Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji

NN 33/2015 (24.3.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji

HRVATSKI SABOR

678

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. ožujka 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/21

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 18. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

Članak 1.

U Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. i 151/14.) članak 5. mijenja se i glasi:

»Fizička ili pravna osoba koja smatra da su njoj ili drugoj osobi djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika, u primjeni policijskih ovlasti, povrijeđena prava ili slobode, ima pravo Ministarstvu podnijeti pritužbu u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu.

Pritužba iz stavka 1. ovoga članka mora biti razumljiva i sadržavati:

– ime, prezime i adresu podnositelja,

– mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja kojima su povrijeđena prava ili slobode podnositelja ili druge osobe,

– potpis podnositelja.

S pritužbama podnesenim nakon roka iz stavka 1. ovoga članka, kao i s pritužbama koje ne sadrže podatke iz stavka 2. ovoga članka, postupat će se sukladno odredbama zakona kojim se propisuje sustav državne uprave.«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaju se članci 5.a do 5.f koji glase:

»Članak 5.a

Pritužbu iz članka 5. ovoga Zakona razmatra rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi ili policijski službenik kojeg on ovlasti, radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Obveza je rukovoditelja iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti podnositelja pritužbe o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe.

Podnositelj pritužbe nezadovoljan sadržajem obavijesti iz stavka 2. ovoga članka može u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, podnijeti prigovor ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu Ministarstva koja je obvezna podnositelju prigovora odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

Članak 5.b

Ako podnositelj pritužbe, u roku od 15 dana od primitka odgovora ustrojstvene jedinice za unutarnju kontrolu, izrazi nezadovoljstvo postupkom provedenih provjera i sadržajem odgovora, spis predmeta bez odgode dostavlja se na rješavanje nadležnom povjerenstvu za rad po pritužbama o čemu se obavještava podnositelja pritužbe.

Članak 5.c

Za rješavanje pritužbi na rad policijskih službenika u sjedištu Ministarstva osniva se Povjerenstvo za rad po pritužbama koje čine 3 predstavnika građana. Za rješavanje pritužbi na rad policijskih službenika u policijskim upravama osnivaju se povjerenstva za svaku policijsku upravu koja čine po 3 predstavnika građana. Svaki član povjerenstva ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti.

U radu Povjerenstva za rad po pritužbama u sjedištu Ministarstva i u povjerenstvima za rad po pritužbama u policijskim upravama, bez prava odlučivanja, sudjeluje policijski službenik kojeg imenuje ministar, a koji pruža stručnu i administrativnu pomoć povjerenstvu.

Članove Povjerenstva za rad po pritužbama u sjedištu Ministarstva, kao i njihove zamjenike imenuje i razrješuje Hrvatski sabor po prijedlogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na prijedlog organizacija civilnog društva, organizacija stručne javnosti i nevladinih organizacija.

Članove povjerenstva za rad po pritužbama u policijskim upravama, kao i njihove zamjenike imenuje i razrješuje Hrvatski sabor po prijedlogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na prijedlog organizacija civilnog društva, organizacija stručne javnosti i nevladinih organizacija koje djeluju na njihovom području.

Povjerenstvo za rad po pritužbama u sjedištu Ministarstva objedinjeno godišnje izvješće, o svome radu i radu povjerenstava za rad po pritužbama u policijskim upravama, podnosi Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora.

Članak 5.d

Članovi povjerenstava za rad po pritužbama su osobe koje uživaju profesionalni i osobni ugled u javnosti te svoju funkciju obavljaju kao počasnu funkciju.

Za članove povjerenstava za rad po pritužbama provodi se postupak temeljne sigurnosne provjere, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje sigurnosnih provjera.

Član povjerenstva za rad po pritužbama dužan je čuvati tajnost podataka koje je doznao sudjelujući u rješavanju pritužbi na rad policijskih službenika.

Član povjerenstva za rad po pritužbama ne može biti osoba koja:

– nije državljanin Republike Hrvatske,

– je član političke stranke,

– je osuđena ili se protiv nje vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti,

– je osuđena ili se protiv nje vodi postupak za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna zatvora.

Članove povjerenstava za rad po pritužbama imenuje se na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Člana povjerenstva za rad po pritužbama može se razriješiti prije isteka roka na koji je imenovan ako:

– sam to zatraži,

– nastupi neki od razloga zbog kojih ne može biti imenovan članom povjerenstva za rad po pritužbama,

– bez valjanog opravdanja nije prisustvovao na dvije sjednice povjerenstva za rad po pritužbama u roku od jedne godine ili nemarno obavlja poslove člana povjerenstva za rad po pritužbama.

Članovi povjerenstava za rad po pritužbama, za dolazak na sjednicu povjerenstva, imaju pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini stvarnih troškova ili naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, kako je utvrđeno za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sredstva za navedene namjene osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva.

Odredbe ovoga članka koje se odnose na članove povjerenstava za rad po pritužbama odnose se i na njihove zamjenike.

Članak 5.e

Postupak po pritužbi sukladno odredbama ovoga Zakona ne isključuje korištenje drugih pravnih sredstava za zaštitu prava i sloboda.

Članak 5.f

Ministarstvo vodi evidenciju pritužbi.

O načinu rada i postupanja po pritužbama, vođenju evidencije i rokovima čuvanja podataka u evidenciji te radu povjerenstava za rad po pritužbama ministar donosi pravilnik.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. organizira međunarodnu suradnju policije, obavlja poslove vezane za europsku suradnju te predstavljanje i sudjelovanje u radu tijela Europske unije, kao i upućivanje policijskih službenika na rad u inozemstvo,«.

Članak 4.

U članku 46. stavku 1. iza riječi: »rasporedu,« dodaje se riječ: »izboru,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Žalba na rješenje o prijamu, rasporedu, izboru, imenovanju, razrješenju, premještaju, plaći, prestanku službe, raspolaganju te udaljenju iz službe policijskog službenika ne odgađa izvršenje.«.

Članak 5.

U članku 62. iza riječi: »u članku 60. stavku 1. ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim rukovodećih radnih mjesta potkategorije niži rukovoditelj,«.

Članak 6.

U članku 70. stavku 1. iza riječi: »premještajem« dodaju se riječi: »na osobni zahtjev na neodređeno vrijeme iz članka«, a riječi: »sukladno članku« brišu se.

U stavku 2. riječi: »30 dana« zamjenjuju se riječima: »15 dana«.

U stavku 4. riječi: »60 dana« zamjenjuju se riječima: »30 dana«.

Članak 7.

U članku 120. stavku 1. točki 1. riječi: »zbog opće ili profesionalne nesposobnosti za rad« zamjenjuju se riječima: »na temelju djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti«.

Članak 8.

U članku 128. riječi: »1. siječnja 2015.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2017.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ministar će pravilnik iz članka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva (»Narodne novine«, br. 58/12. i 43/13.), u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 151/14.).

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/25

Zagreb, 13. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.