Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

NN 35/2015 (27.3.2015.), Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

729

Na temelju članka 10. stavka 11., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje:

1. podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe programa izravnih plaćanja, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:

– osnovnog plaćanja te dodjelu i korištenje prava na plaćanja, prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i prava na plaćanja iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište,

– ostalih mjera potpore iz programa izravnih plaćanja: plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljena plaćanja, proizvodno vezana potpora, plaćanje za mlade poljoprivrednike i program za male poljoprivrednike,

2. podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe pojedinih mjera državne potpore, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore:

– u iznimno osjetljivim sektorima,

– za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se financiraju iz državnog proračuna.

3. podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015), (dalje u tekstu: Zakon) predviđene Programom ruralnog razvoja.

(2) Za IAKS mjere ruralnog razvoja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka u 2015. godini podnosi se jedinstveni zahtjev, ali se one odobravaju i isplaćuju tek nakon usvajanja Programa ruralnog razvoja sukladno članku 10. stavku 6. Zakona i osiguranja sredstava od strane Europske komisije.

(3) Mjere državne potpore iz stavka 1. podstavka 2. primjenjuju se kao postojeća državna potpora sukladno Prilogu IV (3) (b) Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske u Europsku uniju.

(4) Za potrebe provedbe programa izravnih plaćanja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka i IAKS mjera ruralnog razvoja iz stavka 3. ovoga članka, ovim Pravilnikom se utvrđuju specifične odredbe u smislu uredbi Europske unije, i to:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013),

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013),

3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 641/2014 оd 16. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 641/2014),

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 639/2014),

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 640/2014),

7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (dalje u tekstu: Provedbena uredbe Komisije (EU) br. 809/2014).

8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014).

9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014),

10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (dalje u tekstu: Uredba (EZ) 834/2007)

11. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5.rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (dalje u tekstu: Uredba (EZ) 889/2008)

(5) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbama iz stavka 4. ovoga članka.

Provedbeno tijelo

Članak 2.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja) kao provedbeno tijelo za provedbu mjera iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (dalje u tekstu: IAKS) u smislu članka 20. Zakona.

(2) Kao dio IAKS-a, Agencija za plaćanja vodi sustav za identifikaciju i prijavu prava na plaćanja (dalje u tekstu: registar prava na plaćanja), kojim se osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja.

(3) IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (dalje u tekstu: JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (dalje u tekstu: Ministarstvo), a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija (dalje u tekstu: HPA).

(4) Podatke iz JRDŽ-a te podatke iz Središnjeg popisa matičnih grla i Središnjeg popisa matičnih jata Agencija za plaćanja razmjenjuje s HPA na dnevnoj razini. Ključ za razmjenu podataka je jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika (dalje u tekstu: MIBPG).

(5) Agencija za plaćanja temeljem sporazuma s nadležnim institucijama preuzima podatke potrebne za provedbu mjera potpora iz ovoga Pravilnika.

II. POSEBNE ODREDBE

1. JEDINSTVENI ZAHTJEV

Obrazac jedinstvenog zahtjeva

Članak 3.

(1) Jedinstveni zahtjev za potporu (dalje u tekstu: jedinstveni zahtjev) obuhvaća zahtjeve za:

1. osnovno plaćanje

– dodjelu prava na plaćanja, uključujući dodjelu prava iz nacionalne rezerve i posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište,

– aktiviranje prava na plaćanje;

2. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (dalje u tekstu: zeleno plaćanje);

3. preraspodijeljeno plaćanje;

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike;

5. program za male poljoprivrednike;

6. proizvodno vezanu potporu za:

– krave u proizvodnji mlijeka,

– tov junadi,

– ovce i koze,

– krave dojilje,

– povrće (osim krumpira),

– voće (osim maslina),

– šećernu repu,

– proteinske krmne kulture;

7. plaćanja za mjere državne potpore:

– plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za:

– maslinovo ulje,

– duhan,

– mliječne krave,

– rasplodne krmače;

– državnu potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se financiraju iz državnog proračuna za:

– integriranu poljoprivrednu proizvodnju,

– očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja;

8. plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona predviđene Programom ruralnog razvoja:

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

– 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama:

– 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture,

– 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada,

– 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti,

– 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex),

– 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira,

– 10.1.6. Uspostava poljskih traka,

– 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka,

– 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika,

– 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja;

Mjera 11 Ekološki uzgoj:

– 11.1 Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode,

– 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksa i metoda;

Mjera 13 Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima:

– 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima,

– 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima,

– 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za osnovno plaćanje u 2015. godini je zahtjev za dodjelu i aktiviranje prava na plaćanja, kao i zahtjev za dodjelu ili povećanje vrijednosti prava i aktiviranje prava iz nacionalne rezerve.

Članak 4.

(1) Obrazac jedinstvenog zahtjeva nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a sačinjavaju ga sljedeći listovi:

– List A – Zahtjev za potporu sadrži: osnovne podatke o poljoprivredniku, zahtjeve za potpore, popis dodatne obavezne dokumentacije, izjave i potpis korisnika,

– List B – Prijava površina – sadrži predispisane prostorne i alfanumeričke podatke iz ARKOD sustava, prijavu korištenja površina i ekološki značajnih površina te tražene potpore po pojedinoj kulturi,

– List C – Podaci o domaćim životinjama – sadrži popis i podatke o stoci za koju poljoprivrednik podnosi jedinstveni zahtjev,

– List D – Podaci o izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja – sadrži popis i podatke o izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja za koje korisnik podnosi jedinstveni zahtjev,

– List E – Prijava količina prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja – sadrži podatke o količini prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja,

– List F – Prijava količina duhana predanih na obradu – sadrži podatke o količini predanog lista duhana na obradu.

(2) Listovi iz zahtjeva ispunjavaju se sukladno uputama koje su sastavni dio predispisa jedinstvenog zahtjeva za plaćanje kojeg Agencija za plaćanja stavlja na raspolaganje korisniku putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET (dalje u tekstu: AGRONET).

(3) Korisnik potpisuje jedinstveni zahtjev na obrascu koji je privitak i sastavni dio ovoga Pravilnika, čime potvrđuje istinitost podataka, te da je upoznat s pravnim odredbama i obvezama za ostvarenje potpora iz Zakona i ovoga Pravilnika.

Način popunjavanja jedinstvenog zahtjeva

Članak 5.

(1) Korisnik popunjava jedinstveni zahtjev elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr., koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja.

(2) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisniku za:

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika,

– pregled podataka iz ARKOD sustava,

– pregled podataka relevantnih za dodjelu potpore u stočarstvu,

– pregled podataka o pravima na plaćanja i pravima na proizvodno-vezanu potporu,

– elektroničko popunjavanje jedinstvenog zahtjeva i unos geoprostornih podataka o korištenju parcela,

– preuzimanje odluka o ostvarivanju prava na potpore i odluka o povratu sredstava.

(3) Pomoć pri popunjavanju jedinstvenog zahtjeva korisnik može dobiti u regionalnim uredima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i HPA, pri čemu djelatniku koji mu pomaže može dati ovlaštenje za jednodnevno korištenje zaporke.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, list E korisnik ispunjava ručno.

Rokovi, mjesto i način podnošenja jedinstvenog zahtjeva

Članak 6.

(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja godine na koju se zahtjev odnosi, a iznimno za 2015. godinu u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 15. svibnja.

(2) Elektronički popunjen i ispisan jedinstveni zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom regionalnom uredu Agencije za plaćanja u kojem je upisan u Upisnik poljoprivrednika.

(3) Listovi A, B, C i D iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavljaju se u roku za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a listovi E i F sukladno rokovima propisanim člancima 46. i 47. ovoga Pravilnika.

(4) Ako je jedinstveni zahtjev upućen poštom ili drugim načinima dostave, dan predaje pošiljke smatra se kao dan predaje jedinstvenog zahtjeva. Ako je jedinstveni zahtjev dostavljen neposredno, dan zaprimanja u regionalnom uredu Agencije za plaćanja smatra se kao dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(5) Prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva za mjere koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske prilaže se upravna pristojba u iznosu propisanom posebnim propisom o upravnim pristojbama.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva

Članak 7.

(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije do 31. svibnja godine za koju se podnosi jedinstveni zahtjev i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.

(2) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva korisnik unosi putem AGRONET-a, te ispisani izmijenjeni jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja regionalnom uredu Agencije za plaćanja na način iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dodatnu obaveznu dokumentaciju uz jedinstveni zahtjev.

Podnošenje jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve

Članak 8.

(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjevi se mogu zaprimati do 25 kalendarskih dana nakon tog roka (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja sukladno članku 13. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Kod podnošenja zahtjeva za dodjelu ili povećanje vrijednosti prava na plaćanja u roku za zakašnjele zahtjeve obračunava se smanjenje po danu kašnjenja sukladno članku 14. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(3) Nakon isteka roka za zakašnjele zahtjeve zahtjev se smatra nedopuštenim osim u slučaju više sile i iznimnih okolnosti.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve

Članak 9.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva mogu se zaprimati i u roku za zakašnjele zahtjeve odnosno nakon roka iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od roka iz članka 8. ovoga Pravilnika, pri čemu se smanjuje visina plaćanja za zatražene izmjene i dopune sukladno članku 13. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Odustajanje od jedinstvenog zahtjeva

Članak 10.

(1) Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u potpunosti odustati od jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Za djelomično odustajanje od jedinstvenog zahtjeva korisnik elektroničkim putem na način iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika unosi u jedinstveni zahtjev podatak o odustajanju od dijela zahtjeva, te ispisan jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja nadležnom regionalnom uredu Agencije za plaćanja.

(3) Za odustajanje od jedinstvenog zahtjeva u potpunosti korisnik popunjava, ispisuje i dostavlja nadležnom regionalnom uredu Agencije za plaćanja potpisanu Izjavu o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva koja se nalazi Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Obavijest o kontroli ili inspekciji

Članak 11.

Ako je Agencija za plaćanja obavijestila korisnika o nepravilnostima u njegovom jedinstvenom zahtjevu ili o namjeri obavljanja kontrole na terenu ili je Ministarstvo obavijestilo korisnika o namjeri provođenja inspekcijskog nadzora, nisu dopuštene izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva sukladno članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika za one poljoprivredne parcele na koje se takve nepravilnosti odnose, niti odustajanje od jedinstvenog zahtjeva iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika za potpore na koje se te nepravilnosti odnose.

Prijava svih površina

Članak 12.

Korisnik u jedinstvenom zahtjevu mora prijaviti korištenje poljoprivrednih površina koje obrađuje na listu B, bez obzira da li za njih podnosi ili ne podnosi zahtjev za plaćanja.

Poljoprivredna parcela

Članak 13.

(1) ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koja je u korištenju samo jednog poljoprivrednika, a klasificira se obzirom na vrstu uporabe zemljišta. ARKOD parcela je osnovna parcela ARKOD sustava koji se uspostavlja na temelju digitalnih grafičkih podataka sukladno pravilniku koji propisuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(2) Poljoprivredna parcela je neprekinuta površina zemljišta unutar ARKOD parcele koja obuhvaća jednu skupinu usjeva, a prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva prijavljuje se na listu B iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i osnova je za izračun i kontrolu potpora po površini.

(3) Minimalna površina poljoprivredne parcele za koju se može podnijeti zahtjev je 0,05 ha.

(4) Za potrebe zelenih plaćanja, prijavljuju se dijelovi poljoprivredne parcele ovisno o vrsti kulture iz Tablice 1. Priloga 1. koji je sastavni ovoga Pravilnika.

(5) Skupine usjeva su usjevi za koje je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

2. PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA

2.1. UVJETI ZA POTPORU

Aktivni poljoprivrednik

Članak 14.

(1) Korisnik programa izravnih plaćanja je aktivni poljoprivrednik iz članka 28. Zakona koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika, a obavlja poljoprivrednu djelatnost iz članka 26. stavka 2. točke 1. Zakona (dalje u tekstu: poljoprivredna aktivnost), koja obuhvaća:

a) proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu, mužnju, uzgoj rasplodnih životinja i držanje stoke ili

b) održavanje poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i mehanizirane obrade.

(2) Aktivnim poljoprivrednikom ne smatraju se fizičke i pravne osobe koje upravljaju zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima sukladno članku 28. stavcima 2. i 3. Zakona, a primile su 5.000 eura ili više od 5.000 eura izravnih plaćanja u kunskoj protuvrijednosti za prethodnu godinu.

(3) Iznimno, pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu u smislu članka 28. stavka 4. točaka a. i b. Zakona dokazati da su aktivni poljoprivrednici ako do 31. prosinca godine u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev dostave Agenciji za plaćanja podatke o prihodima od poljoprivredne djelatnosti, nepoljoprivrednih djelatnosti i ukupnim prihodima za prethodnu kalendarsku godinu na Obrascu 1. iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Korisnik je dužan za potrebe kontrole na terenu osigurati knjigovodstvene dokaze u kojima su prihodi koje ostvaruje razvrstani po djelatnostima.

(4) Prihodom od poljoprivredne djelatnosti u smislu članka 28. stavka 4. točke b. Zakona, a sukladno članku 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, smatraju se prihodi koje je poljoprivrednik ostvario od poljoprivredne djelatnosti na svojem poljoprivrednom gospodarstvu uključujući potporu iz EFJP-a, EPFRR-a te nacionalnu potporu poljoprivredi iz državnog proračuna. Svi ostali prihodi u smislu članka 28. stavka 4. točke a. Zakona smatraju se primicima od nepoljoprivrednih djelatnosti.

(5) Godišnji iznos izravnih plaćanja poljoprivrednika u smislu članka 28. stavka 4. točke a. Zakona određuje se kao ukupan iznos izravnih plaćanja na koje je poljoprivrednik ostvario pravo za najbližu prethodnu kalendarsku godinu i to prije primjene umanjenja i isključenja sukladno odredbama članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(6) Korisnik dokazuje da je poljoprivreda upisana kao glavna djelatnost u registru u smislu članka 28. stavka 4. točki c. Zakona izvatkom/rješenjem iz trgovačkog ili obrtnog registra.

(7) Podaci iz nadležnosti vanjskih institucija za potrebe provjera udovoljavanja kriterija aktivnog poljoprivrednika, Agenciji za plaćanja se dostavljaju sukladno sklopljenim Sporazumima o poslovnoj suradnji i razmjeni podataka između Agencije za plaćanja i vanjskih institucija.

Minimalni uvjeti održavanja poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj

Članak 15.

(1) Minimalni uvjeti koje je korisnik programa izravnih plaćanja dužan ispunjavati kako bi održavao poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj u skladu s člankom 30. Zakona jesu:

a) održavanje poljoprivrednih površina bez neželjene šumske vegetacije,

b) održavanje svih površina na poljoprivrednom gospodarstvu bez korova pelinolisne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), bez višegodišnjih korova i drvenastih biljnih vrsta koje zarastaju poljoprivrednu površinu i

c) poštivanje ostalih pravila višestruke sukladnosti.

(2) Poljoprivredne površine se moraju održavati u takvom stanju da je moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima, i da obrada može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja zemljišta.

(3) Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima korisnik mora kositi barem jednom godišnje u skladu s pravilima višestruke sukladnosti ili napasivati.

(4) Poljoprivredne površine registrirane u ARKOD-u kao krški pašnjaci korisnik mora napasivati s najmanje 0,1 uvjetnih grla po hektaru.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore

Članak 16.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore su:

1. upis u Upisnik poljoprivrednika,

2. ispunjavanje uvjeta za aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 28. Zakona,

3. obavljanje poljoprivredne aktivnosti u skladu s člankom 26. stavkom 2. točkom 1. Zakona,

4. upis svih čestica poljoprivrednog zemljišta koje se koriste u ARKOD sustav i ostale propisane registre,

5. upis stoke za koju se podnosi zahtjev u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke,

6. pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije,

7. ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih plaćanja iz članka 29. Zakona i za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima iz članka 47. Zakona,

8. ispunjavanje minimalno poticanih količina za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima sukladno Dodatku 2. Zakona,

9. omogućavanje provedbe kontrola na terenu temeljem članaka 23. i 146. Zakona, te svih drugih kontrola nadležnih tijela,

10. poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu sukladno pravilniku kojim se uređuje višestruka sukladnost.

Prihvatljiva površina za izravna plaćanja

Članak 17.

(1) Prihvatljiva površina u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 je poljoprivredna površina na poljoprivrednom gospodarstvu za koju korisnik podnosi zahtjev za dodjelu ili aktiviranje prava na plaćanja, koja se koristi kao obradivo zemljište, trajni travnjak ili trajni nasad i na kojoj se obavlja poljoprivredna aktivnost i upisana je u ARKOD sustav sukladno pravilniku kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(2) Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, prihvatljive površine korisnik mora imati na raspolaganju za korištenje na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je poljoprivredna parcela iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika predmet zahtjeva za potporu dvaju ili više korisnika potporu može ostvariti korisnik kod kojeg je evidentirana parcela u ARKOD sustavu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihvatljiva je i poljoprivredna površina koja se privremeno koristi i za nepoljoprivredne aktivnosti, ako poljoprivredne aktivnosti i dalje prevladavaju sukladno članku 32. stavku 3. točki a. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(5) Nepoljoprivredne aktivnosti jesu sajam, manifestacije, izložbe, najam površine za parkiranje, kampiranje i slične aktivnosti, a dozvoljene su u trajanju od najviše 30 dana godišnje.

(6) Obilježja krajobraza koja su sastavni dio površine poljoprivredne parcele smatraju se dijelom prihvatljive površine poljoprivredne parcele ako udovoljavaju pravilima višestruke sukladnosti.

(7) Sukladno članku 4. stavku 1. točki k. Uredbe (EU) br. 1307/2013, prihvatljive površine jesu i površine pod kulturama kratkih ophodnji iz članka 4. stavka 1. točke (k) Uredbe /EU) br. 1307/2103 koje se iskorištavaju najduže 20 godina. To su: crna joha (Alnus glutinosa), breza (Betula sp.), grab (Carpinus sp.), kesten (Castanea sp), jasen (Fraxinus sp.), topola (Populus sp), bagrem (Robinia pseudoacacia) i vrba (Salix sp.).

(8) Za izračun potpore po poljoprivrednoj površini koristi se površina poljoprivredne parcele zaokružena na dvije decimale.

Prihvatljive površine obradivog zemljišta

Članak 18.

(1) Obradivo zemljište jesu oranice s poljoprivrednom kulturom ili površine pogodne za proizvodnju usjeva, zemljište na ugaru i privremeni travnjaci sukladno članku 4. stavku 1. točki f. Uredbe (EU) br. 1307/2013 uključujući zemljište u stakleniku ili ispod fiksnog ili pomičnog krova.

(2) Zemljište na ugaru je obradivo poljoprivredno zemljište na kojem se ne proizvodi poljoprivredna kultura niti vrši ispaša, ali koje se održava u stanju pogodnom za ispašu ili obradu sukladno članku 4. stavku 1. točki f. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Površina na ugaru može se kositi.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka na zemljištu na ugaru mogu se sijati mješavine sjemena usjeva namijenjenih divljim pticama i medonosno bilje kao izvor nektara.

(4) Parcele zemljišta na ugaru u razdoblju od uzastopnih pet i više godina mogu se prenamijeniti u trajne travnjake ako udovoljavaju uvjetima iz članka 4. stavka 1. točke h. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(5) Privremeni travnjaci su obradivo zemljište na kojem se nalaze trave ili ostala travolika paša u razdoblju kraćem od pet godina, a postaju trajni travnjaci nakon pet godina uzastopnih prijava kao privremenih travnjaka.

(6) Privremeni travnjak može se prijaviti kao zemljište na ugaru ako poljoprivrednik ne sije travu tijekom razdoblja držanja na ugaru.

Prihvatljiva površina trajnih travnjaka

Članak 19.

(1) Trajni travnjaci u smislu članka 4. stavka 1. točke h. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i članka 26. stavka 2. Zakona su livade, kontinentalni travnjaci i krški pašnjaci.

(2) Kontinentalni travnjak je trajno-travnjačka površina u kontinentalnom dijelu Hrvatske na kojoj se, osim trave i niskog raslinja pogodnog za ispašu stoke ili košnju, mogu nalaziti i obilježja krajobraza, stijene ili drveće. Prihvatljiva površina određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti.

(3) Krški pašnjak je ekstenzivni pašnjak na obalnom, priobalnom i planinsko-priobalnom području na kojem se, osim trave i niskog raslinja pogodnog za ispašu stoke, mogu nalaziti i neprihvatljiva obilježja krajobraza i elementi krša. Prihvatljiva površina određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti.

(4) Razredi prihvatljivosti kontinentalnih travnjaka i krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina i pripadajući koeficijenti prihvatljivosti prikazani su u Tablicama 4. i 5. u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prihvatljiva površina krških pašnjaka

Članak 20.

(1) Korisniku može biti dodijeljeno pravo na plaćanje za površine krških pašnjaka ako u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka na svom poljoprivrednom gospodarstvu drži najmanje 0,1 uvjetno grlo stoke.

(2) Izračun prihvatljivih krških pašnjaka sukladno stavku 1. ovoga članka vrši se nakon primjene koeficijenta prihvatljivosti, a na temelju broja uvjetnih grla za kategorije domaćih životinja navedenih u točkama 1. do 4. Tablice 6. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, pri čemu se kao osnovica uzima prosječno godišnje stanje grla upisanih u JRDŽ svakog prvog dana u mjesecu u godini u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev.

Prihvatljiva površina za konoplju

Članak 21.

(1) Površine koje se koriste za proizvodnju konoplje, sukladno članku 32. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013, smatraju se prihvatljivim površinama ako sadržaj tetrahidrokanabinola u korištenim sortama ne prelazi 0,2% a za proizvodnju se koristi certificirano sjeme sorti iz »Zajedničkog kataloga sorti poljoprivrednih vrsta« sukladno članku 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(2) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja do 30. lipnja godine za koju podnosi jedinstveni zahtjev:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine i

– originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.

2.2. DODJELA I KORIŠTENJE PRAVA NA PLAĆANJA

Prva dodjela prava na plaćanja i početna jedinična vrijednost prava

Članak 22.

(1) Prava na plaćanja u 2015. godini dodjeljivati će se aktivnim poljoprivrednicima sukladno članku 31. Zakona na temelju utvrđene prihvatljive površine u 2015. godini.

(2) Korisnicima iz članka 31. stavka 2. točke d. Zakona prava na plaćanja u 2015. godini dodjeljivat će se ako su u 2013. godini bili upisani u Upisnik poljoprivrednika u Agenciji za plaćanja.

(3) U skladu s člankom 32. Zakona, početne jedinične vrijednosti prava na plaćanja izračunavaju se na temelju vrijednosti odobrenih isplaćenih izravnih plaćanja za 2014. godinu, a prije primjene umanjenja i isključenja, osim iznimke u slučaju više sile ili iznimnih okolnosti propisane u članku 32. stavku 3. Zakona.

(4) Kod izračuna vrijednosti isplaćenih izravnih plaćanja za 2014. godinu iz stavka 3. ovoga članka uzimaju se u obzir sva plaćanja iz programa jedinstvenih plaćanja za 2014. godinu i to prava na plaćanja, uključujući posebna prava i prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište kao i plaćanja za premije i specifičnu potporu.

(5) Vrijednost isplaćenih izravnih plaćanja za 2014. godinu umanjuje se za razinu potpore koja se treba dodijeliti za proizvodno vezana plaćanja u 2015. godini ako su dodijeljena istom sektoru kojemu su izravna plaćanja dodijeljena za kalendarsku 2014. godinu.

Početni prijenos prava u 2015. godini

Članak 23.

(1) Sukladno članku 24. stavku 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i člancima 20. i 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, aktivni poljoprivrednik koji je kupio ili uzeo u zakup cijelo ili dio poljoprivrednog gospodarstva drugog aktivnog poljoprivrednika, može koristiti pravo na dobivanje izravnih plaćanja ili izravni prijenos novih prava u 2015. godini na temelju ugovora potpisanog s prodavateljem/zakupodavcem i dostavljenog regionalnom uredu Agencije za plaćanja do 15. svibnja u godini za koju se podnosi zahtjev.

(2) Prijenos prava moguć je ako se istovremeno prenosi najmanje 1 hektar poljoprivrednog zemljišta.

(3) Aktivni poljoprivrednici koji ne zadovoljavaju uvjete za dodjelu prava iz članka 22. ovoga Pravilnika, niti uvjete za dodjelu prava iz nacionalne rezerve prava iz članka 25. ovoga Pravilnika, mogu temeljem članka 24. stavka 8. Uredbe Vijeća (EU) br. 1307/2013 uz prijenos zemljišta prenijeti na sebe i prava na sudjelovanje u izravnim plaćanjima.

(4) Kod prijenosa prava prilikom prodaje zemlje, prodavatelj može ovlastiti kupca da u njegovo ime podnese zahtjev za dodjelu prava na plaćanja za prodanu poljoprivrednu površinu u skladu s člankom 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 i člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 641/2014. Prava na plaćanja dodjeljuju se prodavatelju i izravno prenose kupcu koji ostaje njihov trajni vlasnik.

(5) Kod prijenosa prava prilikom zakupa zemlje, zakupodavac može ovlastiti zakupca da u njegovo ime podnese zahtjev za dodjelu prava na plaćanja za poljoprivrednu površinu danu u zakup u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 i člankom 5. Provedbene uredbe Komisije br. 641/2014. Prava na plaćanja dodjeljuju se zakupodavcu i iznajmljuju zakupcu, te se nakon isteka zakupa vraćaju zakupodavcu.

(6) Kod prijenosa prava na plaćanja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka poljoprivrednici trebaju u kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu dodati odredbu o prijenosu prava na plaćanja, te ugovore dostaviti u nadležni regionalni ured Agencije za plaćanja prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva u 2015. godini.

(7) Prijenos referentne vrijednosti iz 2014. na novog korisnika moguć je i u slučajevima nasljeđivanja cijelog ili dijela gospodarstva, darovanju, promjene imena ili pravnog statusa te spajanja i razdvajanja gospodarstva. U slučaju spajanja i razdvajanja gospodarstva potrebno je dostaviti pisanu izjavu o istom Agenciji za plaćanja.

(8) Prijenos prava na plaćanja u slučaju prodaje ili zakupa cijelog ili dijela poljoprivrednog gospodarstva u smislu ovoga članka ne smatra se prijenosom bez zemljišta iz članka 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

Izjednačavanje vrijednosti prava na plaćanje ili konvergencija

Članak 24.

(1) Izjednačavanje vrijednosti prava na plaćanje (dalje u tekstu: konvergencija) provodi se tijekom razdoblja 2015. do 2019. i to metodom djelomične konvergencije sukladno članku 33. Zakona.

(2) Vrijednost prava na plaćanje s početnom jediničnom vrijednošću većom od prosječne nacionalne vrijednosti prava smanjuje se od 2015. do 2019. godine u pet koraka u mjeri potrebnoj za povećanje iz članka 33. stavaka 2 i 3. Zakona.

(3) Prilikom izračuna vrijednosti prava na plaćanje primjenjuje se članak 28. Uredbe (EU) br. 1307/2013 koji se odnosi na neočekivani profit korisnika.

(4) Neočekivani profit korisnika iz stavka 3. ovoga članka je porast vrijednosti prava na plaćanja u 2015. godini u slučajevima prodaje, dodjele ili isteka cjelokupnog ili dijela zakupa poljoprivrednih površina u razdoblju od 10. lipnja 2014. do 31. svibnja 2015. godine.

(5) U slučaju da je porast vrijednosti prava u 2015. godini, iz stavka 4. ovoga članka, izračunat temeljem prijavljenih prihvatljivih hektara u 2015. godini veći od 10% u odnosu na vrijednost prava na plaćanja koja bi bila izračunata da je korisnik prijavio u 2015. godini prihvatljive hektare temeljem kojih mu je isplaćena potpora za 2014. godinu, razlika se vraća u nacionalnu rezervu prava na plaćanja. Ova odredba ne primjenjuje se na zakupe koji su trajali jednu ili manje od jedne godine.

