Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 35/2015 (27.3.2015.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

728

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13 i 33/15) donosim

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14 i 8/15) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministar pravosuđa pravilnikom propisuje pravila o načinu rada i korištenja informacijskog sustava u primjeni u poslovanju sudova.«.

Članak 2.

U članku 4. podstavku 2. riječ: »uputama« zamjenjuje se riječju: »pravilnikom«.

U podstavku 3. riječ: »pritvorenicima« zamjenjuje se riječima: »osobama protiv kojih je određen istražni zatvor«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. iza riječi: »upravljačkih« dodaju se riječi: »i drugih«.

Stavak 6. briše se.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave pomažu ravnatelj sudske uprave, predsjednici odjela, tajnik suda, voditelj stalne službe ili službenik kojeg odredi predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova.«.

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Radni i kazneni predmeti iz nadležnosti općinskog suda zaprimljeni nakon 1. travnja 2015. rješavat će se samo u sjedištu suda, a iznimno i u pojedinoj stalnoj službi tog suda, o čemu odluku donosi ministar pravosuđa na prijedlog predsjednika suda.

(8) Svi ostali predmeti rješavat će se i u sjedištu općinskog suda i u svim njegovim stalnim službama.«.

Članak 6.

U članku 17. podstavku 9. iza riječi: »vođenje« dodaju se riječi: »ili praćenje«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»U tom slučaju će se za svako pravosudno tijelo voditi odvojeno knjigovodstvo.«.

Članak 8.

Iza članka 19. dodaju se članci 19.a i 19.b koji glase:

»Članak 19.a

Poslovi dostave mogu se obavljati i u okviru zajedničke službe za potrebe više pravosudnih tijela sukladno odluci Ministarstva pravosuđa.

Članak 19.b

Način obavljanja poslova iz članka 18., 19. i 19.a ovog Poslovnika u okviru zajedničke službe za potrebe više pravosudnih tijela uređuju čelnici tih tijela sporazumom.«.

Članak 9.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odjel za podršku žrtvama i svjedocima osigurava emocionalnu podršku i daje opće procesne (sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku), tehničke i praktične informacije žrtvama i svjedocima i članovima njihovih obitelji.«.

U stavku 5. zadnja rečenica briše se.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Odjel raspolaže čekaonicom za žrtve i svjedoke.«.

Članak 10.

U članku 23. stavku 3. iza riječi: »tajnik suda,« dodaju se riječi: »voditelj stalne službe,« te iza riječi: »radnih i obiteljskih predmeta« dodaju se riječi: »te predmeta iz Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Godišnjim rasporedom poslova utvrdit će se raspored sudaca i sudskih savjetnika na rad u sjedište suda i stalnu službu. Ako je sudac i sudski savjetnik raspoređen na rad u sjedište suda i u stalnu službu, godišnjim rasporedom poslova utvrdit će se broj dana koje će provesti na radu u sjedištu i broj dana koje će provesti na radu u stalnoj službi.«.

Dosadašnji stavci 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 11.

U članku 25. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske će svaka tri mjeseca održavati zajedničke sastanke s predsjednicima svih županijskih sudova na kojima će raspraviti i utvrditi je li došlo do znatnijeg povećanja ili smanjenja broja određene vrste drugostupanjskih predmeta županijskih sudova, neujednačenosti dodjele drugostupanjskih predmeta u prethodnom razdoblju, potrebe da se pojedinim vrstama tih predmeta odnosno pravnih stvari odredi prvenstvo rješavanja ili postoje drugi opravdani razlozi za izmjenama godišnjih rasporeda poslova županijskih sudova.«.

Članak 12.

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji glasi:

»Članak 26.a

Predmeti iz članka 3. i 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova županijskim sudovima dodjeljivat će se u rad automatskom (elektroničkom) nasumičnom dodjelom, primjenom algoritma propisanog odredbama Pravilnika o radu u sustavu eSpis.«.

Članak 13.

U članku 27. stavku 3. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Prilikom dodjele predmeta vodit će se računa o ravnomjernoj podjeli predmeta te vrsti i složenosti predmeta.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U sudovima u kojima nisu ustrojeni sudski odjeli predmeti se raspoređuju po abecednom redu prezimena sudaca, tako da svaki sudac dobije iz svakog upisnika po jedan predmet sve dok se svi predmeti ne rasporede.

(5) U sudovima u kojima su ustrojeni sudski odjeli predmeti se raspoređuju po abecednom redu prezimena sudaca u odjelu.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Članak 14.

U članku 28. stavku 1. riječ: »predodijeliti« zamjenjuje se riječju: »dodijeliti«.

Članak 15.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Na oglasnoj ploči objavljuju se sudske odluke i druga pismena sukladno odredbama o vođenju pojedinih sudskih postupaka. Prilikom objave na oglasnoj ploči, odluke i druga pismena anonimiziraju se u skladu s odlukom koju donosi ministar pravosuđa.

(2) Pismena iz stavka 1. ističu se u elektroničkom obliku, a iznimno u sudovima u kojima nisu osigurani tehnički uvjeti stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda.

(3) Oglasna ploča postavlja se na vidnom mjestu u sudu.

(4) Ako se pismena iz stavka 1. ističu u elektroničkom obliku i postoje tehnički preduvjeti za automatsku objavu iz informacijskog sustava koji se koristi u sudu, za urednu i pravodobnu objavu skrbi administrativni referent-sudski zapisničar u referadi suca ili sudskog savjetnika. U informacijskom sustavu automatski se evidentira vrijeme stavljanja i skidanja pismena s oglasne ploče.

(5) Ako se pismena iz stavka 1. ističu u elektroničkom obliku i ne postoje tehnički preduvjeti za automatsku objavu iz informacijskog sustava koji se koristi u sudu, za urednu i pravodobnu objavu skrbi službenik određen godišnjim rasporedom poslova. Ispis potvrde o stavljanju i skidanju pismena s oglasne ploče ulaže se u spis na koji se odnosi potvrda.

