Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

NN 36/2015 (30.3.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

36 30.03.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

751

Na temelju članka 150. stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, (»Narodne novine«, br. 73/2013), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREHRANI PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 131/13) članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Prehrana pripadnika Oružanih snaga provodi se korištenjem usluga prehrane preko ugovorenih davatelja usluga prehrane ili vlastitim kapacitetima Oružanih snaga osiguranjem namirnica za samostalnu pripremu obroka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pripadnicima Oružanih snaga koji obavljaju službene zadaće na lokacijama na kojima nije moguće osigurati prehranu u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka, osigurava se isplata novčane naknade za prehranu.

(3) Popis lokacija iz stavka 2. ovoga članka određuje odlukom ministar obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Topli obrok je obrok pripremljen za osiguranje jednog dijela dnevnih nutritivnih i energetskih potreba pripadnika Oružanih snaga u kojem je barem jedan dio termički obrađen i tako topao poslužen u roku od najviše dva sata.

(2) Topli obroci su doručak, kadetski doručak, ručak, besplatan objed, kadetski ručak, večera, letački obrok i letački obrok nakon letenja te roniteljski obrok i roniteljski obrok nakon ronjenja.

(3) Doručak je dnevni obrok i sastoji se od toplog napitka, glavne komponente i kruha, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 800 kcal do 1000 kcal.

(4) Kadetski doručak je obrok za kadete i sastoji se od toplog napitka, glavne komponente i kruha, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1000 kcal do 1200 kcal.

(5) Ručak je glavni dnevni obrok, služi se sredinom dana i sastoji se od juhe, glavne komponente, salate i kruha, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1100 kcal do 1400 kcal.

(6) Besplatan objed u smislu ovoga Pravilnika je ručak iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Kadetski ručak je glavni dnevni obrok i sastoji se od juhe, glavne komponente, salate, deserta i kruha, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1200 kcal do 1500 kcal.

(8) Večera je dnevni obrok i sastoji se od glavne komponente, salate, deserta i kruha, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 900 kcal do 1080 kcal.

(9) Letački obrok je obrok za vojne pilote i ostalo letačko osoblje prije letenja koji zamjenjuje doručak, ručak ili večeru ovisno o planiranom vremenu provedbe letačkih zadaća i sastoji se od juhe, glavne komponente, salate, deserta, kruha i drugih namirnica, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1900 kcal do 2200 kcal.

(10) Letački obrok nakon letenja je obrok za vojne pilote nadzvučnih zrakoplova nakon provedbe letenja i sastoji se od mliječnog napitka, glavne komponente, voća i kruha, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1020 kcal do 1170 kcal.

(11) Roniteljski obrok je obrok za vojne ronitelje prije ronjenja koji zamjenjuje doručak, ručak ili večeru ovisno o planiranom vremenu provedbe roniteljskih zadaća i sastoji se od toplog napitka, glavne komponente, kruha i drugih namirnica, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1200 kcal do 1400 kcal.

(12) Roniteljski obrok nakon ronjenja je obrok za vojne ronitelje nakon provedbe ronjenja i sastoji se od toplog napitka, glavne komponente, kruha i drugih namirnica, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1200 kcal do 1400 kcal«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »suhi letački obrok,« dodaju se riječi: »suhi roniteljski obrok«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Suhi roniteljski obrok je zamjena za roniteljski obrok i roniteljski obrok nakon ronjenja i koristi se kada nije moguće ili nije financijski opravdano osigurati tople roniteljske obroke.«

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. točki 1. riječi: »do 300 planskih korisnika« zamjenjuju se riječima: »do 100 planskih korisnika«, a u točki 2. istoga stavka riječi: »više od 300 planskih korisnika« zamjenjuju se riječima: »više od 100 planskih korisnika.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Dodatni obroci su: međuobrok, kadetski međuobrok, dodaci u prehrani i prigodni objed.

(2) Međuobrok se osigurava između doručka i ručka i sastoji se od voćnog soka ili mlijeka, voća ili slastice, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 320 kcal do 400 kcal.

