Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja

NN 36/2015 (30.3.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

741

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja (»Narodne novine«, broj 116/2014), u članku 2. točke 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»7. Uprava za unaprjeđenje zdravlja

8. Samostalni sektor za financijske poslove

9. Samostalni sektor za europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 35. i članak 35. mijenjaju se i glase:

»7. UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA

Članak 35.

Uprava za unaprjeđenje zdravlja obavlja poslove vezane za: predlaganje mjera za unaprjeđenje stanja zdravstvene zaštite; stručne i upravne poslove iz područja zdravstvene zaštite na razini zdravstvenih zavoda na području javnozdravstvene djelatnosti medicine rada i antidopinga, unaprjeđenje i praćenje provedbe preventivnih javnozdravstvenih programa, strategija i akcijskih planova; unaprjeđenje aktivnosti na području zaštite zdravlja stanovništva; zaštitu prava pacijenata; predlaže programe za unaprjeđenje zdravlja i poboljšanje kvalitete življenja osoba iz vulnerabilnih skupina; surađuje s udrugama građana u cilju jačanja uloge civilnoga sektora u sustavu zdravstva te pruža pomoć građanima iz djelokruga rada; prati i sudjeluje u usklađivanju i implementaciji propisa Europske unije iz djelokruga rada; sudjeluje u pripremi i koordinaciji provedbe programa i projekata zajednice za zdravlje Europske unije; prati potrebe i izrađuje prijedloge mreže javne zdravstvene službe i potrebnih radnika; surađuje i koordinira rad s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, udrugama, stručnim udruženjima, komorama, zavodima i agencijama, međunarodnim organizacijama i institucijama te tijelima Europske unije; obavlja inspekcijske, statističke, upravne i druge poslove vezane za nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području sanitarnog nadzora; obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja, primjene Zakona o genetski modificiranim organizmima na zdravstvenu ispravnost hrane u okviru nadležnosti i predmeta opće uporabe te na proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; obavlja inspekcijski nadzor nad izgradnjom građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru; provodi sanitarni nadzor nad uvozom hrane i predmeta opće uporabe kao i sirovina za njihovu proizvodnju u vezi s udovoljavanjem uvjetima zdravstvene ispravnosti; obavlja poslove financiranja službenih kontrola hrane; provodi sanitarni nadzor nad uvozom, prijevozom i provozom preko teritorija Republike Hrvatske kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih štetnih tvari po zdravlje ljudi te sanitarni nadzor nad osobama i njihovim stvarima pri prelasku državne granice u svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti; surađuje s drugim tijelima državne uprave na području zaštite zdravlja pučanstva te zaštite i unaprjeđenja zdravog okoliša; priprema nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga rada; daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve, prati pokazatelje uspješnosti iz djelokruga rada, nadzire provedu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike, surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, a osobito s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za državni proračun vezano za korištenje sredstava iz programa Europske unije; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave za unaprjeđenje zdravlja ustrojavaju se:

7.1. Sektor državne i granične sanitarne inspekcije

7.2. Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške

7.3. Sektor za javno zdravstvo.«.

Članak 3.

U članku 60. iza riječi: »praćenje i unaprjeđenje zdravstvenog stanja stanovništva;« dodaju se riječi: »poslove vezane za zaštitu prava pacijenata;«.

Članak 4.

U članku 61. iza riječi: »djelokrug rada zdravstvenih programa;« dodaju se riječi: »poslove vezane za zaštitu prava pacijenata;«, te se dodaje stavak 2. koji glasi:

»U Službi za zdravstvene projekte i programe ustrojavaju se područne jedinice u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. U područnim jedinicama utvrđuju se samostalni izvršitelji.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 63. i članak 63. mijenjaju se i glase:

»8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Članak 63.

Samostalni sektor za financijske poslove obavlja poslove vezane za organizaciju, kontrolu i praćenje ispunjenja svih financijskih i računovodstvenih poslova prema zakonu i brine se za zakonitu primjenu važećih materijalno-financijskih propisa; sudjeluje u izradi strateškog plana, koordinira izradu svih izvješća o izvršenju strateškog plana, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad Ministarstva i decentraliziranih sredstava u zdravstvu; izrađuje prijedlog državnog proračuna, prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna, kao i preraspodjele sredstava u okviru 5%; evaluira financijske učinke donošenja zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva; surađuje s drugom razinom proračunskih korisnika i objedinjuje izvješća i izjave o fiskalnoj odgovornosti te vodi brigu o otklanjanju eventualnih nepravilnosti; priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini razdjela; vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara te usklađuje godišnji popis imovine s knjigovodstvenom evidencijom; surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnim za financije i unutarnju reviziju; kontrolira izradu plana te prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; brine da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za financijske poslove ustrojavaju se:

8.1. Služba za državni proračun, analizu i decentralizirane funkcije

8.2. Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 71., članak 71., te podnaslovi iznad članaka 72. i 73. i članci 72. i 73. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 74. i članak 74. mijenjaju se i glase:

»9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKE FONDOVE, MEĐUNARODNE PROJEKTE I JAVNU NABAVU

Članak 74.

Samostalni sektor za europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu surađuje s međunarodnim financijskim institucijama i organizacijama na području pripreme i provedbe projekata na području zdravstva financiranih iz sredstava međunarodnih zajmova i donacija; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne institucije; prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe Europske unije; priprema i sudjeluje na sastancima s predstavnicima međunarodnih institucija; priprema i provodi postupke nabave za potrebe projekata Svjetske banke, Vijeća Europe i ostalih međunarodnih financijskih institucija; izrađuje izvještaje o napretku projekata za međunarodne financijske institucije; planira, priprema, koordinira i prati provedbu godišnjih i višegodišnjih projekata financiranih iz pretpristupnih programa pomoći, Prijelaznog instrumenta i pomoći te europskih strukturnih i investicijskih fondova u području zdravstva kroz suradnju s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelima, Tijelom za ovjeravanje, Posredničkim tijelom razine 2 te krajnjim korisnicima projekata Europske unije; koordinira izradu strateških i operativnih dokumenata; obavlja poslove vezane uz dobivanje i provedbu tehničke pomoći Europske unije, prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise pretpristupne pomoći i europskih strukturnih i investicijskih fondova; sudjeluje u Odboru za praćenje za Operativne programe; provodi projekte u okviru strukturnih reformi zdravstva; provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva koje pojedini korisnici iskažu kao potrebu kroz svoje zahtjeve za javnu nabavu; planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe zdravstvenih ustanova; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i zdravstvenim ustanovama radi uključivanja u plan i proces nabave i koordinira procese nabave s korisnicima; surađuje s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj iz područja javne nabave (Ministarstvo gospodarstva, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Državni ured za središnju javnu nabavu, Agencija za investicije i konkurentnost); surađuje sa subjektima i tijelima u Europskoj uniji koja su zadužena za praćenje, nadzor i pravnu zaštitu u provođenju postupaka javne nabave; daje mišljenje o prijedlozima propisa o javnoj nabavi; razvija i predlaže smjernice, pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave; sudjeluje u planiranju državnog proračuna u okviru svojih nadležnosti te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Samostalnog sektora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Samostalnog sektora za europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu ustrojavaju se:

9.1. Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi

9.2. Služba za fondove Europske unije

9.3. Služba za javnu nabavu.«.

Članak 8.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Služba za fondove Europske unije, koja obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i navedenog Operativnog programa; sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje dijelove strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju i programiranje Partnerskog sporazuma i Operativnih programa; vrednovanje i ugovaranje projekata te pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata financiranih u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova; surađuje s krajnjim korisnicima projekata financiranih iz pretpristupnih programa pomoći, Prijelaznog instrumenta i pomoći u tranziciji i jačanju institucija i tehničke pomoći u okviru sektorske nadležnosti, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama izrađuje sektorske analize i utvrđuje programske prioritete za korištenje sredstava Europske unije; koordinira pripremu baze projekata, sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u radu Odbora za praćenje za Operativne programe; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava i provedbu naknade sredstava, priprema natječajnu dokumentaciju za projekte u sklopu ESF-a; upravlja, provodi i prati operativni program za učinkovitost ljudskih potencijala u dijelu koji se odnosi na jačanje pristupa dostupnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući zdravstvene usluge od općeg interesa; izrađuje kriterije za odabir projekata, izrađuje priručnike o internim procedurama, izrađuje upute za prijavitelje; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi i općenito; po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave; u skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; upravlja nepravilnostima, sudjeluje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama obavlja stručne poslove vrednovanja i ugovaranja projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, pruža podršku korisnicima prilikom provedbe projekata, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa; prati nacionalne i međunarodne dokumente kohezijske politike iz područja zdravstva, europskih strukturnih i investicijskih fondova; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za fondove Europske unije ustrojavaju se:

9.2.1. Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije

9.2.2. Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije.«.

Članak 9.

Podnaslov iznad članka 79. i članak 79. mijenjaju se i glase:

»9.2.1. Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije

Članak 79.

Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i navedenog Operativnog programa; sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje dijelove strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi; obavlja stručne poslove koji se odnose na programiranje, koordinaciju i vrednovanje Partnerskog sporazuma i Operativnog programa i europskih strukturnih i investicijskih fondova u području zdravstva; provodi analizu stanja u području zdravstva; sudjeluje u partnerskim konzultacijama sa svim dionicima uključenim u izradu relevantnog operativnog programa; koordinira pripremu strateških i operativnih dokumenata za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz suradnju s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim relevantnim državnim i javnim tijelima (Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, Tijelom za ovjeravanje, Posredničkim tijelom razine 2 te krajnjim korisnicima); prati donošenje nacionalnih strategija i planova te daje mišljenja i očitovanja na iste; osigurava dostupnost i transparentnost javnosti, priprema bazu projekata, izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, izrađuje upute za prijavitelje, priprema natječajnu dokumentaciju za projekte u sklopu ESF-a, sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama za provedbu svih poslovnih procesa sukladno odgovarajućim smjernicama u skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnog programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu, sudjeluje u radu Odbora za ocjenjivanje; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Europske unije i pomoći i drugih izvora financiranja; priprema izvješća i planove iz djelokruga rada; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi i općenito, upravlja nepravilnostima, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 10.

Podnaslov iznad članka 80. i članak 80. mijenjaju se i glase:

»9.2.2. Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije

Članak 80.

Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na pripremu, odabir, praćenje i analizu uspješnosti provedbe projekata financiranih iz pretpristupnih programa pomoći, Prijelaznog instrumenta, i europskih strukturnih i investicijskih fondova u području zdravstva; prati i koordinira provedbu projekata te osigurava potrebnu pomoć ugovarateljima u provedbi aktivnosti projekata kao i svim uključenim dionicima; osigurava uspostavu i održavanje upravljačkih odbora; sudjeluje u izradi Priručnika o internim procedurama za provedbu poslovnih procesa u skladu s odgovarajućim smjernicama; organizira mjesečne sastanke sa svim relevantnim dionicima uključenim u provedbu projekata s ciljem praćenja provedbe u skladu s rokovima; prati cjelokupnu kvalitetu provedbe projekata; sudjeluje u kontroli administrativnog i financijskog upravljanja te u provjerama provedbe aktivnosti; izrađuje izvješća o provedbi projekata; priprema planove nabave; planira i upravlja alokacijama sredstava Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; sudjeluje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija; vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima u provedbi projekata i programa (voditeljima projekata, stručnim timovima, Posredničkim tijelom razine 2 te krajnjim korisnicima); sudjeluje u radu odbora za ocjenjivanje ponuda; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi i općenito, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; u skladu s Komunikacijskom strategijom za Operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; sudjeluje u definiranju pokazatelja za praćenje provedbe (indikatora) na razini prioriteta/mjera; prati provedbu i predlaže korektivne mjere; vodi poslove vezane uz upisivanje podataka u Izvještajni sustav (MIS) i za pripremu sektorskih, godišnjih i završnih izvješća o provedbi projekata te sudjeluje u pripremi izvješća za nadzorne odbore; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Europske unije i drugih izvora financiranja; priprema izvješća i planove iz djelokruga rada, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 11.

Iza članka 80. dodaju se naslov iznad članka i članak 80.a, te podnaslovi iznad članaka i članci 80.b i 80.c koji glase:

»9.3. Služba za javnu nabavu

Članak 80.a

Služba za javnu nabavu planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva koje pojedini korisnici iskažu kao potrebu kroz svoje zahtjeve za javnu nabavu; planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe zdravstvenih ustanova; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i zdravstvenim ustanovama radi uključivanja u plan i proces nabave i koordinira procese nabave s korisnicima; surađuje s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj iz područja javne nabave (Ministarstvo gospodarstva, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Državni ured za središnju javnu nabavu, Agencija za investicije i konkurentnost); surađuje sa subjektima i tijelima u Europskoj uniji koja su zadužena za praćenje, nadzor i pravnu zaštitu u provođenju postupaka javne nabave; daje mišljenje o prijedlozima propisa o javnoj nabavi; razvija i predlaže smjernice, pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave; sudjeluje u planiranju državnog proračuna u okviru svojih nadležnosti te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za javnu nabavu ustrojavaju se:

9.3.1. Odjel za planiranje i pripremu postupaka javne nabave

9.3.2. Odjel za provedbu postupaka javne nabave.

9.3.1. Odjel za planiranje i pripremu postupaka javne nabave

Članak 80.b

Odjel za planiranje i pripremu postupaka javne nabave surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i zdravstvenim ustanovama s ciljem dobivanja podataka i informacija vezanih uz odlučivanje o uključivanju u plan nabave; razvija i predlaže smjernice, pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; obavlja stručne poslove vezane uz aktivnosti za izradu godišnjeg plana nabave; koordinira i priprema izradu godišnjeg plana nabave; koordinira aktivnosti na pripremi i predlaganju projekata javno-privatnog partnerstva; priprema dokumentaciju za nadmetanje i prijedloge ugovora iz područja javne nabave; obavlja stručne poslove vezane uz izradu prijedloga državnog proračuna i preraspodjelu planiranih sredstava; surađuje s nadležnim tijelima iz područja javne nabave u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo gospodarstva, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Državni ured za središnju javnu nabavu, Agencija za investicije i konkurentnost); surađuje sa subjektima i tijelima u Europskoj uniji koja su zadužena za praćenje, nadzor i pravnu zaštitu u provođenju postupaka javne nabave; izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave; analizira obavljene poslove iz djelokruga rada Odjela; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

9.3.2. Odjel za provedbu postupaka javne nabave

Članak 80.c

Odjel za provedbu postupaka javne nabave provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga koje Ministarstvo nabavlja za potrebe zdravstvenih ustanova; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave; pruža potporu u sustavnom praćenju i primjeni propisa koji su vezani uz sustav javne nabave; prati izvršenje ugovora; vodi evidencije zaključenih ugovora, izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja javne nabave; surađuje s nadležnim tijelima iz područja javne nabave u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo gospodarstva, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Državni ured za središnju javnu nabavu, Agencija za investicije i konkurentnost); provodi postupke nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 12.

U članku 87. stavku 1. iza riječi: »za cjelokupno Ministarstvo« briše se zarez i dodaju riječi: »i u korisnicima proračuna u nadležnosti Ministarstva, a koji nemaju ustrojenu ili uspostavljenu unutarnju reviziju;«.

Članak 13.

U članku 88. iza riječi: »djelokruga Ministarstva« briše se zarez i dodaju riječi: »i u korisnicima proračuna u nadležnosti Ministarstva, a koji nemaju ustrojenu ili uspostavljenu unutarnju reviziju,«.

Članak 14.

U članku 89. iza riječi: »standarde unutarnje revizije« brišu se riječi: »kako bi se uspostavio učinkovit sustav revizije službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i sigurnosti hrane u okviru nadležnosti«.

Članak 15.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu zdravlja, prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja (»Narodne novine«, broj 116/2014), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva zdravlja, koji je sadržan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 16.

Ministar zdravlja, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zdravlja s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/26

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 26. ožujka 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Redni broj

UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE U
SASTAVU MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Broj
službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

13

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

1


neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva

1

2.1.

Sektor za pravne poslove

1

2.1.1.

Služba za normativne poslove

8

2.1.2.

Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima

7

2.2. 

Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove

1

2.2.1.

Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala

7

2.2.2.

Služba za službeničke odnose i stručne poslove

7

2.3.

Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove

1

2.3.1.

Služba za uredsko poslovanje

17

2.3.2.

Služba za tehničke poslove

12


ukupno

63

3.

UPRAVA ZA AMBULANTNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I ZAŠTITU U ZAJEDNICIneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Sektor za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici

1

3.1.1.

Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici

7

3.1.2.

Služba za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici

7

3.2.

Sektor za lijekove i medicinske proizvode

1

3.2.1.

Služba za lijekove

7

3.2.2.

Služba za medicinske proizvode

7


ukupno

31

4.

UPRAVA ZA STACIONARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I INSPEKCIJSKE POSLOVEneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse

1

4.1.1.

Služba za organizaciju stacionarne zdravstvene zaštite

7

4.1.2.

Služba za zdravstvene ustanove i ljudske resurse

7

4.2

Sektor za inspekcijske poslove

4.2.1.

