Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

NN 33/2015 (24.3.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

680

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. ožujka 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/23

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 18. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13. i 148/13.) iza članka 19. dodaju se podnaslov i članak 19.a koji glase:

»4. Stalne službe

Članak 19.a

(1) Državno odvjetništvo djeluje u svom sjedištu, a iznimno i izvan sjedišta osnivanjem stalnih službi ili odjela izvan sjedišta.

(2) Stalna služba i odjel izvan sjedišta su ustrojstvene jedinice državnog odvjetništva koje se osnivaju na području njegove nadležnosti, na kojem zbog broja stanovnika, priliva pojedine vrste predmeta i drugih opravdanih razloga postoji potreba za takvim djelovanjem državnog odvjetništva.

(3) Odluku o osnivanju i prestanku rada stalnih službi ili odjela izvan sjedišta državnog odvjetništva donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa uz prethodno mišljenje Glavnog državnog odvjetnika.

(4) Stalna služba može imati voditelja stalne službe.

(5) Voditelj stalne službe je zamjenik državnog odvjetnika određen godišnjim rasporedom poslova.

(6) Voditelj stalne službe pomaže državnom odvjetniku u obavljanju poslova državnoodvjetničke uprave.«.

Članak 2.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Način rada i korištenja informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju državnih odvjetništava pobliže se uređuje Poslovnikom državnog odvjetništva.«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 5. iza riječi: »državnom odvjetniku pomažu zamjenici – voditelji odjela,« dodaju se riječi: »voditelji stalnih službi,«.

Članak 4.

U članku 23. stavku 2. riječi: »Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Glavnom državnom odvjetniku«, a riječ: »odgovarajućim« zamjenjuje se riječju: »nadležnim«.

U stavku 3. riječi: »Ministarstvo nadležno« zamjenjuju se riječima: »Ministar nadležan«.

Članak 5.

U članku 27. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Poslove pravosudnog inspektora mogu obavljati osobe koje ispunjavaju uvjete za zamjenika županijskog državnog odvjetnika.

(4) Izravan uvid u rad državnih odvjetništava u obavljanju poslova pravosudne uprave iz stavka 1. ovog članka koji se odnose na osiguranje materijalnih, financijskih, prostornih i drugih uvjeta za rad državnih odvjetništava, informatizaciju državnih odvjetništava, prikupljanje statističkih i drugih podataka o djelovanju državnih odvjetništava te nadzor nad financijskim i materijalnim poslovanjem državnih odvjetništava mogu obavljati i službenici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koji ispunjavaju uvjete za višeg stručnog savjetnika ili višeg upravnog savjetnika.«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 3. druga rečenica briše se.

Članak 7.

U članku 40. stavku 1. iza riječi: »dužno« dodaju se riječi: »do 30. travnja tekuće godine«.

Članak 8.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zaštitu i osiguranje osoba, imovine i objekata državnih odvjetništava te održavanje reda u državnom odvjetništvu obavljaju službenici pravosudne policije, a iznimno i pravne osobe ovlaštene za poslove zaštite i osiguranja uz suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa ako nije moguće osigurati da ove poslove obavljaju službenici pravosudne policije.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata državnih odvjetništava donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.«.

Članak 9.

U članku 107. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa upozorit će Glavnog državnog odvjetnika na potrebu donošenja Okvirnih mjerila te njihovih izmjena ili dopuna kada to nalažu izmjene propisa ili provedba drugih mjera iz ovlasti ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ako Glavni državni odvjetnik ne dostavi prijedlog Okvirnih mjerila za rad državnih odvjetništava u roku od dva mjeseca od dana upozorenja iz stavka 3. ovog članka, ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će Okvirna mjerila i bez tog prijedloga.

(5) Okvirna mjerila objavljuju se na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.«.

Članak 10.

U članku 115. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 11.

Iza članka 115. dodaje se članak 115.a koji glasi:

»Članak 115.a

(1) U državnim odvjetništvima pojedinačni predmeti se dodjeljuju u rad dužnosnicima automatskom nasumičnom dodjelom, primjenom odgovarajućeg algoritma.

(2) Ako u državnom odvjetništvu nije u primjeni sustav za automatsku dodjelu predmeta, pojedinačni predmeti se dužnosnicima dodjeljuju ručno, po redoslijedu primitka predmeta, slijedeći abecedni red prezimena dužnosnika.

(3) Prilikom dodjele pojedinačnog predmeta u rad na način propisan stavkom 1. i 2. ovog članka vodit će se računa o ravnomjernoj podjeli predmeta tijekom godine, vrsti predmeta na kojima rade dužnosnici te pravnoj složenosti predmeta.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovog članka državni odvjetnik može posebno složen predmet dodijeliti u rad pojedinom zamjeniku državnog odvjetnika, o čemu sastavlja obrazloženu bilješku.

(5) Predmet u kojem je ukinuta prvostupanjska odluka vraća se u rad istom dužnosniku.

(6) Postupak dodjele pojedinačnih predmeta u rad dužnosnicima uredit će se Poslovnikom državnog odvjetništva.«.

Članak 12.

U članku 116. stavku 1. riječi: »115. stavak 5.« zamjenjuju se riječima: »115.a«.

Članak 13.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»(1) Ako državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika bude imenovan za ministra nadležnog za poslove pravosuđa, zamjenika ministra ili pomoćnika ministra u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa ili suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, državnoodvjetnička dužnost mu miruje dok obnaša dužnost na koju je imenovan.

(2) Državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika uz svoj pristanak može biti raspoređen i na druge poslove u ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Pravosudnu akademiju i Državnoodvjetničko vijeće na vrijeme do četiri godine. Za vrijeme na koje je državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika raspoređen u ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Pravosudnu akademiju i Državnoodvjetničko vijeće državnoodvjetnička dužnost mu miruje. Rješenje o rasporedu državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika u ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, Pravosudnu akademiju i Državnoodvjetničko vijeće donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost Glavnog državnog odvjetnika.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija.

(4) Državnom odvjetniku ili zamjeniku državnog odvjetnika koji na prijedlog Vlade Republike Hrvatske bude imenovan na neku dužnost u međunarodnim pravosudnim tijelima, međunarodnim misijama ili međunarodnim organizacijama miruju sva prava i dužnosti koje proizlaze iz obnašanja državnoodvjetničke dužnosti u Republici Hrvatskoj.

(5) Prava i dužnosti koje proizlaze iz obnašanja državnoodvjetničke dužnosti miruju i državnom odvjetniku ili zamjeniku državnog odvjetnika koji bude imenovan ili izabran za rad u institucijama, agencijama, tijelima, uredima, misijama i projektima Europske unije ili za rad u drugim međunarodnim organizacijama, institucijama, tijelima, misijama i projektima za vrijeme na koje je imenovan ili izabran. Odluku o mirovanju prava i dužnosti državnog odvjetnika donosi neposredno viši državni odvjetnik, a za zamjenika državnog odvjetnika državni odvjetnik u državnom odvjetništvu u kojem zamjenik obnaša državnoodvjetničku dužnost, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa i Glavnog državnog odvjetnika.

(6) Državnoodvjetnička dužnost miruje i državnom odvjetniku ili zamjeniku državnog odvjetnika koji sudjeluje u programima razmjene ili bude upućen u institucije, agencije, tijela ili urede Europske unije ili drugim međunarodnim organizacijama, institucijama, tijelima, misijama i projektima za vrijeme trajanja razmjene ili upućivanja. Odluku o mirovanju državnoodvjetničke dužnosti državnog odvjetnika donosi neposredno viši državni odvjetnik, a za zamjenika državnog odvjetnika državni odvjetnik u državnom odvjetništvu u kojem zamjenik obnaša državnoodvjetničku dužnost, uz prethodnu suglasnost Glavnog državnog odvjetnika. Za vrijeme trajanja razmjene ili upućivanja državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika ostvaruje pravo na plaću utvrđenu za državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika u državnom odvjetništvu u kojem je imenovan.

(7) Državnom odvjetniku ili zamjeniku državnog odvjetnika se vrijeme provedeno na poslovima iz stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovog članka priznaje kao vrijeme provedeno u obnašanju državnoodvjetničke dužnosti.

(8) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom će propisati postupak razmjene i upućivanja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika u institucije, agencije, tijela ili urede Europske unije ili druge međunarodne organizacije, institucije, tijela, misije i projekte.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata državnih odvjetništava ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Pravilnik o postupku razmjene i upućivanja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika u institucije, agencije, tijela ili urede Europske unije ili druge međunarodne organizacije, institucije, tijela, misije i projekte ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Poslovnik državnog odvjetništva uskladit će se s ovim Zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 15.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/165

Zagreb, 13. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.