(3) Kadetski međuobrok se osigurava između ručka i večere i sastoji se od voća ili mliječnog proizvoda, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 50 kcal do 150 kcal.

(4) Dodatak I (D I) je dodatak u prehrani koji se sastoji od toplog napitka (čaj), čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 120 kcal do 150 kcal.

(5) Dodatak II (D II) je dodatak u prehrani koji se sastoji od mlijeka ili jogurta ili sličnih mliječnih fermentiranih proizvoda, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 250 kcal do 300 kcal.

(6) Dodatak III (D III) je dodatak u prehrani koji se sastoji od mesne komponente i napitka, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 250 kcal do 400 kcal.

(7) Dodatak IV (D IV) je dodatak u prehrani koji se sastoji od glavne komponente, napitka i kruha. Izdaje se u pravilu uz ručak, a ukupna energetska vrijednost je u rasponu od 800 kcal do 1100 kcal.

(8) Dodatak V (D V) je dodatak u prehrani koji se sastoji od mesne komponente, mlijeka ili vina i kruha, a ukupna energetska vrijednost je u rasponu od 800 kcal do 1000 kcal.

(9) Prigodni objed je obrok koji se sastoji od glavne tople i/ili hladne komponente, salate, deserta, pića i kruha, čija je ukupna energetska vrijednost u rasponu od 1900 kcal do 2200 kcal«.

Članak 6.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kadetski međuobrok pripada kadetima kada su obvezni boraviti 24 sata u vojnoj lokaciji i građevini i ostvaruju pravo na besplatnu prehranu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Dosadašnji stavak 7. briše se.

U stavku 9. riječi: »iz stavaka 2., 3., 5., 6. i 7.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 3., 4., 6. i 7.«.

Članak 7.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za prehranu pripadnika Oružanih snaga umjesto pojedinih vrsta toplog obroka mogu se koristiti gotova zamrznuta jela, polugotova jela, instant juhe i kruh produljene svježine«.

Članak 8.

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Uvjete obavljanja službe te popis vojnih vježbi, funkcionalnih tečajeva, školovanja, izobrazbe i obuke u vojnim lokacijama i građevinama, dežurstva, stražarske i unutarnje službe, radova na terenu i slučajeve obveznog smještaja u vojnim lokacijama i građevinama zbog potreba službe iz stavka 1. ovoga članka određuje uputom načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga«.

Članak 9.

Članak 17. briše se.

Članak 10.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Časnici, dočasnici, vojni specijalisti, državni službenici i namještenici koji obavljaju službu osam sati na dan imaju pravo na subvencionirani objed.

Subvencija za subvencionirani objed iz stavka 1. ovoga članka iznosi za:

– dočasnike, dočasnike vojne specijaliste i namještenike 20,00 kuna

– časnike, časnike vojne specijaliste i državne službenike 15,00 kuna.«

Članak 11.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

Djelatni vojnici/mornari koji ostaju na smještaju u vojnim lokacijama i građevinama izvan radnoga vremena, imaju pravo na subvencioniranu prehranu (doručak, objed i večera).

Subvencija za obroke subvencionirane prehrane iz stavka 1. ovoga članka iznosi za:

– doručak 12,00 kuna

– objed 15,00 kuna

– večeru 14,00 kuna.«

Članak 12.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) U vojnim lokacijama i građevinama može se omogućiti ugovaranje usluga prehrane i ostalih ugostiteljskih djelatnosti za potrebe Oružanih snaga u skladu s važećim propisima.

(2) Usluge iz stavka 1. ovoga članka mogu se pružiti u vojnim kuhinjama, restoranima, kantinama i drugim odgovarajućim prostorima u skladu sa zahtjevima Oružanih snaga.«

Članak 13.

Članak 24. briše se.

Članak 14.

Pomoćnik ministra obrane nadležan za materijalne resurse u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladit će uputu o prehrani pripadnika Oružanih snaga iz članka 23. stavka 1. Pravilnika s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. travnja 2015.

Klasa: 023-03/15-04/15
Urbroj: 512-01-15-13
Zagreb, 26. ožujka 2015.

Ministar
Ante Kotromanović, v. r.