(6) U sudovima u kojima se oglasna ploča ne vodi u elektroničkom obliku upravitelj sudske pisarnice skrbi o urednom i pravodobnom stavljanju oglasnih primjeraka na oglasnu ploču i njihovom skidanju. Na oglasnom primjerku stavit će se bilješka o danu stavljanja i skidanja s oglasne ploče, koju potvrđuje upravitelj sudske pisarnice stavljanjem pečata i potpisa. Nakon toga oglasni će se primjerak uložiti u odgovarajući spis.«.

Članak 16.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Izvan redovitog radnog vremena, u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane obavljat će se, u pravilu, samo one radnje koje ne trpe odgodu.

(2) Radi obavljanja poslova u prethodnom kaznenom postupku u županijskim sudovima izvan redovitog radnog vremena, u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane osigurat će se obvezatna prisutnost u mjestu sjedišta suda (pasivno dežurstvo).

(3) Radi obavljanja poslova koji sukladno Prekršajnom zakonu ne trpe odgodu osigurat će se obvezatna prisutnost u mjestu sjedišta prekršajnih sudova (pasivno dežurstvo) u radne dane izvan redovitog radnog vremena do 20,00 sati, a u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane od 08,00 do 20,00 sati.

(4) Sud će izvijestiti nadležno državno odvjetništvo, policijsku upravu i centar za socijalnu skrb o rasporedu dežurstava sudaca i službenika te o podacima o njihovoj dostupnosti u slučaju pasivnog dežurstva.

(5) Kad se za vrijeme pasivnog dežurstva suca javi potreba za obavljanjem službene radnje, za vrijeme dok traje obavljanje radnje sucu pripada naknada za aktivno dežurstvo po posebnim propisima.

(6) Rad izvan redovitog radnog vremena za slučajeve iz ovog članka za stalne službe obavljat će se u sjedištu suda.«.

Članak 17.

U članku 58. stavku 1. riječi: »zvučnim ili optičkim« zamjenjuju se riječima: »audio ili audio-video«.

U stavku 4. riječi: »zvučnim ili optičkim« zamjenjuju se riječima: »audio ili audio-video«.

Članak 18.

U članku 62. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Na presudama i rješenjima kojima se dovršava postupak u gornjem lijevom kutu stavit će se grb Republike Hrvatske u izvornim bojama ili u crno-bijeloj tehnici. Ispod grba stavit će se naziv »Republika Hrvatska« te naziv i sjedište suda i sjedište stalne službe.

U sredini iznad uvoda velikim rastavljenim slovima stavit će se »U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E«, a ispod toga velikim rastavljenim slovima stavit će se naziv odluke »P R E S U D A«

odnosno »R J E Š E NJ E«.

(5) U ostalim sudskim odlukama u gornjem lijevom kutu stavit će se grb Republike Hrvatske u izvornim bojama ili u crno-bijeloj tehnici. Ispod grba stavit će se naziv »Republika Hrvatska« te naziv i sjedište suda i sjedište stalne službe. U sredini iznad uvoda velikim rastavljenim slovima stavit će se »R E P U B L I K A H R V A T S K A«,

a ispod toga velikim rastavljenim slovima stavit će se naziv odluke »R J E Š E NJ E«.«.

Članak 19.

U članku 63. stavku 1. iza riječi: »sjedište« dodaju se riječi: »i naziv stalne službe«.

Članak 20.

U članku 69. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sudski pečat i žig koji koriste stalne službe moraju biti oblika i veličine kao pečat i žig suda u sjedištu s naznakom da je to pečat i žig suda u sjedištu i stalne službe iz nadležnosti toga suda.«.

Članak 21.

U članku 91. stavku 1. iza riječi: »postupak« dodaju se riječi: »za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti«.

U stavku 5. riječi: »ili da je određena rasprava na temelju privatne tužbe ili da je donijeta nepravomoćna presuda« brišu se.

Članak 22.

U članku 92. stavku 1. iza riječi: »pisarnici« dodaju se riječi: »u sjedištu suda ili u stalnoj službi«.

Članak 23.

U članku 93. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 1., 2. i 3.

Članak 24.

U članku 122. stavku 1. iza riječi: »zločina« dodaje se zarez i riječi: »predmeti povrede spolne slobode«.

U stavku 3. iza riječi:« zadržavanje,« dodaju se riječi: »u kojima zastara nastupa u roku od šest mjeseci,«.

U stavku 4. iza riječi: »prvenstveno u rad« dodaju se riječi: »predmeti koji se odnose na ponavljanje postupka temeljem konačne presude Europskog suda«.

Članak 25.

U članku 172. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Upisnici propisani Sudskim poslovnikom vode se u elektroničkom obliku, osim upisnika za koje nisu osigurani tehnički uvjeti za vođenje u elektroničkom obliku i koji će se do ispunjenja uvjeta voditi u papirnatom obliku na obrascima propisanim ovim Izmjenama i dopunama Sudskog poslovnika. Upisnici Kir-t i Kv-t vode se isključivo u papirnatom obliku.«.

Članak 26.

U članku 176. stavku 2. riječ: »uputama« zamjenjuje se riječju: »pravilniku«.

Članak 27.

Članak 187. mijenja se i glasi:

»Općinski sudovi vode ove upisnike:

1. Za kaznene predmete:

Upisnik suca za mladež Kim

Kazneni upisnik K

Kazneni upisnik za maloljetnike Km

Kazneni upisnik za mlađe punoljetnike Kmp

Kazneni upisnik za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kzd

Kazneni upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u K-Us (Obrazac br. 14)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće za mladež Kvm

Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće Kv-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije Kv-eu

Upisnik za optužno vijeće Kov

Upisnik za optužno vijeće za mladež Kovm

Upisnik za optužno vijeće za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kov-Us (Obrazac br. 16)

Upisnik za razne kaznene predmete Kr

Upisnik za razne kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež Krm

Upisnik za predmete izvršavanja zaštitnog nadzora Ik-ZN

Upisnik za predmete izvršavanja rada za opće dobro Ik-ROD

2. Za građanske predmete:

Parnični upisnik P

Upisnik za obiteljske sporove P Ob

Upisnik za platne naloge Pl

Upisnik predmeta naknade štete Pn

Upisnik predmeta smetanja posjeda Psp

Upisnik za radne sporove Pr

Upisnik stambenih sporova Ps

Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti P-eu

Upisnik predmeta proslijeđenih od javnog bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Povrv

Upisnik za ostavine O

Upisnik za ovrhu Ovr i Ovrv

Upisnik za predmete ovršnih vijeća OV

Upisnik za predmete europskog ovršnog naloga za nesporne tražbine te postupka određivanja ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga Ovr-eu

Upisnik za izvanparnične predmete R1

Upisnik za izdavanje potvrda, priznanje i ovrhu sudskih odluka iz država članica Europske unije R1-eu

Upisnik za razne građanske predmete R2

Upisnik za izvanparnične predmete po Obiteljskom zakonu R1 Ob

Upisnik za pravnu pomoć Pom

Upisnik za pravnu pomoć s državama članicama Europske unije Pom-eu

Upisnik za ovjeravanje isprava namijenjenih inozemstvu Ov-I

Upisnik za predmete mirenja Mir.«.

Članak 28.

Članak 188. mijenja se i glasi:

»Županijski sudovi vode ove upisnike:

1. Za kaznene predmete:

Upisnik predmeta suca istrage Kir

Upisnik za razne istražne predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kir-Us (Obrazac br. 18)

Upisnik za razne istražne predmete ratnih zločina Kir-Rz (Obrazac br. 18)

Upisnik za razne istražne predmete europskog uhidbenog naloga Kir-eun

Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kir-eu

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t (Obrazac br. 18)

Upisnik suca istrage za dokazno ročište ispitivanja djeteta Kir-d (Obrazac br. 18)

Upisnik suca za mladež Kim

Kazneni upisnik K

Kazneni upisnik za maloljetnike Km

Kazneni upisnik za mlađe punoljetnike Kmp

Kazneni upisnik za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kzd

Kazneni upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u K-Us (Obrazac br. 14)

Kazneni upisnik za predmete ratnih zločina K-Rz (Obrazac br. 19)

Upisnik za razne kaznene predmete Kr

Upisnik za razne kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež Krm

Upisnik za razne kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kr-Us (Obrazac br. 17)

Upisnik za razne kaznene predmete ratnih zločina Kr-Rz (Obrazac br. 17)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv I

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv II

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće za mladež Kvm

Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće Kv-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik za predmete ratnih zločina za izvanraspravno vijeće Kv-Rz (Obrazac br. 15)

Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete europskog uhidbenog naloga Kv-eun

Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kv-eu

Upisnik za optužno vijeće Kov

Upisnik za optužno vijeće za mladež Kovm

Upisnik za optužno vijeće za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kov-Us (Obrazac br. 16)

Upisnik za optužno vijeće za predmete ratnih zločina Kov-Rz (Obrazac br. 16)

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete maloljetnika Kžm

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete mlađih punoljetnika Kžmp

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kžzd

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kž-Us (Obrazac br. 20)

Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora Ik I

Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene maloljetnicima Ik I ozmz m

Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene mlađim punoljetnicima Ik I ozmz mp

Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Ik I zd

Upisnik za razne predmete izvršavanja kazne zatvora Ikr

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora IKž

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora Kž I

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II.

2. Za građanske predmete:

Parnični upisnik P

Upisnik za drugostupanjske građanske predmete Gž

Upisnik za drugostupanjske radne predmete Gž R

Upisnik za drugostupanjske zemljišnoknjižne predmete Gž Zk

Upisnik za drugostupanjske obiteljske predmet Gž Ob

Upisnik za drugostupanjske ovršne predmete Gž Ovr

Upisnik za drugostupanjske građanske predmete povodom žalbi na predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti Gž-eu

Upisnik za predmete prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama R1

Upisnik za razne građanske predmete R2

Upisnik za predmete mirenja Mir

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II.«.

Članak 29.

Članak 189. mijenja se i glasi:

»Prekršajni sudovi vode ove upisnike:

Prekršajni upisnik Pp (P, G, J)

Prekršajni upisnik za drugostupanjske predmete Pp (Pž, Gž, Jž)

Upisnik za pravnu pomoć Pom

Upisnik za predmete izvršenja prekršajnih sankcija Ikp

Upisnik za razne prekršajne zahtjeve Prz

Upisnik za razne predmete Pr

Upisnik o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije Ikp-eu.«.

Članak 30.

Članak 190. mijenja se i glasi:

»Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja sigurnosti prometa na cestama Pž

Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja gospodarstva Gž

Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti Jž

Upisnik za drugostupanjske predmete iz područja poreznih, carinskih i deviznih prekršaja FPž

Upisnik za supletorne kazne zatvora SZž

Upisnik za izvanredne pravne lijekove IU i IP

Upisnik za žalbe na rješenja o oduzimanju predmeta, na nalog za zadržavanje i dr. IR

Upisnik za razne prekršajne predmete R

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Pzp II.«.

Članak 31.

Članak 191. mijenja se i glasi:

»Trgovački sudovi vode ove upisnike:

Upisnik za trgovačke sporove P

Upisnik predmeta proslijeđenih od javnog bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Povrv

Upisnik za platne naloge Pl

Upisnik za predmete europskog platnog naloga i europskog postupka za sporove male vrijednosti P-eu

Upisnik za stečajeve i predstečajne nagodbe St i Stpn

Upisnik za ovrhu Ovr i Ovrv

Upisnik za predmete ovršnih vijeća OV

Upisnik za predmete europskog ovršnog naloga za nesporne tražbine te postupka određivanja ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga Ovr-eu

Upisnik sudskog registra Tt (Obrazac br. 21)

Upisnik sudskog registra za razne predmete R3 (Obrazac br. 22)

Upisnik za izvanparnične predmete R1

Upisnik za priznanje i ovrhu sudskih odluka iz država članica Europske unije R1-eu

Upisnik za razne predmete trgovačkih sporova R2

Upisnik za pravnu pomoć Pom

Upisnik za pravnu pomoć s državama članicama Europske unije Pom-eu

Upisnik za predmete mirenja Mir.«.

Članak 32.

Članak 192. mijenja se i glasi:

»Visoki trgovački sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske predmete trgovačkih sporova Pž

Upisnik za razne predmete trgovačkih sporova RTž

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II

Upisnik za predmete mirenja Mir.«.

Članak 33.

Članak 193. mijenja se i glasi:

»Upravni sudovi vode ove upisnike:

Upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela i ocjenu zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela UsI

Upisnik za ocjenu zakonitosti postupanja javnopravnog tijela i propuštanja postupanja javnopravnog tijela Uszp

Upisnik za ocjenu zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora Usug

Upisnik za razne upravne predmete UrI

Upisnik za izvršenje sudskih odluka Usi.«.

Članak 34.

Članak 194. mijenja se i glasi:

»Visoki upravni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske predmete povodom žalbe Usž

Upisnik za ocjenu zakonitosti odluka javnopravnih tijela kada Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje u prvom stupnju UsII

Upisnik za ocjenu zakonitosti općih akata Usoz

Upisnik za razne upravne predmete UrII

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Uzp II.«.

Članak 35.

Članak 195. mijenja se i glasi:

»Vrhovni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

1. Za kaznene predmete:

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete I Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete-Uskok I Kž-Us

Žalbe protiv rješenja u predmetima europskog uhidbenog naloga Kž-eun

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina Kž-rz

Upisnik za treće stupanjske kaznene predmete III Kž

Upisnik za predmete prema Zakonu o sudovima za mladež Kžm

Upisnik za pritvore II Kž

Upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti Kzz

Upisnik zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne I Kr

Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude III Kr

Upisnik odluka drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike I Kž Disc

Upisnik priziva na odluke Višeg disciplinskog suda HOK Kž Disc

Zamolnice i razni kazneni predmeti II-3 Kr

Prenošenje mjesne nadležnosti II-4 Kr

Produljenje pritvora II-5 Kr

Izručenje okrivljenih i osuđenih osoba II-8 Kr

Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 3 suca Kžzp I

Kazneni predmeti zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II

Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 5 sudaca Kžzp II

2. Za građanske predmete:

Upisnik revizija Rev

Upisnik revizija iz radnog prava Revr

Upisnik revizija iz trgovačkog prava Revt

Upisnik revizija iz građanskog spora – spisi stariji od 10 g Rev-x

Upisnik žalbenih predmeta Gž

Upisnik delegacija i sukoba nadležnosti Gr 1

Upisnik raznih građanskih predmeta Gr 2

Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 3 suca Gžzp I

Građanski predmeti zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II

Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 5 sudaca Gžzp II

3. Za upravne predmete:

Upisnik raznih upravnih predmeta Ur

Upisnik zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda U-zpz

Upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti Zzz.«.

Članak 36.

Članak 196. mijenja se i glasi:

»(1) Za predmete sudske uprave sudovi vode ove upisnike:

Upisnik sudske uprave Su

Upisnik za predmete zahtjeva za suđenje u razumnom roku Su-Gzp I, Su-Kzp I, Su-Uzp I, Su-Pzp I

Upisnik za predmete zahtjeva za suđenje u razumnom roku Su-Gžzp I, Su-Kžzp I, Su-Užzp I, Su-Pžzp I

Upisnik za razne predmete sudske uprave koji se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Su-r

Upisnik za povjerljive i strogo povjerljive predmete Su-pov. i Su-StrPov (Obrazac br. 23)

Upisnik za prvostupanjske predmete izvršenja kaznenih sankcija Su-Ik

(2) Upisnik za prvostupanjske predmete izvršenja kaznenih sankcija (Su Ik) vode općinski sudovi.«.

Članak 37.

Iza članka 196. dodaje se članak 196.a koji glasi:

»Članak 196.a

U upisnike koji se vode u elektroničkom obliku upisivat će se podaci predviđeni u informacijskom sustavu koji se primjenjuje u radu suda.«.

Članak 38.

U članku 198. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak koji glasi:

»Knjiga snimki ispitivanja okrivljenika i izdvojenih nezakonitih dokaza Kir 1 (Obrazac br. 24.a)«.

Članak 39.

Iza članka 203. dodaju se članci 203.a i 203.b s naslovima iznad njih koji glase:

»2.a Kazneni upisnik za mlađe punoljetnike (Kmp)

Članak 203.a

U upisnik Kmp općinski i županijski sudovi upisuju optužnice protiv mlađih punoljetnika.

2.b Kazneni upisnik za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece (Kzd)

Članak 203.b

U upisnik Kzd općinski i županijski sudovi upisuju optužnice protiv odraslih počinitelja kaznenih djela kaznenopravne zaštite djece.«.

Članak 40.

U članku 204. stavak 2. briše se.

Članak 41.

Iza članka 204. dodaju se članci 204.a i 204.b s naslovima iznad njih koji glase:

»3.a Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće za mladež (Kvm)

Članak 204.a

U upisnik Kvm općinski i županijski sudovi upisuju žalbe protiv rješenja suca za mladež općinskog i županijskog suda o spajanju ili razdvajanu postupka, o određivanju pritvora ili odbijanju prijedloga za određivanje pritvora maloljetniku, o određivanju, produljenju i ukidanju privremenog smještaja maloljetnika u ustanovu socijalne skrbi ili stavljanju maloljetnika pod nadzor centra za socijalnu skrb do podnošenja prijedloga za sankciju, o istražnom zatvoru prema maloljetniku, o upućivanju maloljetnika u odgojnu ustanovu ili odgojni zavod prije pravomoćnosti rješenja o odgojnoj mjeri ako o tome nije odlučilo raspravno vijeće već se odluka donosi naknadno, o odbijanju prijedloga državnog odvjetnika za provođenje dokaznog ročišta, o troškovima postupka, o prijedlogu za opoziv uvjetne osude, o produljenju ili ukidanju istražnog zatvora nakon potvrđivanja optužnice u predmetima protiv mlađih punoljetnika i predmetima kaznenopravne zaštite djece te na odluke suca istrage za mladež o određivanju istražnog zatvora protiv maloljetnika.

3.b Upisnik o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije Kv-eu

Članak 204.b

U upisnik Kv-eu općinski sudovi upisuju predmete vezano za postupanje po izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije.«.

Članak 42.

U članku 205. iza riječi: »sudova« dodaju se riječi: »osim onih koji se upisuju u neki drugi upisnik«.

Članak 43.

Iza članka 205. dodaje se članak 205.a s naslovom iznad njega koji glase:

»4.a Upisnik za optužno vijeće za mladež (Kovm)

Članak 205.a

U upisnik Kovm općinski i županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti optužnog vijeća za mladež tih sudova u predmetima protiv mlađih punoljetnika i predmetima kaznenopravne zaštite djece.«.

Članak 44.

Iza članka 206. dodaje se članak 206.a s naslovom iznad njega koji glase:

»5.a Upisnik za razne kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež (Krm)

Članak 206.a

U upisnik Krm općinski i županijski sudovi upisuju zamolnice drugih sudova za obavljanje radnji u kaznenom postupku iz nadležnosti Zakona o sudovima za mladež, kao i sve ostale kaznene predmete koje nije moguće upisati u neki drugi upisnik, a odnose se na postupanje u predmetima prema Zakonu o sudovima za mladež.«.

Članak 45.

U članku 209. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U upisnik P županijski sudovi upisuju predmete povodom tužbi na temelju Zakona o radu i Zakona o suzbijanju diskriminacije.«.

Članak 46.

Iza članka 209. dodaju se članci 209.a, 209.b, 209.c, 209.d, 209.e i 209.f s naslovima iznad njih koji glase:

»8.a Upisnik za obiteljske sporove (P Ob)

Članak 209.a

U upisnik P Ob općinski sudovi upisuju parnične predmete prema odredbama Obiteljskog zakona.

8.b Upisnik za predmete naknade štete (Pn)

Članak 209.b

U upisnik Pn općinski sudovi upisuju parnične predmete povodom podnesenih tužbi u sporovima radi naknade štete.

8.c Upisnik predmeta smetanja posjeda (Psp)

Članak 209.c

U upisnik Psp općinski sudovi upisuju parnične predmete povodom podnesenih tužbi u sporovima zbog smetanja posjeda.

8.d Upisnik za radne sporove (Pr)

Članak 209.d

U upisnik Pr općinski sudovi upisuju parnične predmete povodom podnesenih tužbi u sporovima iz radnih odnosa.

8.e Upisnik stambenih sporova (Ps)

Članak 209.e

U upisnik Ps općinski sudovi upisuju parnične predmete povodom podnesenih tužbi u sporovima iz stambenih odnosa.

»8.f Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti (P-eu)

Članak 209.f

U upisnik P-eu općinski sudovi upisuju predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. godine o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.«.

Članak 47.

Iza članka 212. dodaju se članci 212.a i 212.b s naslovom iznad njih koji glase:

»11.a Upisnik za predmete ovršnih vijeća (OV)

Članak 212.a

U upisnik OV općinski i trgovački sudovi upisuju predmete u kojima ovršno vijeće prvostupanjskog suda odlučuje o žalbama na rješenja donijeta u ovršnom postupku i prigovorima izjavljenim na rješenja o ovrsi izdanim od strane javnih bilježnika.

11.b Upisnik za predmete europskog ovršnog naloga za nesporne tražbine te postupka određivanja ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga (Ovr-eu)

Članak 212.b

U upisnik Ovr-eu općinski i trgovački sudovi upisuju predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. godine kojom se uvodi europski ovršni nalog za nesporne tražbine te postupak određivanja ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga.«.

Članak 48.

U članku 213. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U upisnik za izvanparnične predmete (R1-teži) općinski sudovi upisuju predmete osiguranja dokaza, amortizacija isprava, dokazivanja stečene školske spreme, priznanja strane sudske odluke, proglašenja nestale osobe umrlom, dokazivanja smrti, osnivanja/ukidanja nužnog prolaza, razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međe, uređenja odnosa među suvlasnicima i osnivanja/prelaganja/ukidanja služnosti.«.

Članak 49.

Iza članka 213. dodaju se članci 213.a i 213.b s naslovima iznad njih koji glase:

»12.a Upisnik za izvanparnične predmete po Obiteljskom zakonu (R1 Ob)

Članak 213.a

U upisnik R1 Ob općinski sudovi upisuju predmete utvrđenja izvanbračne zajednice, lišenja/vraćanja poslovne sposobnosti, stjecanja poslovne sposobnosti maloljetnika koji je postao roditelj, izdavanja dozvole za sklapanje braka prije punoljetnosti, izdavanja dozvole za sklapanje braka osobama lišenim poslovne sposobnosti, međunarodne otmice djeteta, zabrane približavanja djetetu, susreta i druženja s bakom, djedom i dr., ostvarivanja sadržaja roditeljske skrbi, susreta i druženja s roditeljem, odluke s kim će dijete živjeti, lišenja/vraćanja/produljenja roditeljskog prava, oduzimanja roditeljima prava da žive s djetetom i da ga odgajaju, povjere djeteta s poremećajem u ponašanju i druge izvanparnične predmete po Obiteljskom zakonu.

12.b Upisnik za izdavanje potvrda, priznanje i ovrhu sudskih odluka iz država članica Europske unije (R1-eu)

Članak 213.b

U upisnik R1-eu općinski i trgovački sudovi upisuju predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, Uredbi (EU) br. 1215/2012 o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena), Uredbi (EZ) br. 2201/2003 o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim stvarima i u postupcima o roditeljskoj odgovornosti, kojom se ukida Uredbi (EZ) br. 1347/200, Uredbi (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja, Uredbi (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju.«.

Članak 50.

U članku 214. iza riječi: »tijela« dodaju se riječi: »osim objava na oglasnoj ploči na zahtjev javnih bilježnika«.

Članak 51.

Iza članka 214. dodaje se članak 214.a s naslovom iznad njega koji glase:

»13.a Upisnik za pravnu pomoć s državama članicama Europske unije (Pom-eu)

Članak 214.a

U upisnik Pom-eu općinski i trgovački sudovi upisuju predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 1393/2007 o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima u državama članicama (»dostava pismena«) kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1348/2000, Uredbi (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima.«.

Članak 52.

Naslov iznad članka 215. mijenja se i glasi:

»14. Upisnik za ovjeravanje isprava namijenjenih inozemstvu (Ov-I)«.

Članak 53.

U članku 215. riječ: »Ov« zamjenjuje se riječju: »Ov-I«.

Članak 54.

Članak 217. s naslovom iznad njega mijenjaju se i glase:

»16. Upisnik predmeta suca istrage (Kir)

Članak 217.

U upisnik Kir županijski sudovi upisuju prijedloge za produljenje pritvora, prijedloge za određivanje/produljenje/ukidanje istražnog zatvora, prijedloge za provođenje dokaznog ročišta (osim za ispitivanje djeteta), žalbe na odluke državnog odvjetništva o kojima odlučuje sudac istrage, naloge za dovođenje, prijedloge oštećenika kao tužitelja, zamolnice, prijedloge obrane za dokazne radnje, kao i sve druge predmete iz nadležnosti suca istrage koji se ne upisuju u upisnike iz članka 218., 218.a, 218.b i 218.c.«.

Članak 55.

Članak 218. mijenja se i glasi:

»U upisnik Kir-Us, Kir-Rz i Kir-eun županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti suca istrage, koji se ne upisuju u upisnike iz članka 217., 218.a, 218.b i 218.c Sudskog poslovnika, ovisno o vrsti predmeta.«.

Članak 56.

Iza članka 218. dodaju se članci 218.a, 218.b, 218.c, 218.d, 218.e, 218.f, 218.g i 218.h s naslovima iznad njih koji glase:

»17.a Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Kir-eu)

Članak 218.a

U upisnik Kir-eu županijski sudovi upisuju predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije.

17.b Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom (Kir-t)

Članak 218.b

U upisnik Kir-t županijski sudovi upisuju zahtjeve za izdavanje naloga o pretrazi, zahtjeve za izdavanje naloga banci za omogućavanje pristupa sefu te za pretragu sefa, zahtjeve o vjerojatnosti pružanja pomoći u kaznenom djelu radi neprimjene zabrane privremenog oduzimanja predmeta, isprava i tehničkih snimki, zahtjeve za davanje podataka koji su bankovna tajna, prijedloge za praćenjem platnog prometa i transakcija na računima određene osobe, prijedloge za kažnjavanjem osobe koja ne postupa ili postupa protivno nalogu suca istrage za davanjem podataka koji su bankovna tajna te za praćenjem platnog prometa i transakcija na računima, prijedloge za privremenu obustavu izvršenja određene financijske transakcije, rješenja suca istrage o kažnjavanju osobe koja ne postupa ili postupa protivno rješenju o privremenoj obustavi izvršenja određene financijske transakcije, zahtjeve za određivanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi i imovinskopravnog zahtjeva, zahtjeve za izdavanje naloga za određivanje i produljenje posebnih dokaznih radnji kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana, naloge državnog odvjetnika kojim određuje posebne dokazne radnje kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana, prijedloge za kažnjavanjem osoba koje ne postupaju sukladno zakonskoj obvezi osiguranja potrebne tehničke pomoći policiji u izvršenju posebnih dokaznih radnji, zahtjeve za provjeru uspostavljanja telekomunikacijskih kontakata, prijedloge za produljenjem roka brisanja obavijesti prikupljenih sravnjivanjem osobnih podataka građana s policijskim evidencijama, registrima i zbirkama s automatskom obradom podataka, prijedloge za poseban način sudjelovanja u postupku i poseban način ispitivanja svjedoka, prijedloge za određivanje istražnog zatvora protiv maloljetnika (izvan radnog vremena), uskrate uvida u spis i sve druge vrste predmeta suca istrage u kojem postoji pretežiti interes za posebnu zaštitu podataka.

17.c Upisnik suca istrage za dokazno ročište ispitivanja djeteta (Kir-d)

Članak 218.c

U upisnik Kir-d županijski sudovi upisuju prijedloge za provođenje dokaznog ročišta ispitivanja djeteta kao svjedoka u predmetima kaznenopravne zaštite djece i ispitivanja djeteta kao svjedoka po Zakonu o kaznenom postupku.

17.d Upisnik suca za mladež (Kim)

Članak 218.d

U upisnik Kim općinski i županijski sudovi upisuju prijedloge državnog odvjetnika za određivanje pritvora ili istražnog zatvora prema maloljetniku, žalbe na rješenja državnog odvjetnika o provođenju pripremnog postupka prema maloljetniku, prijedloge državnog odvjetnika za provođenje dokaznog ročišta, prijedloge državnog odvjetnika za određivanje, produljenje ili ukidanje mjere opreza, prijedloge za privremeno stavljanje pod nadzor CSS radi pružanja pomoći i zaštite ili privremenog smještaja u ustanovu socijalne skrbi kao i sve druge predmete iz nadležnosti suca za mladež koji se odnose na pripremni postupak prema Zakonu o sudovima za mladež.

17.e Upisnik za razne kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u i upisnik za razne kaznene predmete ratnih zločina (Kr-Us i Kr-Rz)

Članak 218.e

U upisnik Kr-Us i Kr-Rz županijski sudovi upisuju zamolnice drugih sudova za obavljanje radnji u kaznenom postupku, kao i sve ostale kaznene predmete koje nije moguće upisati u neki drugi upisnik, a odnose se na kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a odnosno predmeta ratnih zločina.

17.f Upisnici za izvanraspravno kazneno vijeće (Kv I i Kv II)

Članak 218.f

(1) U upisnik Kv I županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti izvanraspravnog kaznenog vijeća tog suda osim onih koji se upisuju u upisnik Kv II ili neki drugi upisnik.

(2) U upisnik Kv II županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti izvanraspravnog kaznenog vijeća tog suda u postupku po žalbi i predmete izručenja osim onih koji se upisuju u neki drugi upisnik.

17.g Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće (Kv-t)

Članak 218.g

U upisnik Kv-t županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti izvanraspravnog vijeća tog suda u postupku po žalbi protiv rješenja suca istrage u predmetima koji se vode u upisniku Kir-t, kao i u postupku po zahtjevu suca istrage o neslaganju sa nalogom državnog odvjetnika o određivanju posebnih dokaznih radnji kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana.

17.h Upisnik za optužno vijeće za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u (Kov-Us) i upisnik za optužno vijeće za predmete ratnih zločina (Kov-Rz)

Članak 218.h

U upisnike Kov-Us općinski i županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti optužnog vijeća za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u.

U upisnik Kov-Rz županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti optužnog vijeća za predmete ratnih zločina.«.

Članak 57.

Članak 219. mijenja se i glasi:

»(1) U upisnik K-Us općinski i županijski sudovi upisuju optužnice za kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a.

(2) U upisnik K-Rz županijski sudovi upisuju optužnice za kaznena djela ratnih zločina za koja je županijski sud nadležan u prvom stupnju.«.

Članak 58.

Članak 220. s naslovom iznad njega mijenjaju se i glase:

»19. Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće (Kv-Us), upisnik za predmete ratnih zločina za izvanraspravno vijeće (Kv-Rz), upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete europskog uhidbenog naloga (Kv-eun) i upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Kv-eu)

Članak 220.

(1) U upisnik Kv-Us općinski i županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti izvanraspravnog kaznenog vijeća tog suda za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u.

(2) U upisnik Kv-Rz županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti izvanraspravnog kaznenog vijeća tog suda za predmete ratnih zločina.

(3) U upisnik Kv-eun županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti izvanraspravnog kaznenog vijeća tog suda koji se odnose na europski uhidbeni nalog.

(4) U upisnik Kv-eu županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti izvanraspravnog kaznenog vijeća po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije.«.

Članak 59.

Iza članka 223. dodaju se članci 223.a i 223.b s naslovima iznad njih koji glase:

»22.a Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete mlađih punoljetnika (Kžmp)

Članak 223.a

U upisnik Kžmp županijski sudovi upisuju kaznene predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova u predmetima prema mlađim punoljetnicima, o kojima županijski sud odlučuje u drugom stupnju.

22.b Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece (Kžzd)

Članak 223.b

U upisnik Kžzd županijski sudovi upisuju kaznene predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova u predmetima kaznenopravne zaštite djece, o kojima županijski sud odlučuje u drugom stupnju.«.

Članak 60.

Iza članka 224. dodaju se članci 224.a, 224.b i 224.c s naslovima iznad njih koji glase:

»23.a Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene maloljetnicima (Ik I ozmz m)

Članak 224.a

U upisnik Ik I ozmz m županijski sudovi upisuju predmete u postupku upućivanja maloljetnika na izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora.

23.b Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene mlađim punoljetnicima (Ik I ozmz mp)

Članak 224.b

U upisnik Ik I ozmz mp županijski sudovi upisuju predmete u postupku upućivanja mlađih punoljetnika na izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora.

23.c Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece (Ik I zd)

Članak 224.c

U upisnik Ik I zd županijski sudovi upisuju predmete u postupku upućivanja osuđenih odraslih počinitelja kaznenih djela kaznenopravne zaštite djece na izvršavanje kazne zatvora.«.

Članak 61.

U članku 227. iza riječi: »izvanparničnim« brišu se zarez i riječi: »ovršnim i zemljišnoknjižnim«.

Članak 62.

Iza članka 227. dodaju se članci 227.a, 227.b, 227.c, 227.d i 227.e s naslovima iznad njih koji glase:

»26.a Upisnik za drugostupanjske radne predmete (Gž R)

Članak 227.a

U upisnik Gž R županijski sudovi upisuju građanske predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova u predmetima iz radnih odnosa u kojima županijski sud odlučuje u drugom stupnju.

26.b Upisnik za drugostupanjske zemljišnoknjižne predmete (Gž Zk)

Članak 227.b

U upisnik Gž Zk županijski sudovi upisuju građanske predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova u zemljišnoknjižnim predmetima u kojima županijski sud odlučuje u drugom stupnju.

26.c Upisnik za drugostupanjske obiteljske predmete (Gž Ob)

Članak 227.c

U upisnik Gž Ob županijski sudovi upisuju građanske predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova u obiteljskim predmetima u kojima županijski sud odlučuje u drugom stupnju.

26.d Upisnik za drugostupanjske ovršne predmete (Gž Ovr)

Članak 227.d

U upisnik Gž Ovr županijski sudovi upisuju građanske predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova u ovršnim predmetima u kojima županijski sud odlučuje u drugom stupnju.

26.e Upisnik za drugostupanjske građanske predmete povodom žalbi na predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti Gž-eu.

Članak 227.e

U upisnik Gž-eu županijski sudovi upisuju građanske predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. godine o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.«.

Članak 63.

Članak 228. s naslovom iznad njega mijenjaju se i glase:

»27. Upisnik za predmete prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (R1)

Članak 228.

U upisnik R1 županijski sudovi upisuju predmete prema odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.«.

Članak 64.

Naslov iznad članka 229. mijenja se i glasi:

»28. Upisnik za razne građanske predmete (R2)«.

Članak 65.

U članku 229. riječ: »R« zamjenjuje se riječju: »R2«.

Članak 66.

Iza članka 234. dodaje se članak 234.a s naslovom iznad njega koji glase:

»33.a Upisnik o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije (Ikp-eu)

Članak 234.a

U upisnik Ikp-eu prekršajni sudovi upisuju predmete vezano za postupanje po izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije.«.

Članak 67.

U članku 243. iza riječi: »Pl« dodaju se riječi: »općinski i«

Članak 68.

Iza članka 243. dodaje se članak 243.a s naslovom iznad njega koji glase:

»42.a Upisnik za predmete europskog platnog naloga i europskog postupka za sporove male vrijednosti (P-eu)

Članak 243.a

U upisnik P-eu trgovački sudovi upisuju predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uvođenju europskog postupka za izdavanje platnog naloga te predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. godine o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.«.

Članak 69.

Članak 259. s naslovom iznad njega brišu se.

Članak 70.

U članku 263. stavku 4. točki 31. iza riječi: »sudu« dodaju se riječi: »i prijem ustupljenih spisa«.

Članak 71.

Članak 267. s naslovom iznad njega mijenjaju se i glase:

»5. Upisnici za prvostupanjske predmete izvršenja kaznenih sankcija (Su-Ik)

Članak 267.

U upisnik Su-Ik općinski sudovi upisuju vremenskim slijedom primljene naloge za izvršenje kaznenopravnih sankcija (osim izvršenja kazne zatvora) na temelju pravomoćnih i izvršnih odluka sudova protiv osuđenih osoba.«.

Članak 72.

Iza članka 268. dodaje se članak 268.a s naslovom iznad njega koji glase:

»1.a Knjiga snimki ispitivanja okrivljenika i izdvojenih nezakonitih dokaza Kir 1

Članak 268.a

U knjigu snimki ispitivanja okrivljenika županijski sudovi upisuju snimke ispitivanja okrivljenika koje su predane sucu istrage na čuvanje te izdvojene nezakonite dokaze iz spisa.«.

Članak 73.

U članku 286. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 74.

U članku 287. stavak 2. iza riječi: »uvjetna osuda« dodaju se riječi: »ili djelomična uvjetna osoba kod koje je okrivljenik uslijed uračunavanja pritvora odnosno istražnog zatvora već izdržao neuvjetovani dio kazne zatvora,«.

Članak 75.

U članku 291. stavak 3. briše se.

Članak 76.

U članku 292. stavku 1. riječ: »goni« zamjenjuje se riječima: »kazneni postupak pokreće«.

Stavak 3. briše se.

Članak 77.

Članak 293. briše se.

Članak 78.

U članku 294. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predmeti koji se prema kaznenom ili prekršajnom zakonu imaju oduzeti ili koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku ili su pronađeni kod okrivljenika, a ne zna se čiji su (sumnjive stvari), upisuju se u knjigu oduzetih predmeta (Kop) koju vodi sudska pisarnica.«.

Članak 79.

U članku 300. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) U upisnik Ovrv upisuju se samo predmeti proslijeđeni od javnih bilježnika na temelju članka 281. stavak 2. Ovršnog zakona.

(2) U upisnik Ovr upisuju se svi predmeti po prijedlozima i zahtjevima na temelju ovršnih isprava, osim predmeta koji su proslijeđeni od javnog bilježnika na temelju članka 282. Ovršnog zakona radi provedbe postupka po prigovoru protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje nije postalo pravomoćno, a koji se upisuju u upisnik Povrv.«.

Članak 80.

Članak 302. briše se.

Članak 81.

U članku 304. stavku 1. riječ: »im« zamjenjuje se riječju: »mu«.

U stavku 2. riječi: »ili Ovrv« brišu se.

Članak 82.

Članak 305. stavku 2. riječi: »nazančenje naplaćenog iznosa« zamjenjuju se riječima: »naznaku iznosa koji je naplaćen«.

Članak 83.

U članku 307. stavku 1. riječi: »ako je sastavljen,« brišu se.

Članak 84.

U članku 312. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon primitka smrtovnice, izvatka iz državne matice ili prijedloga stranke za pokretanje ostavinskog postupaka te osnivanja spisa, sud će ostavinski predmet povjeriti javnom bilježniku prema pravilima o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima propisanim Zakonom o nasljeđivanju.«.

Članak 85.

U članku 315. riječi: »pokretanje postupka stečaja« zamjenjuju se riječima: »otvaranje stečajnog postupka«.

Članak 86.

(1) Predmeti koji su do dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika upisani u upisnike koji nisu propisani ovim Izmjenama i dopunama Sudskog poslovnika nastaviti će se voditi u upisnicima u koje su upisani sve dok ne budu označeni kao dovršeni.

(2) Predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zaprimljeni do stupanja na snagu Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13) nastaviti će se voditi u upisnicima pod oznakom Gzp, Kzp, Uzp, Pzp, Gžzp i Kžzp propisanim Sudskim poslovnikom (»Narodne novine«, broj 158/09, 158/09, 3/11, 34/11, 100/11,123/11, 138/11, 38/12, 111/12, 39/13, 48/13 i 59/13) do završetka postupka.

(3) Predmeti zahtjeva za zaštitu zakonitosti u upravnim stvarima Vrhovnog suda Republike Hrvatske upisanim u upisniku zahtjeva za zaštitu zakonitosti u upravnim stvarima Uzz propisanim Sudskim poslovnikom (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14 i 8/15) nastaviti će se voditi u tom upisniku do završetka postupka.

Članak 87.

(1) Stupanjem na snagu Pravilnika o radu u sustavu eSpis za sudove koji u svom radu koriste sustav eSpis prestaje važiti odredba članka 26. i članka 28. stavka 2. Sudskog poslovnika.

(2) Stupanjem na snagu Pravilnika o radu u sustavu JCMS za sudove koji u svom radu koriste sustav JCMS prestaje važiti odredba članka 26. Sudskog poslovnika.

Članak 88.

(1) Danom stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika prestaju se primjenjivati obrasci propisani Sudskim poslovnikom (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14 i 8/15) te se primjenjuju obrasci koji su sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika.

(2) Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. travnja 2015.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-03-01-02-02-15-38

Zagreb, 24. ožujka 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac br. 1 Obrazac br. 39


35 27.03.2015 Izmjene i dopune Sudskog poslovnika 35 27.03.2015 Izmjene i dopune Sudskog poslovnika 35 27.03.2015 Izmjene i dopune Sudskog poslovnika