Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN 34/2015 (25.3.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

706

Na temelju članka 19., članka 21., članka 41., članka 43., članka 44. i članka 64. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

Članak 20. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2005, 1/2006, 139/2006, 52/2010 i 4/2015) mijenja se i glasi:

»Članak 20.

(1) Hrvatski športsko-ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) objavljuje Priručnik za športski ribolov kao stručnu literaturu za pripremanje ispita na web-stranici Saveza.

(2) Ispite organizira i održava Savez.

(3) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za ribičke ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.

(4) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik Povjerenstva.«

Članak 2.

U članku 22. stavku 3., iza riječi »Državnog proračuna Republike Hrvatske«, dodaje se tekst: »Model: 65, Broj računa primatelja HR121001005-1863000160, Poziv na broj odobrenja: 7005-159-1079-21.«

Članak 3.

U članku 32. stavku 3., iza riječi »Državnog proračuna Republike Hrvatske«, dodaje se tekst: »Model: 65, Broj računa primatelja HR121001005-1863000160, Poziv na broj odobrenja: 7005-159-1079-21.«

Članak 4.

Odredbe članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 1., članka 22. stavaka 2., 3., 4. i 5., članka 30. stavka 2., članka 31. stavka 1., te članka 32. stavaka 3., 4. i 5. stupaju na snagu 1. srpnja 2015. godine.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/69

Urbroj: 525-15/0515-15-5

Zagreb, 11. ožujka 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.