnine).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Obračun isplaćene plaće sadrži:

1) podatke o poslodavcu:

– za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i IBAN broj računa,

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa,

2) podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj računa i naziv banke,

3) razdoblje, odnosno mjesec za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje,

4) podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos plaće te iznos plaće po tim osnovama, odnosno podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade.

Članak 3.

(1) Podaci iz članka 2. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika sadrže:

1) ostvarene sate rada, odnosno druge podatke od kojih ovisi iznos plaće (sati redovitog rada prema rasporedu radnog vremena s posebno iskazanim satima rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću; sati prekovremenog rada s posebno iskazanim satima takvog rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću i drugo),

2) sate pripravnosti,

3) sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće, s posebno iskazanim satima:

– godišnjeg odmora,

– privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti,

– blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom,

– plaćenog dopusta,

– u kojima je radnik odbio raditi zbog neprovedenih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,

– prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,

– u kojima radnik ne radi zbog drugih opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu,

– u kojima radnik nije radio iz razloga za koje je sam odgovoran,

4) sate neopravdanog izostanka radnika s rada krivnjom radnika,

5) ostale propisane, utvrđene ili ugovorene dodatke i primitke,

6) podatak o osnovici za obračun doprinosa,

7) vrste i iznose doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz plaće i to:

– za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup),

– za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

8) podatke o dohotku,

9) iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i podatak o poreznoj osnovici i stopama,

10) utvrđeni iznos plaće ili naknade plaće po osnovama iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka,

11) utvrđeni iznos i vrstu obustave,

12) utvrđeni iznos za isplatu,

13) datum određen za isplatu plaće.

(2) Poslodavac u obračunu plaće nije obvezan navoditi one podatke iz odredbe stavka 1. ovoga članka, koji u razdoblju odnosno mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje kod radnika ne postoje.

Članak 4.

Obračun isplaćene otpremnine sadrži:

1) podatke o poslodavcu:

– za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, OIB i IBAN broj računa,

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa,

2) podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj računa i naziv banke,

3) podatke o otpremnini.

Članak 5.

Podaci o otpremnini iz članka 4. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika sadrže:

1) mjerila za utvrđivanje otpremnine, ako njen iznos ovisi o određenim mjerilima (broj godina rada za koje je radnik ostvario pravo na otpremninu i iznos prosječne bruto plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, odnosno druga ugovorena ili utvrđena mjerila),

2) ukupni iznos bruto otpremnine i od toga:

– neoporezivi iznos,

– oporezivi iznos,

3) podatak o osnovici za obračun doprinosa,

4) vrste iznosa doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz oporezivog dijela otpremnine i to:

– za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup),

– za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

5) podatak o dohotku,

6) iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak iz oporezivog iznosa otpremnine i podatke o osobnom odbitku i poreznoj osnovici,

7) iznos otpremnine za isplatu, kojeg čine zbroj neoporezivog iznosa i neto od oporezivog iznosa otpremnine,

8) datum određen za isplatu otpremnine.

Članak 6.

(1) Obračun isplaćene plaće radnika na izdvojenom mjestu rada, osim podataka iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, sadrži i podatke o naknadi drugih troškova isplaćenih radniku vezanih uz obavljanje ugovorenih poslova.

(2) Obračun isplaćene plaće radnika upućenog na rad u inozemstvo, osim podataka iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, sadrži i podatak o osnovici prema kojoj su obračunati doprinosi, ako je ta osnovica različita od iznosa plaće, te podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje.

(3) Obračun isplaćene plaće pomorca koji je član posade broda u međunarodnoj plovidbi, sadrži podatke o iznosu bruto plaće i o broju dana za koje pomorac ima pravo na dodatak te iznos pomorskog dodatka i podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje.

Članak 7.

(1) Ako poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti, osim podataka iz članka 2. i 3., odnosno članka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, sadrži potpis ovlaštene osobe te pečat poslodavca, s tim da umjesto podatka o datumu određenom za isplatu, sadrži podatak o danu dospjelosti plaće, naknade plaće odnosno otpremnine.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene plaće sadržava i podatke o:

1) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj odobrenja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

2) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj odobrenja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope,

3) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj odobrenja za druge obustave iz plaće.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene otpremnine sadržava i podatke o:

1) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj odobrenja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

2) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj odobrenja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope.

(4) Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, odnosno jedan za isplaćeni, a drugi za neisplaćeni dio plaće, naknade plaće ili otpremnine, u propisanom sadržaju.

Članak 8.

Poslodavac je obračunske isprave, čiji je sadržaj propisan ovim Pravilnikom, dužan čuvati najmanje šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogle biti relevantne i obračunske isprave, dužan ih je čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Članak 9.

(1) Obrazac obračuna isplaćene plaće (obrazac IP1), obrazac obračuna neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), obrazac isplaćene otpremnine (obrazac IO1) i obrazac neisplaćene otpremnine (obrazac IO2), otisnuti su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Poslodavci su dužni, najkasnije do 01. srpnja 2015., godine uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine«, broj 120/12).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/192

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-23

Zagreb, 9. ožujka 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

32 20.03.2015 Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine 32 20.03.2015 Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine 32 20.03.2015 Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine