Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 33/2015 (24.3.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

677

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. ožujka 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/20

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 18. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13. i 151/14.) u članku 4. stavku 1. iza riječi: »nasljednika« dodaju se riječi: »iznimno od propisa o nasljeđivanju«.

Članak 2.

U članku 12. iza riječi: »osnovi« dodaju se riječi: »i ako posebnim propisom nije drukčije određeno«.

Članak 3.

U članku 18. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Na produženo osiguranje može se osigurati životni partner osiguranika koji je sklopio životno partnerstvo s osobom istoga spola pod uvjetima propisanim za bračnog druga osiguranika.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 4.

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

»Članak 22.a

(1) U slučaju smrti osiguranika ili korisnika starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine i privremene invalidske mirovine koji je sklopio životno partnerstvo s osobom istoga spola, osim osoba iz članka 22. ovoga Zakona, osigurani su i članovi njegove obitelji, i to:

1. životni partner

2. dijete nad kojim ostvaruje partnersku skrb

3. dijete preminulog životnog partnera kojeg je osiguranik uzdržavao u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa o životnom partnerstvu osoba istog spola

4. životni partner roditelja osiguranika kojeg je osiguranik uzdržavao u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa o životnom partnerstvu osoba istog spola.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju smrti osiguranika ili korisnika starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine i privremene invalidske mirovine koji nije sklopio životno partnerstvo s osobom istoga spola pred nadležnim tijelom – neformalno životno partnerstvo ako je ta zajednica do smrti korisnika trajala najmanje tri godine i od početka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva i ako je postojanje neformalnog životnog partnerstva dokazano pred nadležnim sudom u izvanparničnom postupku.«.

Članak 5.

U članku 27. stavku 2. riječi: »sa skraćenim radnim vremenom« zamjenjuju se riječima: »s radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za ispunjenje uvjeta mirovinskog staža za stjecanje prava iz članaka 33. i 34., članka 45. stavka 3., članka 56. stavaka 1. i 2., članka 57., članka 65. stavka 1., članka 180. stavka 1. i članka 182. ovoga Zakona, razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom.«.

Članak 6.

Iznad članka 35. dodaje se naslov koji glasi: »3. Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika«.

Članak 7.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja.

(2) Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika iz stavka 1. ovoga članka ne može steći osiguranik koji je navršio životnu dob iz članka 33., odnosno članka 180. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

Iznad članka 36. dodaje se naslov koji glasi: »4. Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca«.

Članak 9.

U članku 36. stavku 1. iza riječi: »na mirovinu iz članka 34.« dodaju se riječi: »i članka 182.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prijevremena starosna mirovina iz stavka 1. ovoga članka određuje se uz primjenu polaznog faktora 1,0.«.

Članak 10.

U naslovu iznad članka 37. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Članak 11.

U članku 37. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Kada osiguranik tijekom postupka za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu bez prekida radnog odnosa nastavlja raditi do polovice punog radnog vremena, a ispunjava uvjete za tu mirovinu, poslodavac je obvezan u skladu s člancima 111. i 112. ovoga Zakona dostaviti prijavu o promjeni nastaloj tijekom osiguranja na temelju izmijenjenog ugovora o radu.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Članak 12.

U naslovu iznad članka 39. broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »6.«.

Članak 13.

U članku 50. stavcima 1. i 2. riječi: »ovlaštenom vještaku, odnosno tijelu vještačenja« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima:»Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod za vještačenje)« u odgovarajućem padežu.

Članak 14.

U članku 53. stavku 2. riječi: »ovlašteni vještak, odnosno tijelo vještačenja« zamjenjuju se riječima: »Zavod za vještačenje«.

Članak 15.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) Korisniku prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti zbog bolesti prevodi se to pravo u istoj svoti, prvog dana mjeseca nakon mjeseca u kojem je korisnik navršio starosnu dob iz članka 33., odnosno iz članka 180. ovoga Zakona, po službenoj dužnosti, na starosnu mirovinu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ne prevode se invalidske mirovine korisnika ostvarene prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima.«.

Članak 16.

U članku 59. stavku 2. riječi: »ovlaštenog vještaka, odnosno tijela vještačenja u prvome stupnju odnosno nalaza i mišljenja nadležnog drugostupanjskog tijela vještačenja Zavoda« zamjenjuju se riječima: »mjesno nadležne područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, odnosno nalaza i mišljenja središnjeg ureda Zavoda za vještačenje«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Osiguraniku koji ima pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, a kojem je nakon utvrđenog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prestao radni odnos, odnosno osiguranje, invalidska mirovina se isplaćuje, uz primjenu članka 87. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, od prvoga idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno osiguranja.«.

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Ako je činjenica postojanja djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti utvrđena u drugostupanjskom postupku u povodu žalbe, rješenje o pravu i isplati mirovine donijet će se na temelju nalaza i mišljenja središnjeg ureda Zavoda za vještačenje.«.

Članak 17.

U članku 61. stavku 3. riječ: »zakonom« zamjenjuje se riječju: »propisom«.

Članak 18.

U članku 72. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Članu obitelji kod kojega zbog nastale promjene više ne postoje uvjeti o kojima ovisi stjecanje i korištenje prava na obiteljsku mirovinu, to pravo prestaje s danom nastanka te promjene, a isplata mirovine obustavlja se od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon nastale promjene.«.

Dosadašnji stavci 3. – 5. postaju stavci 4. – 6.

Članak 19.

Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji glasi:

»Članak 75.a

Odredbe ovoga Zakona o stjecanju, određivanju, korištenju, ponovnom određivanju i gubitku prava na obiteljsku mirovinu odgovarajuće se primjenjuju i na osigurane članove obitelji iz članka 22.a ovoga Zakona.«.

Članak 20.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Invalid rada kojemu je priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju ima pravo na naknadu putnih troškova kada ga Zavod uputi u drugo mjesto radi profesionalne rehabilitacije.

(2) Naknada putnih troškova obuhvaća naknadu za troškove prijevoza i naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.

(3) Naknade iz stavka 2. ovoga članka izuzimaju se od ovrhe.«.

Članak 21.

U članku 85. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika iz članka 35. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 5. koja postaje točka 6. mijenja se i glasi:

»6. za prijevremenu starosnu mirovinu iz članka 36. ovoga Zakona.«

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Polazni faktor za određivanje starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika iz članka 35. ovoga Zakona, koji prvi put stječe mirovinu nakon navršene 60. godine života i ima 41 godinu staža osiguranja u efektivnom trajanju, utvrđuje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovoga članka povećava za 0,15% po mjesecu za svaki mjesec nakon navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na tu mirovinu, a najviše za pet godina.Za određivanje obiteljske mirovine nakon smrti ovoga osiguranika koji je umro nakon navršene 60. godine života i 41 godine staža osiguranja u efektivnom trajanju i nije stekao mirovinu, primjenjuje se isti polazni faktor.

(5) Za određivanje obiteljske mirovine osiguranika koji je umro nakon navršene 65. godine života i ima 35 godina mirovinskog staža i nije stekao mirovinu, primjenjuje se polazni faktor iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 22.

U članku 92. stavku 2. iza riječi: »prijevremena starosna mirovina« stavlja se zarez i dodaju riječi: »invalidska mirovina zbog opće nesposobnosti za rad, invalidska mirovina zbog potpunog gubitka radne sposobnosti, odnosno obiteljska mirovina nakon smrti osiguranika«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Član mirovinskog fonda kod kojega je nastala profesionalna nesposobnost za rad s pravom na invalidsku mirovinu prema posebnom propisu, odnosno kod kojega je nastala profesionalna nesposobnost za rad s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona ili kod kojega je nastao djelomični gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema ovome Zakonu ili posebnom propisu ili koji stekne pravo na privremenu invalidsku mirovinu prema članku 57. ovoga Zakona, može ostvariti pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, a sredstva kapitaliziranih doprinosa ostaju na osobnom računu člana fonda dok član ne ostvari pravo na prijevremenu starosnu, starosnu ili invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti.

(6) Osiguraniku koji prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruje prema posebnom propisu pod povoljnijim uvjetima kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili mu se mirovina određuje prema tom propisu, a koji nije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14.) izvršio izbor ostanka u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad, odnosno starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema posebnom propisu, kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.«.

Članak 23.

U članku 99. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad prema posebnom propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji prema tom propisu za vrijeme obavljanja dužnosti upravitelja zadruge nije obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje, ne obustavlja se isplata mirovine niti se po toj osnovi ponovno određuje kada poslove upravitelja zadruge obavlja bez plaće i naknade.

(4) Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno zbog potpunog gubitka radne sposobnosti kojemu je ta mirovina prevedena u starosnu mirovinu prema članku 58. stavku 1. i članku 175. stavcima 7. i 8. ovoga Zakona, ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, obustavlja se isplata mirovine.«.

Članak 24.

U članku 100. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene do stupanja na snagu ovoga Zakona, kao i korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, koji nastavi raditi na drugom poslu prema preostaloj, odnosno smanjenoj radnoj sposobnosti ili naknadno stupi u osiguranje i po toj osnovi navrši najmanje jednu godinu staža osiguranja, može se priznati pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, ako su ispunjeni uvjeti za stjecanje toga prava prema člancima 33., 34., 35., 180. ili 182. ovoga Zakona. Nova mirovina odredit će se prema članku 79. stavcima 1. i 2. i člancima 81. – 88. ovoga Zakona prema ukupno navršenom mirovinskom stažu i ostvarenim vrijednosnim bodovima do dana stjecanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, a polazni faktor može iznositi najviše 1,0.«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene do stupanja na snagu ovoga Zakona, kao i korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, koji je nakon stjecanja prava na tu mirovinu stekao svojstvo osiguranika, neovisno o trajanju staža osiguranja po toj osnovi, može se priznati pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ako su ispunjeni uvjeti za stjecanje te mirovine iz članka 39. stavka 4. i članka 56. ovoga Zakona. Nova mirovina odredit će se na temelju ukupnog mirovinskog staža i ostvarenih vrijednosnih bodova do dana stjecanja prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti, a polazni faktor može iznositi najviše 1,0.

(9) Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene do stupanja na snagu ovoga Zakona, kao i korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, koji nije imao svojstvo osiguranika nakon stjecanja prava na tu mirovinu može se priznati pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ako su ispunjeni uvjeti za stjecanje te mirovine iz članka 39. stavka 4. i članka 56. ovoga Zakona. Nova mirovina odredit će se prema ukupno navršenom mirovinskom stažu i ostvarenim vrijednosnim bodovima do dana stjecanja prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti, a polazni faktor može iznositi najviše 1,0.«.

Članak 25.

U članku 105. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavci 3. i 4. koji glase:

»(2) Matična evidencija Zavoda iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona, osim obveznika doprinosa, je javni registar.

(3) Matična evidencija Zavoda iz stavka 2. ovoga članka je temeljni registar u odnosu na podatke iz stavka 1. točke 1. – 3. ovoga članka.

(4) Zavod će putem državne informacijske infrastrukture osigurati dostupnost prikupljenih autentičnih podataka iz stavka 3. ovoga članka svim tijelima javnog sektora koji su im potrebni za obavljanje poslova iz njihova djelokruga.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Članak 26.

U članku 109. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zapisnik kojim Zavod utvrdi nepravilnosti u odnosu na osnovicu za ostvarivanje prava za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti obvezno se dostavlja Poreznoj upravi.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Činjenice utvrđene u postupku kontrole pravilnosti primjene zakonskih propisa i drugih podzakonskih akata koji se odnose na osnovicu koja služi za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i navedene u zapisniku iz stavka 2. ovoga članka, predstavljaju okolnosti na temelju kojih Porezna uprava može pokrenuti postupak radi donošenja poreznog rješenja na osnovi posebnih propisa.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 27.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»(1) Podatke za vođenje matične evidencije obveznici dostavljaju u sljedećim rokovima:

1. podatke o početku poslovanja, prestanku poslovanja i promjenama u poslovanju obveznika doprinosa – u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno na dan pravomoćnosti rješenja o upisu ili brisanju u odgovarajući registar, u roku od 24 sata od nastale promjene u poslovanju obveznika doprinosa

2. podatke o početku osiguranja, za osiguranike iz članka 9. stavka 1. točaka 1. – 7. ovoga Zakona – najranije osam dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada

3. podatke o prestanku osiguranja, za osiguranike iz članka 9. stavka 1. točaka 1. – 7. ovoga Zakona, u roku od 24 sata od prestanka rada, odnosno prestanka radnog odnosa

4. podatke o početku i prestanku osiguranja samostalni obveznici doprinosa – u roku od 24 sata od pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar

5. prijave o promjeni tijekom osiguranja – u roku od 24 sata od nastale promjene

6. podatke o invalidima rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju – na dan kada je rješenje o priznanju prava, odnosno prestanku tog prava postalo izvršno.

(2) Ako osiguranik ne započne raditi na dan početka osiguranja, obveznik je to dužan dojaviti Zavodu najkasnije toga dana.

(3) Zavod je dužan primiti prijavu iz stavka 1. ovoga članka i potvrditi primitak prijave.

(4) Podatke na prijavi Zavod je dužan provjeriti i unijeti u matičnu evidenciju u roku od tri radna dana od dana nastupa neke od okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ako obveznik podatke na prijavi za vođenje matične evidencije dostavi Zavodu nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, Zavod je dužan podatke na prijavi provjeriti i unijeti u matičnu evidenciju u roku od tri radna dana od dana primitka prijave.

(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se sjedište poslodavca nalazi izvan Republike Hrvatske, u drugoj državi članici Europske unije, rok za radnje određene stavkom 1. ovoga članka je 60 dana.«.

Članak 28.

U članku 123. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Postupak radi kontrolnog pregleda iz članka 126. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona obvezno pokreće Zavod po službenoj dužnosti, a vještačenje u prvostupanjskom postupku obavlja područna ustrojstvena jedinica Zavoda za vještačenje prema prebivalištu osobe koja se vještači, a u povodu žalbe na rješenje Zavoda doneseno na temelju nalaza i mišljenja, vještačenje u drugostupanjskom postupku obavlja središnji ured Zavoda za vještačenje.«.

Članak 29.

U članku 125. stavku 2. riječi: »ovlašteni vještak Centra za medicinsko vještačenje Zavoda« zamjenjuju se riječima: »Zavod za vještačenje«.

Dosadašnji stavci 3. – 6. mijenjaju se i glase:

»(3) Na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje u prvom stupnju, nakon provedene propisane revizije Zavod donosi rješenje o činjenici postojanja ili nepostojanja smanjenja radne sposobnosti i preostale radne sposobnosti, djelomičnog i potpunog gubitka radne sposobnosti te drugim činjenicama o kojima ovisi pravo prema ovome Zakonu.

(4) Kada osiguranik žalbom pobija rješenje iz stavka 3. ovoga članka, koje je doneseno na osnovi nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, Zavod donosi rješenje na temelju nalaza i mišljenja središnjeg ureda Zavoda za vještačenje donesenog u povodu žalbe.

(5) Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje iz stavka 4. ovoga članka kojim je utvrđena činjenica iz stavka 2. ovoga članka, prije donošenja rješenja o pravu podliježe obveznoj reviziji.

(6) Prije donošenja nalaza i mišljenja Zavod za vještačenje može zatražiti od doktora medicine provođenje odgovarajuće dodatne medicinske obrade, a i provjeru medicinske dokumentacije priložene uz zahtjev.«.

U stavku 7. riječi: »Centar za medicinsko vještačenje Zavoda« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za mirovinski sustav«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Rješenje na temelju nalaza i mišljenja o činjenici postojanja ili nepostojanja smanjenja radne sposobnosti i preostale radne sposobnosti te djelomičnog i potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja, kao i potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika, nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda donosi najkasnije u roku od šest mjeseci računajući od dana podnošenja prijedloga doktora medicine iz članka 123. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno zahtjeva osiguranika.«.

Članak 30.

U članku 126. stavku 1. riječi: »ovlaštenog vještaka« zamjenjuju se riječima: »Zavoda za vještačenje«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad ili potpunog gubitka radne sposobnosti koji stekne svojstvo osiguranika, kao i korisnik mirovine određene prema članku 58. i članku 175. stavku 7. ovoga Zakona, osim osiguranika iz članaka 14. i 17. ovoga Zakona, podliježe obveznom kontrolnom pregledu.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3. iza riječi: »iz stavka 1.« zarez i riječi: »odnosno 3.« brišu se, a nakon točke na kraju stavka dodaje se nova rečenica koja glasi: »Obavijest i dokaz da se korisnik nije odazvao na uredno uručen poziv Zavoda za vještačenje ili ministarstva nadležnog za mirovinski sustav dužni su dostaviti Zavodu.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 5. riječi: »potpunog gubitka radne sposobnosti« zamjenjuju se riječima: »djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti iz članka 39. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Kontrolnom pregledu podliježe korisnik prava na temelju djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, kao i korisnik mirovine kojemu je mirovina prevedena prema članku 58. i članku 175. stavku 7. ovoga Zakona i nakon navršene 65. godine života ako je stekao svojstvo osiguranika.«.

Članak 31.

Iza članka 126. dodaje se članak 126.a koji glasi:

»Članak 126.a

(1) U postupku nadzora i kontrole ministarstvo nadležno za mirovinski sustav može obavljati kontrolni pregled po službenoj dužnosti za prava utvrđena na temelju smanjene radne sposobnosti ili djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili opće nesposobnosti za rad članova obitelji tijekom korištenja tih prava, a o tome donosi nalaz i mišljenje.

(2) Na temelju nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka nadležna područna ustrojstvena jedinica Zavoda donosi rješenje.

(3) Kada se u postupku kontrole i nadzora iz stavka 1. ovoga članka u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav obavlja kontrolni pregled po službenoj dužnosti, za prava utvrđena na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika tijekom korištenja tih prava, nalaz i mišljenje donosi vještak – revizor, odnosno vijeće vještaka – revizora, a na osnovi toga rješenje donosi područna ustrojstvena jedinica Zavoda koja je donijela pravomoćno rješenje kojim je meritorno odlučeno o pravu na mirovinu, odnosno naknadu zbog tjelesnog oštećenja.

(4) Ako je na rješenje Zavoda iz stavka 3. ovoga članka podnesena žalba, nalaz i mišljenje u povodu žalbe donosi vijeće vještaka – revizora, a rješenje na osnovi tog nalaza i mišljenja donosi središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.

(5) Vijeće vještaka – revizora u povodu žalbe razmatra razloge i nove činjenice istaknute u žalbi, utvrđuje postoje li razlozi za promjenu nalaza i mišljenja vještaka – revizora, odnosno vijeća vještaka – revizora, je li potrebna dopuna medicinske obrade i pregled ili neposredni pregled osiguranika, te na osnovi tako provedenog postupka vijeće vještaka – revizora donosi nalaz i mišljenje.

(6) Ako se korisnik prava zbog neopravdanog razloga ne odazove na kontrolni pregled iz stavka 1. ovoga članka, Zavod će obustaviti isplatu mirovine, odnosno novčanog primanja u skladu s člankom 126. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.

(7) Jedan primjerak nalaza i mišljenja iz stavka 3. ovoga članka kojim je izmijenjen prijašnji nalaz i mišljenje o činjenici na temelju kojega je pravo ostvareno na štetu korisnika, nadležna područna ustrojstvena jedinica Zavoda obvezno dostavlja Zavodu za vještačenje radi odgovarajuće evidencije.«.

Članak 32.

U članku 127. iza riječi: »prema« dodaju se riječi: »propisu o jedinstvenom tijelu vještačenja i«.

Članak 33.

U članku 128. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se rješava o pravu osiguranika, odnosno osigurane osobe, kao dan nastanka smanjene radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, odnosno tjelesnog oštećenja uzima se dan kada je na temelju pregleda područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje dano mišljenje u smislu članka 125. stavka 2. ovoga Zakona ili mišljenje središnjeg ureda Zavoda za vještačenje iz članka 125. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka može se utvrditi raniji datum nastanka smanjene radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, odnosno tjelesnog oštećenja na temelju medicinske dokumentacije iz prethodnog razdoblja.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 34.

U članku 129. stavcima 1. i 2. riječi: »ovlaštenog vještaka« zamjenjuju se riječima: »Zavoda za vještačenje«.

U stavku 3. riječi: »odnosno Centru za medicinsko vještačenje Zavoda,« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kada se u postupku revizije iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje iz stavka 1. ovoga članka treba mijenjati, Zavod za vještačenje dužan je donijeti novi nalaz i mišljenje držeći se mišljenja danog u postupku revizije.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Nalaz i mišljenje doneseni u postupku nadzora i kontrole iz članka 126.a ovoga Zakona prije donošenja rješenja, neovisno o donesenoj ocjeni podliježu reviziji koja se obavlja u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav. Reviziju ne mogu obavljati vještaci, odnosno vijeće vještaka – revizora koji su donijeli taj nalaz i mišljenje.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »ovlaštenog vještaka« zamjenjuju se riječima: »Zavoda za vještačenje«, a riječi: »od dana davanja« zamjenjuju se riječima: »od dana zaprimanja«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ministar nadležan za mirovinski sustav donosi pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju.«.

Članak 35.

U članku 133. stavku 3. riječi: »ovlaštenog vještaka« zamjenjuju se riječima: »područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje«, a riječi: »mišljenje ovlaštenog višeg vještaka« zamjenjuju se riječima: »nalaz i mišljenje središnjeg ureda Zavoda za vještačenje iz članka 125. stavka 4. ovoga Zakona«.

Članak 36.

Iza članka 140. dodaje se članak 140.a koji glasi:

»Članak 140.a

(1) Isprave koje Zavod izdaje u granicama svoje nadležnosti i u propisanom obliku smatraju se javnim ispravama.

(2) U postupku dokazivanja mikrofilmska preslika isprave i preslika nastala digitalizacijom isprave (digitalne preslike), kao i reprodukcija mikrofilmske preslike i digitalne preslike isprave izjednačava se s ispravom iz stavka 1. ovoga članka ako je takvu mikrofilmsku presliku, digitalnu presliku isprave, odnosno reprodukciju tih preslika izdao Zavod u granicama svoje nadležnosti.

(3) Dopušteno je dokazivati da su u takvoj ispravi, odnosno mikrofilmskoj preslici isprave ili digitalnoj preslici isprave, kao i reprodukciji tih preslika činjenice neistinito potvrđene, ili da je sama isprava, odnosno mikrofilmska preslika, digitalna preslika isprave ili reprodukcija tih preslika neispravno sastavljena.

(4) Dopušteno je dokazivati da mikrofilmska preslika ili digitalna preslika isprave, odnosno reprodukcija tih preslika nije vjerna izvorniku isprave.

(5) Mikrofilmska preslika isprave i digitalna preslika isprave, kao i reprodukcija tih preslika, koje je na propisan način izdao Zavod u granicama svoje nadležnosti, imaju u upravnom postupku i drugim postupcima pred nadležnim tijelima i na sudu dokaznu vrijednost izvornika isprave za rješavanje stvari o kojoj se vodi postupak.«.

Članak 37.

U članku 155. stavku 1. točka 1.8. mijenja se i glasi:

»1.8. mirovinu korisnika iz članka 80. stavka 7. ovoga Zakona u cijelosti ili dio mirovine korisnika iz članka 80. stavka 4. točke 14. ovoga Zakona i za obiteljsku ili dio obiteljske mirovine ostvarene nakon smrti tih pripadnika«.

Članak 38.

U članku 171. stavku 1. iza riječi: »radio radnik,« dodaju se riječi: »na obavljanju posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, a«, a iza riječi: »mirovinsko osiguranje« riječi: »s prvim danom« zamjenjuju se riječju: »prije«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Poslodavac na kojeg se odnosi usmeno rješenje iz stavka 1. ovoga članka može pisanim putem, u skladu s posebnim propisom, zatražiti da se zapečaćene prostorije privremeno otpečate i u nazočnosti inspektora rada odmah izuzeti pokvarljive namirnice i poduzeti druge sigurnosne mjere radi sprječavanja štete.«.

Stavci 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 5.

Članak 39.

Članak 172. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac, odnosno obveznik doprinosa kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna ako ne dojavi Zavodu da osiguranik nije započeo raditi (članak 112. stavak 2.).

(2) Poslodavac, odnosno obveznik doprinosa kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u svoti od 5.000,00 do 50.000,00 kuna:

1. ako unese netočne podatke u dokumentaciju dostavljenu u matičnu evidenciju (članak 108. stavak 6.)

2. ako radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi pravo iz mirovinskog osiguranja osiguranika onemogući provjeru poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija (članak 109. stavak 1.)

3. ako ne prijavi početak ili prestanak poslovanja ili promjene u poslovanju ili to učini nakon isteka propisanog roka (članak 112. stavak 1. točka 1.)

4. ako ne prijavi ili odjavi osiguranje ili promjenu tijekom osiguranja ili to učini nakon isteka propisanog roka (članak 112. stavak 1. točke 2., 3. i 5.).

(3) Za postupke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba novčanom kaznom u svoti od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.«.

Članak 40.

U članku 174. točki 2. riječi: »točka 2.« zamjenjuju se riječima: »točke 4. i 5.«.

Članak 41.

U članku 175. stavku 7. iza riječi: »zbog opće nesposobnosti za rad« briše se zarez i dodaju riječi: »zbog bolesti«.

U stavku 8. iza riječi: »članka 58.« dodaju se riječi: »stavka 1.«, a riječi: »u roku od godine dana računajući od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2015.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Korisnicima prava na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja ostvarenu prema članku 35. Zakona do 31. prosinca 2014. prevodi se to pravo u istoj svoti na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika iz članka 35. ovoga Zakona.«.

Članak 42.

U članku 177. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnicima mirovine iz članka 80. stavka 4. točaka 1. a), b) i c) ovoga Zakona visinu obveza iz državnog proračuna iz članka 155. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno dio mirovine koju su korisnici mirovine ostvarili prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima Zavod će utvrditi prema članku 80. ovoga Zakona na dan 30. lipnja 2015.«.

Članak 43.

Članak 178. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnicima kojima je dio mirovine određen, odnosno ostvaren prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima Zavod će donijeti rješenje o dijelovima mirovine prema članku 80. ovoga Zakona koji im pripadaju na dan 31. prosinca 2014.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnicima kojima je dio mirovine određen, odnosno ostvaren prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima iz članka 80. stavka 4. točaka 1. a), b) i c) Zavod će donijeti rješenje o dijelovima mirovine koji im pripadaju na dan 30. lipnja 2015.

(3) Rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Zavod će donijeti u roku od 60 dana od dana kada je utvrdio dijelove mirovine.«.

Članak 44.

U članku 180. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za određivanje obiteljske mirovine iza osiguranika koji je umro nakon navršene starosne dobi iz stavka 1. ovoga članka i ima 35 godina mirovinskog staža i nije stekao mirovinu, primjenjuje se polazni faktor iz članka 85. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 45.

U članku 183. podstavci: u 2026. godini, u 2027. godini, u 2028. godini i u 2029. godini mijenjaju se i glase:

»u 2026. godini:

– s navršenih do i 35 godina mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu

– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu

– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu

– s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu

– s navršenih 39 godina mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu

u 2027. godini:

– s navršenih do i 35 godina mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu

– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu

– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu

– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu

– s navršenih 38 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu

– s navršenih 39 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu

u 2028. godini:

– s navršenih do i 35 godina mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu

– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu

– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu

– s navršenih 37 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu

– s navršenih 38 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu

– s navršenih 39 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu

u 2029. godini:

– s navršenih do i 35 godina mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu

– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu

– s navršenih 36 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu

– s navršenih 37 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu

– s navršenih 38 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu

– s navršenih 39 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu.«.

Članak 46.

(1) Članovi obitelji iz članka 22. stavka 3. Zakona mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetima iz ovoga Zakona ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine.

(2) Članovi obitelji iz članka 22.a stavaka 1. i 2. Zakona mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu prema ovome Zakonu ako je ta zajednica postojala na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajala najmanje tri godine.

Članak 47.

U postupcima u kojima se odlučuje o zahtjevima za ostvarivanje prava koja se ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja, a koji nisu pravomoćno okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona, vještačenje će se provoditi u Zavodu za vještačenje prema propisima koji su bili na snazi u trenutku pokretanja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Članak 48.

Pravilnik iz članka 129. stavka 7. Zakona donijet će ministar nadležan za mirovinski sustav u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/14.).

Članak 50.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/27

Zagreb, 13. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.