Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 35/2015 (27.3.2015.), Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

730

Na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Opća odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, sadržaj, te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) »ARKOD« je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku na području Republike Hrvatske.

(2) »AGRONET« je elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednicima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi

(3) »Digitalna ortofoto karta« (u daljnjem tekstu: DOF) je list karte sastavljen od jedne ili mozaika ortofotosnimki (središnji dio fotogrametrijske snimke preveden iz centralne ili druge poznate projekcije u ortogonalnu) jedinstvenog mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim kartografskim znacima, nadopunjen izvanokvirnim podacima, a u sustavu se primjenjuje u infracrvenom i RGB dijelu spektra

(4) »Digitalni katastarski planovi« (u daljnjem tekstu: DKP) je katastarski plan preveden ili izrađen u elektroničkom obliku i predstavlja skupni prikaz katastarskih podataka.

(5) »Topografska karta« (u daljnjem tekstu: TK) je karta producirana sredstvima digitalne kartografije dostupna u analognom i digitalnom rasterskom obliku.

(6) »Središnji registar prostornih jedinica« (u daljnjem tekstu: SRPJ) sadrži podatke o vrsti i imenu, identifikatoru, prikazu granica i izvoru podatka o granicama prostornih jedinica, podatke o prostornim jedinicama s kojima se povezuju, posebne podatke (status, sjedište i dr.) te vrstu, izvor i datum primjene.

(7) »Digitalni model reljefa« (u daljnjem tekstu: DMR) numerički je zapis položajno i visinski određenih točaka i geometrijskih elemenata koji prikazuju reljef zemljišta i iz njih izračunat matematički model površine Zemlje (digitalni model visina).

(8) »ARKOD parcela« je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju u pravilu obrađuje samo jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe zemljišta.

(9) »Fotointerpretacija« je postupak prepoznavanja poljoprivrednih površina na DOF-u i vektoriziranja ARKOD parcela prema vidljivim granicama obrade.

(10) »Predstavnik poljoprivrednika« je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) te odgovorna osoba obrta, trgovačkog društva ili druge pravne osobe. Predstavnik poljoprivrednika može biti i punomoćnik.

(11) »Ekološki značajne površine« (u daljnjem tekstu: EZP) su površine definirane člankom 20. Zakona o poljoprivredi i člankom 32. Pravilnika o Izravnim Potporama.

(12) »Rubni pojasevi duž vodotoka i stajaćih voda« su pojasevi na granici obradivog zemljišta, široki najmanje 3, a udaljeni najviše 10 metara od ruba korita vodotoka i obradivog zemljišta.

(13) »Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma« su rubni pojasevi na granici obradivog zemljišta, duž rubova šume, bez poljoprivredne proizvodnje. Šumom u smislu ovoga Pravilnika se smatra zemljište obraslo šumskim drvećem na površini većoj od 0,2 ha, a koja nije uža od 20 metara.

(14) »Obilježja krajobraza« su sastavni dijelovi ARKOD parcele, nalaze se na poljoprivrednom zemljištu ili na njegovoj granici, nastali su prirodnim putem ili ljudskom aktivnošću te su sljedeći elementi: šumarak, pojedinačno stablo, drvored, živica, lokva (jezerce), jarak, suhozid.

(15) »Šumarak« je neprekinuto i homogeno područje pokriveno drvećem i grmljem, koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe i čija je ukupna minimalna površina 100 m², dok maksimalna površina ne prelazi 2000 m². Grafički je prikazan u ARKOD-u kao poligon.

(16) »Pojedinačno stablo« je stablo čija je površina horizontalne projekcije krošnje najmanje 8 m², a visina najmanje 2 metra te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna proizvodnja. Grafički je prikazano u ARKOD-u kao točka.

(17) »Drvored« je pravilan red koji sadrži minimalno 3 stabla u nizu, sa maksimalnim razmakom 10 metara između stabala te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna proizvodnja. Grafički je prikazan u ARKOD-u kao linija.

(18) »Lokva (jezerce)« je vodom ispunjena prirodna depresija, minimalne površine 100 m², maksimalne površine do 1000 m². Grafički je prikazano u ARKOD-u kao poligon.

(19) »Živica« je prirodna ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine 2 metra. Grafički je prikazana u ARKOD-u kao linija.

(20) »Jarak« je potok ili kanal za navodnjavanje ili odvodnju, maksimalne širine 2 metra. Grafički je prikazan u ARKOD-u kao linija.

(21) »Suhozid« je građevina od kamena, podignuta rukom, bez dodatnog vezivnog materijala, maksimalne širine 2 metra. Grafički je prikazana u ARKOD-u kao linija. Suhozidi unutar ARKOD parcela ne evidentiraju se grafički, već duljinom izraženom u metrima.

Oblik i način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta

Članak 3.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) održava i vodi ARKOD u digitalnom grafičkom obliku.

(2) ARKOD se vodi na području Republike Hrvatske.

(3) Upis u ARKOD obavezan je za sve poljoprivredne površine koje poljoprivrednik koristi.

(4) Upis u ARKOD obavlja se u regionalnim uredima Agencije.

Sadržaj ARKOD-a

Članak 4.

(1) Podaci o ARKOD parceli:

– identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele,

– vrsta uporabe zemljišta sa pripadajućom šifrom,

– naziv ARKOD parcele,

– površina ARKOD parcele,

– ostali atributni podaci.

(2) Prostorni i alfanumerički podaci iz nadležnosti vanjskih institucija potrebni za redovito vođenje i održavanje ARKOD-a i IAKS-a Agenciji se dostavljaju sukladno sklopljenim Sporazumima o poslovnoj suradnji i razmjeni podataka između Agencije i vanjskih institucija. Ovim podacima provodi se evidentiranje nastalih promjena u prostoru, a uključuju sljedeće tematske cjeline:

– geodezija,

– ekologija,

– šumarstvo,

– hidrografija,

– prometna infrastruktura,

– energetika,

– prostorno uređenje,

– graditeljstvo.

Dostupnost ARKOD-a

Članak 5.

ARKOD podaci su javni i dostupni na internetskim stranicama www.arkod.hr.

Jedinica upisa i najmanje površine

Članak 6.

(1) Osnovna jedinica upisa u ARKOD je ARKOD parcela.

(2) U ARKOD sustav se evidentiraju sve ARKOD parcele s površinom jednakom ili većom od 0,05 ha.

(3) Izuzetak su površine pod staklenicima/plastenicima, vinogradima i iskrčenim vinogradima čija najmanja površina može biti 0,005 ha.

Utvrđivanje vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta

Članak 7.

Za utvrđivanje vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta koristi se Šifrarnik iz Priloga I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Metodologija evidentiranja podataka o uporabi poljoprivrednog zemljišta

Članak 8.

(1) Podaci o ARKOD parcelama dobivaju se na temelju izjave poljoprivrednika, uz pomoć programske podrške koja omogućuje fotointerpretaciju poljoprivrednih površina na DOF-u i određivanje granica ARKOD parcela.

(2) Poljoprivrednik može biti naknadno pozvan na usklađivanje podataka i podnošenju dokumentacije o pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta

(3) Atributno povezivanje podataka vanjskih institucija sa ARKOD podacima provodi se temeljem definiranih tehničkih uvjeta u Prilogu III koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Promjene u ARKOD-u

Članak 9.

(1) Promjene u ARKOD-u može inicirati:

1. poljoprivrednik, ukoliko je došlo do promjene na ARKOD parceli, ili

2. Agencija:

– prilikom zanavljanja DOF-a i ostalih prostornih podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– na temelju rezultata provedene vizualne provjere, kontrole daljinskim istraživanjem, kontrole na terenu, provjere finalnih ARKOD podataka, brze terenske provjere te po rješenju poljoprivredne inspekcije,

– u svrhu dodatne verifikacije ARKOD podataka.

(2) Promjene iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, poljoprivrednik je dužan prijaviti Agenciji u roku od 30 dana od njihova nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, Agencija može uskladiti granice ARKOD parcele određenog poljoprivrednika čime se površina pojedine ARKOD parcele ne povećava za više od 20%, a da pri tome ne poziva poljoprivrednika na sastanak.

(4) U slučaju promjene iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, Agencija može uskladiti granice i druge podatke pojedine ARKOD parcele, a da pri tome ne poziva poljoprivrednika na sastanak.

(5) Promjene su poljoprivrednicima vidljive u ARKOD pregledniku i AGRONET-u.

Ekološki značajne površine

Članak 10.

(1) Unutar ARKOD sustava vodi se evidencija stabilnih elemenata EZP-a koja uključuje sljedeće elemente:

– obilježja krajobraza,

– pojaseve prihvatljivih hektara uz rubove šuma,

– rubne pojaseve duž vodotoka i stajaćih voda,

– površine pod kulturama kratkih ophodnji, pod uvjetom da se ne primjenjuje gnojidba niti uporaba zaštitnih sredstva.

(2) EZP se nalazi na obradivom zemljištu, osim površina s kulturama kratkih ophodnji. Rubni pojasevi duž vodotoka, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma te pojedina obilježja krajobraza mogu se nalaziti na granici obradivog zemljišta.

(3) Izračuni površina potencijalnih EZP stabilnih elemenata dobivaju se umnoškom faktora i vrijednosti elemenata EZP-a iz Priloga II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Zemljište na ugaru postaje sastavni dio EZP stabilnih elemenata, ukoliko je tri uzastopne godine na istoj poljoprivrednoj površini evidentirano kroz aplikaciju za grafičko podnošenje Jedinstvenog zahtjeva.

Obilježja krajobraza

Članak 11.

(1) Unutar ARKOD sustava vodi se evidencija obilježja krajobraza. Ukoliko su sastavni dio ARKOD parcele i nalaze se na poljoprivrednom zemljištu ili na njegovoj granici, potrebno je označiti navedene elemente obilježja krajobraza iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko su obilježja krajobraza iz članka 2. točaka 17., 19. i 21. ovoga Pravilnika tradicionalno dio dobre poljoprivredne prakse u određenoj regiji, njihova širina može izuzetno biti do 4 metra, ako se nalaze između dvije poljoprivredne parcele istoga ili različitoga poljoprivrednog gospodarstva.

(3) Ukoliko se obilježje krajobraza nalazi na granici ili između više ARKOD parcela, tada njegova površina ulazi u ukupnu prihvatljivu površinu ARKOD parcele sukladno dogovorenoj podjeli između korisnika.

Zapisnik

Članak 12.

(1) Nakon unosa podataka, ARKOD sustav generira zapisnik o uporabi poljoprivrednih površina.

(2) Svojim potpisom na Zapisniku, poljoprivrednik potvrđuje istinitost i vjerodostojnost unesenih podataka.

ARKOD parcele u preklapanju

Članak 13.

(1) Ukoliko se poljoprivrednik izjasnio da koristi parcelu koja je već pridružena drugom poljoprivredniku, parcela se evidentira kao parcela u preklapanju i kao takva neće se pridružiti niti jednom od njih do trenutka rješavanja preklapanja.

(2) Parcela u preklapanju evidentira se u Zapisniku.

(3) Poljoprivrednici kojima je evidentirano preklapanje ARKOD parcela pozivaju se na sastanak za rješavanje preklapanja tj. usklađivanje.

(4) Ukoliko se poljoprivrednici ne mogu dogovoriti oko korištenja parcele, Agencija će nakon provedene administrativne kontrole pridružiti ARKOD parcele u preklopu onom poljoprivredniku koje svoje pravo korištenja ili vlasništva može potkrijepiti dokumentacijom.

(5) Ukoliko se jedan od poljoprivrednika čije su ARKOD parcele u preklapanju ne odazove na sastanak za rješavanje preklapanja, preklapanje se rješava sukladno dokumentaciji (izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ovjerenim ugovorom o zakupu, dugogodišnjem zakupu, prodaji, koncesiji ili plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili drugim pravomoćnim rješenjima nadležnog tijela i drugo) na temelju koje poljoprivrednik koji se odazvao na sastanak ima pravo na pridruživanje parcele iz stavka 1. ovoga članka. O provedenoj promjeni Agencija dostavlja obavijest poljoprivredniku koji se nije odazvao na sastanak.

(6) Ukoliko je u postupku rješavanja preklapanja administrativnom kontrolom činjenično utvrđeno da su ARKOD parcele evidentirane na temelju korištenja kojemu je istekao rok, Agencija također po službenoj dužnosti briše takve ARKOD parcele iz ARKOD sustava.

(7) Ukoliko se javi stranka koja nije upisana u Upisnik poljoprivrednika te izjavi da se njeno zemljište nalazi upisano u sustavu kao ARKOD parcela bez njene suglasnosti, postupa se kao u stavku 5. ovoga članka.

(8) O brisanju spornih površina iz ARKOD sustava Agencija poljoprivrednika obavještava slanjem Zapisnika poštom.

(9) Ukoliko stranke u preklapanju ne riješe preklapanje dogovorno, Agencija će preklapanje riješiti prema rješenju nadležnog suda.

Kontrola/provjera podataka

Članak 14.

(1) U svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka, Agencija provodi: terenske provjere finalnih ARKOD podataka te brze terenske provjere (u daljnjem tekstu: BTP).

(2) Terenska provjera finalnih ARKOD podataka može se obavljati kroz cijelu godinu:

– Uzorak za provođenje provjere na terenu može se odabrati temeljem vizualne kontrole ili slučajnim odabirom.

– Agencija o planiranom izlasku na teren ukoliko nije ugrožena svrha kontrole može obavijestiti poljoprivrednika.

– Nakon obavljenog mjerenja na terenu, podaci se provjeravaju i prenose u ARKOD sustav.

– Obavijest o provedenoj provjeri finalnih ARKOD podataka se uručuje ili šalje poljoprivredniku.

(3) BTP provjere provode se tokom cijele godine kako bi se utvrdilo poljoprivredno korištenje odnosno prihvatljivost ARKOD parcele na dijelu ili čitavoj površini.

– Odabir parcela za BTP provjeru nastaje temeljem administrativnih kontrola.

– Nakon obavljenog mjerenja/fotografiranja na terenu, podaci se provjeravaju i prenose u ARKOD sustav.

– Agencija o planiranoj brzoj terenskoj provjeri i rezultatima iste ne obavještava poljoprivrednika.

(4) Za obavljanje navedenih provjera na terenu koriste se: fotoaparat, laserski daljinomjer i GPS uređaj (GPS – Globalni pozicijski sustav) minimalne točnosti 1,5 metara.

(5) U svrhu provjera na terenu Agencija može koristiti sve dostupne podatke iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 149/2011, 131/2012, 24/2013 i 9/2014).

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/30

Urbroj: 525-07/0217-15-2

Zagreb, 23. ožujka 2015.

Ministar poljoprivrede

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I

ŠIFRARNIK S VRSTAMA UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ŠIFRA

VRSTA
UPORABE ZEMLJIŠTA

OPIS I KARAKTERISTIKE

200

Oranica

Poljoprivredno zemljište redovito obrađeno radi proizvodnje jednogodišnjih i višegodišnjih kultura koje se uzgajaju u plodoredu maksimalno 5 godina te umjetno zasnovani travnjak koji se koristi samo za proizvodnju krmiva i nalazi se u sustavu plodoreda te površina pod ugarom. Parcele uglavnom karakterizira homogenost područja i pravilan oblik.

210

Staklenici

na oranici

Oranice na kojima se nalaze staklenici ili plastenici (višegodišnji zaštićeni prostori) za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju

310

Livada

Prirodni ili zasnovani travnjak koji se koristi samo za proizvodnju krmiva (pretežito košenjem trave) ili bivša oranica koja je pod travnim smjesama više od 5 godina te se više ne nalazi se u sustavu plodoreda

320

Pašnjak

Trajni travnjak koji se koristi pretežito za ispašu životinja ili alternativno i za košnju i proizvodnju krmiva i nije u sustavu plodoreda. Površina pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti. Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6 i 0 te označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi smatraju se prihvatljivim površinama na pašnjacima i na njih se primjenjuje sustav proporcionalnosti.

321

Krški

pašnjak

Ekstenzivni pašnjak na području krša prekriven niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem uz uvjet da su to prohodne površine kojima stoka može prolaziti te su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke. Površina krškog pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti. Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 i 0 te označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, smatraju se prihvatljivim površinama na krškim pašnjacima i na njih se primjenjuje sustav proporcionalnosti.

410

Vinograd

Poljoprivredno zemljište zasađeno vinovom lozom.

411

Iskrčeni vinograd

Poljoprivredno zemljište na kojem je bio vinograd koji je zbog starosti, prorijeđenosti ili drugih razloga iskrčen zbog ponovne sadnje. Iskrčeni vinograd obuhvaća i površine za koje je prijavljena namjera sadnje vinograda, sukladno propisanim rokovima

421

Maslinik

Poljoprivredno zemljište zasađeno maslinama. Intenzivni maslinik karakterizira homogenost i pravilni raspored stabala, a ekstenzivni maslinik može sadržavati praznine. Maksimalna udaljenost između pojedinih stabala maslina u masliniku je 20 metara.

422

Voćnjak

Poljoprivredno zemljište zasađeno voćnim vrstama. U voćne vrste ubrajamo vrste uključene u popis sorata voćnih vrsta RH. Intenzivni voćnjak karakterizira pravilni raspored stabala, a ekstenzivni voćnjak može imati zatravljene praznine i nepravilan raspored stabala.

430

Kulture kratke ophodnje

Područja zasađena s autohtonim drvenastim vrstama (crna joha, breza, grab, kesten, jasen, topola, bagrem i vrba), a koje se na parceli nalaze u obliku drvenastih biljaka, podanaka ili panjeva koji su ostali u zemlji nakon sječe, s novim mladicama koje se pojavljuju u sljedećoj sezoni i s maksimalnim ciklusom žetve od 2 godine.

450

Rasadnik

Poljoprivredno zemljište zasađeno mladim drvenastim biljkama koje rastu na tlu na ovorenom za kasnije presađivanje (voćne i lozne sadnice, te sadnice ukrasnog i šumskog drveća i grmlja)

490

Mješoviti višegodišnji nasadi

Poljoprivredno zemljište zasađeno mješovitim višegodišnjim nasadima kada su granice nasada teško uočljive na ortofoto kartama (npr. nekoliko redova vinove loze i maslina). U mješovitom trajnom nasadu moguće su kombinacije vinove loze, maslina i voćnih vrsta.

900

Ostale vrste korištenja zemljišta

Ostale vrste poljoprivrednog korištenja zemljišta (npr. plantaže za uzgoj božićnih drvaca, ukrasnih vrsta drveća i grmlja, ribnjaci i ostale poljoprivredne kulture koje nisu u sustavu potpore).

PRILOG II

TABLICA FAKTORA KONVERZIJE I PONDERACIJE EZP ELEMENATA SUKLADNO DIREKTIVI 1307/2013

 

EZP ELEMENTI

KONVERZIJSKI FAKTOR – m u m²

PONDERACIJSKI FAKTOR

EKOLOŠKI ZNAČAJNA POVRŠINA

Obilježja krajobraza

 

1

Živica (m.d.)

5

2

10 m²

2

Pojedinačno stablo

20

1,5

30 m²

3

Drvored (m.d.)

5

2

10 m²

4

Šumarak (m²)

n.p.

1,5

1,5 m²

5

Lokva (m²)

n.p.

1,5

1,5 m²

6

Jarak (m.d.)

3

2

6 m²

7

Suhozid (m.d.)

1

1

1 m²

8

Granični pojas duž vodotoka (i druge vode) (m.d.)

6

1,5

9 m²

9

Pojas prihvatljivih hektara uz rubove šuma bez proizvodnje (m.d.)

6

1,5

9 m²

10

Kulture kratkih ophodnji (m²)

n.p.

0,3

0,3m²

PRILOG III

TEHNIČKI UVJETI ZA ATRIBUTNO POVEZIVANJE ARKOD PODATAKA I PROSTORNIH PODATAKA VANJSKIH INSTITUCIJA

Nadležna institucije

Prostorni podatak

Uvjet i kriterij preklopa sa ARKOD parcelom

Hrvatski centar za razminiranje

Minski sumnjivo područje

≥1 točka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ekološka mreža – NATURA2000

≥30% površine

Ministarstvo poljoprivrede

Područje s prirodnim ograničenjima ANC (granice administrativnih općina)

≥50% površine

Ministarstvo poljoprivrede

Ranjiva područja na nitrate (granice administrativnih općina)

≥1 točka

Državni zavod za zaštitu prirode

Travnjaci velike prirodne vrijednosti (HNV)

≥50% površine

Hrvatske vode

Zona ograničenja

≥1 točka

Zona ograničenja i nadzora

≥1 točka

Zona strogog ograničenja i nadzora

≥1 točka

Zona strogog režima zaštite i nadzora

≥1 točka

35 27.03.2015 Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta 35 27.03.2015 Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta 35 27.03.2015 Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta