Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 33/2015 (24.3.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

684

Na temelju članka 1021. stavak 3. alineja 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) i članka 56. stavak 1. alineja 2. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/09 i 59/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 39/11 i 112/14) iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Ovlaštenim službenikom službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom imenuje se djelatnik koji:

– je u skladu s posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje unutarnji red Ministarstva dužan obavljati pojedine poslove inspekcijskog nadzora,

– ima najmanje 1 godinu radnog staža kao državni službenik,

– ima položen državni stručni ispit i

– posjeduje zvanje u službi nadzora i upravljanja pomorskim prometom izdano u skladu s posebnim propisom.«

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »obavljanje inspekcijskih poslova« dodaju se riječi »i ovlaštenim službenicima službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom izdaju se iskaznice inspektora«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/36

Urbroj: 530-04-2-1-15-1

Zagreb, 12. ožujka 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.