Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika

NN 32/2015 (20.3.2015.), Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

669

Na temelju članka 72. stavka 8. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA NOĆNIH RADNIKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom, radi zaštite zdravlja i sigurnosti noćnih radnika, osim noćnih radnika iz članka 72. stavka 4. Zakona o radu, utvrđuje sadržaj, način i rokovi zdravstvenih pregleda radnika koji rasporedom radnog vremena svoj rad obavlja kao noćni radnik, a koji takav rad može obavljati samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, te sadržaj i način izdavanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Radnik koji će na temelju rasporeda radnog vremena svoj rad obavljati kao noćni radnik, može biti raspoređen u noćni rad samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova u noćnom radu (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost).

(2) Zdravstvena sposobnost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka noćnog rada te tijekom noćnog rada noćnog radnika, najkasnije svake tri godine neprekinutog noćnog rada noćnog radnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni doktor medicine specijalist medicine rada, na temelju procjene rizika radnikovih poslova, osim u slučaju kada noćni radnik radi na poslovima s posebnim uvjetima rada.

(3) Kada noćni radnik radi na poslovima s posebnim uvjetima rada, doktor medicine specijalist medicine rada pri ocjeni zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, istovremeno ocjenjuje i zdravstvenu sposobnost za noćni rad takvog radnika.

(4) Kada radnik radi na poslovima s posebnim uvjetima rada, tijekom kojeg će na temelju rasporeda radnog vremena taj rad obavljati i noću kao noćni radnik, poslodavac ga je dužan uputiti na prethodni zdravstveni pregled utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad noćnog radnika.

(5) Rokovi za periodičke preglede za određivanje zdravstvene sposobnosti noćnih radnika koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, propisani su posebnim propisom.

Članak 3.

(1) Zdravstveni pregled noćnog radnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti koju izdaje poslodavac (Obrazac NR-1).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pregled noćnog radnika koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada, obavlja se na temelju uputnice u skladu s posebnim propisom.

(3) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslovima koje će noćni radnik raditi ili radi, trajanju noćnog rada te opasnostima i štetnostima kojima je, na temelju procjene rizika njegovih poslova, tijekom rada noćni radnik izložen.

(4) Uz uputnicu iz stavka 1. ovoga članka, prilaže se procjena rizika za poslove na mjestu rada noćnog radnika.

Članak 4.

(1) Zdravstveni pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti noćnog radnika obavlja se prema doktrini i kriterijima medicine rada.

(2) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda izdaje se svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika za obavljanje noćnog rada (Obrazac NR-2).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika koji obavlja i poslove s posebnim uvjetima rada, izdaje se svjedodžba u skladu s posebnim propisom.

(4) Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika izdaje zdravstvena ustanova koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatna ordinacija medicine rada.

Članak 5.

(1) Noćni radnik, odnosno poslodavac imaju na ocjenu zdravstvene sposobnosti pravo prigovora u pisanom obliku, u roku od petnaest dana od dana primitka svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika, Povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (u daljnjem tekstu: Zavod), koju imenuje ravnatelj Zavoda za svaki pojedini slučaj podnošenja prigovora.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, doktora medicine specijalista medicine rada iz zdravstvene ustanove koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada.

(3) Svi doktori medicine specijalisti medicine rada koji obavljaju djelatnost medicine rada, osim onih koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu noćnog radnika u prvom stupnju, dužni su na poziv sudjelovati u radu Povjerenstva.

(4) Povjerenstvo može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda noćnog radnika, samo na osnovi priložene medicinske dokumentacije i to u roku od trideset dana od dana primitka prigovora.

(5) Povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima noćnog radnika, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog liječnika obiteljske zdravstvene zaštite noćnog radnika o čijoj se zdravstvenoj sposobnosti odlučuje.

(6) Ocjena zdravstvene sposobnosti Povjerenstva je izvršna i dostavlja se pregledanom noćnom radniku, poslodavcu i Zavodu.

(7) Odluku o visini naknade za rad Povjerenstva donosi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 6.

Obrazac uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti noćnog radnika (NR-1) i svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika (NR-2), otisnuti su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (»Narodne novine« broj 122/13).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/191

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-23

Zagreb, 9. ožujka 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

32 20.03.2015 Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika 32 20.03.2015 Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika