Zakon o izmjenama Zakona o nasljeđivanju

NN 33/2015 (24.3.2015.), Zakon o izmjenama Zakona o nasljeđivanju

HRVATSKI SABOR

681

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o nasljeđivanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. ožujka 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/24

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 18. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU

Članak 1.

U Zakonu o nasljeđivanju (»Narodne novine«, br. 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13.) u članku 244. stavku 4. riječi: »prijepis spisa« zamjenjuju se riječima: »presliku rješenja o povjeravanju provođenja ostavinskog postupka, presliku smrtovnice, otpravak rješenja o nasljeđivanju, zapisnik ili drugi akt kojim se postupak pred javnim bilježnikom okončava i spis vraća sudu«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 245. mijenja se i glasi: »Dodjeljivanje ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima«.

Članak 245. mijenja se i glasi:

»(1) Sud će provođenje ostavinskih rasprava povjeravati javnim bilježnicima sa sjedištem na području njegove nadležnosti u skladu s odredbama ovoga članka.

(2) Ostavinski predmeti dodjeljuju se javnim bilježnicima u rad u skladu s pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa. Pravilnikom će se, unutar područja nadležnosti pojedinog suda, odrediti uža područja za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima, prema kriteriju blizine mjesta prema kojem je zasnovana mjesna nadležnost suda za provođenje ostavinskog postupka i mjesta u kojem javni bilježnik ima sjedište.

(3) Na području određenom pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka predmeti će se dodjeljivati javnim bilježnicima u rad ravnomjerno po abecednom redu njihovih prezimena.«.

Članak 3.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će pravilnik iz članka 2. ovog Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/175

Zagreb, 13. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

33 24.03.2015 Zakon o izmjenama Zakona o nasljeđivanju