Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

NN 32/2015 (20.3.2015.), Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

667

Na temelju članka 6. stavak 3. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O ELEKTRONIČKOM ZAPISU PODATAKA IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA

1. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj elektroničkog zapisa, izdavanje elektroničkog zapisa, ispravak podataka na elektroničkom zapisu, razmjena podataka između tijela s javnim ovlastima i vođenje evidencije o izdanim elektroničkim zapisima.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

2. SADRŽAJ PODATAKA

Članak 2.

(1) Elektronički zapis sadrži sljedeće podatke:

1) ime i prezime osobe/osiguranika,

2) dan, mjesec i godinu rođenja,

3) državljanstvo osobe/osiguranika,

4) osobni broj osiguranika,

5) osobni identifikacijski broj (OIB) osobe/osiguranika,

6) temeljno obrazovanje:

– naziv i sjedište obrazovne ustanove,

– obrazovni program,

– stečena kvalifikacija,

– stupanj stručne spreme, odnosno vrsta i razina obrazovanja,

– klasa i urudžbeni broj svjedodžbe/diplome.

7) dodatno obrazovanje:

– naziv i sjedište ustanove,

– opis dodatnog obrazovanja,

– klasa i urudžbeni broj dokumenta,

– prestanak važenja.

8) naziv i sjedište poslodavca/obveznika doprinosa,

9) OIB poslodavca/obveznika doprinosa,

10) registarski broj obveznika doprinosa,

11) osnova osiguranja,

12) početak osiguranja,

13) prestanak osiguranja,

14) radno vrijeme (broj sati dnevno),

15) stvarna stručna sprema, odnosno vrsta i razina obrazovanja,

16) potrebna stručna sprema, odnosno vrsta i razina obrazovanja,

17) općina rada/prebivalište,

18) ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom,

19) trajanje staža osiguranja.

(2) Podatke iz stavka 1. podstavka 3., 6., 7. i 15. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) preuzima od drugih nadležnih tijela odnosno osiguranika, druge fizičke ili pravne osobe i tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka, dok se ne osigura preuzimanje podataka iz temeljnog registra, elektroničkim putem.

(3) Zavod i Hrvatski zavod za zapošljavanje neposredno evidentiraju podatak iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka na osnovi izvornika svjedodžbi i diploma nadležnih obrazovnih ustanova, a podatak iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka na osnovi izvornika dokumenata kojima se dokazuje neko dodatno obrazovanje.

(4) U elektroničkom zapisu prikazuju se razdoblja osiguranja stečena po svim obveznim osnovama osiguranja i produženo osiguranje.

3. IZDAVANJE ELEKTRONIČKOG ZAPISA

Članak 3.

(1) Elektronički zapis Zavod izdaje na zahtjev:

1) osiguranika fizičke osobe, hrvatskog ili stranog državljanina koji je obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mirovinsko osiguranje,

2) fizičke osobe koja u Zavodu nema priznato svojstvo osiguranika iz podstavka 1. ovoga članka,

3) tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

(2) Elektronički zapis izdaje se nakon podnesenog zahtjeva i sadrži sve podatke koji su u njega uneseni do dana izdavanja.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka zahtjev za izdavanje elektroničkog zapisa podnose Zavodu u elektroničkom obliku, putem korisničkih stranica Zavoda.

Članak 4.

(1) Elektronički zapis dostavlja se podnositelju zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika putem korisničkih stranica Zavoda, odnosno elektroničkom poštom.

(2) Vjerodostojnost elektroničkog zapisa iz stavka 1. ovoga članka može se provjeriti korištenjem kontrolnog broja, odnosno bar-koda na mrežnoj stranici Zavoda.

(3) Elektronički zapis (sadržaj, forma) iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika.

4. ISPRAVAK PODATAKA NA ELEKTRONIČKOM ZAPISU

Članak 5.

Podnositelj zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji smatra da podaci na elektroničkom zapisu nisu točni ili potpuni, može zahtijevati od Zavoda da ispravi podatke u propisanom roku.

5. RAZMJENA PODATAKA IZMEĐU TIJELA S JAVNIM OVLASTIMA

Članak 6.

(1) Zavod, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, razmjenjuje podatke s drugim nadležnim tijelima koja vode evidenciju o osobnim podacima i evidenciju o drugim podacima koji se obrađuju radi obavljanja zakonom određenih zadataka tijela s javnim ovlastima.

(2) Do donošenja posebnog propisa kojim se na jedinstven način uređuju zajedničke osnove za sigurnu razmjenu podataka, razmjena podatka iz stavka 1. ovoga članka uredit će se posebnim sporazumom i protokolom o razmjeni podataka.

6. VOĐENJE EVIDENCIJE O IZDANIM ELEKTRONIČKIM ZAPISIMA

Članak 7.

(1) Zavod vodi evidenciju u elektroničkom obliku o podnesenim zahtjevima iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i izdanim elektroničkim zapisima iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) U evidenciji se vode podaci o podnositelju zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, datumu i vremenu podnošenja zahtjeva te datumu i vremenu izdavanja elektroničkog zapisa.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (»Narodne novine«, broj 79/13).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/193

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-25

Zagreb, 9. ožujka 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.