Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

NN 36/2015 (30.3.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

HRVATSKI SABOR

737

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/31

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 25. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Članak 1.

U Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 75/13.) u članku 2. podstavci 3., 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»– Direktiva Komisije 2009/4/EZ od 23. siječnja 2009. o protumjerama za sprječavanje i otkrivanje neovlaštenog rukovanja zapisnicima tahografa te o izmjeni Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na djelatnosti cestovnog prijevoza i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL L 21/39, 24. 1. 2009.),

– Direktiva Komisije 2009/5/EZ od 30. siječnja 2009. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prometa (SL L 29/45, 31. 1. 2009.),

– Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11. 4. 2006.),

– Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28. 2. 2014.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vozila čija je najveća dopuštena masa s priključnim vozilom veća od 3,5 t i autobusi konstruirani ili trajno prilagođeni za prijevoz više od devet putnika uključujući i vozača, a koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, moraju imati ugrađen tahograf u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014, osim vozila koja su prvi put registrirana prije 1. svibnja 2006.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točki 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– lokacija sjedišta tvrtke, kao i lokacija podružnice tvrtke, za koju osoba koja obavlja mobilnu aktivnost cestovnog prijevoza radi,«.

Iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. »tjedan« je razdoblje između ponedjeljka od 00.00 sati i nedjelje do 24.00 sata.«.

Članak 4.

Naziv glave II. mijenja se i glasi: »RADNO VRIJEME I STANKE«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 4. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »stanku« dodaju se riječi: »tijekom koje ne mogu upravljati vozilom ili obavljati druge poslove te koja se koristi isključivo za odmor«.

Članak 7.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od odredbi članaka 5. i 7. ovoga Zakona, u linijskom prijevozu putnika do 50 km, ako za to postoji potreba iz objektivnih, tehničkih ili razloga koji se odnose na organizaciju rada, na puno tjedno radno vrijeme i noćni rad mobilnih radnika mogu se primjenjivati odredbe zakona kojim se uređuju radni odnosi ili kolektivni ugovor, pod uvjetom da postoji dogovor predstavnika poslodavaca i radnika.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimke koje su propisane za prijevoz vozilima iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 561/2006 primjenjuju se u cijelosti.

(4) Na vozače vozila koja su izuzeta u članku 13. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 561/2006 primjenjuje se zakon kojim se uređuju radni odnosi.«.

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Kada vozač upravlja vozilom koje je opremljeno analognim tahografom, na zahtjev ovlaštene osobe mora predočiti isprave sukladno članku 36. stavku 1. Uredbe (EU) br. 165/2014.

(2) Kada vozač upravlja vozilom koje je opremljeno digitalnim tahografom, na zahtjev ovlaštene osobe mora predočiti isprave sukladno članku 36. stavku 2. Uredbe (EU) br. 165/2014.«.

Članak 9.

U članku 12. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Radionica je dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole najmanje 60 dana prije isteka važenja dozvole.«.

Članak 10.

U članku 13. stavku 1. riječi: »prilogom I.B Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85« zamjenjuju se riječima: »Uredbom (EU) br. 165/2014.«.

Članak 11.

U članku 33. stavku 5. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

U podstavku 1. riječi: »Prilogom I.B Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85« zamjenjuju se riječima: »Uredbom (EU) br. 165/2014«.

U stavku 7. riječi: »Uredbi (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85.« zamjenjuju se riječima: »Uredbi (EZ) br. 561/2006 i Uredbi (EU) br. 165/2014.«.

Članak 12.

U članku 35. stavku 1. riječi: »Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85« zamjenjuju se riječima: »Uredbom (EU) br. 165/2014«.

U stavku 2. riječi: »Priloga III. Direktive EZ 2009/5« zamjenjuju se riječima: »Priloga Direktive Komisije 2009/5/EZ kojim se mijenja Prilog III. Direktive 2006/22/EZ«.

Članak 13.

U članku 36. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Nadležna tijela za inspekcijski nadzor iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona zajedno će s nadležnim tijelima država članica Europske unije na temelju smjernica Europske komisije o najboljoj praksi provedbe, koje se objavljuju u dvogodišnjem izvješću Komisije, izrađivati zajedničke programe osposobljavanja osoba koje obavljaju nadzor i kontrolu, omogućiti razmjenu osoba koje obavljaju nadzor i kontrolu unutar država članica Europske unije te će najmanje jedanput godišnje organizirati zajedničke kontrole s predstavnicima nadležnih tijela drugih država članica.«.

Članak 14.

U članku 38. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– ako u vozilima koja sukladno Uredbi (EU) br. 165/2014 ili AETR-u moraju biti opremljena tahografom nije ugrađen tahograf ili se ne koristi na propisani način (članak 3. stavak 1. Uredbe (EU) br. 165/2014),«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– ako u vozilima koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj nakon stupanja na snagu ovoga Zakona nije ugrađen tahograf u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 ili se ne koristi na propisani način (članak 32. stavak 1. Uredbe (EU) br. 165/2014),«.

Podstavak 9. mijenja se i glasi:

»– ako ugradi tahograf koji nije tipno odobren (članak 12. Uredbe (EU) br. 165/2014).«.

Članak 15.

U članku 50. stavku 1. riječi: »članka 15. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85« zamjenjuju se riječima: »članka 36. stavka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 165/2014«.

Članak 16.

U članku 51. stavku 1. riječi: »članka 15. stavka 8. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85« zamjenjuju se riječima: »članka 32. stavka 3. Uredbe (EU) br. 165/2014«.

Članak 17.

U članku 52. iza podstavka 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju podstavci 2. i 3. koji glase:

»– ako ne postupi sukladno odredbi članka 8. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ili članka 8. stavka 8. AETR-a,

– ako ne postupi sukladno odredbi članka 12. Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ili članka 9. AETR-a.«.

Članak 18.

U članku 53. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i stavka 2.«.

Podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»– postupi suprotno odredbi članka 33. Uredbe (EU) br. 165/2014 ili AETR-a,

– postupi suprotno odredbi članka 37. Uredbe (EU) br. 165/2014 ili AETR-a.«.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/30

Zagreb, 20. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.