(6) Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 25. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 1307/2013 na AGRONET-u korisnike izravnih plaćanja obavijestiti o okvirnoj vrijednosti prava tijekom razdoblja ujednačavanja vrijednosti prava 2015. – 2019.

2.3. PRAVA NA PLAĆANJE IZ NACIONALNE REZERVE

Korištenje i dodjela prava na plaćanje iz nacionalne rezerve

Članak 25.

(1) Nacionalna rezerva prava na plaćanje koristi se u skladu s člankom 34. Zakona za dodjelu prava na plaćanje i povećanje jedinične vrijednosti postojećih prava na plaćanje korisnicima i to za namjene i na način propisan u članku 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Prioritet za dodjelu prava na plaćanje u okviru nacionalne rezerve sukladno navedenom redoslijedu imaju:

– mladi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki a. Uredbe (EU) br. 1307/2013,

– novi poljoprivrednici definirani člankom 30. stavkom 11. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013 koji započinju obavljati svoju poljoprivrednu aktivnost,

– poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,

– sukladno članku 30. stavka 7. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici čijih se najmanje 50% poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješac, brdsko-planinskim područjima te područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, koja su propisana posebnim propisima,

– sukladno članku 30. stavku 7. točki c. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici kojima se zbog više sile ili iznimnih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja, te

– sukladno članku 30. stavku 7. točki e. Uredbe (EU) br. 1307/2013, za linearno povećanje vrijednosti svih prava na plaćanje u okviru programa osnovnih plaćanja.

(3) Dodjela prava na plaćanje u svakoj od prioritetnih skupina iz stavka 2. ovoga članka ima prednost pred povećanjem vrijednosti postojećih prava iz stavka 2. podstavka 6. ovoga članka.

(4) Prava na plaćanje iz nacionalne rezerve utvrđuju se sukladno odredbama članaka 28. do 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Sukladno članku 30. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1307/2103 korisniku se mogu na temelju pravomoćne odluke suda ili akta nadležnog tijela, donesenih prije roka iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, iz nacionalne rezerve dodijeliti prava na plaćanja ili povećati vrijednost postojećih prava na plaćanja na zadnji dan roka iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Aktiviranje prava na plaćanja

Članak 26.

(1) Prava na plaćanja dodijeljena korisniku aktiviraju se svake godine podnošenjem jedinstvenog zahtjeva.

(2) Uvjet za aktiviranje prava na plaćanja je korištenje odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara i posjedovanje prava na plaćanje na zadnji dan roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, a sukladno članku 24. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(3) Korisnik može podnijeti zahtjev za aktiviranje prava na plaćanja koja posjeduje i tijekom roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika pod uvjetom da ta prava na plaćanje za tu godinu nije prijavio drugi poljoprivrednik.

(4) Ako poljoprivrednik stekne prava na plaćanja prijenosom od drugog poljoprivrednika koji je već podnio jedinstveni zahtjev i prijavio navedena prava na plaćanja, može ih u svom jedinstvenom zahtjevu prijaviti i aktivirati samo ako je poljoprivrednik koji je već podnio jedinstveni zahtjev povukao prenesena prava na plaćanja iz svog jedinstvenog zahtjeva do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik može aktivirati svoja prava na plaćanja dodijeljena za površine pod krškim pašnjacima ako u godini podnošenja zahtjeva drži minimalni broj uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika.

2.4. PRIJENOS PRAVA NA PLAĆANJA

Članak 27.

(1) Sukladno članku 37. Zakona prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa prava na plaćanja nasljeđivanjem.

(2) Prava na plaćanja mogu se prenositi sa ili bez zemljišta i to putem prodaje, darovanja, nasljeđivanja ili davanja prava na plaćanja u zakup.

(3) Prava na plaćanja mogu se prenositi tijekom cijele godine sukladno članku 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, a prijenos se prijavljuje u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u razdoblju od 1. veljače do 1. svibnja.

(4) Sukladno članku 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 prijenos prava na plaćanja bez zemljišta ima za posljedicu vraćanje dijela vrijednosti prava na plaćanja u nacionalnu rezervu i to smanjenjem vrijednosti prava na plaćanja ili jednakovrijednih iznosa izraženih u broju prava na plaćanja:

– za 50% u slučaju prijenosa prava na plaćanja bez odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara poljoprivrednog zemljišta tijekom prve tri godine primjene programa izravnih plaćanja;

– za 30% u slučaju prijenosa prava na plaćanja bez odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara poljoprivrednog zemljišta nakon prve tri godine primjene programa izravnih plaćanja.

(5) Prijenos prava na plaćanja vrši se podnošenjem zahtjeva za prijenos prava na plaćanja i popunjavanjem Obrasca 3. iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Na temelju podnesenog zahtjeva za prijenos prava na plaćanje, Agencija za plaćanja sastavlja zapisnik na kojem korisnik svojim potpisom potvrđuje istinitost unesenih podataka, prihvaća smanjenja vrijednosti prava iz stavka 4. ovoga članka, te izjavljuje da je suglasan s prijenosom prava na plaćanja.

2.5. PRAVO NA PLAĆANJE IZ POSEBNE NACIONALNE REZERVE ZA RAZMINIRANO ZEMLJIŠTE

Članak 28.

(1) Sukladno članku 20. Uredbe (EU) br. 1307/2013 pravo na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev dodjeljuje se korisniku za prihvatljive hektare na kojima se obavlja poljoprivredna aktivnost, a razminirane su tijekom prethodne godine.

(2) Na prijenos prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka kojima se propisuje prijenos prava na plaćanja.

2.6. POLJOPRIVREDNE PRAKSE KORISNE ZA KLIMU I OKOLIŠ

Osnovne odredbe za zelene prakse

Članak 29.

(1) Korisnici osnovnih plaćanja dužni su na svim svojim prihvatljivim površinama provoditi zelene prakse prema članku 39. Zakona i članku 43. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Poljoprivrednici koji se bave ekološkim uzgojem iz članka 39. stavka 2. Zakona ostvaruju pravo na plaćanja za zelene prakse bez obaveze njihovog provođenja na prihvatljivim površinama koje se koriste za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Raznolikost usjeva

Članak 30.

(1) Korisnici programa izravnih plaćanja dužni su provoditi praksu vezanu uz raznolikost usjeva sukladno članku 40. Zakona, uz iznimke propisane člankom 44. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013

(2) Popis kultura za potrebe izračuna raznolikosti usjeva u smislu članka 44. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 nalazi se u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Da bi se pojedina kultura računala za potrebe raznolikosti usjeva korisnik ju treba prijaviti u jedinstvenom zahtjevu na ARKOD čestici.

(4) Izračun udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva vrši se sukladno odredbama članka 40. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Razdoblje uzgoja za potrebe izračuna udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva sukladno članku 40. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 je 15. svibnja do 15. kolovoza godine za koju se podnosi jedinstveni zahtjev.

(6) Uzgoj više kultura istovremeno na istoj parceli prijavljivat će se i računati za potrebe raznolikosti usjeva prema članku 40. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

Očuvanje trajnih travnjaka

Članak 31.

(1) Kako bi se osiguralo očuvanje površina trajnih travnjaka na nacionalnoj razini u skladu s člankom 41. Zakona, Agencija za plaćanja će svake godine pratiti kretanje godišnjeg omjera površina trajnih travnjaka i ukupnih poljoprivrednih površina i uspoređivati ga s referentnim omjerom tih površina utvrđenog u 2015. godini u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Ako se zabilježi promjena omjera iz članka 45. stavka 2. Uredba (EU) br. 1307/2013 za više od 4%, primjenjuje se postupak prethodnog pojedinačnog odobrenja prenamjene trajnih travnjaka sukladno članku 44. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(3) Ako se utvrdi promjena omjera za više od 5%, primjenjuje se obveza prenamjene zemljišta natrag u trajni travnjak za one poljoprivrednike koji raspolažu zemljištem koje je bilo prenamijenjeno iz trajnog travnjaka u zemljište za druge svrhe tijekom proteklog razdoblja sukladno odredbama članka 44. stavka 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(4) Agencija za plaćanja do 31. prosinca godine kada je nacionalni omjer smanjen za više od 5% obavještava poljoprivrednike koji podliježu obvezi prenamjene i o pravilima sprječavanja novih prenamjena trajnih travnjaka. Obveza prenamjene mora se ispuniti prije zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve za slijedeću godinu.

(5) Okolišno-osjetljivi travnjaci iz članka 41. stavka 3. Zakona su trajni travnjaci upisani u ARKOD sa statusom okolišno-osjetljivih travnjaka na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika i trajni travnjaci koje će poljoprivrednici upisati u ARKOD od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a nalaze se na posebnim područjima utvrđenima u Tablici 7. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Korisnici od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne smiju okolišno-osjetljive travnjake iz stavka 5. ovoga članka prenamijeniti niti preorati. Ako poljoprivrednik prenamijeni ili obradi okolišno-osjetljivi travnjak, dužan je izvršiti ponovnu prenamjenu zemljišta natrag u trajni travnjak sukladno članku 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 najkasnije do 31. svibnja slijedeće godine.

Ekološki značajne površine

Članak 32.

(1) Za potrebe provedbe zelene prakse sukladno članku 42. Zakona ekološki značajnim površinama smatraju se:

a) zemljište na ugaru,

b) obilježja krajobraza,

c) rubni pojasevi duž vodotoka uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom,

d) pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje,

e) površine s kulturama kratkih ophodnji na kojima se ne koriste mineralna gnojiva i/ili sredstva za zaštitu bilja,

f) površine s postrnim usjevima, pokrovnim usjevima i pod-usjevom trave,

g) površine s kulturama koje fiksiraju dušik.

(2) Ekološki značajna površina nalazi se na obradivom zemljištu, osim površina s kulturama kratkih ophodnji. Granični pojasevi duž vodotoka, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma bez proizvodnje te pojedina obilježja krajobraza mogu se nalaziti na granici obradivog zemljište prijavljenog za potporu.

(3) Način izračuna površina prihvatljivih za ekološki značajne površine nalazi se u Tablici 8a. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Izračun ukupnog broja hektara koji predstavlja ekološki značajnu površinu kao i njegov udio u ukupnom obradivom zemljištu poljoprivrednog gospodarstva korisnicima je raspoloživ u AGRONET-u (EZP kalkulator).

(5) Iznimka od obveze pridržavanja prakse ekološki značajne površine propisana je u članku 46. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(6) Za potrebe ekološki značajnih površina, zemljište na ugaru treba biti u mirovanju tijekom razdoblja od 15. veljače do 15. kolovoza godine u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev. Na površinama pod ugarom koje su ekološki značajne površine ne smiju se primjenjivati zaštitna sredstva. Parcele zemljišta na ugaru koje se prijavljuju kao ekološki značajne površine više od pet uzastopnih godina ostaju kategorizirane kao obradivo zemljište.

(7) Obilježja krajobraza iz stavka 1. točke b. ovoga članka su:

a) živice ili pojasevi drvenastih kultura najveće širine 2 m unutar parcele ili 4 m na granici parcele i najmanje dužine 10 m;

b) pojedinačna stabla s promjerom krošnje od najmanje 4 m;

c) drvored s promjerom krošnje od najmanje 4 m, pri čemu prostor između krošnji ne prelazi 5m;

d) šumarak (skupina stabala i grmlja) su stabla spojena krošnjama koja se preklapaju, najveće površine 0,2 ha i najmanje površine 100 m2;

e) jezerca (lokve) površine do najviše 0,1 ha;

f) jarak najveće širine 2 m, uključujući zemljane otvorene vodotoke za navodnjavanje ili odvodnju,

g) tradicionalni suhozid najveće širine 2 m unutar parcele i 4 m na granici parcele.

(8) Rubni pojasevi duž vodotoka iz stavka 1. točke c. ovoga članka široki su najmanje 3 m a najviše 10 m. Na njima je moguće napasivanje ili košnja.

(9) Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje iz stavka 1. točke d. ovoga članka široki su najmanje 3 m a najviše 10 m. Na pojasevima prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje ne uzgajaju se poljoprivredne kulture, ali je dozvoljena košnja ili napasivanje.

(10) Kulture kratkih ophodnji iz stavka 1. točke e. ovoga članka navedene su u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8b. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(11) Postrni i pokrovni usjevi iz stavka 1. točke f. ovoga članka su mješavine koje se sastoje od barem dvije kulture navedene u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8b. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika uz sljedeće uvjete:

– postrni usjev sije se nakon glavne kulture i ostaje na oranici do zime, a pokrovni usjev ostaje preko zime najkasnije do proljeća iduće godine;

– sjetva postrnih i pokrovnih usjeva treba biti obavljena u razdoblju 1. lipnja do 1. rujna godine za koju se podnosi zahtjev;

– kulture koje se siju kao ozimi usjev za žetvu iduće godine ili napasivanje nisu prihvatljive za postrne i pokrovne usjeve;

(12) Podusjev trave iz stavka 1. točke f. ovoga članka jesu trave usijane u glavni usjev.

(13) Kulture koje fiksiraju dušik iz stavka 1. točke f. ovoga članka jesu kulture navedene u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8b. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a koje je korisnik naveo u jedinstvenom zahtjevu kao glavni usjev. Soja prihvatljiva za ekološki značajne površine mora biti proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje o čemu korisnik dostavlja regionalnom uredu Agencije za plaćanja do 31. prosinca godine za koju podnosi jedinstveni zahtjev sljedeće dokaze:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine i

– originale certifikata o sjemenu na pakiranju iz kojih je vidljivo da se radi o genetski nemodificiranom sjemenu koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.

(14) Poljoprivrednik može prijaviti istu površinu ili obilježje krajobraza samo jednom u jednoj godini podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

2.7. PRERASPODJELJENO PLAĆANJE

Članak 33.

(1) Preraspodijeljeno plaćanje u skladu s člankom 38. Zakona dodjeljuje se za prvih dvadeset prihvatljivih hektara poljoprivrednog gospodarstva i to za sve korisnike koji ostvaruju potporu za osnovno plaćanje.

(2) Preraspodijeljena plaćanja neće ostvariti korisnici za koje se utvrdi da su na umjetan način stvorili uvjete za ostvarivanje plaćanja.

(3) Samo jedno od dva poljoprivredna gospodarstva koja imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti preraspodijeljena plaćanja.

2.8. PLAĆANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE

Članak 34.

(1) Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku programa izravnih plaćanja uz uvjete propisane u članku 43. Zakona.

(2) Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se jednom korisniku, odnosno jednom MIBPG-u, za razdoblje do najviše pet godina. Korisnik gubi pravo na plaćanje za mlade poljoprivrednike u slučaju promjene nositelja temeljem kojeg je pravo ostvareno.

(3) Pravna osoba može ispuniti uvjete za primanje plaćanja za mlade poljoprivrednike ako njezin nositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika ispunjava uvjete iz ovoga članka i članka 49. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(4) Da bi pravna osoba ostvarila plaćanje za mlade poljoprivrednike, nositelj iz stavka 3. ovoga članka treba provoditi učinkovitu i dugoročnu kontrolu nad pravnom osobom u pogledu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim rizicima već u prvoj godini u kojoj pravna osoba podnosi zahtjev za plaćanje u okviru plaćanja za mlade poljoprivrednike u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom b. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Ako je pravna osoba iz stavka 3. ovoga članka pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom druge pravne osobe, uvjeti za ostvarenje prava na plaćanje za mlade poljoprivrednike primjenjuju se na svaku fizičku osobu koja ima kontrolu nad tom drugom pravnom osobom.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka korisnik uz jedinstveni zahtjev obavezno prilaže izjavu s podacima o drugoj pravnoj osobi na Obrascu 2. iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(7) Dva poljoprivredna gospodarstva ne mogu ostvariti plaćanja za mlade poljoprivrednike ne temelju istog nositelja, odnosno odgovorne osobe.

(8) Nositelj poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike dužan je imati:

1. minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja, ili

2. završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ili

3. završen program edukacije u okviru Mjere 1 Programa ruralnog razvoja.

(9) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti regionalnom uredu Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju iz stavka 8. ovoga članka uz predočenje originala na uvid. Podatke o završenom obrazovanju poljoprivrednika regionalni ured Agencije za plaćanja upisuje u Upisnik poljoprivrednika.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka korisnik koji u prvoj godini podnošenja zahtjeva za plaćanjem za mlade poljoprivrednike nema udovoljene uvjete iz stavka 8. ovoga članka dužan je do kraja iduće godine dostaviti regionalnom uredu Agencije za plaćanja dokaz o završenom programu iz stavka 8. točke 2. ili 3. ovoga članka.

2.9. PROIZVODNO VEZANA POTPORA

Članak 35.

(1) Proizvodno vezana potpora dodjeljuje se korisnicima sukladno članku 44. Zakona i to za:

– krave u proizvodnji mlijeka,

– tov junadi,

– krave dojilje,

– ovce i koze,

– povrće,

– voće,

– šećernu repu,

– krmne proteinske usjeve.

(2) Ukupne godišnje omotnice za razdoblje 2015.-2019. godine za mjere proizvodno vezane potpore u razdoblju od 2015. do 2019. godine prikazane su u Tablici 10. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Jedinični iznosi potpore za svaku mjeru proizvodno vezane potpore iz stavka 1. ovoga članka utvrđivat će se svake godine uzimajući u omjer ukupnu godišnju omotnicu za tu mjeru iz stavka 2. ovoga članka i prihvatljivi broj hektara ili grla stoke prijavljenih u jedinstvenom zahtjevu za tu godinu.

(4) Sukladno članku 52. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 pravo na proizvodno vezanu potporu iz stavka 1. podstavaka 1. do 4. ovoga članka može se dodijeliti i onim korisnicima koji na dan 31. prosinca 2014. godine imaju posebna prava na plaćanja za korisnike bez zemlje dodijeljena 2013. godine kao i onim korisnicima koji ne raspolažu prihvatljivim hektarima za aktiviranje prava na osnovno plaćanje u okviru programa izravnih plaćanja iz članka 25. Zakona.

Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka

Članak 36.

(1) Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se korisnicima koje se bave proizvodnjom mlijeka i isporučuju najmanje 3.860 litara mlijeka po grlu godišnje.

(2) Prihvatljiva grla su ženska grla koja nisu mesne pasmine i njihovi križanci, odnosno grla koja ne ostvaruju proizvodno vezanu potporu za krave dojilje, a prisutna su na gospodarstvu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, i do tog dana u JRDŽ-u imaju zabilježeno barem jedno teljenje.

(3) Korisnik je dužan pridržavati se razdoblja obveznog držanja od 150 uzastopnih dana koje započinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika

(4) Isporuka iz stavka 1. podrazumijeva isporuku otkupljivaču mlijeka.

(5) U slučaju izravne prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda s poljoprivrednog gospodarstva kriterij isporuke mlijeka iz stavka 1. ovoga članka neće se primjenjivati kod poljoprivrednih gospodarstava koja su registrirana za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla radi isporuke mlijeka i mliječnih proizvoda s gospodarstva.

(6) Grlo za koje se ostvaruje proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka nije prihvatljivo za ostvarivanje proizvodno vezane potpore za krave dojilje.

(7) Popis pasmina krava koje spadaju u skupinu mliječnih ili kombiniranih pasmina za koje se može ostvariti proizvodno vezana potpora za mliječne krave nalazi se u tablici određivanja skupina pasmina u Tablici 9. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, pri čemu se u slučaju kombiniranih pasmina, pripadnost grupi za ovu vrstu potpore utvrđuje temeljem skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

Proizvodno vezana potpora za tov goveda

Članak 37.

(1) Proizvodno vezana potpora za tov goveda dodjeljuje se korisnicima koji se bave tovom goveda i sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa.

(2) Prihvatljiva grla su muška i ženska grla koja u trenutku izlučenja u JRDŽ-u nisu mlađa od 12 mjeseci niti starija od 24 mjeseca i kod kojih je evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz.

(3) Obvezno razdoblje tova na gospodarstvu je najmanje 120 dana od dana dolaska grla na gospodarstvo do dana isporuke koja se odvija od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj korisnik podnosi jedinstveni zahtjev.

Proizvodno vezana potpora za krave dojilje

Članak 38.

(1) Proizvodno vezana potpora se dodjeljuje korisnicima koji proizvode telad u sustavu krava dojilja.

(2) Prihvatljiva grla za potporu iz stavka 1. ovoga članka su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina prisutna na gospodarstvu prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeva iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika i koja do tog dana imaju registrirano najmanje jedno teljenje u JRDŽ-u, a ne ostvaruju proizvodno vezanu potporu za mliječne krave.

(3) Korisnik je dužan pridržavati se razdoblja obveznog držanja prihvatljivih grla iz stavka 2. ovoga članka na poljoprivrednom gospodarstvu od 150 uzastopnih dana koje započinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. i uzastopnog dvomjesečnog razdoblja držanja teladi koje započinje prvog dana nakon teljenja.

(4) Grlo za koje se ostvaruje proizvodno vezana potpora za krave dojilje nije prihvatljivo za ostvarivanje proizvodno vezane potpore za krave u proizvodnji mlijeka.

(5) Popis pasmina krava koje spadaju u skupinu krava mesne ili kombinirane pasmine za koje se može ostvariti proizvodno vezana potpora za krave dojilje nalazi se u tablici određivanja skupina pasmina u Tablici 9. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, pri čemu se slučaju kombiniranih pasmina, pripadnost grupi za ovu vrstu potpore utvrđuje temeljem skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

Proizvodno vezana potpora za ovce i koze

Članak 39.

(1) Proizvodno vezana potpora za ovce i koze se dodjeljuje korisnicima koji proizvode janjad i jarad.

(2) Prihvatljiva grla su odrasle ženske ovce i koze koja su na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika starije od 12 mjeseci ili imaju barem jedno evidentirano janjenje/jarenje u JRDŽ-u.

(3) Korisnik je dužan pridržavati se razdoblja obveznog držanja od 100 uzastopnih dana koje započinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika

(4) Na gospodarstvu tijekom godine za koju se podnosi jedinstveni zahtjev treba biti evidentirano prosječno najmanje 0,6 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

Proizvodno vezana potpora za povrće

Članak 40.

(1) Proizvodno vezanu potporu za povrće može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika na kojima se proizvodi povrće.

(2) Proizvodno vezana potpora za povrće dodjeljuje se za najmanje 1 prihvatljiv hektar pod povrćem.

(3) Proizvodno vezanu potporu za povrće korisnik iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti za prvih 10 prihvatljivih hektara pod povrćem.

(4) Prihvatljive vrste povrća za proizvodno vezanu potporu jesu rajčica, paprika, crveni luk, češnjak, poriluk, kupus, cvjetača, brokula, kelj pupčar, kelj, salata, radič, endivija, cikorija, mrkva, repa, korabica, cikla, celer korjenaš, peršin, hren, rotkvica, krastavac, kornišon, grašak, grah, bob, slanutak, leća, šparoga, patlidžan, špinat, artičoka, tikvica, bundeva, lubenica, dinja, blitva, komorač i ostalo povrće osim krumpira.

(5) Proizvodno vezanu potporu za povrće neće ostvariti korisnici za koje se utvrdi da su na umjetan način stvorili uvjete za ostvarivanje plaćanja.

(6) Samo jedno od dva poljoprivredna gospodarstva koja imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti proizvodno vezanu potporu za povrće.

Proizvodno vezana potpora za voće

Članak 41.

(1) Proizvodno vezanu potporu za voće može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika na kojima se proizvodi voće.

(2) Proizvodno vezana potpora za voće dodjeljuje se za najmanje 2 prihvatljiva hektara voćnjaka.

(3) Proizvodno vezanu potporu za voće korisnik iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti za prvih 10 prihvatljivih hektara voćnjaka.

(4) Prihvatljive voćne kulture za proizvodno vezanu potporu su: jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, breskva, marelica, nektarina, mandarina, dunja, lješnjak, orah, badem, kesten, ribiz, ogrozd, borovnica, brusnica, aronija, jagoda, kupina, malina, kivi, limun, naranča, smokva, rogač i ostalo voće.

(5) Proizvodno vezanu potporu za voće neće ostvariti korisnici za koje se utvrdi da su na umjetan način stvorili uvjete za ostvarivanje plaćanja.

(6) Samo jedno od dva poljoprivredna gospodarstva koja imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti proizvodno vezanu potporu za voće.

Proizvodno vezana potpora za šećernu repu

Članak 42.

(1) Proizvodno vezanu potporu za šećernu repu može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika na kojima se proizvodi šećerna repa.

(2) Proizvodno vezana potpora za šećernu repu dodjeljuje se za najmanje 1 hektar prihvatljive površine pod šećernom repom.

Proizvodno vezana potpora za krmne proteinske usjeve

Članak 43.

(1) Proizvodno vezanu potporu za krmne proteinske usjeve može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika na kojima se proizvode krmni proteinski usjevi.

(2) Proizvodno vezana potpora za krmne proteinske usjeve dodjeljuje se za najmanje jedan hektar prihvatljive površine pod krmnim proteinskim kulturama.

(3) Prihvatljive kulture krmnih proteinskih usjeva jesu: soja za stočnu hranu, stočni grašak (Pisum sativum), grahorice (Vicia sp.), djeteline (Trifolium sp.), lucerne (Medicago sp.) stočni bob (Vicia faba), smiljkita (Lotus corniculatus), lupine (Lupinus sp.) i esparzeta (Onobrychis sp.).

(4) Pored navedenih čistih krmnih proteinskih kultura, za proizvodno vezanu potporu za krmne proteinske usjeve prihvatljive su i površine zasijane smjesom krmnih proteinskih kultura i žitarica pri čemu je udio krmnih proteinskih usjeva u ukupnoj površini 50% i više.

(5) Korisnik proizvodno vezane potpore za soju iz stavka 3. ovoga članka mora na svom poljoprivrednom gospodarstvu držati barem 4 uvjetna grla po prihvatljivom hektaru soje izračunatih na temelju koeficijenata za izračun uvjetnih grla iz Tablice 6. Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, pri čemu se kao osnovica za izračun uvjetnih grla uzima prosječno godišnje stanje grla upisanih u JRDŽ, Središnji popis matičnih grla i Središnji popis matičnih jata svakog prvog dana u mjesecu u godini u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev.

2.10. PROGRAM ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE

Članak 44.

(1) Program za male poljoprivrednike provodi se sukladno odredbama propisanim u članku 45. Zakona i člancima 61. do 65. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Iznimno od članka 45. stavka 4. Zakona korisnik programa izravnih plaćanja čiji je ukupni iznos plaćanja utvrđen sukladno članku 45. stavku 2. Zakona veći od iznosa plaćanja utvrđenog u članku 45. stavku 3. Zakona također može do 15. listopada 2015. godine odlučiti sudjelovati u programu za male poljoprivrednike.

(3) Korisnici koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike (dalje u tekstu: mali poljoprivrednici) mogu ostvariti plaćanje u maksimalnom iznosu do 657 eura u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada godine za koju se podnosi zahtjev za potporu.

(4) Malim poljoprivrednicima dodjeljuju se prava na plaćanja ovisno o izračunu ukupne vrijednosti plaćanja i broju prihvatljivih hektara.

(5) Tijekom sudjelovanja u programu za male poljoprivrednike sukladno članku 64. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 mali poljoprivrednici su dužni:

a) zadržati barem broj prihvatljivih hektara koji odgovara broju prava na plaćanje u vlasništvu ili zakupu koja posjeduju;

b) zadovoljiti minimalne zahtjeve predviđene člankom 29. stavkom 1. Zakona.

(6) Prava na plaćanja koja mali poljoprivrednik aktivira u 2015. godini smatraju se aktiviranim pravima tijekom sudjelovanja u tom programu i nisu prenosiva osim u slučaju nasljeđivanja ili očekivanog nasljeđivanja.

(7) Mali poljoprivrednici izuzeti su od provedbe obveza za zelena plaćanja iz članka 39. Zakona.

(8) Poljoprivrednici koji nasljeđivanjem prime prava na plaćanja od malog poljoprivrednika imaju pravo sudjelovati u tom programu ako ispunjavaju uvjete za ostvarivanje programa osnovnih plaćanja i ako naslijede sva prava na plaćanja u posjedu poljoprivrednika od kojeg su primili prava na plaćanja.

3. plaćanja ZA MJERE DRŽAVNE POTPORE

3.1. PLAĆANJA U IZNIMNO OSJETLJIVIM SEKTORIMA

Članak 45.

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima su proizvodno vezana plaćanja prijavljena Europskoj komisiji kao mjere postojeće državne potpore sukladno članku 34. Zakona, a dodjeljuju se korisnicima koji:

– proizvode, isporučuju i prodaju ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje,

– proizvode i predaju na preradu duhan,

– drže mliječne krave,

– drže rasplodne krmače.

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

Članak 46.

(1) Korisnik plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod maslinama i broj stabala maslina na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Do 31. siječnja godine nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti regionalnom uredu Agencije za plaćanja:

– prijavu prodanih količina ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja na listu E iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,

– račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev,

– potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize.

Duhan

Članak 47.

(1) Korisnik plaćanja za duhan je poljoprivredno gospodarstvo koje podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod duhanom na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti podatke o isporučenim količinama duhana na obradu klasa 1. do 4. za svakog korisnika, prema tipu i klasama duhana, na listu F iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u elektroničkoj formi (Microsoft Excel format), do 31. siječnja u godini nakon godine u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirnu skladišnu primku) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev.

(4) Za izračun visine plaćanja za duhan prema klasi koristi se faktor usklađenja prikazan u Tablici 12. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, na način da se maksimalni jedinični iznos plaćanja iz Dodatka 2. Zakona pomnoži odgovarajućim faktorom ovisno o klasi.

Mliječne krave

Članak 48.

(1) Korisnik plaćanja za mliječne krave podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju mliječnih krava na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na isplatu za mliječne krave sukladno zahtjevu, a prema broju mliječnih krava u JRDŽ-u na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se šestomjesečnog razdoblja obveznog držanja mliječnih krava koji započinje prvoga dana nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(5) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake krave, pasminu, datum rođenja i datum prvog teljenja na dan podnošenja zahtjeva,

– da li je krava u sustavu kontrole mliječnosti na prvi dan nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

Rasplodne krmače

Članak 49.

(1) Korisnik plaćanja za rasplodne krmače podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva te sukladno stvarnom broju rasplodnih krmača na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u i obaviti obveznu godišnju prijavu brojnog stanja sukladno članku 20. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja, ako to već prethodno nije obavljeno. Krmače moraju biti propisno označene ušnim markicama ili tetoviranim brojem tijekom cijelog razdoblja obveze držanja.

(3) Korisniku se obračuna pravo na isplatu za rasplodne krmače sukladno zahtjevu, a prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u na dan 10. lipnja godine za koju podnosi jedinstveni zahtjev.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se tromjesečnog razdoblja obveznog držanja rasplodnih krmača, koji započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja za obračun potpore koristi i provjerava podatke o broju rasplodnih krmača na dan 10. lipnja godine za koju podnosi jedinstveni zahtjev.

(6) Odredbe o nadomještanju stoke ne primjenjuju se na rasplodne krmače.

Izračun plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

Članak 50.

(1) Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima dodjeljuju se korisniku iz Omotnice za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima iz Dodatka 3. Zakona na temelju prijavljenih količina duhana, maslinovog ulja, ekstra djevičanskog i djevičanskog, te broja grla mliječnih krava i krmača prijavljenih u jedinstvenom zahtjevu.

(2) Administrativne kazne u slučaju nepravilnosti propisanih za izravnu potporu primjenjuju se odgovarajuće i za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima.

3.2. DRŽAVNA POTPORA ZA IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

3.2.1. Potpora za integriranu poljoprivrednu proizvodnju

Uvjeti za ulazak u sustav potpore

Članak 51.

(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju (dalje u tekstu: INT Korisnici) jesu:

1. poljoprivredno gospodarstvo upisano je u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji kojega vodi Ministarstvo,

2. poljoprivredno zemljište na kojem se vrši integrirana proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i u sustavu je nadzora integrirane proizvodnje,

3. podnesen Zahtjev za ulazak u sustav potpore za integriranu proizvodnju (dalje u tekstu: INT zahtjev), koji sadržava prijavu površina pod integriranom proizvodnjom.

(2) INT Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja INT zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod integriranom proizvodnjom na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Agencija za plaćanja INT Korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje obaveznu površinu za kontrolu, a na temelju podataka iz INT zahtjeva (dalje u tekstu: INT obvezna površina).

Obveze nadzornog tijela

Članak 52.

Savjetodavna služba dužna je u elektroničkom obliku dostaviti Agenciji za plaćanja podatke o površini i kulturi unutar ARKOD parcela u kojim je potvrđena integrirana poljoprivredna proizvodnja do 31. prosinca tekuće godine.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu u integriranoj proizvodnji

Članak 53.

(1) Uvjet za ostvarivanje potpore po ha za integriranu poljoprivrednu proizvodnju za svaku narednu godinu nakon godine podnošenja INT zahtjeva jest podnošenje Godišnjeg zahtjeva za potporu u integriranoj proizvodnji (dalje u tekstu: INT godišnji zahtjev), koji sadržava prijavu površina pod integriranom proizvodnjom.

(2) INT Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja INT godišnji zahtjev, na Listu A i prijavljuje površine pod integriranom proizvodnjom na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) U godini ulaska u sustav integrirane proizvodnje podnošenje INT zahtjeva ujedno znači i podnošenje INT godišnjeg zahtjeva.

Obaveze INT korisnika

Članak 54.

(1) INT korisnik je obavezan tijekom obveznog razdoblja koje traje najmanje dvije godine:

1. obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu integrirane proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko mu je Agencija utvrdila u INT Odluci za INT obveznu površinu, a koja predstavlja prijavljenu površinu u prvoj godini;

2. poštivati pravila višestruke sukladnosti,

3. podnositi INT godišnji Zahtjev.

(2) Pod integriranom poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se proizvodnja propisana Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda.

Posljedice za neispunjavanje obaveza

Članak 55.

(1) Osim u slučaju više sile, nepoštivanje obaveze iz članka 54. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika:

1. nema za posljedicu smanjenje godišnje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u slučaju smanjenja INT obvezne površine do 10%,

2. ima za posljedicu smanjenje godišnje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u slučaju smanjenja INT obvezne površine u rasponu od 10 – 40%, i to za postotak koji odgovara dvostrukom postotku smanjenja u ha,

3. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju, isključenje iz sustava potpore za integriranu proizvodnju te obvezu povrata 50% do tada isplaćenih sredstava potpore za integriranu proizvodnju u slučaju smanjenja INT obvezne površine za više od 40%,

4. nema za posljedicu smanjenje godišnje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u slučaju nepridržavanja uvjeta integrirane proizvodnje na manje od 10% površina iz INT godišnjeg zahtjeva,

5. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju u slučaju nepridržavanja uvjeta integrirane proizvodnje na 10% – 40% površina iz INT godišnjeg zahtjeva,

6. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju, isključenje iz sustava potpore za integriranu proizvodnju, te obvezu povrata 50% do tada isplaćenih sredstava potpore za integriranu proizvodnju u slučaju nepridržavanja uvjeta integrirane proizvodnje na više od 40% površina iz INT godišnjeg zahtjeva.

(2) U slučajevima iz točaka 3. i 6. stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi Odluku o isključenju INT korisnika iz sustava potpore za integriranu proizvodnju za tekuću i narednu proizvodnu godinu.

(3) INT korisnik ne podliježe sankcijama navedenim u stavku 1. ovoga članka u slučaju da:

1. ARKOD parcele iz njegovog INT godišnjeg zahtjeva iz prethodne godine budu prijavljene u njegovom EKO godišnjem zahtjevu u tekućoj godini ili

2. ARKOD parcele iz njegovog INT godišnjeg zahtjeva iz prethodne godine budu prijavljene u EKO godišnjem zahtjevu ili INT godišnjem zahtjevu drugoga gospodarstva u tekućoj godini.

3.2.2. Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

Uvjeti za ulazak u sustav potpore

Članak 56.

(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici potpore za izvorne i zaštićene vrste i kultivare poljoprivrednog bilja (dalje u tekstu: IZVK Korisnici) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se vrši poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu,

2. Izvorne i zaštićene vrste i kultivari poljoprivrednog bilja navedeni su na popisu IZVK koji se nalazi u Tablici11. u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,

3. IZVK Korisnik dužan je najkasnije do 10. lipnja tekuće godine dostaviti Regionalnom uredu Agencije za plaćanja valjane dokumente (otpremnica/račun i deklaracija/certifikat) sukladno posebnom propisu koji uređuje stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji dokazuju nabavu reprodukcijskog sjemena/sadnog materijala s popisa IZVK,

4. Podnesen Zahtjev za ulazak u sustav potpore za izvorne i zaštićene vrste i kultivare poljoprivrednog bilja (dalje u tekstu: IZVK zahtjev) koji sadrži prijavu površina pod proizvodnjom IZVK poljoprivrednog bilja.

(2) IZVK korisnik podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev na Listu A i prijavljuje površine pod proizvodnjom IZVK poljoprivrednog bilja na listu B iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 57.

(1) Uvjet za ostvarivanje potpore po ha za proizvodnju IZVK poljoprivrednog bilja za svaku iduću godinu nakon godine podnošenja IZVK zahtjeva jest podnošenje Godišnjeg zahtjeva za potporu u proizvodnji IZVK poljoprivrednog bilja (dalje u tekstu: IZVK Godišnji zahtjev), koji sadržava prijavu površina pod IZVK poljoprivrednom proizvodnjom.

(2) IZVK korisnik podnosi Agenciji za plaćanja IZVK Godišnji zahtjev na Listu A i prijavljuje površine pod proizvodnjom IZVK na Listu B iz Priloga 2., koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) U godini podnošenja IZVK zahtjeva ujedno znači i ulazak u sustav IZVK proizvodnje.

Obaveze IZVK Korisnika

Članak 58.

IZVK korisnik je obavezan tijekom obveznog razdoblja koje traje najmanje dvije godine:

1. obavljati proizvodnju IZVK poljoprivrednog bilja na poljoprivrednom zemljištu na onoliko ha koliko mu je Agencija za plaćanja utvrdila u IZVK Odluci za IZVK obveznu površinu, a koja predstavlja površinu prijavljenu u prvoj godini,

2. koristiti certificirano reprodukcijsko sjeme/sadni materijal,

3. podnijeti izvješće nadležnom Ministarstvu o urodu za površine pod proizvodnjom IZVK poljoprivrednog bilja, najkasnije do 31. siječnja iduće godine a za prethodnu proizvodnu godinu.

Posljedice za neispunjavanje obaveza

Članak 59.

(1) Osim u slučaju više sile ili iznimnih okolnosti, nepoštivanje obaveze iz članka 58. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika:

1. nema za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja IZVK obvezne površine do 10%,

2. ima za posljedicu smanjenje godišnje potpore u slučaju smanjenja IZVK obvezne površine u rasponu od 10 do 40%, i to za postotak koji odgovara dvostrukom postotku smanjenja u ha,

3. ima za posljedicu nemogućnost ostvarivanja godišnje potpore, isključenje iz sustava potpore za IZVK te obvezu povrata 50% do tada isplaćenih sredstava potpore u slučaju smanjenja IZVK obvezne površine za više od 40%.

(2) U slučaju iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi Odluku o isključenju IZVK korisnika iz sustava potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja i za tekuću i iduću proizvodnu godinu.

(3) IZVK korisnik ne podliježe sankcijama navedenim u stavku 1. ovoga članka u slučaju da ARKOD parcele iz njegovog IZVK godišnjeg zahtjeva iz prethodne godine budu prijavljene u IZVK godišnjem zahtjevu drugoga gospodarstva u tekućoj godini.

4. PLAĆANJA ZA IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

4.1. OPĆI UVJETI

Članak 60.

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja (dalje u tekstu: Program) obuhvaćaju potporu za:

a) Mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«,

b) Mjeru 11 »Ekološki uzgoj« i

c) Mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima»

Pojmovnik

Članak 61.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga poglavlja imaju sljedeće značenje:

1. »Korisnik« je subjekt koji odgovara definiciji korisnika sukladno odredbama ovoga poglavlja te je izravno odgovoran za poštivanje obveza iz pojedine operacije ili podmjere.

2. »Obvezna površina« je površina za dodjelu potpore sukladno Odluci o ulasku u sustav potpore osim u slučaju Mjere 13 Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima.

3. »Obvezni broj uvjetnih grla« je broj uvjetnih grla za dodjelu potpore sukladno Odluci o ulasku u sustav potpore.

4. »Trajni travnjak« u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak.

5. »Kruti stajski gnoj« je smjesa stelje, krutih i tekućih životinjskih izlučevina različitog stupnja biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti.

6. »Uvjetno grlo« je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg. Broj UG se računa temeljem stope konverzije koja je dana u Prilogu II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 808/2014.

7. »Zoohigijenski uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja« su uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja u skladu s vrstom kojoj pripadaju, stupnju razvoja kao i njihovim fiziološkim i etološkim potrebama, sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

8. »Potvrdnica« je dokument koji izdaje udruga uzgajivača, uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova kojem se potvrđuje da korisnik sudjeluje u provedbi uzgojnog programa te da su njegova grla upisana u matične knjige/uzgojne upisnike.

9. »Uzgojno valjana rasplodna životinja« je uzgojno valjana životinja definirana sukladno članku 2. stavku 2. Zakona o stočarstvu koja je spolno zrela.

10. »Travnjak velike prirodne vrijednosti« je registriran u ARKOD sustavu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak.

Financiranje i visina potpore

Članak 62.

(1) Sredstva potpore za Mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«, Mjeru 11 »Ekološki uzgoj« i Mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima« osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

(2) Osnova za izračun potpore po površini je hektar, dok je za ugrožene izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja osnova za izračun uvjetno grlo (dalje u tekstu: UG).

Iznos potpore

Članak 63.

Iznosi potpore za mjere iz članka 60. navedeni su u Tablici 6. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Osnovni uvjeti

Članak 64.

(1) Osnovni uvjeti iz poglavlja 2. članka 16. točke 1., 3., 4., 5., 6., 9. i 10. odgovarajuće se primjenjuju i na mjere iz članka 60.

(2) Životinje se drže u skladu sa zoohigijenskim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja.

(3) Minimalna površina za koju se može podnijeti zahtjev za mjere potpore po površini iz članka 60. ovoga Pravilnika definirana je u članku 13. stavak 3. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva minimalno 0,5 ha upisane u Upisnik PG i ARKOD sustav. Iznimno za operaciju 10.1.6. Uspostava poljskih traka površina poljoprivrednog gospodarstva kao i ARKOD parcele moraju biti minimalno 1 ha. (4) Članak 17. stavak 2. i stavak 3. iz ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuje i na mjere iz članka 60. ovoga Pravilnika.

4.2. POSEBNI UVJETI

4.2.1. Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Članak 65.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

(2) Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu.

(3) Potpora se može ostvariti kroz podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

(4) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog Zahtjeva, donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, kojom se utvrđuje obvezna površina ili obvezni broj uvjetnih grla za kontrolu te obvezno razdoblje.

(5) Zahtjev za ulazak u sustav potpore moguće je podnijeti zaključno s 2019. godinom.

(6) U slučaju povećanja površina tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezna površina, te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljene površine.

(7) U slučaju povećanja broja uvjetnih grla tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezni broj uvjetnih grla, te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljena uvjetna grla.

(8) Nove Odluke iz stavaka 6. i 7. ovoga Pravilnika moguće je donositi zaključno s 2019. godinom.

(9) U slučaju potpora po površini moguće je kombinirati jedino operaciju 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture i operaciju 10.1.6. Uspostava poljskih traka.

(10) Na istoj površini nije moguće kombinirati ovu mjeru s mjerom 11 Ekološki uzgoj, osim operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

(11) U slučaju nedostatnih sredstava za isplatu potpore, potpora se dodjeljuje temeljem slijedećih kriterija odabira:

a) Provedba na Natura 2000 području

b) Doprinos očuvanju bioraznolikosti provedbom neke od ovih operacija: Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex), Pilot mjera za zaštitu leptira

c) Provedba na području s prirodnim ili ostalim ograničenjima kako su definirana u mjeri 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima«.

Podmjera 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Članak 66.

Unutar podmjere 10.1. potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

10.1.6. Uspostava poljskih traka

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

OPERACIJA 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.1.

Članak 67.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Obradu tla i sjetvu na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (dalje u tekstu: OTSN) su:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica s nagibom 9-15%.

2. OTSN korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Obradu tla i sjetvu na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva za ulazak u sustav potpore, OTSN korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Obradu tla i sjetvu na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 68.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za OTSN na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze korisnika

Članak 69.

OTSN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Korisnik mora izraditi i provoditi petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet usjeva.

3. Obrada i sjetva na oraničnim površina s nagibom od 9-15% provode se okomito na nagib terena.

4. Korisnik mora uspostaviti najmanje 3 metra široku brazdu na sredini parcele kako bi se spriječilo otjecanje vode.

5. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-4 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 1. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

6. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.2.

Članak 70.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Zatravnjivanje trajnih nasada (dalje u tekstu: ZTN) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao višegodišnji nasad s nagibom terena 9-15%.

2. ZTN korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Zatravnjivanje trajnih nasada na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva za ulazak u sustav potpore, ZTN korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Zatravnjivanje trajnih nasada, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 71.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZTN na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze korisnika

Članak 72.

ZTN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe poštujući pri tome sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa.

3. Površina između redova unutar trajnog nasada mora biti pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesom.

4. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-3 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 2. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

5. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.3.

Članak 73.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (dalje u tekstu: TVPV) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak velike prirodne vrijednosti pri čemu se minimalno 50% površine nalazi na području iz Tablice 1. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

2. TVPV korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Očuvanje travnjaka visoke prirodne vrijednosti na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva za ulazak u sustav potpore, TVPV korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 74.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za TVPV na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze TVPV korisnika

Članak 75.

TVPV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja.

3. Zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja.

4. Košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama.

5. Vrijeme i učestalost košnje određena je prema regijama. Zadnji dan do kada se može obaviti košnja je 15. rujna.

Regija

Početak košnje

Broj otkosa

Kontinentalna nizinska

1. kolovoza

Jedan

Brdsko-planinska

20. srpnja

Jedan do dva

Mediteranska

15. srpnja

Jedan

6. Ukoliko se travnjak koristi za napasivanje, dozvoljeno je maksimalno 1,0 uvjetnih grla/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara. Minimalni pašni pritisak je 0,3 uvjetnih grla/ha.

7. Ručno odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu (Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)).

8. Hidromelioracijski zahvati nisu dozvoljeni.

9. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-8 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 3. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

10. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) (ZK)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.4.

Članak 76.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Pilot mjeru za zaštitu ptice kosac (Crex crex) (dalje u tekstu: ZK korisnik) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao područje ekološke mreže na kojem je cilj očuvanja ptica kosac (Crex crex) pri čemu se minimalno 30% površine nalazi na području iz Tablice 2. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

2. ZK korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Pilot mjeru za zaštitu kosca (Crex crex) na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva za ulazak u sustav potpore, ZK korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Pilot mjeru za zaštitu ptice kosac (Crex crex), kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 77.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZK na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZK korisnika

Članak 78.

ZK korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva/stajskog gnoja.

3. Zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja.

4. Košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla

5. Prvu košnju provoditi nakon 15. kolovoza, minimalno jednom, a maksimalno dva puta na godinu. Zadnji dan do kada se može vršiti košnja je 15. rujna.

6. Na parcelama većim od 1 ha ostaviti uz rub nepokošenu traku (5% površine), a košnju obavljati od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj.

7. Ukoliko travnjak služi za ispašu, ispaša može biti samo u jesen (najranije od košnje do kraja tekuće godine); dozvoljeno je maksimalno 1,0 uvjetnih grla/ha ovaca, koza, goveda i kopitara. Minimalni pašni pritisak je 0,3 uvjetnih grla/ha.

8. Ručno odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu ispašu (Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)).

9. Hidromelioracijski zahvati nisu dozvoljeni.

10. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-9 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 4. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

11. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira (ZL)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.5.

Članak 79.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Pilot mjeru za zaštitu leptira (dalje u tekstu: ZL korisnik) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao područje ekološke mreže na kojem je cilj očuvanje vrste danjih leptira Phengaris teleius, Phengaris nausithous i Coenonympha oedippus te je stanište vrste Phengaris alcon alcon pri čemu se minimalno 30% površine nalazi na području iz Tablice 3. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

2. ZL korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Pilot mjeru za zaštitu leptira na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva za ulazak u sustav potpore, ZL korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Pilot mjeru za zaštitu leptira, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 80.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZL na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZL korisnika

Članak 81.

ZL korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja.

3. Zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja.

4. Košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama.

5. Termin i način košnje određen je za svakog leptira. Košnja se mora obaviti do 1. listopada.

Vrsta

Kod* i naziv područja

Termin i način košnje

Phengaris alcon alcon

HR2001220 – Livade uz potok Injaticu

HR2001305 – Zvečevo

HR5000020 – NP Plitvička jezera

HR2001409 – Livade uz Bednju II

kositi iza 15. 9. svake druge godine

Coenonympha oedippus

HR2000544 – Vlažne livade uz potok Malinska

HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige

HR2000545 – Vlažne livade kod Marušića

HR2000546 – Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)

HR2000543 – Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)

HR2001015 – Pregon

kositi iza 15. 9. na 1/3 površine svake godine

Phengaris nausithous

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

kositi do 15.6 ili iza 15.9. svake druge godine

Phengaris teleius

HR2000368 – Peteranec

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

HR2001409 – Livade uz Bednju II

kositi do 15.6 ili iza 15.9. svake druge godine

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine« broj 124/2013)

6. Ukoliko travnjaci služe za ispašu, ispaša može biti samo u jesen (najranije od košnje 15. rujna do kraja tekuće godine); dozvoljeno je maksimalno 1,0 uvjetnih grla/ha ovaca, koza, goveda i kopitara. Minimalni pašni pritisak je 0,3 uvjetnih grla/ha.

7. Ručno treba odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu ispašu (Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)).

8. Hidromelioracijski zahvati nisu dozvoljeni.

9. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-8 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 5. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

10. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.6. Uspostava poljskih traka (PT)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.6.

Članak 82.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Uspostavu poljskih traka (dalje u tekstu: PT korisnik) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica, minimalne površine 1 ha.

2. PT korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Uspostavu poljskih traka na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva za ulazak u sustav potpore, PT korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Uspostavu poljskih traka, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 83.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za PT na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PT korisnika

Članak 84.

PT korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Uspostava cvjetnih traka: cvjetne trake treba posijati uz rub ili unutar parcele i ne smiju se koristiti kao put ili prolaz, širine najmanje 3 m, maksimalno 15 m; ukupna dužina traka na parceli mora biti najmanje 200 m po hektaru; udaljenost između traka najmanje 50 metara.

3. Trake trebaju sadržavati najmanje pet cvjetnih vrsta iz Tablice 4. Priloga 4. ovoga Pravilnika koje naizmjence cvjetaju tijekom cijele vegetacijske sezone. Trake se moraju ostaviti da ocvatu i mogu se zaorati najranije 1. listopada. Položaj traka može se mijenjati svake godine.

4. Uspostava travnih traka: travne trake treba posijati uz rub parcele i ne smiju se koristiti kao put ili prolaz, širine najmanje 2 m, maksimalno 3 m; ukupna dužina traka na parceli mora biti najmanje 200 m po hektaru; udaljenost između traka najmanje 50 metara.

5. Trake trebaju sadržavati najmanje pet vrsta trava iz Tablice 4. Priloga 4. ovoga Pravilnika. U prvoj godini uspostavljanja traku se mogu pokositi 2-3 puta kako bi se spriječilo zakorovljavanje i potaknulo busanje. U trećoj godini trake treba pokositi, ali ne poslije 1. listopada.

6. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-5 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 6. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

7. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.7.

Članak 85.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (dalje u tekstu: EV korisnik) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni voćnjak s najmanje 50, a najviše 200 stabala na hektaru.

2. EV korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Održavanje ekstenzivnih voćnjaka na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva za ulazak u sustav potpore, EV korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovog članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 86.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EV na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EV korisnika

Članak 87.

EV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji.

3. Nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima. Dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla.

4. Održavanje površine voćnjaka ispašom (ovce, koze, goveda ili perad, maksimalno 1,0 UG/ha) ili košenjem biljnog pokrova najmanje jednom godišnje (uključujući i košnju ispod stabala), ali ne kasnije od 1. listopada.

5. Odumiruća stabla treba nadomjestiti sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti i Tablice 7. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

6. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-5 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 7. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

7. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.8.

Članak 88.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Održavanje ekstenzivnih maslinika (dalje u tekstu: EM korisnik) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni maslinik sa najmanje 25 a najviše 150 stabala na hektar.

2. EM korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Održavanje ekstenzivnih maslinika na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva za ulazak u sustav potpore, EM korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Održavanje ekstenzivnih maslinika, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 89.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EM na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EM korisnika

Članak 90.

EM korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji.

3. Nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima. Dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla.

4. Održavanje površina maslinikom ispašom (ovce ili koze), ili mehaničkom obradom, ili košnjom trave, ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe.

5. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-4 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 8. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

6. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Provedba obveza kod prijenosa gospodarstva

Članak 91.

(1) Provedba obveza kod prijenosa gospodarstva uređena je člankom 47. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) Prijenos gospodarstva uređen je člankom 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(3) Agenciji za plaćanje mora biti obaviještena o prijenosu gospodarstva u roku od 15 dana od nastanka promjene.

OPERACIJA 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (IZP)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.9.

Članak 92.

Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (dalje u tekstu: IZP korisnik) jesu:

1. IZP korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na listu A i prijavljuje uzgojno valjane rasplodne životinje na listu D, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

2. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

3. Korisnik uzgaja ugrožene izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja upisane u JRDŽ ili Središnji popis matičnih jata iz Tablice 5. Priloga 4. koji se sastavni dio ovoga Pravilnika.

4. Minimalni broj IZP prijavljen u jedinstvenom zahtjevu preračunato stopom konverzije u uvjetna grla sukladno Tablici 6. iz Priloga 1, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i iznosi 0,15 UG.

5. Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, IZP korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovog članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, a kojom se utvrđuje obvezan broj uvjetnih grla za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 93.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik mora zatražiti potporu za IZP na listu A i prijaviti životinje na listu D u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Posljedice za smanjenje broja uvjetnih grla

Članak 94.

(1) Korisniku se računa pravo na godišnju potporu za IZP životinje, a prema broju IZP životinja u JRDŽ-u na dan 10. lipnja i 31. prosinca tekuće godine.

(2) Ukoliko se prilikom administrativne kontrole na dan 10. lipnja i 31. prosinca tekuće godine utvrdi manji broj UG nego je navedeno u Odluci, korisniku se ne isplaćuje potpora za predmetnu godinu.

Nadomještanje uvjetnih grla

Članak 95.

(1) Isključivo u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 131. i više sile i iznimnih okolnosti iz članka 136. ovoga Pravilnika korisnik može izvršiti nadomještanje životinja.

(2) Nadomještanje je moguće jedino istom vrstom uzgojno valjanih rasplodnih životinja.

(3) Nadomještanje se vrši u roku od 60 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja te upisuje u registar na gospodarstvu i u JRDŽ. Agencija za plaćanja se pisanim putem obavještava najkasnije u roku od 10 radnih dana od kad je nadomještanje izvršeno.

Obveze IZP korisnika

Članak 96.

IZP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Sudjeluje u provedbi uzgojnog programa što udruga uzgajivača, uzgojna organizacija i ovlaštena ustanova potvrđuje svake godine na Obrascu 12. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i podnosi Agenciji za plaćanja najkasnije do 31.1. za prethodnu godinu.

3. Korisnik je obvezan držati životinje u skladu s zoohigijenskim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja (životinje moraju biti pod nadzorom, imati primjeren smještaj, dostupnost hrane i vode).

4. Tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla IZP domaćih životinja kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje.

5. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-4 koje se odnose na obveze iz ove operacije. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 9. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obveze udruga uzgajivača, uzgojnih organizacija i ovlaštena ustanova za provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja

Članak 97.

Udruga uzgajivača, uzgojne organizacije i ovlaštena ustanova dužna su u elektroničkom obliku dostaviti Agenciji za plaćanja popis i identifikacijski broj grla koja su ispunila obveze iz točke 2. članka 96. za sve podnositelje zahtjeva za potporu kojima su izdali Potvrdnice do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu.

Posljedica za neispunjavanje obveza za IZP potporu

Članak 98.

Osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 131. i više sile i iznimnih okolnosti iz članka 136. ovoga Pravilnika, za neispunjavanja obveza navedenih u operaciji primjenjuju se odredbe Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Članak 99.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji prelaze na ekološki uzgoj ili nastavljaju ekološki uzgoj na poljoprivrednim površinama.

(2) Potpora se može ostvariti kroz dvije podmjere:

a) 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode

b) 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda

(3) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, a kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja.

(4) Zahtjev za ulazak u sustav potpore moguće je podnijeti zaključno s 2019. godinom.

(5) U slučaju povećanja površina tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezna površina, te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljene površine.

(6) Nove Odluke iz stavaka 4. i 5. ovoga Pravilnika moguće je donositi zaključno s 2019. Godinom.

(7) Na istoj površini nije moguće kombinirati ovu mjeru s mjerom 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene osim operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

Korisnici podmjere 11.1.

Članak 100.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu, te prelaze sa konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na ekološku sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, Zakonu o provedbi uredbe vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (Narodne novine br. 80/2013 i 14/2014), te propisima donesenim na temelju njega.

(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

a) Oranice,

b) Povrće,

c) Višegodišnji nasadi,

d) Trajni travnjaci.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.1

Članak 101.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (dalje u tekstu: EKOP korisnik) jesu:

1. EKOP korisnik je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja,

2. EKOP korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Plaćanje za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja ekološkog uzgoja iz članka 99. stavka 1. ovoga Pravilnika o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

4. Površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela, te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kao parcela u prijelazu na ekološke poljoprivredne prakse i metode.

5. Korisnik je dužan provoditi podmjeru na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, EKOP korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 102.

Svake godine tijekom trajanja prijelaznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EKOP na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 103.

Ovlašteno kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dužnoj je u elektroničkom obliku dostaviti Agenciji za plaćanja podatke o površini i kulturi unutar ARKOD parcela na kojima je utvrđen prijelaz na ekološki uzgoj do 31. prosinca tekuće godine.

Obveze EKOP korisnika

Članak 104.

EKOP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnje razdoblja završiti izobrazbu vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine korisnik je dužan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru.

2. Korisnik mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

3. Koristiti gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom (EZ) br. 889/2008, Prilog I.

4. Koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom (EZ) br. 889/2008, Prilog II.

5. Korisnik mora provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom (EZ) br. 834/2007 i Uredbom (EZ) br. 889/2008.

6. EKOP korisnik je obvezan tijekom obveznog razdoblja obavljati ekološki uzgoj u prijelazu na ekološke poljoprivredne prakse i metode ili nastaviti s održavanjem ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore.

7. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-6 koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 10. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

8. Korisnik je dužan tijekom obveznog razdoblja provoditi ekološku proizvodnju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

9. Nakon završetka prijelaznog razdoblja korisnik je obvezan nastaviti ekološku proizvodnju na istim površinama koje su bile navedene u zahtjevu za ulazak u sustav potpore za ovu podmjeru te podnijeti zahtjev za ulazak u sustav potpore za Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

10. Korisnik je dužan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje u prijelazu, sukladno podnesenom zahtjevu na kojem je prijavio proizvodnju kultura iz pripadajuće skupine usjeva za koju je propisan isti iznos potpore iz Tablice 1. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Podmjera 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

Korisnici podmjere 11.2

Članak 105.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu, te održavaju ekološku poljoprivrednu proizvodnju sukladno Uredbi (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, Zakonu o provedbi uredbe vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (Narodne novine br. 80/2013 i 14/2014), te propisima donesenim na temelju njega.

(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika:

a) Oranice,

b) Povrće,

c) Višegodišnji nasadi,

d) Trajni travnjaci.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.2

Članak 106.

(1) Uvjeti za ulazak u sustav potpore za Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (dalje u tekstu: EKO korisnik) jesu:

1. EKO korisnik je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja,

2. EKO korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Plaćanje za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metode na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. Prilikom ulaska u sustav potpore korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja mjere o čemu potpisuje Izjavu koja je sastavni dio jedinstvenog zahtjeva.

4. Površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela, te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kao parcela u održavanju ekološke poljoprivredne prakse i metode.

5. Korisnik je dužan provoditi podmjeru na istom broju hektara u skladu s podnesenim jedinstvenim zahtjevom.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, EKO korisniku koji udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovog članka donosi Odluku o ulasku u sustav potpore za Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda, a kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 107.

Svake godine tijekom trajanja prijelaznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EKO na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 108.

Ovlašteno kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dužno je u elektroničkom obliku dostaviti Agenciji za plaćanja podatke o površini i kulturi unutar ARKOD parcela na kojima je utvrđen ekološki uzgoj do 31. prosinca tekuće godine.

Obveze EKO korisnika

Članak 109.

EKO korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. Završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz mjeru Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati godišnje.

2. Korisnik mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

3. Koristi gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom EZ 889/2008, Prilog I.

4. Koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom EZ 889/2008, Prilog II.

5. Korisnik mora provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom EZ 834/2007 i Uredbom 889/2008.

6. EKO korisnik je obavezan tijekom obveznog razdoblja obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore.

7. Korisnik mora voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-6 koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi sukladno Obrascu 11. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Provedba obveza kod prijenosa gospodarstva

Članak 110.

(1) Provedba obveza kod prijenosa gospodarstva uređena je člankom 47. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) Prijenos gospodarstva uređen je člankom 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(3) Agenciji za plaćanje mora biti obaviještena o prijenosu gospodarstva u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Članak 111.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima kako bi se omogućio nastavak poljoprivredne proizvodnje u područjima gdje postoje prirodna ili posebna ograničenja za poljoprivrednu aktivnost.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva utvrđuje obveznu površinu za kontrolu.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće podmjere:

a) 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

b) 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

c) 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

(3) Potpora se može ostvariti za ARKOD parcelu koja ima minimalno 50% površine u području koje je označeno kao područje iz stavka 3. ovoga članka, pri čemu se potpora dodjeljuje samo za površinu pod ograničenjem.

(4) Odobreni iznos za mjeru Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima smanjuje se ovisno o veličini zatražene površine. Smanjenje iznosi:

a) 20% za zatraženih od 20 do 50 ha;

b) 30% za zatraženih od 50 do 100 ha;

c) 50% za zatraženih više od 100 ha.

Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

Korisnici podmjere 13.1

Članak 112.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu, te provode poljoprivrednu djelatnost na području definiranom kao gorsko planinsko područje.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.1

Članak 113.

(1) Uvjeti za ostvarenje potpore za Plaćanja u gorsko planinskim područjima (dalje u tekstu: GPP korisnik) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao gorsko planinsko područje.

2. GPP korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za Plaćanja u gorsko planinskim područjima na listu A i prijavljuje površine na listu B, u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) GPP područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze GPP Korisnika

Članak 114.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom zemljištu gorsko planinskog područja na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Podmjera 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Korisnici podmjere 13.2

Članak 115.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu, te provode poljoprivrednu djelatnost na području definiranom kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.2

Članak 116.

(1) Uvjeti za ostvarenje potpore za Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima (dalje u tekstu: ZPO korisnik) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima

2. ZPO korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potpora za Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) ZPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze ZPO Korisnika

Članak 117.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom zemljištu područja sa značajnim prirodnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Podmjera 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Korisnici podmjere 13.3

Članak 118.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno Zakonu, te provode poljoprivrednu djelatnost na području definiranom kao područje s posebnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.3

Članak 119.

(1) Uvjeti za ostvarenje potpore za Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima (dalje u tekstu: PPO korisnik) jesu:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje s posebnim ograničenjima

2. PPO korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) PPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze PPO Korisnika

Članak 120.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom zemljištu područja s posebnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Provedba obveza kod prijenosa gospodarstva

Članak 121.

(1) Provedba obveza kod prijenosa gospodarstva uređena je člankom 47. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) Prijenos gospodarstva uređen je člankom 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(3) Agenciji za plaćanje mora biti obaviještena o prijenosu gospodarstva u roku od 15 dana od nastanka promjene.

5. KONTROLA

Opća načela kontrole

Članak 122.

(1) Kontrola ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti za potporu u smislu ovoga Pravilnika i članka 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013 provodi se putem administrativne kontrole i kontrole na terenu propisanih člancima 23. i 146. Zakona i člancima 24. do 45. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, a obuhvaća provjeru:

– točnosti i cjelovitosti podataka u jedinstvenom zahtjevu;

– sukladnosti sa uvjetima prihvatljivosti za pojedine mjere potpore i

– poštivanja pravila višestruke sukladnosti.

(2) Administrativne provjere u smislu članaka 28. i 29. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, provode se u uredima Agencije za plaćanja uz pomoć informatičkog sustava, a prema potrebi uključuju unakrsne provjere kojima se utvrđuje nesukladnost s propisanim uvjetima.

(3) Agencija za plaćanje provodi kontrolu na terenu na poljoprivrednim gospodarstvima korisnika koji su na temelju analize rizika i reprezentativnosti podnesenih zahtjeva odabrani za provjeru na licu mjesta sukladno članku 34. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Ovisno o programu potpore Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu na kontrolnim uzorcima sukladno člancima 30.-36. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(5) Kontrolu na terenu obavljaju kontrolori ovlašteni od strane Agencije za plaćanja.

(6) Agencija za plaćanja odgovorna je za koordinaciju i rad kontrolora iz stavka 2. ovoga članka neovisno o tome da li kontrolu obavlja sama ili ju povjerava drugoj pravnoj osobi.

(7) Identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju korisniku ili njegovom opunomoćeniku iskaznicom koju izdaje Agencija za plaćanja.

(8) Zahtjev za potporu odbacuje se kao neprihvatljiv u potpunosti, ako korisnik ili njegov opunomoćenik ne prihvaćaju ili spriječe izvođenje dijela kontrole ili kontrole na terenu u cijelosti.

(9) Korisnik ili njegov opunomoćenik dužan je osobi ovlaštenoj za obavljanje kontrole na terenu omogućiti:

– pristup svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivredno gospodarstvo, domaćim životinjama, objektima u kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost,

– uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednika,

– fotografiranje poljoprivrednog zemljišta, domaćih životinja, prostora, objekata na poljoprivrednom gospodarstvu, kao i

– pružanje potrebne pomoći tijekom obavljanja kontrole na terenu.

(10) Kontrola na terenu vezano za prihvatljivost jedinstvenog zahtjeva korisnika obavlja se prije isplate.

(11) Kontrola na terenu vezano za višestruku sukladnost obavlja se u istoj kalendarskoj godini u kojoj su podneseni zahtjevi.

Način provedbe kontrole na terenu

Članak 123.

(1) Kontrola na terenu za mjere potpore povezane s površinom i za životinje provodi se sukladno člancima 37. do 43. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Prilikom kontrole na terenu površina Agencija za plaćanje provodi provjere daljinskim istraživanjem sukladno članku 40. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(3) Sustav kontrole uzgoja konoplje i analiza uzoraka konoplje provodi se sukladno postupku opisanom u članku 45. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 i po metodi za kvantitativno određivanje sadržaja Δ9-tetrahidrokanabinola u sortama konoplje (Cannabis sativa L.) iz postupka B. iz priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Agencija za plaćanja vodi evidenciju s podacima o sadržaju tetrahidrokanabinola (THC), a Ministarstvo podnosi zahtjev EK za autorizaciju zabrane stavljanja na tržište sorte konoplje s višim postotkom THC uz propisane uvjete.

(5) Kontrola na terenu u vezi s višestrukom sukladnošću provodi se na način propisan u člancima 65. do 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

Izvještaji o kontroli i zapisnici o inspekcijskom nadzoru

Članak 124.

(1) Za svaku kontrolu na terenu izrađuje se izvještaj sukladno člancima 41., 43. i 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivrednik dobiva presliku izvještaja o kontroli.

(3) Potpisivanje izvještaja o kontroli na terenu od strane korisnika ili njegovog opunomoćenika ne znači da je suglasan sa sadržajem izvještaja, nego samo da je bio prisutan kontroli i da je upoznat s rezultatima kontrole.

(4) Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru kao pravovaljane izvještaje o kontroli na terenu nad korisnicima.

(5) Kada se prilikom kontrole ispunjavanja pravila višestruke sukladnosti utvrde neusklađenosti, korisnik se obavještava o svim utvrđenim neusklađenostima u roku od tri mjeseca od datuma kontrole na terenu.

6. IZRAČUN POTPORE I ADMINISTRATIVNIH KAZNI

Iznimke od primjene administrativnih kazni

Članak 125.

Sukladno člancima 15. i 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 administrativne kazne iz ovoga poglavlja ne primjenjuju se na dio jedinstvenog zahtjeva za kojeg korisnik pisanim putem obavješćuje Agenciju da je netočan ili da je postao netočan uz uvjet da korisnik nije obaviješten o namjeri Agencije da izvrši kontrolu na terenu niti o nesukladnostima u jedinstvenom zahtjevu.

Neprijavljivanje svih površina

Članak 126.

(1) Ako se tijekom administrativne kontrole, kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora, a prije isplate, utvrdi da korisnik nije prijavio sve poljoprivredne parcele na poljoprivrednom gospodarstvu kao i nepoljoprivredne površine za koje se traži potpora primjenjuju se odredbe članka 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Odstupanja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na:

– ispunjavanje uvjeta godišnje minimalno poticane količine određene proizvodnje, utvrđene Dodatkom 2. Zakona,

– minimalne zahtjeve za primanje izravnih plaćanja određenih u članku 29. Zakona i

– plaćanja u okviru programa za male poljoprivrednike.

Plaćanja vezana uz površinu

Članak 127.

Skupine usjeva, osnovica za izračun prijavljenih površina te administrativne kazne kod prekoračenja prijava za potrebe provedbe plaćanja vezanih uz površinu primjenjuju se sukladno člancima 17. do 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 .

Plaćanja vezana uz površinu za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja

Članak 128.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 127. ovoga Pravilnika, kod nepoštivanja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja na ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti primijeniti će se umanjenja ili isključenja plaćanja ovisno o nemaru ili namjeri, opsegu, ozbiljnosti, trajanju i ponavljanju utvrđenog neizvršavanja obveza primjenjuju se i administrativne kazne, sukladno članku 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Umanjenja ili isključenja iz stavka 1. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ako se kontrolom iz članka 122. i 123. ovog Pravilnika istovremeno utvrdi više slučajeva neizvršavanja obveza propisanih za pojedinačan tip operacije ili podmjere, smatrat će se da se radi o jednom slučaju neizvršavanja obveza s najvećim stupnjem neizvršavanja u smislu primjene umanjenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Kad se dostigne najviši postotak od 15% Agencija za plaćanja će obavijestiti korisnika da će se u slučaju ponovljenog utvrđivanja nesukladnosti smatrati da je postupao namjerno te će se umanjenje ili isključenje primjenjivati sukladno Tablici 8. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju iznimno velikog opsega, ozbiljnosti ili trajanja ili ako se utvrdi ponavljanje namjernog neizvršavanja obveza, korisniku se uskraćuje pravo na ostvarivanje prava za IAKS mjere ruralnog razvoja u tekućoj i sljedećoj kalendarskoj godini.

Plaćanja za mlade poljoprivrednike

Članak 129.

Administrativne kazne za plaćanja za mlade poljoprivrednike primjenjuju se sukladno članku 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Zeleno plaćanje

Članak 130.

Za potrebe zelenih plaćanja skupine usjeva, osnovica za izračun, smanjenja u slučajevima nesukladnosti te administrativne kazne primjenjuju se sukladno člancima 22. do 28. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Plaćanja za stoku i prirodne okolnosti

Članak 131.

(1) Za plaćanja na temelju zahtjeva za stoku osnovica za izračun, administrativne kazne, slučajevi nesukladnosti u pogledu sustava identifikacije i registracije životinja, iznimke od primjene administrativnih kazni u slučajevima prirodnih okolnosti primjenjuju se sukladno člancima 30. do 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Administrativne kazne na temelju zahtjeva za stoku ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog djelovanja prirodnih okolnosti na stado korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Prirodne okolnosti jesu:

– uginuće životinja zbog bolesti,

– uginuće životinja zbog nesreće za koju korisnik ne može biti odgovoran.

(4) Korisnik je obvezan evidentirati izlučenje u propisanim registrima na gospodarstvu i prijaviti u JRDŽ, te pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 10 radnih dana od dana kada je smanjenje utvrđeno.

Plaćanja za stoku za IAKS mjere ruralnog razvoja iz programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere M10 (Očuvanje ugroženih i zaštićenih pasmina domaćih životinja)

Članak 132.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 127. ovoga Pravilnika, kod nepoštivanja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja iz programa ruralnog razvoja – Očuvanje ugroženih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti primijenit će se umanjenja ili isključenja plaćanja ovisno o nemaru ili namjeri, opsegu, ozbiljnosti, trajanju i ponavljanju utvrđenog neizvršavanja obveza primjenjuju se i administrativne kazne, sukladno članku 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Umanjenja ili isključenja iz stavka 1. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ako se kontrolom iz članka 122. i 123. ovoga Pravilnika istovremeno utvrdi više slučajeva neizvršavanja propisanih obveza, smatrat će se da se radi o jednom slučaju neizvršavanja obveza s najvećim stupnjem neizvršavanja u smislu primjene umanjenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Kad se dostigne najviši postotak od 15%, Agencija za plaćanja će obavijestiti korisnika da će se u slučaju ponovljenog utvrđivanja nesukladnosti smatrati da je postupao namjerno te će umanjenje ili isključenje primjenjivati sukladno Tablici 8. iz Priloga 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju iznimno velikog opsega, ozbiljnosti ili trajanja ili ako se utvrdi ponavljanje namjernog neizvršavanja obveza, korisniku se uskraćuje pravo na ostvarivanje prava za IAKS mjere ruralnog razvoja u tekućoj i sljedećoj kalendarskoj godini.

Nadomještanje stoke

Članak 133.

(1) Životinje koje se nalaze na gospodarstvu smatraju se prihvatljivim za potporu samo ako su evidentirane na Zahtjevu.

(2) Krave dojilje, krave u proizvodnji mlijeka i mliječne krave za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Ovce i koze za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja pri čemu se ovca može nadomjestiti kozom, a koza ovcom.

(4) Nadomještanje se vrši u roku od 30 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja, a upisuje se u registar na gospodarstvu, u JRDŽ sukladno propisima o označavanju životinja i pisanim putem obavještava Agenciju za plaćanja najkasnije u roku od 10 radnih dana od kad je nadomještanje izvršeno.

Sustav kontrole i administrativne kazne u vezi s višestrukom sukladnošću

Članak 134.

Vezano uz Glavu VI. Uredbe (EU) br. 1306/2013) nepridržavanje pravila višestruke sukladnosti utvrđeno prilikom kontrola ima za posljedicu primjenu administrativnih kazni sukladno Glavi IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014) i Glavi V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

Članak 135.

Administrativne kazne za površine i za stoku iz ovoga poglavlja primjenjuju se i na plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za koje se podnosi zahtjev za potporu.

Viša sila i iznimne okolnosti

Članak 136.

(1) Ako korisnik ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili iznimnih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili iznimnih okolnosti. Ako se nesukladnost koja je posljedica više sile ili iznimnih okolnosti odnosi na višestruku sukladnost ne primjenjuje se administrativna kazna, u skladu sa člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Viša sila ili iznimne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima smrti korisnika, dugoročne profesionalne nesposobnosti korisnika, ozbiljne prirodne katastrofe koja uvelike utječe na poljoprivredno gospodarstvo, slučajnog uništenja stočne nastambe na poljoprivrednom gospodarstvu, epizootske ili biljne bolesti koja utječe na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika te izvlaštenja cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog gospodarstva ako se to izvlaštenje nije moglo predvidjeti na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(3) O slučaju više sile ili iznimnih okolnosti, korisnik, ili njegov ovlaštenik dužan je u pisanom obliku uz prilaganje odgovarajućih dokaza izvijestiti Agenciju za plaćanja u roku od 15 dana od trenutka kada to može učiniti.

(4) O prijavljenim slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti odlučuje Povjerenstvo za višu silu i iznimne okolnosti u Agenciji za plaćanja.

7. OBRAČUN I ISPLATA POTPORE

Odobrenje zahtjeva i plaćanje

Članak 137.

(1) Nakon obračuna visine potpore iz poglavlja 2. i 3. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja za svakoga pojedinog korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev (dalje u tekstu: odluka o ostvarivanju prava na potporu) sukladno članku 24. Zakona.

(2) Odluka o ostvarivanju prava na potporu stavlja se na raspolaganje korisniku najkasnije do 30. lipnja u godini nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva, pri čemu se danom preuzimanja odluke za pojedinačne korisnike smatra dan kada je odluka o ostvarivanju prava na potporu postavljena na AGRONET.

(3) Iznimno od roka iz stavka 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja može donijeti odluku o izmjeni odluke o ostvarivanju prava na potporu i nakon tog roka ako se promijene okolnosti koje utječu na izračun potpore.

(4) Na odluku iz stavka 2. i 3. korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u Agenciji za plaćanja u roku od 30 dana od njezinog postavljanja na AGRONET.

Dinamika isplate

Članak 138.

(1) Na temelju odluke o ostvarivanju prava na potporu ili odluke o izmjeni odluke o ostvarivanju prava na potporu sredstva za potporu zatražena temeljem jedinstvenog zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika isplaćuju se korisnicima u najviše dva obroka doznačivanjem odobrenih sredstava na žiroračun korisnika u razdoblju od 1. prosinca godine za koju podnosi jedinstveni zahtjev do 30. lipnja iduće godine sukladno članku 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se isplaćivati prije provjere uvjeta prihvatljivosti odnosno provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu.

Povrat sredstava

Članak 139.

(1) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su člancima 142. i 143. Zakona.

(2) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika, Agencija za plaćanja donosi odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku. Odluka o povratu sredstava sastavni je dio odluke o izmjeni odluke o ostvarivanju prava na potporu iz članka 137. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Ispravak očite greške

Članak 140.

(1) Agencija za plaćanja može sukladno članku 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 u svakom trenutku nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva priznati postojanje očite greške u pojedinačnom zahtjevu, ako je uvjerena da je pogreška nenamjerna, odnosno da ju je podnositelj počinio u dobroj namjeri.

(2) Očita greška je pogreška u jedinstvenom zahtjevu, njegovim dodacima ili popratnoj dokumentaciji koju je moguće otkriti prilikom administrativne kontrole zahtjeva ili tijekom kontrole na terenu.

(3) Agencija za plaćanja će ispraviti utvrđenu očitu grešku u zahtjevu ako korisnik može dokazati da se radi o očitoj greški, ili ako korisnik pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja da njegov zahtjev sadrži netočan podatak ili ako već nije obaviješten o namjeri kontrole na terenu.

(4) Utvrđeni slučajevi očite greške nemaju za posljedicu primjenu administrativnih kazni.

8. IZVJEŠĆIVANJE O KORISNICIMA

Objavljivanje podataka o korisnicima

Članak 141.

(1) Podaci o korisnicima Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi te iznosa koje je pojedini korisnik primio objavljuju se u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.

(2) Agencija za plaćanja će do 31. svibnja svake godine za prethodnu financijsku godinu, na svojoj internetskoj stranici objaviti podatke o korisnicima, kako slijedi:

(a) ime i prezime/naziv, adresa, općina;

(b) iznose plaćanja u kunama (za svaku pojedinu mjeru i ukupno) koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini te vrstu i opis mjera.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka ostaju dostupni na internetskoj stranici dvije godine od datuma prve objave.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 142.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (»Narodne novine« br. 27/2014, 40/2014 i 66/2014) i odredbe Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine« br. 145/2012 i 29/2013) koje se odnose na IAKS mjere ruralnog razvoja, a koje su prijavljene Europskoj komisiji kao postojeće mjere državne potpore.

Članak 143.

Prilozi 1. do 4. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 144.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/103

Urbroj: 525-07/0217-15-3

Zagreb, 23. ožujka 2015.

Ministar poljoprivrede

Tihomir Jakovina, v. r.

Popis priloga:

Prilog 1.:

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

Tablica 2. Šifre i nazivi potpora u biljnoj proizvodnji

Tablica 3. Šifre i nazivi potpora u stočarstvu

Tablica 4. Koeficijenti prihvatljivosti za kontinentalne travnjake

Tablica 5. Koeficijenti prihvatljivosti za krške pašnjake

Tablica 6. Koeficijenti za izračun uvjetnih grla

Tablica 7. Popis područja ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područja) na kojima se nalaze okolišno osjetljivi travnjaci

Tablica 8a. Ekološki značajne površine

Tablica 8b. Ekološki značajne površine

Tablica 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu

Tablica 10. Ukupne godišnje omotnice proizvodno vezane potpore

Tablica 11. Popis izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

Tablica 12. Usklađenja visine izravnih plaćanja za duhan prema klasi

Prilog 2.:

Jedinstveni zahtjev i Izjava o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva

Prilog 3.:

Obrazac 1. – Obrazac za dokazivanje aktivnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Obrazac 2. – Izjava o upravljanju pravnom osobom

Obrazac 3. – Zahtjev za prijenos prava na plaćanja

Obrazac 4. – Izjava o postojanju više sile ili iznimnih okolnosti za potpore vezane uz površinu

Obrazac 5. – Izjava o izlučenju/nadomještanju stoke

Prilog 4.:

Tablica 1. – Popis JLS na kojima se nalaze travnjaci velike prirodne vrijednosti

Tablica 2. – Popis područja ekološke mreže RH na kojima je cilj očuvanja ptica kosac (Crex crex)

Tablica 3. – Popis područja ekološke mreže RH na kojima su ciljevi očuvanja vrste leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te su stanište močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon)

Tablica 4. – Popis biljnih vrsta za cvjetne i travne trake

Tablica 5. – Popis ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Tablica 6. – Iznosi potpore

Tablica 7. – Ugrožene izvorne i tradicijske voćne vrste

Tablica 8. – Umanjenja za kršenje

Obrazac 1. – Obrazac Evidencija o provedbi M10, operacija 10.1.1.

Obrazac 2. – Obrazac Evidencija o provedbi M10, operacija 10.1.2.

Obrazac 3. – Obrazac Evidencija o provedbi M10, operacija 10.1.3.

Obrazac 4. – Obrazac Evidencija o provedbi M10, operacija 10.1.4.

Obrazac 5. – Obrazac Evidencija o provedbi M10, operacija 10.1.5.

Obrazac 6. – Obrazac Evidencija o provedbi M10, operacija 10.1.6.

Obrazac 7. – Obrazac Evidencija o provedbi M10, operacija 10.1.7.

Obrazac 8. – Obrazac Evidencija o provedbi M10, operacija 10.1.8.

Obrazac 9. – Obrazac Evidencija o provedbi M10, operacija 10.1.9.

Obrazac 10. – Obrazac Evidencija o provedbi M11, operacija 11.1.

Obrazac 11. – Obrazac Evidencija o provedbi M11, operacija 11.2.

Obrazac 12. – Obrazac Potvrdnica


PRILOG 1 – PRILOG 4

35 27.03.2015 Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 35 27.03.2015 Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 35 27.03.2015 Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 35 27.03.2015 Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja