Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

NN 34/2015 (25.3.2015.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

34 25.03.2015 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

717

Na temelju članka 91. stavka (1) Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08, 49/11, 25/13), Hrvatska komora arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora), na 12. izvanrednoj sjednici Skupštine održanoj 20. ožujka 2015. god., donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

U Statut Hrvatske komore arhitekata (»Narodne novine«, br. 131/10, 81/13) unose se sljedeće izmjene i dopune:

Članak 1.

U članku 2. stavak (2) točka 3. briše se.

U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. provodi stalno stručno usavršavanje svojih članova i kandidata za članove Komore, te s tim u vezi uspostavlja i unaprjeđuje razne oblike stručne, znanstvene i poslovne suradnje sa znanstvenim ustanovama, fakultetima, državnim i upravnim tijelima, te odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama.«

U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. surađuje s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i drugim državnim tijelima, te daje odgovarajuća izvješća i podatke.«

U članku 2. stavak (2) dosadašnje točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. postaju točka 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 14. koja glasi:

»14. osniva udruge, trgovačka društva, provodi osnivanje, udruživanje ili spajanje u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja stručnih poslova ovlaštenih arhitekata te postizanja drugih ciljeva u interesu struke, a sve u skladu s posebnim propisima,«

U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 15. koja glasi:

»15. u cilju obavljanja stručnih poslova može osnivati urede i centre,«

U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. obavlja administrativne, stručne i pravne poslove za organizacijske oblike iz t.13, u kojima je Komora osnivač,«

U članku 2. stavak (2) dosadašnje točke 13., 14. i 15. postaju točke 17., 18. i 19.

Članak 2.

U članku 8a. umjesto riječi »Komora« upisuju se riječi : »Imenik ovlaštenih arhitekata«.

Članak 3.

U članku 10. stavak (4) mijenja se i glasi:

»Članovi imaju policu osiguranja za vrijeme trajanja prava iz članka 7. stavka (1) i stavka (2) ovog Statuta«

Članak 4.

U članku 35. stavak (5) mijenja se i glasi:

»(5) Predsjednik se bira na vrijeme od četiri godine, i može biti ponovo biran u još jednom mandatu na tu funkciju.«

U članku 35. iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

»(6) Članovi ostalih tijela Komore biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.«

Članak 5.

U članku 39. stavak (5) umjesto riječi »mogu« dodaje se riječ »može«, te umjesto riječi »dva člana« dodaju se riječi »jedan član«.

Članak 6.

U članku 46. stavku (1) brišu se točke 1. i 2.

Članak 7.

U članku 52. stavak (3) iza alineje 4. dodaje se nova alineja koja glasi:

»– provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija«.

Članak 8.

U članku 70. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) U skladu s odredbama Zakona, ovog Statuta i Kodeksa strukovne etike ovlašteni arhitekti odgovaraju za lakše i teže povrede dužnosti i ugleda arhitekata pred Stegovnim tijelima Komore.«

Članak 9.

U članku 71. stavak (1) briše se.

U članku 71. stavak (2) iza riječi »Stegovni sud«, dodaje se riječ »Komore«.

U članku 71. stavak (2) postaje stavak (1).

Članak 10.

U članku 73. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. ako sudjeluje na natječaju protivno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza«.

U članku 73. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. ako ne ispunjava svoje obveze u smislu organiziranja i pripreme vježbeničkog staža vježbeniku, kandidatu za upis u Imenik ili ako istome izda potvrdu o stručnom radu pod nadzorom, a stvarno nije nadzirao njegov rad«.

U članku 73. točka 23. mijenja se i glasi:

»23. ako za vrijeme mirovanja članstva u Komori ili za vrijeme trajanja stegovne mjere obavlja arhitektonske poslove na bilo koji način.«

Članak 11.

U članku 76. stavak (1) brišu se riječi »i vježbeniku«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«, uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, klasa: 011-01/15-01/37, urbroj: 531-01-12-2 od 25. veljače 2015. godine.

Klasa: 960-03/15-01/01

Urbroj: 505-15-2

Zagreb, 20. ožujka 2015.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata

Tomislav Ćurković, ovl. arh., v. r.34 25.03.2015 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata