Odluka o pokretanju postupka za određivanje sjedišta Ureda predsjednice Republike Hrvatske

NN 36/2015 (30.3.2015.), Odluka o pokretanju postupka za određivanje sjedišta Ureda predsjednice Republike Hrvatske

36 30.03.2015 Odluka o pokretanju postupka za određivanje sjedišta Ureda predsjednice Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

738

Na temelju članka 106. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14) u vezi s člankom 2. alinejom 1. Odluke o Uredu Predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15) te članka 4. stavka 1. točke 15. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13), donosim

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA ZA ODREĐIVANJE SJEDIŠTA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

1. OPĆE ODREDBE

I.

(1) Ovom odlukom pokreće se postupak za određivanje sjedišta Ureda predsjednice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured).

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.

II.

Nakon provedenog postupka iz točke I. ove odluke, a na temelju obrazloženog nalaza stručnog povjerenstva i nakon provedenih konzultacija s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske, predsjednica Republike Hrvatske donijet će Odluku o sjedištu Ureda predsjednice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odluka o sjedištu Ureda).

2. OSNIVANJE, SASTAV, NADLEŽNOST I PRAVILA RADA STRUČNOG POVJERENSTVA

III.

Za potrebe donošenja Odluke o sjedištu Ureda, ovom se odlukom osniva Povjerenstvo za izradu stručnog nalaza o smještajnim potrebama Ureda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

IV.

(1) Stručni nalaz Povjerenstva mora biti obrazložen i dokumentiran, a obavezno mora sadržavati uvjete koje moraju ispunjavati zgrade i prostorije te drugi unutarnji, kao i vanjski prostori u kojima je smješten i u kojima djeluje Ured, uključujući i vanjsko okruženje, pri čemu se moraju uzeti u obzir sigurnosni, tehnički, informatičko-tehnološki, protokolarni, prostorni, financijski i drugi odgovarajući standardi i pravila struke.

(2) Povjerenstvo će, temeljem stručnog nalaza iz stavka 1. ove točke, donijeti ocjenu o tome ispunjavaju li zgrade i prostorije te drugi unutarnji, kao i vanjski prostori, uključujući i vanjsko okruženje, koji se nalaze u Zagrebu, na adresi Pantovčak broj 241, uvjete iz stavka 1. ove točke, odnosno u kojem ih stupnju ispunjavaju, te postoje li mogućnosti smanjenja troškova njihova održavanja, odnosno njihova prostornog smanjenja i stavljanja dijela tog prostora, koji nije nužan za rad Ureda, u funkciju za ostvarenje neke druge javne svrhe odnosno posebne ili druge namjene.

(3) Povjerenstvo će, temeljem stručnog nalaza iz stavka 1. ove točke, donijeti ocjenu o tome postoje li u Gradu Zagrebu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske koje, zajedno s vanjskim prostorom i okruženjem, zadovoljavaju uvjete za smještaj i rad Ureda te za obnašanje dužnosti predsjednice Republike Hrvatske.

(4) Povjerenstvo će prilikom donošenja ocjene iz stavka 3. ove točke izraditi i okvirnu procjenu potrebnog vremena te potrebnih radova i troškova radi privođenja predmetnih nekretnina u funkciju, kao i procjenu u kojoj bi se mjeri smještanjem Ureda u neku od tih nekretnina ostvarile bitne materijalne uštede u usporedbi s troškovima smještaja Ureda na adresi Pantovčak broj 241 (u postojećem prostoru, kao i u smanjenom prostoru sukladno ocjeni iz stavka 2. ove točke).

(5) Ocjena iz stavka 3. ove točke obavezno mora uključiti i nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Visokoj ulici u Zagrebu.

V.

(1) Članovi Povjerenstva su predstavnici Ureda i predstavnici nadležnih tijela u statusu vanjskih članova.

(2) Članovi Povjerenstva iz Ureda su:

1. predstojnik Ureda,

2. glavni tajnik Ureda,

3. savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost i

4. šef Protokola.

(3) Vanjski članovi Povjerenstva su:

1. predstavnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom,

2. predstavnik Sigurnosno-obavještajne agencije,

3. predstavnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,

4. predstavnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba,

5. predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba,

6. predstavnik Hrvatske komore inženjera građevinarstva,

7. predstavnik Hrvatske komore arhitekata.

VI.

(1) Povjerenstvom predsjedava predstojnik Ureda, koji saziva sjednice i koordinira rad Povjerenstva te predsjednici Republike Hrvatske podnosi periodična izvješća o radu Povjerenstva.

(2) Sjednice Povjerenstva u pravilu se održavaju u sjedištu Ureda.

(3) Sjednicama Povjerenstva, pored članova iz točke V. ove odluke, mogu prisustvovati i druge osobe na temelju pisanog poziva predstojnika Ureda, a njihovo je sudjelovanje ovlašten predložiti svaki član Povjerenstva.

(4) Povjerenstvo može donijeti pravila o svom radu.

VII.

(1) Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured.

(2) Podaci o sastavu i radu Povjerenstva i svi drugi podaci i dokumenti relevantni za određivanje sjedišta Ureda, te stručni nalaz Povjerenstva i Odluka o sjedištu Ureda objavljuju se na adresi: www.predsjednica.hr.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VIII.

Vanjske članove Povjerenstva odredit će čelnici tijela iz točke V. stavka 3. ove odluke u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

IX.

(1) U roku od osam dana od dana donošenja Odluke o sjedištu Ureda, predsjednica Republike Hrvatske podnijet će Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom:

– zahtjev za davanje na korištenje nekretnine na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13), ako Odlukom o sjedištu Ureda bude određen novo sjedište Ureda,

– zahtjev za izdvajanje dijela ili dijelova nekretnine u Zagrebu na adresi Pantovčak broj 241 za druge javne svrhe odnosno posebne ili druge namjene, ako Odlukom o sjedištu Ureda bude određen da sjedište Ureda ostaje na adresi Pantovčak broj 241, ali u smanjenom opsegu.

(2) Nakon preseljenja Ureda u novo sjedište u skladu sa stavkom 1. alinejom 1. ove točke, odnosno nakon donošenja odluke o sjedištu Ureda iz stavka 1. alineje 2. ove točke odluke da sjedište Ureda ostaje na adresi Pantovčak broj 241 u stanju kakvo je zatečeno na dan donošenja ove odluke, Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15) dopunit će se odredbom o sjedištu Ureda.

X.

Do dopune Odluke o Uredu predsjednice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/15) u smislu točke IX. stavka 2. ove odluke, sjedište Ureda je u Zagrebu, Pantovčak broj 241.

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 020-03/15-03/05
Urbroj: 71-05-01/3-15-1
Zagreb, 19. ožujka 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.