Služba zdravstvene inspekcije

1

4.2.1.1.

Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite

5

4.2.1.2.

Odjel za nadzor na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite

5

4.2.2.

Služba farmaceutske inspekcije

7

4.2.3.

Služba za inspekciju krvi, tkiva i stanica

7


ukupno

42

5.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENE USLUGE U TURIZMUukupno

10

6.

ZAVOD ZA TRANSPLANTACIJU I BIOMEDICINUneposredno u Zavodu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Služba za transplantaciju

7

6.2.

Služba za biomedicinu

7

 

ukupno

16

7.

UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA

 

 

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Sektor državne i granične sanitarne inspekcije

1

7.1.1.

Služba državne sanitarne inspekcije

1

7.1.1.1.

Odjel za predmete opće uporabe i zaštitu od buke

5

7.1.1.2.

Odjel za zaštitu od zračenja

5

7.1.1.3.

Odjel za hranu i financiranje službenih kontrola hrane

10

7.1.1.4.

Odjel za kemikalije i biocidne pripravke

7

7.1.1.5.

Odjel za genetski modificirane organizme

4

7.1.1.6.

Odjel za zarazne bolesti

4

7.1.2.

Služba granične sanitarne inspekcije

1

7.1.2.1.

Područna jedinica – Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

1

 

Ispostava Zračna luka Zagreb – samostalni izvršitelji

5

 

Ispostava Jankomir – samostalni izvršitelj

1

 

Ispostava Žitnjak – samostalni izvršitelji

2


Ispostava Zapadni kolodvor – samostalni izvršitelj

1

7.1.2.2.

Područna jedinica – Odjel za istočnu Hrvatsku

1


Ispostava Osijek – samostalni izvršitelj

1


Ispostava Slavonski Brod – samostalni izvršitelj

1


Ispostava Županja – samostalni izvršitelj

1

 

Ispostava Granični prijelaz Bajakovo – samostalni izvršitelji

2


Ispostava Vukovar – samostalni izvršitelj

1

 

Ispostava Granični prijelaz Stara Gradiška – samostalni izvršitelji

1

7.1.2.3.

Područna jedinica – Odjel za Istru i Primorje

1

 

Ispostava Granični prijelaz Luka Rijeka – samostalni izvršitelji

3


Ispostava Škrljevo – samostalni izvršitelj

1

 

Ispostava Pula – samostalni izvršitelji

2

7.1.2.4.

Područna jedinica – Odjel za Dalmaciju

1

 

Ispostava Split – Sjeverna luka – samostalni izvršitelji

2


Ispostava Split – trajektna luka – samostalni izvršitelj

1


Ispostava Šibenik – samostalni izvršitelj

1

 

Ispostava Zadar (Ličko Petrovo Selo) – samostalni izvršitelj

1

 

Ispostava Granični prijelaz Luka Ploče – samostalni izvršitelji

1

 

Ispostava Granični prijelaz Nova Sela – samostalni izvršitelji

2


Ispostava Dubrovnik – samostalni izvršitelj

1


Ispostava Granični prijelaz Karasovići – samostalni izvršitelj

1

7.2.

Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške

1

7.2.1.

Služba županijske sanitarne inspekcije

1

7.2.1.1.

Područna jedinica – Odjel za središnju Hrvatsku

1

 

Ispostava Velika Gorica

2

 

Ispostava Jastrebarsko

1

 

Ispostava Vrbovec

1

 

Ispostava Samobor

3

 

Ispostava Ivanić-Grad

1

 

Ispostava Dugo Selo

1

 

Ispostava Zaprešić

1

 

Ispostava Sveti Ivan Zelina

1

 

Ispostava Krapina

2

 

Ispostava Donja Stubica

1

 

Ispostava Pregrada

1

 

Ispostava Zabok

2

 

Ispostava Zlatar

1

 

Ispostava Sisak

4

 

Ispostava Novska

1

 

Ispostava Kutina

2

 

Ispostava Petrinja

1

 

Ispostava Karlovac

4

 

Ispostava Ozalj

1

 

Ispostava Slunj

1

 

Ispostava Duga Resa

1

 

Ispostava Ogulin

1

7.2.1.2.

Područna jedinica – Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

1

 

Ispostava Koprivnica

4

 

Ispostava Križevci

1

 

Ispostava Đurđevac

1

 

Ispostava Bjelovar

2

 

Ispostava Daruvar

1

 

Ispostava Garešnica

1

 

Ispostava Čazma

1

 

Ispostava Čakovec

5

 

Ispostava Varaždin

4

 

Ispostava Novi Marof

1

 

Ispostava Ivanec

1

 

Ispostava Ludbreg

1

 

Ispostava Virovitica

3

 

Ispostava Slatina

1

7.2.1.3.

Područna jedinica – Odjel za istočnu Hrvatsku

1

 

Ispostava Osijek

8

 

Ispostava Našice

2

 

Ispostava Donji Miholjac

1

 

Ispostava Valpovo

1

 

Ispostava Đakovo

2

 

Ispostava Vukovar

3

 

Ispostava Vinkovci

3

 

Ispostava Županja

2

 

Ispostava Slavonski Brod

5

 

Ispostava Nova Gradiška

1

 

Ispostava Požega

2

 

Ispostava Pakrac

1

7.2.1.4.

Područna jedinica – Odjel za Istru i Primorje

1

 

Ispostava Pula

5

 

Ispostava Poreč

2

 

Ispostava Rovinj

2

 

Ispostava Buje

1

 

Ispostava Buzet

1

 

Ispostava Labin

1

 

Ispostava Pazin

1

 

Ispostava Rijeka

11

 

Ispostava Opatija

2

 

Ispostava Crikvenica

2

 

Ispostava Krk

1

 

Ispostava Rab

1

 

Ispostava Mali Lošinj

1

 

Ispostava Delnice

1

7.2.1.5.

Područna jedinica – Odjel za sjevernu Dalmaciju

1

 

Ispostava Gospić

2

 

Ispostava Otočac

1

 

Ispostava Senj

1

 

Ispostava Zadar

8

 

Ispostava Biograd na Moru

1

 

Ispostava Pag

1

 

Ispostava Šibenik

6

 

Ispostava Knin

1

 

Ispostava Drniš

1

7.2.1.6.

Područna jedinica – Odjel za južnu Dalmaciju

1

 

Ispostava Split

10

 

Ispostava Makarska

2

 

Ispostava Hvar

1

 

Ispostava Imotski

1

 

Ispostava Omiš

2

 

Ispostava Solin

1

 

Ispostava Sinj

2

 

Ispostava Vis

1

 

Ispostava Trogir

2

 

Ispostava Kaštela

2

 

Ispostava Brač

1

 

Ispostava Vrgorac

1

 

Ispostava Dubrovnik

6

 

Ispostava Ploče

1

 

Ispostava Metković

2

 

Ispostava Korčula

2

7.2.1.7.

Odjel za Grad Zagreb

31

7.2.2.

Služba za pravnu podršku

7

7.3.

Sektor za javno zdravstvo

1

7.3.1.

Služba za zdravstvene projekte i programeU Službi u sjedištu

7


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1

7.3.2.

Služba za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu

7

 

ukupno

323

8.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE

1

8.1.

Služba za državni proračun, analizu i decentralizirane funkcije

1

8.1.1.

Odjel za planiranje i pripremu

5

8.1.2.

Odjel za analizu izvršenja

5

8.2.

Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo

1

8.2.1.

Odjel za izvršenje državnog proračuna

7

8.2.2.

Odjel za računovodstvo i knjigovodstvo

7

8.2.3.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

5


ukupno

32

9.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKE FONDOVE, MEĐUNARODNE PROJEKTE I JAVNU NABAVU

1

9.1.

Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi

1

9.1.1.

Odjel za provedbu međunarodnih zajmova

4

9.1.2.

Odjel za provedbu strukturnih reformi

4

9.2.

Služba za fondove Europske unije

1

9.2.1.

Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije

6

9.2.2.

Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije

6

9.3.

Služba za javnu nabavu

1

9.3.1.

Odjel za planiranje i pripremu postupaka javne nabave

4

9.3.2.

Odjel za provedbu postupaka javne nabave

4


ukupno

32

10.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU SURADNJU I PROTOKOL

1

10.1.

Služba za europske poslove

7

10.2.

Služba za međunarodnu suradnju i protokol

1

10.2.1.

Odjel za međunarodnu suradnju

4

10.2.2.

Odjel za protokol

4


ukupno

17

 11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE

7

12.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1

12.1.

Odjel za reviziju poslovnih sustava i europskih fondova

5

12.2.

Odjel za reviziju provođenja službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i sigurnosti hrane

5


ukupno

11

13.

SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

5

SVEUKUPNO

602

36 30.03.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja 36 30.03.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja