Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

NN 32/2015 (20.3.2015.), Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

671

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VIŠESTRUKOJ SUKLADNOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se pravila višestruke sukladnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, obveznici poštivanja pravila višestruke sukladnosti, kontrola višestruke sukladnosti i rokovi u kojima poštivanje pravila višestruke sukladnosti postaje obveza za primanje potpora.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba (EU) br. 1305/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013), sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

– Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredbe (EU) br. 1306/2013);

– Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013);

– Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.);

– Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranoga administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014.), (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 640/2014),

– Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranoga administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014.).

Pravila višestruke sukladnosti

Članak 3.

(1) Pravila višestruke sukladnosti predstavljaju pravila koja korisnik potpore mora poštivati u obavljanju poljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.

(2) Pravila višestruke sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka čine:

(a) propisani zahtjevi upravljanja kao obvezni zahtjevi kojih se mora pridržavati korisnik potpore u obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, u skladu s Dodatkom II. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i u okviru odredbi nacionalnog zakonodavstva i

(b) dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti kao minimalni uvjeti upravljanja na poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno obvezni uvjeti kojih se mora pridržavati korisnik potpore u obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim površinama u svom korištenju, u skladu s Dodatkom II. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ustanovljeni na nacionalnoj razini.

(3) Pravila višestruke sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka vezana su uz sljedeća područja:

(a) okoliš, klimatske promjene i dobro poljoprivredno stanje zemljišta

(b) javno zdravlje, zdravlje životinja i biljaka

(c) dobrobit životinja.

Propisani zahtjevi upravljanja

Članak 4.

Propisani zahtjevi upravljanja iz članka 3. stavka 2. podstavka (a) ovoga Pravilnika propisani su u Dodatku I. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti

Članak 5.

Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti iz članka 3. stavka 2. podstavka (b) ovoga Pravilnika propisani su u Dodatku II. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obveznici

Članak 6.

(1) Obveznici pravila višestruke sukladnosti su korisnici potpora iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Obveznik iz stavka 1. ovoga članka mora poštivati pravila višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika prilikom obavljanja poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu kojim upravlja, tijekom cijele godine za koju je podnio zahtjev za potporu.

Kontrola višestruke sukladnosti

Članak 7.

(1) Administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu višestruke sukladnosti kod obveznika iz članka 6. ovoga Pravilnika provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Agencija za plaćanja u kontroli iz stavka 1. ovoga članka koristi Integrirani administrativni i kontrolni sustav.

(3) Kao pravovaljan izvještaj o kontroli na terenu iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike i izvještaje o obavljenom inspekcijskom nadzoru i rješenja tijela nadležnih za inspekcijski nadzor pravila iz Dodataka I. i II. ovoga Pravilnika.

Sankcije za nepoštivanja pravila višestruke sukladnosti

Članak 8.

(1) Sankcioniranje obveznika iz članka 6. ovoga Pravilnika za nepoštivanje pravila višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja provodi u skladu s odredbama članka 99. Uredbe EU) br. 1306/2013.

(2) Sankcije iz stavka 1. ovoga članka određuju se u skladu s tablicama 1. i 2. Dodatka III. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Sankcije iz stavka 1. ovoga članka neće se primjenjivati na male poljoprivrednike definirane u Naslovu V. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Članak 9.

U smislu određivanja sankcija iz stavaka 1. i 2. članka 8. ovoga Pravilnika, koriste se sljedeći pojmovi:

»Nesukladnost« kako je definirano u članku 2. stavka 2. (b) Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2013;

»Ponavljanje nesukladnosti« kako je definirano u članku 38. stavak 1. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2013;

»Opseg« kako je definirano u članku 38. stavak 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2013;

»Ozbiljnost« kako je definirano u članku 38. stavku 3. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2013;

»Trajanje« kako je definirano u članku 38. stavku 4. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2013.

»Postupanje iz nemara« smatra se kad se obveznik iz članka 6. ovoga Pravilnika ne pridržava pravila višestruke sukladnosti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika na način da nije primijenio uobičajenu pažnju, brigu ili stručnost;

»Postupanje iz namjere« kako je definirano u članku 39. stavak 4. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2013

Očuvanje površina pod trajnim pašnjacima

Članak 10.

(1) Trajni pašnjak u smislu ovoga Pravilnika je trajni pašnjak u skladu s člankom 93. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Kako bi se osiguralo da površina pod trajnim pašnjacima iz stavka 1. ovoga članka ostane u okviru granica definiranih člankom 93. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 37. stavak 1. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2014., Agencija za plaćanja će u 2015. i 2016. godini pratiti odnos površina pod trajnim pašnjacima i ukupnih poljoprivrednih površina na nacionalnoj razini na temelju površina za koje obveznici iz članka 6. ovoga Pravilnika podnose zahtjev za potporu u tekućoj godini, a u odnosu na dan 1. srpnja 2013. godine.

(3) Ukoliko se praćenjem odnosa površina iz stavka 2. ovoga članka zabilježi smanjenje površina pod trajnim pašnjacima u Republici Hrvatskoj veće od 5% u odnosu na stanje 1. srpnja 2013. godine, ministar poljoprivrede će naredbom propisati obvezu vraćanja prenamijenjenih poljoprivrednih površina u trajne pašnjake.

Rokovi primjene

Članak 11.

Korisnici potpora iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezni su:

(a) od 1. siječnja 2015. godine poštivati dobre poljoprivredne i okolišne uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika i propisane zahtjeve upravljanja pravila višestruke sukladnosti u odnosu na SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 6, SMR 7 i SMR 8 iz Dodatka I ovoga Pravilnika;

(b) od 1. siječnja 2016. godine poštivati propisane zahtjeve upravljanja u odnosu na SMR 4, SMR 5, SMR 9 i SMR 10 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika;

(c) od 1. siječnja 2018. godine poštivati propisane zahtjeve upravljanja u odnosu na SMR 11, SMR 12 i SMR 13 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (»Narodne novine«, broj 27/14).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/73

Urbroj: 525-07/0012-15-6

Zagreb, 18. ožujka 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I. – DODATAK III.

32 20.03.2015 Pravilnik o višestrukoj sukladnosti